Sõjapõgenikud kuritegevust Rae vallas ei mõjuta

 Rae vallavolikogu 18.04.2023 istungil kuulati politsei ülevaadet õiguskorrast Rae vallas, arutati avaliku ürituse korraldamise reeglite üle, keelduti üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamisest ning anti Rail Baltica ehitamiseks vajalikku maad.
 
Kõigepealt kuulasime vallavanema infot sõjapõgenike kohta. Neid viibib Rae vallas 329 inimest, arv väheneb. Riigieelarvest saadud toetusest on alustamisel põgenike lõimumisringid, 50/50 põhimõttel. Käivitumas ka noortekeskuse ühistöö.
 
Seejärel sai sõna värske volikogu asendusliige Indrek Varik, kes avaldas rõõmu volikogu liikmeks saamise üle, tervitas volikogu uusi ja olemasolevaid liikmeid ning avaldas, et on varasemalt töötanud volikogu keskkonna-ja sotsiaalkomisjonis ning pidanud juhtima revisjonikomisjoni. Viimase juhina volikogu ette toonud kaks kontrollakti, mis on ka volikogu poolt vastu võetud. Soovis jõudu praegusele revisjonikomisjonile.
Järgmine sai sõna juba üle aasta volikokku kuulunud Böckler, kes oli üle lugenud volikogu liikmetele personaalselt antud hääled ning teinud järelduse, et opositsiooni poolel on neid rohkem kui Reformierakonnal. Volikogus aga hääletatakse volikogu liikmete poolt. Kuna Võrklaeva ministriks saamise tõttu vaja valida uus volikogu aseesimees, siis avaldas lootust, et valitakse opositsiooni esindaja. Kui aga kandidaat peaks ikka Reformierakonnast tulema, siis kõneleja eelistab Kaarel Kogerit. Lisaks avaldas arvamust, et ei volikogu esimees ja aseesimees ei peaks volikogus hääletamisel osalema ning kutsus erakonda mittekuuluvaid volikogu liikmeid üles fraktsiooni moodustamisele.
Kirjalikud jätkuküsimused olid Vaida Palvemaja tee kohta ning seekord palus vastuseid suuliselt järgmisel volikogu istungil.
 
Volikogu esimehena andsin edasi kolm infot:
1.    Ülo Timuska avalduse kohaselt on tema volitused peatunud kuni septembrini 2023 ning tema asendusliige on Eneli Niinepuu. Mart Võrklaeva rahandusministriks nimetamise tõttu on tema volikogu liikme volitused peatunud ning tema asendusliige on Indrek Varik.
2.    Kõik volikogu liikmed on saanud teated MTA-lt selle kohta, et lähenemas on huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg. Palun esitamise tähtajast kinni pidada ning palun revisjonikomisjonil seda jälgida.

Zelenski roheline rae valla pusa uuendatud märgisega

3.    Suvi on tulemas ning volikogu liikmetel palju võimalusi ja kohustusi käia volikogu esindamas erinevatel üritustel. Sel puhul sobib kanda nn zelenski rohelist värvi Rae valla pusa, huvilistel palun kantseleisse teada anda.
 

Järgmisena asusime päevakorra kinnitamise juurde. Kuna vallavanem taotles päevakorrast punktide 2-6 (Rae valla põhimäärus ja sellega seotud eelnõud) välja jätmist, kinnitas volikogu päevakorra 7 punktilisena (välja oli saadetud 12 punktiline).

 
1.    Rae valla 2022. aasta õiguskorra tutvustus. Põhiettekanne Ivo Roosimägi, toetavad Mall Tiirusson ja Sten Suimets.
Eelmise aastal esitati 253 kuriteoteadet (258, siin ja järgnevalt sulgudes 2021 a number), varguseid oli 80(76),  joobes juhtmist 34(14), kelmuseid 32(27). Väärteoteateid oli 869 (1223). Lähisuhtevägivalda 130 (125). Üle-Eestiliselt lähisuhtevägivald väheneb, aga meil pigem mitte. Enne koroonapandeemiat oli veidi väiksem, aga rahvaarv kasvab ka. Võrdlusbaas muutub.
Põhiprobleemideks liikluses on kiiruseületajad, joobes juhtimine, kergliiklejad.
Krim.hooldusalustega samuti politsei tegeleb, jälgib, kas saavad vabaduses hakkama.
Sõltuvusainete tarvitamine alaealiste poolt. Uus trend – e-sigaretid. Alaealised ise müüvad, sh koolides. E-sigareti kasutamist raskem tuvastada. Programm „Puhas Tulevik“ narkokasutajate jaoks. Alaealiste keelatud tegevuste seiramine toimub vajaduspõhiste reididega.
Muud tegevused. Relvakontrolle 243. Vene saatkonna valve võtab ressurssi, samuti sõjapõgenike abistamine/elamisload, muud tugitegevused.
Toimub tihe suhtlus vallaga, et ruumiloome oleks turvaline.
FB Ida-Harju piirkonna grupis palju infomaterjali, soovitan liituda, olla kursis. Piirkonnapolitseinikel otsest vastutusala ei ole, abistavad kõiges. Mobiilid avalikud.
Küsimus – kui kahtlus, et avalikul üritusel noored käivad veipimas, mida teha?
Vastus – tuleb sekkuda, kooli, asutuse, lapsevanemate ühine lahendus. Veipimine patrulli kohale ei too, aga lapsevanemaga suhtlemise küll.
Küsimus –  kuriteo rahalise piiri mõju politseile?
Vastus  – meie jaoks on iga vargus kuritegu, mis nõrgestab turvalisust.
Küsimus – kas on kaardistatud, millises kandis kuritegevus kõige suurem?
Vastus – Peetri. Ehitussoojakud ka riskikohad.
Küsimus – kas põgenikud on ka kuritegevust mõjutanud?
Vastus – ei ole mõjutanud. On lähisuhtevägivalla juhtumeid, kriisid, pinged, sh segaperedes.
Küsimus – kui palju on abi kaameratest, kas neid on veel vaja?
Vastus – kaameraid võiks alati rohkem olla, serveri maht piiratud. Hindame pidevalt vajadust.
Gerli Lehe repliik – tänan koostöö eest, Lõuna-piirkonnad on rahul.
Henri Ausmaa repliik – korraldaja ei pruugi veipimisest teadagi, toimub varjatult, on probleem.
Rosenfeldi repliik – roolijoodikuid on rohkem tabatud, parem töö politsei poolt. Relvalubadega seonduv töö on väga põhjalik.
Vahari repliik – noorte kogunemiskohad, sh Peetri park, vajavad suuremat tähelepanu, ka noorsoopolitseinikke olen näinud seal.
Malle Tiirusson – turvafirma vaatab Peetri pargi kaamerapilti ning juhendab ruupori kaudu. Politsei on sealse kaamerapildi abil juhtumeid lahendanud.
 
Tänasin politseid nende tänuväärse töö eest ning soovisin, et keegi meist ei peaks muul moel politseiga kokku puutuma kui kord aastas ülevaadet kuulates.
 
 
2.    Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. Ettekanne B.Salumäe:
Oleme muutmas kehtivat korda, sest mitmed teised õigusaktid on muutunud. Politseilt oleme saanud kõrgendatud turvariskiga ürituste loetelu, oleme täpsustanud tähtaegu (millal hiljemalt taotlus sisse anda), varem 15 kalendripäeva, nüüd tööpäeva. Suuremate puhul 20 tööpäeva.
Taotluses endas palju muudatusi ei ole, täpsustused. Vastutaja peab olema nimeliselt välja toodud. Reklaami eksponeerimine ja inventari paigaldamine samuti.
Kui taotluses on puuduseid ja antakse tähtaeg, siis vastamise tähtaja kulgemine peatub. 15 päeva hakkab lugema kui taotlus korrektne.
01.01.2024 tekib nõue, et ühekordseid nõusid kasutada ei tohi, peab olema korduvkasutus. Loa kehtetuks tunnistamine täpsemalt reguleeritud, samuti peatamine, katkestamine. Selgelt välja toodud korraldaja kohustused. Peame avalik ürituse kvaliteeti oluliseks. Vallavalitsus palub saata II lugemisele.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: arutasime 6.04.2023 toimunud istungil, osales 11 liiget. Ettekande kuulasime ära. Ametnik Kadri Järvelaid tutvustas. Määrus lähtub paljudest teistest valdkondadest. Ootame sisendit volikogu liikmetelt. Arutasime, mis on kõrgendatud turvariskiga avalik üritus, kas valla asutuste omad on? Kas taotlust vaja? Komisjon palus vallavalitsusel täiendavalt kaaluda, et ei oleks ülereguleerimist. Komisjon tegi ka parandusettepaneku, et välja võtta sõna „teovõimelised“ esitaja kriteeriumina, sest seda ju ei kontrollita. Ettepanek saata II lugemisele ning määrata parandusettepanekute tähtajaks 26.04.2023 kell 12.00.
Küsimus – kas Rae valla külade päeval enam ühekordseid nõusid ei saa kasutada?
Vastus – 2024 aastast ei saa jah.
Ausmaa repliik – komisjonis oli pikk arutelu, kas laste EMV on ikka mõistlik liiga palju bürokraatiat nõuda, eriti siseruumides.
 
Volikogu saatis määruse II lugemisele ning määras parandusettepanekute tähtajaks 26.04.2023 kell 12.00.
 
 
3.    Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine.
Ettekandja B.Salumäe – 2 muudatust. Praegu ei ole määratud aega kaua võib hõbe-kuldmedaliga lõpetaja vallalt preemiat küsida. Täiendus, et lõpetamise aasta kalendriaasta lõpuni.
Teise muudatuse kohaselt täpsustatakse noorsootöötaja kriteeriume, et huvijuht mahuks sinna alla. Vallavalitsus palub saata II lugemisele.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: arutasime 6.04.2023 koosolekul. Tähtaja punkt väga mõistlik, et ei tekiks tagantjärele küsimist. Tunnustuse kriteeriumite laiendamine huvijuhile on täpsustav, ei ole vastu. Komisjoni poolt tähelepanek, et kriteeriumid tuleb üldse üle vaadata. Noor, kes elab rahvastikuregistri järgi Rae vallas, aga lõpetab mõne muu (väljaspool valda asuva) kooli, et tema tunnustamisel ei tekiks takistusi. Komisjoni ettepanek saata II lugemisele ning määrata parandusettepanekute tähtaeg 26.04.2023 kell 12.00.
Volikogu nii tegigi.
 
4.    Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja B.Salumäe – vallavalitsus taotleb OÜ-le Lahe Tervis anda ruumid tasuta rendile. Sotsiaalrehabilitatsiooni teenust Rae valla lastele, pakutakse kolmes ruumis, kahel korral nädalas. Kodulähedane teenus. Vallas on logopeedilisest teenusest puudus. Rae valla lastele tasuta. Oli pakkumine, konkurentsi ei olnud. Varasemalt oli MTÜ, aga nüüd ei konkureerinud.
Kaasettekanne sotsiaalkomisjoni asesimees Gerli Lehe – arutasime 4.04.2023 toimunud koosolekul, ääretult oluline teema, kodulähedane teenus vajalik. Kõneravi on teema, mis vajab varakult tähelepanu, et hiljem oleks kergem. 10 poolthäälega toetame vastuvõtmist.
Juhtivkomisjoni, Eelarve-ja arengukomisjoni kaasettekanne esimees Meelis Kasemaalt – koosolek toimus 10.04.2023, osales 11 liiget. Kuulasime VV ettekannet, jäi paar küsimust. Kuidas teenitakse raha? Kas on ülevaadet, kui palju lapsi käib. Seisukoht – toetada vastuvõtmist.
Salumäe – OÜ teenib raha tasulise teenuse osutamisest, mida tellib Rae vald. Numbrilist ülevaadet ei ole.
Küsimus – ruumid tasuta, aga kas ka kommunaalkulud, koristamine?
Vastus – rendisumma sees on ka eelnimetatud kulud.
Küsimus – kes teostab selektsiooni laste seas?
Vastus – perearsti kaudu, osad Rajaleidja otsusega, koolidest, lasteaedadest
Küsimus – kas käivad lasteaedades teenust osutamas?
Vastus – võivad, aga ei pea käima.
Küsimus – kui palju raha oli ette nähtud?
Vastus – 3096 eurot. Teenuse mahtu ette ei tea, sõltub.
Küsimus – teenuse osutamise maht?
Vastus – 43 nädalat, 24 last nädalas.
Küsimus – kulud on saamatajäänud renditulu, aga elektrikulu?
Vastus – kulu on välja arvestatud rendisumma, millega arveldame ka teistele.
Küsimus – logopeedi teenus KOV-i kohustus, kas tunni hind on kokku lepitud
Vastus – teenuse hinnad on lepingus fikseeritud.
Küsimus – kas on nii, et sotsiaalkeskus ei olegi loodud tulu teenimiseks?
Vastus – jah.
Küsimus – kui paljudes lasteaedades puudu?
Vastus – 4 ametikohta täitmata.
Vendeli repliik – põhimäärus oli päevakorras (tuleb tagasi), sotsiaalkeskus on loodud teenuste osutamiseks, võiks kaaluda põhimäärusesse lisamist, et teenuse osutamiseks võib ruume kasutamiseks anda ka ilma volikoguta.
Vahari repliik – väga meeldiv ja tore, et vald elanikule lähemale tulnud. Tallinnas ammu toimub.
Lehe repliik – teenuse pakkumine on vallale parem. Lastele ka väga kasulik.
 
Kõik olid poolt, st võtsime vastu.
 
 
5.    Rae valla üldplaneeringut muutva Assaku alevik Järve tee 13 kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine.
Ettekandja A.Õuekallas – taotlus on esitatud perspektiivse elamumaa kohta, soovides muuta äri-ja tootmismaaks.  VV planeerimiskomisjon on kahel korral otsustanud mitte toetada.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni asesimees Meelis Rosenfeld – koosolek toimus 5.04. 2023, kohal 12. Erilisi vaidlusi ei olnud, sest sarnaseid otsuseid varemgi tehtud. Tuleb ära oodata uus Põhja piirkonna ÜP. Komisjon toetab.
 
Volikogu toetas samuti, st võttis otsuse vastu.
 
 
6.    Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutva Jüri alevik Rebase tn 31 // Liivi ja Vaskjala küla Metsaveere kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine.
Ettekanne A.Õuekallas – 2018 esitatud taotlus. Eskiisi kohaselt dp eesmärgiks planeeringuala jagamine kruntideks, ala suurus 3,3 ha. Hetkel dp puudub. ÜP kohaselt tegemist tiheasustusalal oleva haljasala, parkmetsa ja osaliselt ka väikeelamute maaga, osaliselt ka rohevõrgustiku koosseisus. Vallavalitsus näeb selget vastuolu ÜP-ga ja palub jätta algatamata.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni aseesimees Meelis Rosenfeld – samal koosolekul arutasime. Põhimõtteliselt olime päri, tõusetus küsimus, et läbi planeeringuala saaks arendajaga kokkuleppe tee tegemiseks, et Jüri inimesed saaksid otsemat teed pidi ujumiskohta. Ametnikud arvasid, et selleks, et seda teed teha, ei ole dp-d vaja. Komisjon toetas vastuvõtmist. 10 poolt.
Küsimus – materjalidest tuleb välja, et VV on teatud tingimustel olnud valmis algatama? Mis need olid?
Vastus – järelikult neis kokkuleppele ei jõutud, põhiline, et rohevõrgustikku ei tee.
 
Volikogu võttis 16 poolthäälega otsuse vastu, 4 jätsid hääletamata.
 
7.    Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile.
Ettekandja A.Õuekallas – analoogne eelnõu eelmisel korral olnuga. Maa-amet teavitas Rae valda, et Karja tee L8 ja Karja tee L9 jagamisel tekkivate maatükkide järele on vajadus, suurused 304 ruutmeetrit ja 734 ruutmeetrit. Praegu asub seal tee ja vastavalt kokkuleppele luuakse eelnevalt uus taristu enne kui vana lõhutakse.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni aseesimees Meelis Rosenfeld – arutasime 5.04.2023 koosolekul. Teema tuttav. Vaidlusi ei olnud, kui riigile tasuta anname, äkki saaks midagi vastu. Kui aga riik meile tasuta andnud, siis ei saa küsida. Aga uue taristu saame. Kõik, st 12 olid poolt.
 
Volikogu võttiski üksmeelselt otsuse vastu.  
 
Volikogu lõppes 19.00.
 
Lõpetuseks palusin kahel uuel volikogu liikmel lippude alla tulla, et fotojäädvustus teha.

Eneli Niinepuu ja Indrek Varik

 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga