Volikogu alustas uutmoodi

Alates tänasest, 21.jaanuarist 2020 peab Rae vallavolikogu oma istungeid Rae kultuurikeskuse suures saalis, mis loob palju uusi võimalusi eelkõige vallakodanikele, aga mitte ainult.
Volikogu kinnitas täna välisõpingute toetamise korra, revisjonikomisjoni tööplaani ning  muutis Elvesoga seotud arengukava…
 
2020. aastaga algas Rae vallavolikogu jaoks uus periood, kus istungid toimuvad kitsukese vallamaja II korruse saali asemel kultuurimaja avaras suures saalis. Vallavalitsuse poolt oli ära tehtud suur ettevalmistustöö, et volikogu saaks kenasti toimuda. Aitäh Madis, Jaanus, Anett, Urmas jt!
Volikogu istungite uus asukoht tähendab, et igal vallaelanikul on senisest hoopis mugavam võimalus tulla ja kohapeal jälgida volikogu istungit, mis teatavasti on avalikud.

Uus ruum, avaramad mõtted ja suuremad võimalused. Foto: Rae vald, K.Laadoga

Volikogu liikmete jaoks aitab ruumi suurus kaasa mõelda valla pidevalt kasvavale suurusele (elanike arvu tähenduses) ning vajadusele sellega arvestada, ka oma volikogu liikme töös. Kuulsime täna tunduvalt selgemat ja valjemat kõnelemist. Volikogus rääkides peamegi silmas pidada, et me räägime kõigi nende inimestega, kelle esindajad (valitud volikogu liikmed) saalis on.
Minul oli tänase volikogu järel hea meel toimunud muudatuse üle ning näen ka samme, mida saab veel astuda.
 
Volikogu algas aga tavapäraselt eelnõude, arupärimiste esitamisega. Raivo Uukkivi esitas arupärimise eelmisel aastal valla eelarvest makstud tasude kohta.
Mina teavitasin volikogu õiguskantsleri kirjast omavalitsustele, kus juhiti tähelepanu Riigikohtu lahendile sotsiaalteenuste pakkumist reguleeriva omavalitsuse õigusakti  kohta. Riigikohus nimelt tunnistas Narva linnavolikogu õigusakti mõned sättes põhiseadusvastaseks põhjusel, et omavalitsus oli piiranud seadusega antud sotsiaalabi saamise õigust. Seda teha ei tohi ja õiguskantsler paluski omavalitsustel oma vastavad õigusaktid üle vaadata, et inimeste õigused ei oleks rikutud.
 
Sünnipäevaõnnitlused ja lilled (koos vaasiga) sai Meelis Lepikult, palju õnne veelkord!
 

Kõige mugavam on volikogu istungit jälgida rõdult. Foto: Rae vald, K.Laadoga

Päevakorra kinnitasime üksmeelselt.
 
Esimene päevakorrapunkt oli eriline, sest varem ei ole volikogule selliselt tutvustatud jooksval aastal ettevõetavaid töid. Aga täna me saime värskelt abivallavanemalt Jaanus Männikult ülevaate 2020.aasta objektide kohta.
Ettekanne oli üles ehitatud kantide kaupa ja kuna Peetri kant on kõige suurem (täna 10 tuh ja 2030-ks 14 tuh elanikku) siis kõigepealt siinsed töös olevad objektid:
Suurim ehitus on Kindluse kool. Sinna juurde ka ümbruse kordategemine ehk kergliiklustee ehitus, Turu tee kordategemine. Kooli avamine 01.09.2020.
Peetri kooli algklasside mooduklassid, 6 klassiklompekti, avamine 01.09.2020.
Järveküla uus lasteaed Käokella lasteaed. Projekteerimine 2020. 120 kohta.
Assaku lasteaia elementmaja – 88 kohta, 4 rühma. Avamine jälle 01.09.2020.
Peetri pargi I etapp, ehitusleping sõlmitud (ehitaja alustab märtsis), valmimine 31.08.2020. II ja III etapi sisu vajab veel läbimõtlemist, töö jätkub.
Kodala piirkonna tööd, Rae küla Vahesoo ja Tammi tee lõigu projekteerimine, Mõigu jalakäijate sild (tööd käivad), Tallinna Väike ringtee puhul vallal kõrvalroll.
Jüri kandi tööd – täna elanikke üle 6 tuh, 2030-ks pea 8 tuh.
Riigigümnaasiumi (RG) spordihoone (tuleb arhitektuurikonkurss kogu kompleksi peale, koos RG-ga). Riik ehitab RG, vald spordihoone. Septembriks 2023 valmis.
Jüri Gümnaasiumi ajutised moodulklassid – 4 klassikomplekti, galeriiühendusega. Avamine 1.09.2020 (rendiperioodi pikkus 3a).
Sotsiaalkeskus – ehitushange käib, 01.08.2020 peab olema valmis.
Jüri staadion ja jalgpallihall – detailplaneerimine, ideaaljuhul alustame projekteerimisega.
Jüri tervisekeskus ja keskväljak – 14.02.2020 on tervisekeskus avatud, 19.08.2020 keskväljak valmis.
Päästekeskus – riik ehitab Jürisse uue depoo, praegu detailplaneerimine, 2022 projekteerimine, 2023 ehitamine.
Koerte mänguväljak, ehitus käib, suveks valmis.
Jüri-Lagedi kergliiklustee, ehitustegevus käib, valmis juuniks 2020. Osa ehitab juurde Maanteeamet, tööd käivad.
Ehituse tn 6 parkimisplatsi teeb vald korda, sügiseks valmis.
Aruküla tee kergliiklustee (kuni Seli külla ärapööramiseni), jalgratturite rõõmuks, saab 2020 valmis.
Lagedi kantnoortekeskuse ehitushange käib, avamine 01.09.2020.
Kooli katlamaja – roheenergiale üleminek. Täna tsisterniga gaas kohale. Tuleb maaküte, tasub ära. Projekteerimine 2020, ehitamine 2021.
Jõe tänava rek.projekti teeme sel aastal.
Rippsilla remont – sõltub jätkuvalt maaomandi vaidlusest ja lootus on 2020 ära lahendada. Vald on algatanud sundvalduse seadmise ja lootus on jõuda kokkuleppele. Teise silla puhul plaanis välja vahetada puitosad.
Vaida kantkõnniteed on töös, projekteerimine käib.
 
Küsimus – Assaku lasteaia ümbruse detailplaneerimise kohta
Vastus – tehakse koostöös riigiga, arvestades päästjate liikumisega Assakult Jürisse.
Küsimus – kas abiraha kergliiklusteede jaoks on veel kuskilt võtta?
Vastus –  üldiselt ei ole, vaid mingi väike lootus on.
 
 
2. Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele. Vallavalitsuse poolt olid ettekandjateks noorsootöö spetsialist Mari-Liis Küüsmaa ja kaasa aitasid noortevolikogu liikmed. Saime ülevaate eelnõuga toimunud arengutest kolmandaks lugemiseks, mida muudeti, mida mitte ning kokkuvõtte, et eelnõu on vastuvõtmiseks valmis.

Stipendiumite arutelu, pildil noortevolikogu liikmed. Foto: Indrek Varik.

Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: arutasime plaanipärasel koosolekul, kohal oli 11/13-st. Kuna algatajapoolses ettekandes tehti põhjalik ülevaade muudatustest siis ei hakka üle kordama. Komisjon üksmeelselt toetas vastuvõtmist.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimees Velor Viitak – 9 liiget oli kohal, vaatasime üle, tegime ettepanekuid, mida on arvestatud. Toetame vastuvõtmist.
 Küsimus – kas sõna „Rae“ peab olema igal pool märgitud?
Vastus – ei pea.
Küsimus – aruande esitamise kohustus, milleks?
Vastus – vahetusõpilasel tuleb tasuda õppemaks, majutus, toitlustus , kokku ca 7 tuh eurot. Valla toetus on sellest väike osa, aga sellegipoolest tuleb selle raha kasutamise kohta aru anda.  
Sõnavõtt I.Uuemaa –  toetan eelnõu vastuvõtmist volikogul. Väga põhjalikult arutatud. Teiste toetuste puhul peab laps ka olema elanike registris, aga siin seda nõuet ei ole.
 
Volikogu hääletas ja tulemusega 23 poolt sai eelnõu vastu võetud.
 
Tänasin noortevolikogu ja vallavalitsust ja komisjone sihikindla töö eest, mis on tulemuseni viinud ja soovisin noortele edu välisõpinguteks valikute leidmisel ja edukal kandideerimisel.
 
3. Revisjonikomisjoni tööplaan. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik –  revisjonikomisjoni neljast liikmest kogunes 3  (neljas teatas mitteosalemisest) ja kinnitas kolmepunktilise tööplaani 2020. aastaks:
1. Rae valla 2019.a majandusaasta aruande kontrollimine;
2. 2019.a teehoolduskava toitmise kontrollimine;
3. VV tegevuse seaduslikkuse tõhususe ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise analüüs kinnisvaraarendajatega sõlmitud lepingute sõlmimise ning täitmise kohta Peetri kandis 2019. aastal väljaehitatud elamuarendustes.
Volikogu liikmetest esitas ettepanekuid revisjonikomisjoni tööplaani Kalle Isand ja tema ettepanekust tekkis kolmas punkt. Revisjonikomisjoni kõik kolm osalenud komisjoni liiget toetasid tööplaani vastuvõtmist ja volikogule esitamist.
 
Küsimus – kas mainitud elamuehitusarendused 2019. aastal peavad olema lõppenud või olema töös?
Vastus – töös.
Küsimus – mida peetakse silmas tõhususe all?
Vastus – et aru saada, kas arendajaid on koheldud ebavõrdselt?
Küsimus – kuidas tööd on aasta peale jaotatud?
Vastus – järgmisel revisjonikomisjoni koosolekul jaotame.
Küsimus – mis on saanud 2019 a tööplaani tegemata jäänud punktidest?
Vastus  – ebaseaduslike ehitiste revisjoniakt on tegemisel.
 
Sõnavõtt – M.Rosenfeld – olen tutvunud mõningate vallavalitsuse sõlmitud lepingutega ja seal kommunikatsioonide rajamine (vesi-kanal) tehtud kohustuseks arendajale, aga see on Elveso ülesanne. 2018.a. lepingus nägin.
 
Indrek Varik palus repliigi korras, et sõnavõtja saadaks e-kirjaga talle kõlanud lepingu ja arendaja andmed.
 
(TK: selgitusena mainin, et sõnavõtja viitas e-posti aadressi puudusele ja väljendas selgelt soovimatust konkreetset infot edastada. Äkki ei olegi seda, on vaid kuulujutt?!)
 
Hääletus – 16 poolthäälega tööplaan kinnitati, 3 olid vastu, 2 erapooletud ja 3 jätsid hääletamata. Täielik vikerkaar.
 
4. Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 203 kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 muutmine; Ettekanne abivallavanem Priit Põldmäe – Elveso soovib KIK-i toetusrahadega korda teha Jüri puhastusseadme ja mõned trassid Kopli külas. Arvestades KIK-i prioriteetidega, tuleb toetusraha saamiseks kava muuta.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: komisjoni koosolek toimus 8.jaanuaril, kohal oli 11, puudus 1.  Ettekanne oli komisjonis põhjalik, komisjon toetas vastuvõtmist 10 poolthäälega, 1 jäi erapooletuks.
 
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul arutasime. 11 oli kohal. Mõistsime, miks on muudatust vaja teha, kuigi pumplate üle oli hulgaliselt küsimusi. Kokkuvõttes toetasime vastuvõtmist 11 poolthäälega.
Küsimus – millal need pumplad AK-sse tagasi paneme?
Vastus – tuleb enne monitoorida ja hinnata, kui tagasi panna.
 
Repliik Raivo Uukkivilt – pikaajalises kavas on pumplad ikka sees.
 
Volikogu võttis üksmeelselt eelnõu vastu.
 
5. Peetri Lasteaia-Põhikooli ja Jüri Gümnaasiumi ajutiste moodulklasside rendikohustuste võtmine viieks aastaks. Ettekandja abivallavanem Jaanus Männik – rendikohustus kuni viieks aastaks (3 a) ja (4+1a). Pikem ettekanne oli päevakorra esimeses punktis. Koolikohti on juurde vaja, palun vastu võtta.
 
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimees Velor Viitak – 9.jaanuar arutasime. Olid küsimused, aga komisjonis kõigile küsimustele vastuseid ei saanud. Pakkujaid vähevõitu. Toetame vastuvõtmist.
 
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul arutasime, on ilmselge, et kohti on juurde vaja ja muud varianti väga ei ole kui moodulklass. Toetame.
 
Küsimus – kõlas, et vaid kaks pakkujat turul, kas tootjad ei osale hankel?
Vastus – ei ole veendunud, aga riigihange on avalik, kõik saavad osaleda.
 
TK – arutelu võimalike pakkujate vähesuse resümeerisin, et kõik volikogu liikmed võiksid rääkida kõigile, keda teavad, et Rae vald on tegemas hanget moodulite rendilevõtmiseks. Palun kutsuge kõik huvilised riigihankel osalema!
 
Volikogu hääletas ja võttis üksmeelselt eelnõu vastu. Oligi volikogu istung selleks korraks lõppenud.
 
Tänasin lõpus kõiki volikogu liikmeid uuendustega kaasatuleku eest! Ütlemata jäid tänusõnad Rae Kultuurikeskuse Toomasele, kes oli kena näituse fuajeesse korraldanud ning võttis volikogu majaperemehena väärikalt vastu. Nii mõnigi küsis, et kas see muutub nüüd tavaks? Nali naljaks, aga tegelikult muidugi ei muutu.
 
Küll aga võiks tekkida volikogu istungist see koht, mille järel saavad valijad saavad oma valituga kohtuda, tassi kohvi juua ja juttu ajada. Volikogu järel selleks aega leiab ja koht on samuti sobilik.

Esiplaanil vallavalitsus ja seejärel volikogu. Täna olid pealtvaatajate toolid veel tühjad… Foto: Rae vald, K.Laadoga

 
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga