Rail Baltic sai Rae vallalt maad juurde

Rae vallavolikogu 21.03.2023 istungil võeti vastu Rae Valla Raamatukogu arengukava, kinnitati palgajuhend ja anti Rail Baltica ehituseks riigile maad.
 
Istungi alguses andis vallavanem infot sõjapõgenike kohta. Neid on Ukrainast saabunud 395 ja meile pidama jäänud 320. Koolides õpib 40 last ja 9 on lasteaias. Mõned käivad ka Tallinnas, Vabaduse koolis.  Suveks on plaanis noori rakendada nii malevas kui 5-päeva kämpis (laagris), planeeritud 15 kohta. Probleem on perearstidega, kelle nimekirjad on juba täis ja ukrainlased sinna enam ei mahu.
 
15.märtsil toimus järjekorras kolmas kohtumine Rae valla ettevõtjatega. Seekord moodustati 10-liikmeline töörühm Rae Ettevõtjate liidu asutamiseks. 7 ettevõtjat, 2 Rae vallavalitsusest ja 1 Harjumaa esindaja.
 
Rae vallamaja arhitektuurikonkursile laekus 16 tööd, mille seast valiti välja 5 parimat. Võitja kuulutatakse välja 27.märtsil kultuurimajas näituse avamisel.
 
Küsimus – mis keeles suheldakse põgenikega?
Vastus – keeles, millest mõlemad pooled aru saavad.
 
Küsimus – perearstidel on kohustus teenindada, aga mitte nimistusse võtta.
Vastus – jah, nii on.
 
A.Böckler – 2023 on liikumisaasta. Rae vallas on istepinke vähe ja seetõttu ei saa vanemad inimesed käia. Eelarve-ja arengukomisjonis käis Pärtel-Peeter Pere ja avaldas, et istepingid võiks olla iga 50 m järel. Vaidas on eriti vähe pinke.
Vaidasoo Palvemaja tee muudeti tolmuvabaks 2022 aastal. Küsimused selle kohta.
2022 aasta eelarves oli Andrekse tänavavalgustuse ehitus kogu asumile, tegelikult tehti vaid ühele tänavale. Miks kogu asumit ei tehtud, kui raha eelarves oli raha olemas? Küsimused selle kohta.
 
 
Seejärel kinnitas volikogu päevakorra.

 
1.    Rae Valla Raamatukogu arengukava vastuvõtmine – II lugemine
Ettekandja abivallavanem B.Salumäe – haridus-ja kultuurikomisjoni poolt tehti kaks muudatusettepanekut. Esiteks ümber sõnastada visioon ja muuta strateegiat. Vallavalitsus toetas mõlemat ettepanekut ning need on eelnõusse sisse viidud.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: arutasime 9.03.2023 toimunud istungil, kohal oli 12 liiget. Ettepanekud tegime juba eelmisel korral. Väga pikka arutelu seekord enam ei toimunud, vaatasime muudetud teksti üle ja toetasime ühehäälselt vastuvõtmist.
Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud ja volikogu võttis 21 poolthäälega arengukava vastu.
 
2.    Rae Vallavalitsuse palgajuhend.
Ettekanne vallavanemalt –  muudetud on juhendi § 13. Edaspidi  on vallavanema ja abivallavanemate lisatasude, preemiate otsustaja volikogu. Muid hüvitisi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühtsetel alustel, makstakse ka vallavanemale ja abivallavanematele.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjoni koosolek toimus 13.03.2023, osales 10 liiget. Komisjon tegi keelelisi ettepanekuid, mis on ka sisse viidud. Ettepanek võtta vastu.
Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud ja volikogu kinnitas juhendi.
 
3.    Rae Vallavolikogu 21.05.2013 määrus nr 106 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord“ muutmine
Ettekandja A.Böckler – võtan eelnõu tagasi.
T.Kõiv – selgitasin volikogule, et põhimääruse kohaselt on eelnõu esitajal õigus eelnõu tagasi võtta igas menetlusstaadiumis ning tagasivõtmisega eelnõu menetlus lõpeb. Seega on eelnõu menetlusest tagasi võetud ja päevakorrapunkt ammendatud.  
 
4.    Rae Vallavolikogu 19.11.2021 otsuse nr 7 „Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja hüvitiste määramine“ muutmine 
Ettekandja A. Böckler – see eelnõu jääb jõusse, seda tagasi ei võta.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon arutas samal koosolekul. Oli diskussioon, kas on vaja muuta või mitte. Hääletamise tulemusel jagunesid komisjonis hääled võrdselt ehk komisjon otsust ei langetanud.  
Ü.Timuska repliik – kutsun üles toetama eelnõud.
A.Böckleri repliik – et ära hoida varasemalt vallasekretäri poolt esitatud kummalisi tõlgendusi, tuleb eelnõu vastu võtta.
 
Volikogu hääletas ja võttis 9 poolthäälega eelnõu vastu.
 
5.    Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile.
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: Maa-amet viib läbi kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlusi, teavitas Rae valda. KAHOS § 4 annab õiguse teha teha toiminguid ja esitada avaldusi. Maad on vaja riigil vaja Rail Balticu jaoks. Rae vald on kinnistud saanud tasuta, munitsipaliseerimise teel ja seetõttu vald maa võõrandamise eest tasu ei saa. Kõik kaasnevad kulud kannab riik. Kokkuvõttes tegemist väikese pindalaga maatükkidega.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa –  arutasime samal koosolekul ja toetame ühehäälselt vastuvõtmist.
Küsimus – aga mida me riigilt vastu saame?
Vastus – tasu saaks küsida, kui me oleks seal midagi paremaks teinud.
 
Tegelikult me saame ju uue raudtee, mis on normaalse rööpalaiusega ja ühendab meid Euroopaga.

Volikogu andis nõusoleku maatükkide võõrandamiseks.
 
Volikogu lõppes kell 18.05.

Loe ka värsket artiklit raudtee tuleviku kohta Eestis.

 
Järgmisel korral läheb kindlasti pikemalt, sest siis on lootust kuulda täna ära jäänud politsei ülevaadet õiguskorrast Rae vallas ning arutada esimesel lugemisel valla uut põhimäärust ja sellega seotud õigusakte.

PS! Kõige meeleolukama rongisõidu pildi leidsin sellise:

Brightline viib Miamisse, Rail Baltic Berliini

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga