Tõnisepäeva Rae volikogu tõi muudatusi

Tõnisepäeva (17.jaanuar 2017) volikogu tõi kaasa kohese muutuse koosseisus ja alustas ühe komisjoni esimehe vahetust ning muutis 2017 a eelarvet. Aga kõigest järjekorras….17.30 alanud volikogu kuulas kõigepealt volikogu esimehe sissejuhatust selle koosseisu volikogu viimasele hooajale. Oktoobris teatavasti valitakse uus volikogu koosseis. 

Seejärel tavapärane võimalus vaba sõnavõtu formaadis teha avaldusi ja esitada eelnõusid, arupärimisi. 

Kõigepealt sai sõna valla valimiskomisjoni esimees, kes teatas, et volikogu liikme Endel Albini volitused volikogu liikmena on ennetähtaegselt lõpetatud tema (04.01.) avalduse alusel ja uueks volikogu liikmeks on senine asendusliige Indrek Varik.  

Uuemaa – arupärimine Rae spordikoolis õppivate laste kohta. Teiseks kurtis Agu Laiuse postituse üle sotsiaalmeedias, et revisjonikomisjoni esimees on rikkunud seadust ja ületanud oma volitusi.

Laius – mul on ettepanek jätta Rae Sõnumid valimisreklaamist eemale, st et sealt ei saa ka poliitilist reklaami tellida. Võiks olla volikogus esindatud erakondade ühine arusaam.

Arutelu, mis on reklaam ja mida see ettepanek täpselt tähendab. Kuna koheselt konsensust ei sündinud siis arutab volikogu haridus-ja kultuurikomisjon ettepanekut ja püüab siiski konsensust saavutada.

Teiseks, esitas Laius umbusaldusavalduse vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele. Põhjenduseks, et mitte ühtegi volikogu antud ülesannet ei ole täidetud ega volikogule revisjonikomisjoni akti esitatud. Komisjoni esimehe poolt allkirjastatud protokollid komisjoni koosolekute kohta puuduvad, kuigi komisjoni liikmete sõnul on koosolekud toimunud. 20.dets 2016 volikogule esitatud dokument on õigustühine ja antud õigusvastaselt. Komisjoni juhi ülesannete täitmine eeldab elementaarsete halduslike teadmiste olemasolu. Umbusaldusavaldusel on seitsme voliniku (sh siinkirjutaja) allkirjad, mis on valla põhimääruse kohaselt piisav umbusalduse esitamiseks. Umbusaldajad soovivad, et umbusalduse arutamise volikogu toimuks nädala pärast. (Revisjonikomisjoni esimehe suutmatusest oma tööd teha olen kirjutanud mitmel korral, näiteks siin ja siin ja siin).

Uukkivi – arupärimine riigigümnaasiumi kohta, seni olen väga korralikke vastuseid saanud. Lootuses, et riigilt saab täpsemaid vastuseid, esitan uued küsimused. Teine arupärimine seotud eelmisel volikogul algatatud planeeringuga (küsija ise puudus selle punkti arutelult).

Päevakord võeti aluseks.  

2017 a ehitatava Lagedi lasteaia eskiis

1.    Rae valla 2017. aasta esimene lisaeelarve. Tiit Keerma: lisaeelarve seotud Lagedi lasteaia ehitusega. Algselt oli 2017 e eelarvesse planeeritud 1,7 mlj, aga uue hanke tulemusel on eeldatav hind ca 2,25 mlj.  Kokkuvõttes tuleb Lagedi lasteaia ehituskuludeks lisada 550 tuh eurot. Katteallikaks on rahaliste vahendite jääk (oli 1,3 mlj, mis nüüd väheneb). Kaasettekanne Timuska: koosolek toimus eelmisel esmaspäeval. Lagedi lasteaia kallinemine oli teada juba eelarve menetlemise ajal, aga soovist mitte mõjutada ehituspakkumiste tegijaid, ei muutnud põhieelarvet. Nüüd on aga mõistlik aeg ja hetk selle tegemiseks.

Küsimus – hankest kõrvaldati ehitaja, kelle töötajad ei kvalifitseerunud. Miks?

Vastus –  ehitaja esitas töötaja kohta valeandmed.

Küsimus – kui palju oli planeeritud 2016 a eelarvesse  ja kui palju seda ületati?

Vastus – pakkumine oli 1,7 mlj, eelarvestrateegias 1,6 mlj.

Sõnavõtt 1 – Parmeron ehitas ka Lagedi kooli ja seal oli praaki, kuigi see likvideeriti garantiiaja jooksul. Kui sama ehitaja, tuleb hoolega jälgida.

Sõnavõtt 2 –  analüüsides Lagedi kooli hanget jõudis volinik seisukohale, et vallavalitsus on lasteaeda soovinud ehitada ilma volikoguta ja seega palun anda ülesanne revisjonikomisjonile uurimiseks.

Laius – volikogu liikme võimalused on kenasti kirjeldatud valla põhimääruses ja nende järgi tuleb käituda.

Hääletus – poolt 17, vastu võetud. Väidetavalt rekordi masti lisaeelarve, mis sai vastu võetud uue aasta 17ndal päeval. 

2.    Eraüldhariduskooli toetamise kord. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: tegemist on teise lugemisega. Kahe volikogu vahel ühtegi parandusettepanekut ei laekunud. VV on kehtestanud õppekulu piirmääraks 88 eurot (määruses 93). Kaasettekanne Kais: komisjoni koosolek toimus Järveküla koolis, 10.jaanuaril, kohal 10 liiget. Pikka arutelu ei olnud, mõned küsimused tekkisid. Mis juhtub, kui mõni väga andekas noor soovib minna õppima Otepääle suusakooli siis ikka saab toetada, sest käib Audentese alla ning Audentes on Tallinna (naaberomavalitsuse) kool.

Küsimus: mida muudab see VV tehtud muudatus?

Vastus: Valla jaoks muutub kulu natuke väiksemaks.

Küsimus: seadus sätestab kulude katmise proportsiooni 75/25, miks ei võiks see ka määruses kirjas olla?

Vastus: sõnastuse küsimus, võib sõnastada ka teistmoodi.

Küsimus: Kas teise lugemise seletuskiri võiks sisaldada muudatusi?

Vastus: võiks küll, aga VV otsus tehti peale materjalide edastamist volikogule.

Hääletus – poolt  18, vastu võetud.

3.    Valla omandis olevate põhiülesannete täitmiseks mittevajalike vee-, sademevee- ja kanalisatsioonirajatiste võõrandamine 100% valla omandis olevale AS-le ELVESO. Ettekanne vallavanem Mart Võrklaev – tegemist Kalevi taga tehnopargis olevate teemaadega, mis on vallale üle antud. Kuna trassid ei ole vallale vajalikud siis on ettevalmistatud eelnõu trasside üleandmiseks Elvesole, 100 % vallale kuuluvale äriühingule. Kaasettekanne Timuska: vald võtab arendajalt teemaad üle ning anda üle Elvesole. Komisjonis küsiti, et kas peab ka midagi maksma. Kui selgus, et ei pea siis olid kõik kohalolnud komisjoni liikmed poolt.

Hääletus – poolt 17, üks erapooletu, vastu võetud.

4.    Rae Vallavolikogu 05. novembri 2013 otsuse nr 11 „Volikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine. Ettekandja Ülo Timuska: tulenevalt asjaolust, et Endel Albin on avaldanud soovi lahkuda komisjoni koosseisust siis teen ettepaneku soov rahuldada.

Küsimus – millal esitas Albin oma avalduse?

Vastus – ta esitas ühe avalduse (nii volikogust lahkumise kui komisjonist lahkumise kohta) ja tegi seda 4.jaanuaril 2017.

Küsimus – kas komisjoni liikmete arv on kindlaks määratud.

Vastus –  komisjonis võib olla kuni 13 liiget, nüüd jääb 12.

Hääletus – poolt 17, vastu võetud.

Tänaseks ex-volikogu liige Endel Albin.

5.    Revisjonikomisjoni liikme vabastamine. Ettekandja Agu Laius: kuna Endel Albin on esitanud avalduse enda vabastamiseks ka revisjonikomisjoni liikme kohalt siis sellest tulenevalt ka eelnõu.

Hääletus – poolt 18, vastu võetud.

6.    Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Ettekandja Agu Laius: kuna nüüd on revisjonikomisjonis üks liige vähem siis on vaja valida uus liige. Põhimääruse kohaselt on vaja moodustada hääletamiskomisjon. Ettepanekud: Minn, Sarik, Võrklaev. Volinikud (sh opositsioon ja sh ka kõige valjuhäälsemad vallavanema kriitikud) hääletasid poolt. Kandidaatide esitamine: Kaido Kadastik esitas Indrek Variku kandidatuuri. Uukkivi esitas Tõnis Kõivu kandidatuuri.

Varik andis kandideerimiseks nõusoleku. Mina ei andnud nõusolekut kandideerimiseks.  

Küsimus Indrekule– kas oled võlglaste nimekirjas?

Vastus – ei ole.

Hääletus salajane.

Hääletuskomisjoni ettekanne – osales 12 volinikku, kes kõik hääletasid Indrek Variku poolt. Hääletusel ei osalenud suur osa opositsioonist, kes lihtsalt juhust kasutades varem koju ära läksid. Tühja sest revisjonikomisjonist, võib nende suhtumisest järeldada. 

Volikogu istung lõppes 19.02.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga