Rahulolu uuring näitab nii head kui halba

24.01.2023 toimunud volikogu sai ülevaate värskest rahuoluuuringust, võttis vastu 2023.aasta eelarve, uuendas kasside ja koerte pidamise eeskirja ning jättis algatamata mitmed detailplaneeringud…

Vabas mikrofonis rääkis vallavanem, et seisuga 24.01.2023 viibis vallas 308 ukrainlast, 24 on juurde tulnud viimase kuuga. Lahkunud on 61. Märkimisväärne, et 16 Ukraina kodanikku on edukalt sooritanud eesti keele eksami, kategooria A tasemel.

Küsimus – millal Andrekse külas valgustid posti otsa saavad?

Vastus – tööd on tehtud, ootame Elektrilevi taga.

Küsimus – Harju Elus oli Anna Õuekallase kommentaar, miks ta oli infojuhiks nimetatud?

Vastus – ajalehes oli viga, Anna Õuekallas on endiselt abivallavanem.

Järgmisena sai sõna A.Böckler, kes muuhulgas kurtis, et RS on jätkuvalt kriitpaberil, mitte põlevast materjalist ja volikogust ei ole ülekandeid internetis. Lisaks esitas kirjalikud küsimused Vaida palvemaja tee kohta.

Informeerisin volikogu, et kutsun järgmise volikogu istungi kokku 06.02.2023 kahepunktilise päevakorraga: 1. Rahvakohtunike valimine ja 2. Valimisjaoskondade kinnitamine. Kumbagi punkti ei saanud panna tänasesse päevakorda ning ei saa panna veebruari korralise volikogu päevakorda.

Vallavanem esitas kirjaliku ettepaneku võtta päevakorrast välja palgajuhend, sest juhendi § 13 vajab muutmist, on erinevaid õigusarvamusi.

Volikogu kinnitaski päevakorra ühe punkti võrra lühemana.

 

 1. Ülevaade Rae valla elanike rahulolu uuringust. Ettekandja Jaan Urb (Cumulus Consulting).

Rahvastikuregistrist e-posti aadressid ja saadeti e-kiri. Klikkis lahti 3372. Vastas 2 493 inimest. Kõik kandid esindatud. Kuni 25 a ja pensioniealised alaesindatud, keskealised pigem üleesindatud.

Kasvasid 46-55 ja 56-65 vanuserühmade vastuste hulk.

Hinnang Rae vallas elamisele – enamuse jaoks hea või väga hea. Muutusteta.

Kõige vähem rahul ühistranspordiga, talihooldusega, ühendus Tallinnaga, elamuarendus, lemmikloomade jalutuskohad.

Talvine teehooldus – vastamine toimus lumerikkal ajal.  

Avalikud teenused – tervishoid.

Rahulolu kandipõhiselt. Peetri kandis tuntakse puudust alusharidusest. Lagedil sportimisvõimalustest. Lagedi ja Vaida tunnevad puudu tervishoiust.

Juhtimine – rahulolematust on rohkem, v a e-teenused. Hinnangu muutus on toimunud kaasamise osas, ametnike kompetentsuse, kiiruse osas. Langenud on info kättesaadavuse ja asjaajamise lihtsuse osas.

Sügisel põlenud katusealune Peetri pargis, ilmselt üks inimeste arvamuse mõjutajast.

Probleemkohad – Peetri kandis avaliku ruumi lõhkumise, rikkumise mured. Varem ei olnud (TK: ilmselt üks mõjuritest Peetri pargi põlenud katusealune).

Muutused hinnangutes – alusharidus, tervishoiuteenus – positiivsemaks. Neg nihe – talihooldus, haridusasutuste füüsiline seisukord, toetused.

Küsimus – mis tulemustega edasi saab?

Vastus – see on AK sisend, analüüsitakse. Tekstilised kommentaarid (u 8000) on vallavalitsusel läbitöötamiseks, analüüsiks.

Küsimus – kas slaidid ka volikogule saadetakse?

Vastus – Volises juba olemas ehk saadetud.

Volikogu võttis info teadmiseks ning tänasin konsultanti nii ettekande kui töö eest uuringu läbiviimisel.    

 1. Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – II lugemine

Ettekandja vallavanem – kahe lugemise vahepeal muudatusi ei ole tulnud. 2023.aasta struktuuri plaanis juurde võtta 4 inimest, rahvastiku arvu, asutuste juurdetulemist ja eelave kasvu arvestades on korrelatsioonis.

Juhtivkomisjoni esimees: 16.01.2023 toimus koosolek, kohal oli 10 liiget. Toetame vastuvõtmist.

Volikogu hääletas, poolt oli 12, vastu 0. Vastu võetud.

 

 1. Rae valla 2023. aasta eelarve kinnitamine– II lugemine

Sõna valla finantsjuht Tiit Keermal – annan ülevaate tehtud parandusettepanekutest ja vallavalitsuse seisukohast ettepanekute kohta kui ei ole vallavalitsuse enda ettepanek. Vaidas maja ostmist ei toeta, Suursoo tee remonti ei toeta (katteallikaks likviidsete varade jääk), maksumus ei ole õige, katteallikas samuti. Peetri perearstikeskuselt raha äravõtmist ei toeta (aruanded on esitatud, perearstide puudus on üldteada, raha äravõtmine vaid  halvendaks olukorda), lasteaedade palgalisa ettepanek leidis toetust, HEV kooli arhitektuurikonkurss on lisatud, Vaida keskusehoone hoone remondikulud välja kuni perearsti leidmiseni, spordivaldkond sai raha juurde võistlemiseks, teede hoolduse kulud kasvasid 313 000 euro võrra, elektrienergia kuludes kokkuhoid 92 tuhat, gaasi kulude languse tõttu vähendasime 60 tuhat, vallavalitsuse kulude vähendamine 40,5 tuhat eurot uute ametnike hilisema palkamise tõttu, kahe investeeringuobjekti osas vähendamine 125 tuhat, finantskulude kasv 147 tuh eurot.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni poolt, Helen Kübar: 10.01.2023 oli komisjoni istung. Kuulasime ettekannet ja kokkuvõttes toetame vastuvõtmist.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni poolt, Meelis Kasemaa – 16.01.2023 toimus komisjon. Kohal oli 10 liiget. VV tutvustas parandusettepanekuid, esitajad olid kutsutud. I – Vaida keskusehoone ost /ei toeta. II Suursoo tee /ei toeta. III Perearstikeskusest raha ära /ei toeta. IV VK kantselei /võeti tagasi. V Lasteaedade palgalisa /komisjon toetas. VI Vallavalitsuse ettepanekutest toetasime kõiki, häälte arvud erinevad. Ettepanek volikogule II lugemisel vastu võtta.

Küsimus – kas lasteaedade palgasüsteemi on lasteaedadega arutatud? Kust tuli idee?

Vastus – jah, on arutatud. Suund on võetud. Idee on 6-7 a vana.

Böckleri sõnavõtt lasteaedade palgasüsteemi muutmise kohta. Ei ole hea, ei väärtustata lasteaia töötajaid.

Vahari sõnavõtt Peetri perearstikeskuse kohta. Hea meel, et vallavalitsus tegeleb Peetri perearstikeskusega.

Võrklaeva sõnavõtt haridustöötajate väärtustamisest. Me väärtustame seda. Parandusettepaneku järel lähevad Rae valla lasteaiaõpetajate palgad juhtima. Ühe õpetaja süsteem on õige lahendus.

Volikogu hääletas A.Böckleri ettepaneku üle, häältega poolt 9, vastu 12 ettepanek toetust ei leidnud.

Rae valla 2023 eelarve võeti vastu 12 poolthäälega, 2 hääletas vastu.

Tänasin vallavalitsust eelarve kokkupanemise ja kõiki asjaosalisi menetluse käigus eelarve paremaks saamise eest!

 1. Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri – II lugemine.

Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: eelnõule said parandusettepanekuid esitada nii elanikud kui volikogu liikmed. Ülevaade muudatustest ja ettepanek vastu võtta.

Kaasettekandja juhtivkomisjoni esindaja Kaarel Koger – keskkonnakomisjoni koosolek toimus 11.01.2023. Kuulasime parandusettepanekuid, toimus arutelu. Otsustasime toetada vastuvõtmist.

Küsimus – registrite kohta selgus saadud?

Vastus – meile teadaolevalt 1 register.

Küsimus – kohustus kõik avalikud ujumiskohad ära märgistada, kas mõistlik?

Vastus – ei pea kohustuslikult märgistama, märgistust on vaja kui midagi teistmoodi kui määruses.

Sareveti sõnavõtt koerte suurkorvide kohta ühistranspordis, ei ole mõistlik.

Volikogu võttis eeskirja vastu.

 

 1. Rae vallavolikogu kantselei põhimäärus. Kuna olin ise selles punktis ettekandja, andsin volikogu juhtimise üle asesimees Mart Võrklaevale.

Ettekandja Tõnis Kõiv: esitatud eelnõu sihiks on saavutada olukord, kus:

 1. Rae vallavolikogu ajalugu on olemas alates algusest, sh volikogu komisjonide esimehed, aseesimehed, liikmeskond.
 2. Rae vallavolikogu komisjonid suudavad tänasest paremini kaasa lüüa oma valdkonnas õigusloome kujundamisel, sh luua eelnõusid. Ka revisjonikomisjon.
 3. Rae vallavolikogu komisjonides toimuv leiab suuremat kajastust Rae vallas, sh meedias.
 4. Toimub tihedam ja kvaliteetne suhtlus elanike ja komisjonide (kom.juhtkonna) vahel.
 5. Rae vallavolikogu komisjon on partneriks vallavalitsusele ja ametnikele.

Eelnõus ettenähtud vorm (kantselei põhimäärus) võib muutuda Rae valla põhimääruse mõneks paragrahviks, oluline on sihid saavutada. Üks võimalus on kaaluda sisekontrolöri ametikoha lisamist kantselei koosseisu. Esitasime ka eelarve parandusettepaneku, et oleks avaldatud ka eelarvelise kulu maht.
Palume I lugemine lõpetada ja edasi menetleda koos vallavalitsusest tuleva põhimääruse muutmise eelnõuga.

Küsimus – miks kantselei on teine vallavalitsus?

Vastus – ei ole teine vallavalitsus.

Küsimus – miks kantselei juhataja volikogu esimehe alluvuses?

Vastus – töötaja juhiks ei saa ju olla 25 volikogu liiget.

Küsimus – kas tuleb eraldi kantselei põhimäärus või ei tule?

Vastus – see selgub arutelu käigus, võib piisata ka valla põhimääruse muutmisest.

Küsimus – mis eesmärgil eestseisus?

Vastus – eestseisus koosneb komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest, aseesimehest. Põhiülesanne järgmise volikogu päevakorra arutamine, otsustamine.

Kaasettekanne juhtiskomisjon, Meelis Kasemaa: komisjon arutas 16.01.2023 toimunud istungil. Ettepanek saata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks  6.02.2023 parandusettepanekute tähtajaks.

M.Rosenfeld võttis sõna ja pidas volikogu kantseleid rudimendiks. Eestseisusel ei ole mõtet kui seal ainult komisjonide esimehed ja vallavalitsus.

M.Sareveti sõnavõtu kohaselt oli revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine keeruline, oli vaja õiguskantsleri abi.

M.Võrklaeva sõnavõtu kohaselt ei ole tegu rudimendiga. Suuremad omavalitsused kasutavad kantseleid, naabervaldadest nt Viimsi. Kantseleist on abi tervele volikogule, sh revisjonikomisjonile ning eelkõige opositsioonile. Kuigi kantselei ei tee opositsiooni eest tööd ära, aitab vormistada.

Rosenfeldi repliik – tegemist siiski tähtsa teemaga, võiks luua ajutise komisjoni läbivaatamiseks.

Kunmani repliik – kuna RE ainuvõim, siis kantseleil mõtet ei ole.

Sarevet repliik – kuna RE ainuvõim, siis ei ole volikogul ka mõtet.

Võrklaeva repliik – volikogus tehakse head tööd ja mitte ainult võimulolijate poolt vaid ka mitme opositsiooni esindaja poolt. Kahjuks aga on ka teistsuguseid näiteid, kus ei saada hakkama, üks volikogu liige ei ole suvatsenud ühegi komisjoni liikmeks hakata.

Volikogu saatis kantselei põhimääruse eelnõu II lugemisele ja määras parandusettepanekute tähtajaks 06.02.2023..

 1. Rae valla üldplaneeringute ülevaatamine

Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: üldplaneeringute ülevaatamine on seadusest tulenev kohustus. Põhja piirkonna ÜP kehtima hakkamine muudab vanu kehtetuks.

Ettepanek jätta kehtima.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni esindaja Kaarel Koger – 11.01.2023 arutasime. Saime põhjaliku ülevaate, järgnes arutelu, mille tulemusena otsustasime 6 poolthäälega toetada vastuvõtmist.

Volikogu toetas.

 

 1. Rae valla üldplaneeringut muutva Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine

Ettekandja Anna Õuekallas: VV esitati ÜP-d muutva dp taotlus. Eesmärk ehitusõiguse määramine. Asub haja-asustuses, rohevõrgustiku tuumalas. Elamute kaugus peab olema vähemalt 1000 m. Antud juhul ei ole ja see on mittealgaamise põhipõhjus. Lisaks puudub juurdepääs avalikule teele. Ettepanek võtta eelnõu vastu.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni esindaja Kaarel Koger – 11.01.2023. Saime ülevaate,  põhjendused selged ja arusaavad. Toetame.

Küsimus – seletuskirjas paljudest elamuühikutest juttu, aga tegelikult vanasse talukohta ühe elamu rajamine. Miks seletuskiri ei vasta eelnõule?

Vastus – vastab eelnõule, viide teisele seletuskirjale.

Küsimus – dp algatamise taotlusest ei nähtu avalikku huvi, erakordseid asjaolusid. Mida see tähendab?

Vastus –  avaliku huvi all peame silmas, mida saab laiem avalikkus dp algatamisest. Küsimus – aga miks eelnevalt on võimaldatud ehitada?

Vastus – ei oska antud eelnõu raames muid asju kommenteerida.

Küsimus – miks nõutakse teede ja lahenduste olemasolu, tulenevad dp-st?

Vastus – peab olema lahendus pakutud.

Rosenfeldi sõnavõtt – lähtusin komisjonis arutatust. Tegemist iidse talukohaga. Kaart 1940.aastast, seal oli talu. Alles praegu 3 vundamenti. Avalik huvi võiks olla vana talukoha elluäratamine.

Sareveti sõnavõtt – 2015.aastal on tehtud ka teistmoodi.

Kogeri sõnavõtt – opositsioon hirmsasti kibeleb rohealasse ehitada, arusaamatu. Talukohtade taastamine ei ole rohevõrgustiku eesmärk. Pool Eestit on talukohad, aga elu on edasi läinud. Teised kinnistud samuti seal, rohevõrgustikus.

Võrklaeva sõnavõtt – Veskitaguse külas telliti analüüs ning selle põhjal tehti otsuseid.  

Kunmani sõnavõtt – minu kogemus on lühike, aga ikkagi ma kahtlustan, et kõigepealt tehakse takistusi ja seejärel ostetakse ära ja siis saab ehitada.

Kasemaa sõnavõttu kohaselt on Eestis kolm Meelis Kasemaa nimelist isikut, vaadake isikukoodi. Veskitaguse küla planeeringu algatas vallavalitsus, pöördudes nii minu kui ka teiste kinnistuomanike poole.

Rosenfeldi repliik – tegemist on vana talukohaga.

Koger – ühe erakonna esimees on öelnud, et kohtunike pead peaksid veerema. Ei oska öelda, kelle pihta see oli suunatud.

Kuigi üks volikogu liikmetest tegi ettepaneku menetlemine katkestada siis valla põhimääruse kohaselt tal ettepaneku tegemise õigust ei olnud ning seega ei olnud ka ettepanekut.

Volikogu toetas 11 poolthäälega vastuvõtmist.

 1. Rae valla üldplaneeringut muutva Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala II etapi detailplaneeringu algatamata jätmine.

Ettekandja Anna Õuekallas: Bluesky on esitas taotluse dp algatamiseks, algatamata jätmise kohta ei ole seisukohta avaldanud. Jätta algatamata.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni esindaja Kaarel Koger – keskkonnakomisjon toetas ühehäälselt vastuvõtmist.

Volikogu võttis 13 poolthäälega vastu. Vastu ei hääletanud keegi.

 1. Vaideotsus Rae Vallavolikogu 15.11.2022 otsusele nr 53 „Notariaalse kasutuskorra muutmisest keeldumine“ esitatud vaide lahendamiseks

Ettekandja Anna Õuekallas: A.I. esitas taotluse imbväljaku rajamiseks kaasomandis olevale kinnistule, kasutuskorra kohaselt Rae valla kasutada olevale maale. Volikogu keeldus nõusoleku andmisest. A.I. esitas vaide. Vallavalitsus ei nõustu vaide esitaja seisukohtadega. Vee-ja kanalisatsioonivõrguga on liitumine tagatud.

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaa: 16.01.2023.arutasime. Toetasime 9 poolthäälega vastuvõtmist.

Volikogut toetas 13 poolthäälega vastuvõtmist. Vastu ei hääletanud keegi.

Juba mitu kuud on Peetri pargi katusealune nagu uus.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga