Uus lasteaed Rae vallas

  24.augusti 2021 Rae vallavolikogu istung arutas uut jäätmekava, tutvus valla rahaseisuga, muutis põhimäärust, lubas asutada uue lasteaia, tutvus hooldajatoetuse makmise muudatustega, andis tänukirja ja lükkas tagasi planeeringu vaide…
 Kuna koroonaviirusesse nakatumine on jälle tõusuteel, siis otsustasin kutsuda augustikuu volikogu kokku Teamsis/Rae kultuurikeskuses. See tähendas, et Rae kultuurikeskuse suures saalis olid lauad valmis ja kohale tulid Mart Võrklaev ja Henri Ausmaa (lisaks siinkirjutajale), ülejäänud olid Teamsis. Pidasin õigeks Teamsis  istungi pidamist, sest kooliaasta on algamas ja iga panus kontaktide vähendamisse on teretulnud, sest aitab viiruse levikut tõkestada. 

Kõigepealt andsin sõna vallavanem Madis Sarikule infoks koroona kohta vallas: vaktsineeritus on päris hea, 79 % täisealistest. Nõrgem on 30-39 aastaste vanusegrupis (65%). Neil on valmisolek olemas, aga võimalusi ei ole piisavalt olnud.
Vaktsineerimine aitab. Vallavalitsus on korraldanud vaktsiinibussid, graafik on kinnitatud. Esimene juba homme (25.08) Järveküla kooli parklas, pühapäeval (29.08.) Peetri põhikooli parklas, 30.augustil Lagedi kooli parklas kuni kella 15.00-ni, alates kella 16-st Vaida kooli parklas. Vaktsiinidest on valikus Pfizer ja Moderna.
Vaktsineerimise infot püüame maksimaalselt levitada, et huvilised teaks tulla.
Harjumaa Omavalitsuste liidu koordinaator on samuti abiks, et korraldada kõigile mittevaktsineeritutele Rae valla kodanikele riigilt SMS teate saatmine, et millal ja kus vaktsineerida saab.
Koondkokkuvõtte saadetakse ka volikogule. Kooliõed on samuti koolitatud, õppeaasta alguseks valmis.  
 
Raivo Uukkivi esitas arupärimise teema kohta, mis algas 2013.aastal. Nimelt siis tekkis päevakorda idee Ülemiste promenaadist. Praeguseks peaks detailplaneering olema kehtestatud, vaiegi esitatud, sellele vastatud. 2021.aasta valla eelarves on rahagi ette nähtud. Tulenevalt eeltoodust küsimused Ülemiste promenaadi/terviseraja projekti kohta.
Teine arupärimine pärineb 2019.aasta juunist kui Sellivälja maaüksusele tekkis ebaseaduslik aed. Mis on sellest saanud?
Kolmandaks avaldus  tagasiastumise kohta volikogu poolt moodustatud innovatsioonikomisjoni aseesimehe kohalt ning soov jõustada tagasiastumine alates 25.augustist 2021.
 
Tänasin küsijat, et ta ikka meeles peab minu poolt aastaid tagasi alustatud  ideed Ülemiste promenaadist. Tänu küsijale on võimalik ka teistel volikogu liikmetel saada infot hetkeseisu kohta, sest vastus saadetakse ju kogu volikogule. Promenaadi arengu kronoloogia on avaldatud siin: https://www.toniskoiv.ee/ulemiste/
 
Järgmisena oli sõna soovinud Indrek Uuemaa, kes avaldas, et täna peaks volikogu päevakorras olema revisjonikomisjoni akt, aga seda ei ole. Ta ei saa rahul olla revisjonikomisjoni esimehe tööga.
 
Vahemärkusena lisan siia, et revisjonikomisjoni akt on tulemas järgmise volikogu päevakorda. Revisjonikomisjonile (puuduva) neljanda liikme valimise katkestatud eelnõud ei olnud samuti tänases päevakorras. Mitte seetõttu, et opositsioon ei ole siiani suutnud leida kandidaati revisjonikomisjoni, vaid seetõttu, et isikuvalimisi saab läbi viia vaid füüsiliselt koguneva volikogu poolt.
 
Volikogu kinnitas seitsmepunktilise päevakorra.
 

Ka sellest mööblist saab ükskord tooraine järgmise ettevõtja jaoks. Foto:N.Savi

1.    Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine
Ettekandja abivallavanem Priit Põldmäe –  jäätmekava koostamiseks hange, võitis Lemma OÜ ettekandja Kaisa Aadna. Lootus on, et volikogu võtab I lugemisel jäätmekava vastu, siis jõuaksime paremini taotleda KIK-ilt raha eterniidijäätmete utiliseerimiseks.
 
Kaisa Aadna Lemma OÜ – jäätmekava on KOV-i arengukava osa. Vastab kehtivale jäätmeseadusele. Järgnevalt saime ülevaate jäätmekavast ning järgmise perioodi tegevuskavast. Jäätmetekke vähendamiseks soovib Rae vald luua jäätmebörsi platvormi, kus ühe ettevõtte jäätmed saaksid olla teise ettevõtte tooraineks. Koostöö ka teiste KOV-idega.
2021.aasta lõpuks keelata avalikel üritustel ühekordsete toidu-ja jooginõude kasutamine.
Maastikupilti risustavate hooned lammutada, taotleda selleks toetust, heakorrakampaaniate jätkamine.
Ladestamise vähendamiseks rajada kompostimisväljak ja hõlmata bioloogilised jäätmed korraldatud jäätmeveoga. Järgmine jäätmehange (2026) viia läbi kahetasandilisena, et oleks iga jäätmeliigi kaupa määratud vastuvõtukoht ja tagada selliselt parem käitlemine.
Uue korraldatud jäätmeveo hankega lisatakse bioloogiliste jäätmete kogumine. Peetri piirkonnas jäätmejaama ja selle juurde kuuluva taaskasutuskeskuse asukoha väljaselgitamine järgmisel aastal (2022).
Rae vald on valmis piloodina kaasa lööma Keskkonnaministeeriumi jäätmevaldkonnaga seotud projektides.
Kaasettekannde keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – komisjoni istung toimu 4.augustil 2021, kohal oli 8 liiget. Tegime mõningad parandused, mis on ka kavasse sisse viidud. Lagedi jäätmepunkti rajamine lähemale toodud (2022) ja Peetri kandi oma samuti (2022). Meie parandusettepanekutega on arvestatud.
Keskkonnakomisjon on nõus I lugemise lõpetamisega ja saatmisega II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks oli algselt määratud 27.august kell 12.00, aga kuna volikogu toimus nädal hiljem, tuleb uus tähtaeg määrata.
Küsimus – Ringi pinnasetäite koht peaks olema teistmoodi sõnastatud.
Vastus – nimetus tuleb keskkonnaregistrist.
Küsimus – kas ebaseaduslike ehitiste lammutamine on reaalne?
Vastus – kui ei ole võimalik seadustada, tuleb lammutada.
 
Esitasin küsimuse nii vallavalitsusele kui keskkonnakomisjonile: miks I lugemisel vastu võtta?
Vallavalitsus  – eelnõu on valmis, hea töö tehtud. Kohene vastuvõtmine annaks võimaluse KIK-ist raha taotleda eterniidi ära andmiseks.
Keskkonnakomisjon – tegemist on määrusega, üpriski pikk tekst. Kahel lugemisel saaks volikogu liikmed rahulikult dokumenti süveneda.
 
RU – jäätmekava ei olnudki varem ning varem on abivallavanem väitnud, et aega on küll. Põhimääruses ju kirjas, et määrusel on kaks lugemist. Volikogu liikmed peaksid saama süveneda.  Ka kahe lugemisega vastuvõtmisel jõuab taotleda.
Kivistik – sain täna keskpäeval teada KIK-i voorust. Septembri alguses on keskkonnakomisjoni uus istung, jõuame ka kahe lugemisega. Kuigi komisjon on nõus ka I lugemisel vastuvõtmisega.
 
Võtsin arutelu kokku: arvesse võttes juhtivkomisjoni ettepanekut ning volikogu liikmete arvamusi ning pidades oluliseks volikogu liikmete võimalust sisuliselt osaleda eelnõu menetlemises, sh võimaluse andmist parandusettepanekute esitamiseks, pean õigeks määruse eelnõu saatmist II lugemisele ja määran parandusettepanekute tähtajaks 1.sept kell 12. Sellega on eelnõu I lugemine lõppenud.   
 
 
2.    Rae valla 2021. aasta 6 kuu majandustegevuse ülevaade
Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma – jooksva aasta tulumaksu laekumist võib prognoosida 0,9 kuni 1,0 mlj üle eelarve. Osaliselt tuleneb ka sellest, et laekumist on olnud raske prognoosida, sest Covidi mõju ebaselge. Tulu kaupade, teenuste müügist on alalaekumises, sest lasteaiatasusid vähem laekunud, spordirajatiste kasutuse eest samuti. Laekumised arendajatelt on väiksemad, kaks suurt (Järveküla majad ja Bluesky) laekumine on üle 400 tuhande, jääb tõenäoliselt laekumata. Sellegipoolest tuleb tulude plaan aasta arvestuses kindlasti täis.
Kulude osas ka muutusi. Enam ei võeta puhkusetasusid välja korraga vaid makstakse kuust-kuusse ning see ühtlustab väljaminekuid.
Põhitegevuse tulem on 4,2 mlj. Põhivara müük 8 mlj, eelarves oli 3,3 mlj. Seal sees on ka 1,6 mlj IKEA-lt laekunud raha (varem oli kajastatud ettemaksuna).
Sõnajala lasteaia kulu lükkub edasi suurusjärgus 0,6 mlj. Ehituse 6 lükkub edasi, sest abiprojektid viibivad. Teede-ehituses lükkub u 500 tuh edasi.
Jüri-Lagedi kergliiklustee abiraha ei avanenud ja seega lükkub omaosaluse kasutamine samuti edasi. Elektroonilised kiirustablood jäävad sel aastal tegemata.
Intressikulu suutsime korralikult alla viia, seetõttu kulu väiksem.
Laenu pidime eelarve kohaselt võtma 9,5 mlj, aga hetkel on laenuvajadus langenud 1,3 mlj peale ja võib juhtuda, et ei pea sel aastal üldse võtma. Põhjus tulumaksu lisalaekumine, maade müügi lisalaekumine, kulude edasilükkumine. 
Suurusjärgus 22 mlj on valla laenumaht, laenukoormus 41-42 %, võib olla kuni 100.
 
Küsimus – Bluesky probleemid, miks laekumata jääb?kuidas sanktsioneeritakse?
Vastus – Bluesky seis on ajakirjanduseski avatud, ilmselt pankrotieelses seisundis. Võib sanktsioone lisada, kuid midagi võtta ei ole.
 
Selgitasin täiendavalt, et kui läheb pankrotti, siis see on kohtuga seotud protsess, mis võtab aega, ei ole tõenäoline, et midagi sel aastal eelarve tähenduses juhtub.
Kiitsin valla finantsjuhtimist, et meile esitatud ülevaade sedavõrd hea on.
 
Seepeale palus finantsjuht Tiit Keerma repliiki:  tulumaks kasvab tavaliselt 16 % aastas, aga sel aastal vaid 9 %. Võrreldav kasv on 12%. Seega siiski koroonast tulenev kahju valla tulude laekumist mõjutab, ka maksuvõlad on kasvanud.
 
Volikogu võttis info teadmiseks.
 
 
3.    Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ muutmine- II lugemine.
Andsin sõna vallavanem Madis Sarikule – põhimääruse muutmise II lugemisel, annan sõna edasi sisekontrolör Õnnela Vaarikule: eelnõu on läbinud I lugemise, Agu Laius esitas muudatusettepanekud. 5.augustil toimus kohtumine ettepaneku tegija ja vallavalitsuse vahel ning leiti kompromiss sõnastuses.
Komisjon on toetanud eelnõusse tehtud muudatusi ja neid toetab ka vallavalitsus.
Sisekontrolli osas – volikogu kuulab ära enne MA kinnitamist sisekontrolöri tööaruande.
Valla vara kasutamise osas on täpsustatud maa-ala mõistet ning antud võimalus anda kasutusse ka ruume. Volikogule on ettepanekute koond saadetud.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni aseesimees Raivo Uukkivi: kuna Agu Laius palus, siis teen ettekande esimehe eest.  Arutasime 9.augustil 2021 toimunud koosolekul ja häältega 8:0 toetasime vastuvõtmist.
 
Volikogu hääletas ja tulemusega 18 poolt muutsime põhimäärust.
 
4.    Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2018 määruse nr 11 “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale” muutmine.
Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – eelnõu tuleneb riigi õigusaktide muutusest. Toetust tuleks maksta ka alla 3-aastase lapse hooldajale. Ajal, kui lapsevanem saab vanemahüvitist, hooldajatoetust ei maksta. Et hooldajatoetus ei katkeks, tuleb taotluse esitada varem.
Kaasettekande pidas sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gerli Lehe – komisjonis teemat arutasime ja toetame. Saata II lugemisele.
 
Volikogu liikmed arutlesid analoogselt jäätmekava määrusega, et kas võtta I lugemisel vastu või saata II lugemisele. Enamus oli seda meelt, et saadame II lugemisele. Bärbel Salumäe (kes oli üle saanud hetk tagasi olnud tehnilisest tõrkest) tegi ettepaneku määrata parandusettepanekute tähtajaks 1.09.2021 kell 12.00. 
Minu jaoks samad argumendid, mis varasemalt ning seetõttu saatsin eelnõu II lugemisele, määrasin muudatusettepanekute tähtajaks 1.septembri 2021 kell 12.00 ja lõpetasin I lugemise.
  
5.    Rae Vallavalitsusele loa andmine Rae valla asutuse Assaku Lasteaed ümberkorraldamiseks
Ettekanne vallavanem Madis Sarik – Assaku lasteaed koos Aruheinaga on terve Eesti suurim lasteasutus. Arvestades ka perspektiivi, tuleb Assaku lasteaed ümber korraldada ja Aruheina lasteaed asutada.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – 9.aug toimunud istungil arutasime. Üksmeelel, et vajab asutamist. Küsimused olid juriidilist laadi, aga komisjon andis ühehäälselt aktsepti vastuvõtmiseks.
Volikogu võttis 19 poolthäälega eelnõu vastu.
 
6.    Tänukirja andmine – ettekanne vallavanem Madis Sarik, annan sõna edasi ettepaneku tegija Gerli Lehe´le:  Veronika Isberg on Uuesalu küla aktiivne liige ja mitmete uute algatuste eestvedaja. Tema algatusel on loodud naabrivalve piirkond Uuesallu. Veroniak on aktiivne ka Naiskodukaitse ridades, olles Naiskodukaitse Rae jaoskonna taasasutaja.
Veronika on olnud vabatahtlik instruktor ja mentor. Andnud oma tegevusega olulise panuse kogukonna arengusse.
Madis Sarik täiendas ettekannet, et Rae vallavalitsus toetab Veornika Isbergile volikogu tänukirja andmist.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal, 9.augustil toimunud koosolekul arutasime, 6 komisjoni liiget olid poolt ja kaks jäid erapooletuks, toetame tänukirja andmist.
Repliik M.Rosenfeld – nimi täiesti tundmatu, ei ole üle valla kõlanud. Kahel valimisel oli sama isik Isamaa nimekirjas kandideerimas. Ei ole ilus sama nimekirja poolt esitada.

Sinilille saadik Veronika Isberg volikogus. Foto Koidu Kask

Tuletasin volikogu liikmetele meelde, et me kõik oleme korduvalt Veronika Isbergiga kohtunud, sest ta on käinud korduvalt volikogus sinilille kampaania käigus.
Repliik Agu Laius – Veronika on igal juhul vallas nähtaval olnud, siseturvalisusega tegelenud pikalt. Nii Uuesalus kui vallas laiemalt, sh ka sinilille kampaania vedamine. Igal volikogu liikmel on õigus esitada kandidaate.
Repliik R.Uukkivi – ebaeetilist siin midagi ei ole. 2014.aastal oli volikogus temaga seotud küsimus, aga tol hetkel ei olnud iseloomustus positiivne. Tegevus aktiivne väljaspool Rae valda rohkem. Valimistel ei ole suurt toetust pälvinud.
Repliik K.Isand – anname Veronikale aukirja ja tunnustame teda tehtud töö eest. See ei ole valimistulemuse eest. Veronika ei olegi populaarne vaid tema tegevus on populaarne. Tema aktiivsus on organisatoorset laadi. Kui kellelgi ei ole tema tunnustamise vastu, siis tunnustame.
Repliik I.Uuemaa – esitamisviis on läbinähtav, soovitakse toetada oma inimest.
Repliik I.Varik – eks meie hulgas on ka inimesi, keda isegi omad ei toeta, see ei ole argument. Seotus erakonnaga ei saa olla mittetunnustamise aluseks. Tänamist on üldse vähem, rohkem head sõna ja positiivsust.
Repliik M.Rosenfeld – küsimust ei ole tunnustamises, vaid esitamise viisis.
 
Volikogu otsustas hääletamise tulemusel anda Veronika Isbergile volikogu tänukiri.
 
 
7.    Vaideotsus Rae Vallavolikogu 20.04.2021 otsusele nr 151 „Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine“ esitatud vaide lahendamiseks
 
Ettekanne abivallavanem Priit Põldmäe – on esitatud vaie, kus põhiliselt ei olda nõus Tallinn-Väikese ringteega ning selle mõjualaga. Valla jurist ja planeeringute spetsialist on vaide vastuse koostanud ning seetõttu on tegemist juriidilise tekstiga. Põhiline sisuline põhjendus on see, et ringtee 2+2 lahendus on juba täna kehtivas planeeringus sees ja uus planeering olukorda palju ei muuda. Uue planeeringuga me just nõuame rohkem elanikega arvestamist, mõjupiirkond ongi selleks.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – komisjoni istung toimus 11.augustil 2021. Keeruline teema, aga komisjon toetas arutelu tulemusel vallavalitsuse esitatud eelnõud vaide lahendamiseks,  6 olid poolt ja 1 jäi erapooletuks.
 
Küsimus – Kas menetlemise ajal ei olnud kontakti vaide esitajatega?
Vastus – puudub info, et midagi oleks võimalik olnud teistmoodi teha.
 
Volikogu otsustas hääletamise tulemusena vaideotsuse vastu võtta ehk vaide rahuldamata jätta.
 
 
Informeerisin volikogu, et sõltuvalt Riigikogu poolt presidendi valimise edukusest võib Rae vallavolikogul olla vaja eraldi koguneda valijameeste valimiseks. See selgub augusti lõpus, soovitasin jälgida meediat. Valijameeste valimiseks koguneme füüsiliselt, sest teistmoodi isikuid valida ei saa.
 

Kui oled terve, ei peagi Peetri perearstikeskusesse minema. Foto:N.Savi

Soovisin kõigile head tervist ja tervena püsimist!
 
Kell oli 19.45.
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga