Volikogu üksmeel lagunes

16.mai 2017 a Rae vallavolikogu oli haruldaselt üksmeelne nii majandusaasta aruande kinnitamisel kui eesootava valimiste ettevalmistamiseks otsuste tegemisel. Lahkheli tuli aga täiesti ootamatus kohas…

Tõnismäelt Jürisse sõitmiseks kulus seekord ca 35 minutit, seejärel kümme minutit internetiühenduse saamiseks arvuti ja võrgu vahel, et volikogu töös kaasa lüüa. Teadaolevalt kasutab Rae vald volis.ee süsteemi ehk volikogus osalemiseks peab olema internetiühendusega arvuti ja toimiv netiühendus. Ühendus ei tahtnud ega tahtnud tekkida. Volikogu päevakorra kinnitamise poolt sain küll käetõstmisega hääletatud, aga esimese päevakorrapunkti (I kvartali aruanne) kohta ei saanud midagi üles märkida, sest tegelesin netiühenduse loomisega. Lõpuks sai loodud, ühendatud, autentitud.

2. 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandjad valla finantsjuht Tiit Keerma ja pearaamatupidaja Anneli Viimsalu. Tehnilised tõrked tabasid ka ettekandjaid, kõiki slaide ei olnud näha. Üldiselt on aga valla finantsseis hea. Netovara väärtus kasvab. Netovõlakoormus oli eelmisel aastal 45,5 % (seadusega lubatud max on 60 %). Kuna tulusid laekus rohkem ja kulusid oli vähem siis võttis vald laenu 4,1 milj vähem (plaanitud 10 mlj asemel 5,9).

Vallavanem Mart Võrklaev – ülevaade 2106 a põhilistest tegevustest. Järveküla kool sai valmis, tänaseks edukalt käivitunud. Vaida kooli I etapi tööd tehtud, II etapiks toetusraha ei saanud, seetõttu pidime töid natuke kokku tõmbama. Lagedi lasteaia ehitus käib. Avatud Õie lasteaia filiaal Uuesalus. Koostamisel Järveküla uue lasteaia detailplaneering. Suvel allkirjastatud riigigümnaasiumi ühiste kavatsuste lepe, eelnevalt tutvustatud Geomeedia uuringut, mille kohaselt on parim koht riigigümnaasiumiks Jüri alevik. Sügisene valitsusevahetus on toonud ebaselguse riigigümnaasiumi rajamise osas.

Peetri-Tallinna kergliiklustee ehitamist sai alustatud 2016, tänaseks täiesti valmis. Uus jäätmeveohange ja uus vedaja. Rae koolimajaga seotud arengud, üks korter välja ostetud. Rae kultuurikeskusel uus aktiivne juhataja, kes käivitab tegevusi ka Rae koolimajas. Jüri tervisekeskus (perearstid) on saanud EL-i rahastuse positiivse otsuse. Arhitektuurikonkurss parima lahenduse saamiseks.

Peetri perearstikeskus jäi ministri tõttu meetmest välja, aga kuna raha jäi meetmes üle siis oleme kirju kirjutanud, et ikka Peetri jaoks raha saaks.

Rae noortekeskus avas punkti Spot of Tallinnas, seejärel Vaidas (ehituse tõttu lükkub sügisesse).

Volikogu algatas valla põhjapiirkonna (Peetri, Järveküla) planeeringu. Valda iseloomustab jätkuval kiire rahvaarvu kasv. Aasta alguses ca 17 000 elanikku, kolme kuuga kasv + 300 inimest. Kasvutempo 1000 inimest aastas. Kasvav surve uute lasteaia-ja koolikohtade rajamiseks.

2016 a uuendatud valla arengukava, volikogu võttis vastu.

Radari pilt, ringist väljaulatuv on anomaalia

Keerma näitas valla võimekuse radari pilti. Teravad tipud joonisel on esmapilgul negatiivsed, aga koos seletustega enam mitte. Ülemine ja alumine tipp on seotud raha jäägiga aasta lõpul, kolmas  (vasakule suunatud) aga näitab, et Rae valla eelarvest palka saavate inimeste palk on ebaproportsionaalselt väike võrreldes Rae valla maksumaksjate palgaga.

Kaasettekanne Kõiv: kolme komisjoni ühiskoosolek toimus 3.mail 2017. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja haridus-ja kultuurikomisjoni ühiskoosolekut juhtis Kaarel Kais. Ettekandjad samad, mis volikogus. Küsimused said vastatud ning otsus oli konsensuslik – saata volikokku ja võtta vastu.

Kaasettekanne Laherand: tulime otse õppustelt Kevadtorm, et oma valijatele antud kohustusi täita. 10.mail oli revisjonikomisjoni koosolek vallamajas. Jõudsime järeldusele, et majandusaasta aruanne tuleb ära kinnitada, akt on esitatud, läheb avalikuks valla veebilehele.

Kaasettekanne Timuska: koosolek toimus 8.mail. Ettekandjad samad, mis volikogus. Audiitori seisukoht on, et kõik on korras. Konsensuslik ettepanek on majandusaasta aruanne kinnitada.

Küsimus – kus on revisjonikomisjoni akt? Vastus – volikogus just hetk tagasi esitatud.

Küsimus – miks valla kultuurikeskuse näitajad lähevad alla? Miks noortevolikogu ei ole aruandes mainitud. Vastus – uus juhataja asus tööle septembris 2016 ning on saanud töötada vaid lühikest aega (2016 a). Vald on küll uue juhiga rahul, tegutsemine aktiivne ja asjad lähevad ülesmäge. Noortevolikogu tegevus ei mahtunud teiste tegevuste kõrvale oma ulatuse tõttu, aga kindlasti püüame edaspidi paremini.

Küsimus – kus on revisjonikomisjoni kirjalik arvamus? Vastus – revisjonikomisjoni aseesimees luges ette revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse.

Üks opositsiooni sõnavõtt sisaldas põhiliselt kriitikat revisjonikomisjoni aseesimehe suunas ja teine aga andis omapoolse selgituse revisjonikomisjoni teemal ja arvas, et hoolimata radari tõlgendamisest on Rae vald siiski edukas vald.

Laius lisas, et  majandusaasta aruandes on olemas ka aruanne vallavalitsuse tegevuse kohta.

Poolt 19, majandusaasta aruanne kinnitatud.

Ettevõtjast volikogu liige Andrus Ansip

Kuna vahepeal oli saabunud Andrus Ansip siis õnnitles volikogu esimees  teda sünnipäeva puhul (foto tegin volikogu lõpus).

3. Rae vallavalitsuse ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord muutmine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: õpetajatel on võimalus kasutada Rae valla ujulaid ja jõusaale hinnaga 1 euro 4 korda ühes kuus. Nüüd on ettepanek laiendada seda õigust ka teistele Rae valla ametiasutuste teenistujatele. Teine muudatus järgmine, et hüvitada tööandja poolt vähemalt kolm päeva kestva haiguse korral teise ja kolmanda haiguspäeva eest 70% keskmisest palgast. Kui volikogu kinnitab siis rakendame ka asutuste palgakorralduses. Keerma: vallavalitsuses tekib selle korralduse rakendamisega isegi rahaline kokkuhoid. Kogu valla peale võib tekkida kuni 15 000 eurot lisakulu.

Kaasettekanne Ülo Timuska: arutasime 8.mai koosolekul. Võrreldes Rae valla elanike töötasudega on teenistujate palgad madalamad, see soodustust aitab seda kahandada. Lisaks omab positiivset mõju teenistujate tervisele, et peaks vähem maksma haiguse korral.

Küsimus – miks jõusaal, ujula? Vastus – sest ainult nende puhul on üksikpileti müük.

Opositsioon toetas (2009 juba pedagoogid said. Tervitatavad ja mõistlikud ettepanekud. Ettepanek laiendada ka volikogu liikmetele) ja soovitas muuta (palka tuleks maksta töö eest).

Volikogu toetas eelnõu vastuvõtmist üksmeelselt.

4. Rae valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja vallasekretär Martin Minn: seadus näeb ette, et volikogu kinnitab komisjoni. Ettepanek kinnitada samas koosseisus.

Volikogu toetas üksmeelselt.

5. Rae vallavolikogu liikmete määramine. Ettekandja Agu Laius: minimaalne määr on 21 liiget. Eelmisel korral tõstsime 25-ni, arvestades elanike arvu kasvu ja soovi, et ka väiksemad kandid saaksid esindatud. Mõtet koosseisu suurust muuta ei ole.

Uukkivi – ettepanek vähendada 21-ni, kuna niikuinii jääb volikogu saalis õhku väheks.

Kõiv – 4  a tagasi tehti tulevikku vaatav otsus, arvestades elanikkonna kasvu. Elanike kasv jätkub ja seega volikogu liikmete vähendamiseks põhjust ei ole. Kuna liikmete arv mahub seaduses ettenähtud raamidesse, ei ole põhjust ka tõsta. Seega teen ettepaneku jätta volikogu liikmete arv samaks. Volikogu saali õhu kvaliteet on halb tõesti, aga selle lahendamine on tehniline küsimus, mida ei saa lahendada volikogu liikmete arvu vähendamisega.

Volikogu toetas 25 liikmelist volikogu koosseisu.

6. Rae vallavolikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine. Ettekandja Agu Laius: tulenevalt seadusest ei olegi võimalik rohkem ringkondi teha kui 1. Volikogu toetas.

7. Rae valla põhimääruse muutmine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: kuna eelmisel korral tunnistas volikogu kehtetuks valla ehitusmääruse siis lubasime, et tuleme järgmine kord põhimääruse muutmisega. Nüüd on muudetud põhimääruses viited ehitusmäärusele.

Kaasettekandja Timuska: põhimääruse muutmist tuleb arutada kahel lugemisel ning seega teeb majanduskomisjon ettepaneku saata II lugemisele. Sätestasime ka parandusettepanekute tähtaja.

8. Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord muutmine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: ettepanek  on muuta Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi ja korda selliselt, et võimaldatakse lapsehoiuteenuse rahastamine ka siis  kui lapsele on Rae valla munitsipaallasteaias kohta pakutud. See annab peredele paindlikumad võimalused valida kuni kolme aastasele lapsele soovi korral lapsehoiuteenus ning vallavalitsuse poolt saab pakkuda lasteaiakohta järjekorras järgmisele lapsele.

Küsimus – kui palju neid lapsi on, kellele kohta pakkuda ei ole? Vastus – täpseid numbreid ei saa öelda, pakkumine praegu käib. Numbrid näitavad, et viiest teeninduspiirkonnast neljas järjekorda ei ole, aga Peetris siiski on. Ca 250 last. Osad käivad hoidudes, eralasteaedades ning nad kõik ei pruugigi olla kohast huvitatud. Juuni keskpaigaks on selgus majas. 

Volikogu toetas 15 poolthäälega (osa opositsioonist oli vastu, täiesti üllatav ja isegi ootamatu. Tavaliselt avaldatakse arvamust vastuseisu kohta, aga seekord oli vaikne vastuseis).

9. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine. Agu Laius: eelmisel korral ühtegi kandidaati ei esitatud ja menetlus sai katkestatud. Nüüd jätkame samast kohast. Hääletamiskomisjon on varasemast olemas.

Kandidaatide esitamine – Uukkivi esitas Uuemaa.

Laius võttis otsuse eelnõu tagasi. Istung lõppenud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga