Rae vallavanemaks valiti Mart Võrklaev

Teine Rae vallavolikogu istung (1.11.2017) algas väga tempokalt, arupärimisi ega sõnavõtte ei olnud ning päevakord kinnitati kiiresti. Pikk päevakord ootas ees ja volikogu kestiski pea kümneni õhtul…

Päevakorra oli hulgaliselt valimisi ning alustame siis järjest:

1.     Vallavanema valimine. Laine Randjärv tegi ettepaneku valida vallavanemaks Mart Võrklaev.

Uuemaa tegi ettepaneku valida vallavanemaks “kolleeg Tsubarov”.

Mõlemad kandidaadid on kandideerimisega nõus.

Kandidaatidel võimalus end tutvustada. M.Võrklaev: natuke rohkem kui 5 a vallavanemana töötanud. Kiire areng, palju ära tehtud. Erinevad ehitised, rajatised, Rae valla mängud, Kultuurikeskusel uus hingamine, e-teenused. Edaspidi kindlasti kiire areng jätkub. Kaks lasteaeda ehitada, uus kool Järvekülla, lahendus riigigümnaasiumi osas, kergliiklusteede arendamine, perearstikeskused Jürisse ja Peetrisse, panustada kultuuriellu ja noortesse. Olen valmis jätkama ja oma tööd edasi tegema. Palun toetust!

O.Tsubarov: olen uus inimene ja tunnistan, et on palju ära tehtud. Aga uus inimene näeb asju teistmoodi. Näen koostöös võimalusi asjade paremaks tegemiseks.

Hääletuskomisjon moodustati samas koosseisus, mis eelmine kord. Hääletuskomisjoni esimees Martin Minn selgitas hääletamise korda.

Vaheaeg 5 minutit, seejärel algab hääletamine. Vaheaeg lõppes 18.30.

Hääletuskomisjon luges hääled kokku ja sai tulemuseks: M. Võrklaev – 17 häält, Oleg Tšubarov – 8 häält.  Osa võttis 25, kehtetuid ei olnud.

Seega valis Rae vallavolikogu vallavanemaks Mart Võrklaeva.

Valla valimiskomisjon siirdus otsust langetama Mart Võrklaeva asendusliikme määramise kohta. Otsuse kohaselt asub Mardi asemel volikogu liikmeks Kaido Kivistik.

2.     Rae vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine. Laine Randjärv teeb ettepaneku kinnitada Rae vallavalitsuse struktuur neljaliikmelisena, vallavanem ja 3 abivallavanemat.

Hääletus, poolt 17, vastu 8.

Rae vallavalitsus koosseisus Madis Sarik,  Mart Võrklaev, Jens Vendel ja Priit Põldmäe

3.     Rae vallavalitsuse liikmete kinnitamine, abivallavanemate kinnitamine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: tulenevalt seadusest teen ettepaneku kinnitada maa-ja keskkonna tegevusala abivallavanemaks Priit Põldmäe, haridus ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemaks Jens Vendel, majandusameti tegevusala abivallavanemaks Madis Sarik.

Volikogu esimees pani ettepaneku hääletusele. Poolt 15 (Jens ja Madis ise ei hääletanud), 8 vastu. Erapooletuid ei ole.

Järjekordne vaheaeg valimiskomisjonile, et abivallavanemateks kinnitatud volikogu liikmete asendusliikmed määrata.

Valimiskomisjoni otsusel asendab volikogus Jens Vendelit Meelis Lepikult ja Madis Sarikut Indrek Varik.

4.     Vallavanemale ja abivallavanematele töötasu määramine. Ettekandja Laine Randjärv: eelnõus on kirjas, et määrata vallavanemale palgaks 3 700 eurot, abivallavanemale 3000 eurot ning anda kasutamiseks ametiauto, kütuselimiidiga 750 liitrit kvartalis, tagada kommunikatsioonivahendid ning kanda sellega seotud kulud.

Küsimus/ettepanek teha nimeline hääletus. 

Küsimus: mida tähendavad kommunikatsioonivahendid?

Vastus: erinevaid vahendeid nagu näiteks telefon, tahvelarvuti, arvuti.

Küsimus: kust tulevad palganumbrid?

Vastus: kõrgemate riigiteenijate palgaseadus ja KOKS-i sätted, mis annavad volikogule pödevuse nendeks otsusteks.

Küsimus: millised olid varasemad palgad?

Vastus: 3150 vallavanemal ja 2650 abivallavanemal.

Volikogu hääletas ja 17 poolthäälega võeti otsus vastu.

5.     Alatiste komisjonide moodustamine. Ettekandja Laine Randjärv: on ettepanek moodustada 13-liikmelisena järgmised komisjonid: majandus-ja eelarvekomisjon, keskkonnakomisjon, sotsiaal-ja tervishoiukomisjon, haridus-ja kultuurikomisjon.

Küsimusi ei olnud, hääletus. Poolt 25. Otsus vastu võetud.

6.     Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu määramine. Ettekandja Laine Randjärv: on ettepanek moodustada 4-liikmelisena, sealhulgas esimees ja aseesimees. Küsimusi ei olnud, 25 poolt.

Volikogu istung kestis pea neli tundi

7.     Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine. Ettekandja Laine Randjärv: igaks juhuks täpsustan, et tulenevalt seadusest valitakse korraga esimees ja aseesimees. Kõigepealt sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine. Teen ettepaneku esitada kandidaate.

Agu Laius tegi mitme volikogu liikme poolt ettepaneku seada sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehe kandidaadiks Tõnis Kõiv.

Volikogu liige Meelis Rosenfeldi esitas enda poolt Raul Siemi kandidatuuri.  

Mõlemad kandidaadid on kandideerimisega nõus.

Vaheaeg nimede sedelile kandmiseks ja hääletamiseks.

Volikogu istung jätkus 19.20. Hääletuskomisjon tegi teatavaks hääletuse tulemused: Tõnis Kõiv 17 poolt ja Raul Siem 8 poolt. Seega osutus komisjoni esimeheks valituks siinkirjutaja ja aseesimeheks Raul Siem.  Osa võttis 25 volikogu liiget.

8.     Eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Kaarel Kais tegi ettepaneku valida komisjoni esimeheks Agu Laius. Nõusolek kirjalikult olemas.

Kristel Parbo tegi ettepaneku esitada komisjoni esimehe kandidaadiks Raivo Uukkivi. Mõlemad kandidaadid nõus kandideerima.

Jälle vaheaeg, enne seda veel hääletuskomisjoni selgitus hääletuskorra kohta.

Vaheaeg lõppes 19.37. Hääletuskomisjon tegi teatavaks hääletuse tulemused: Agu Laius poolt 17 häält ja Raivo Uukkivi poolt 8 häält. Seega osutus valituks eelarve-ja majanduskomisjoni esimeheks Agu Laius ja aseesimeheks Raivo Uukkivi.

9.     Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Tõnis Kõiv tegi 9 volikogu liikme poolt ettepaneku valida keskkonnakomisjoni esimeheks Andrus Ansipi.

Raul Siem tegi ettepaneku valida keskkonnakomisjoni esimeheks Meelis Rosenfeldi.

Kandidaadid avaldasid oma nõusolekut.

Vaheaeg nimede sedelile kandmiseks. Lõppes 19.54. Hääletuskomisjon luges hääled kokku ja tulemus järgmine: Andrus Ansip sai 17 häält ning Meelis Rosenfeld 7 häält. Seega osutus keskkonnakomisjoni esimeheks valituks Andrus Ansip ja aseesimeheks Meelis Rosenfeld.

10.  Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Gerli Lehe tegi ettepaneku kolme volikogu liikme poolt esitada komisjoni esimehe kandidaadiks Kaarel Kaisi. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku valida komisjoni esimeheks Velor Viitak.

Vaheaeg nimede kandmiseks sedelile.

Hääletuskomisjon luges hääled kokku ja tulemus on järgmine: Kaarel Kais 17 häält ja Velor Viitak 8 häält. Seega osutus valituks haridus-ja kultuurikomisjoni esimeheks Kaarel Kais ja aseesimeheks Velor Viitak.

Abivallavanem Madis Sarik sai volikogu esimehelt harja, et pilt oleks klaar kogu aeg:)

11.  Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Laine Randjärv: tulenevalt seadusest ja valla põhimäärusest valitakse revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees eraldi. Kõigepealt valitakse esimees ja seejärel aseesimees. Palun esitage kandidaate.

Raivo Uukkivi – Indrek Uuemaa.

Tõnis Kõiv – eelmises volikogus juba kukkus Uuemaa revisjonikomisjoni juhtimisel läbi ja kuna praegusesse volikogusse on valitud EKRE, kelle esimene valimislubadus oli seista ausa vallajuhtimise eest ja kus mujal seda parem teha on kui revisjonikomisjonis. Seega esitan kandidaadiks EKRE volikogu liikme Raul Siemi.

Raul Siem- taandan oma kandidatuuri.

Kaarek Kais – olen nõus eelöelduga, et Uuemaa ei saanud eelmisel koosseisus oma tööga hakkama ning seetõttu esitan kandidaadiks Kristel Parbo.

Kristel Parbo – taandan end, sest ei soovi.

Agu Laius – olen arvamusel, et revisjonikomisjon vajab värsket pilku ning seega esitan kandidaadiks Meelis Lepikulti.

Meelis Lepikult – olen nõus kandideerima.

Uuemaa esitas kaitsekõne ehk siis süüdistas kõiki teisi selles, et ta eelmises koosseisus oma tööga hakkama ei saanud.

Vahemärkusena lisan, et ma olen siinsamas blogis väga mitmes postituses avaldanud infot selle kohta, kuidas ma isiklikult eelmises koosseisus püüdsin aidata Uuemaal oma tööga hakkama saada, aga kahjuks tulutult. Ei olnud suutlikkust tööd teha.

Meelis Lepikult: üritan olla võimalikult detailne ja sihikindel, tuvastada ebakõlasid, täpsustada ja üle küsida. Võite kindlad olla, et peale asjasse süvenemist tuleb ka resultaat.

Vaheaeg valimisteks lõppes 20.35. Hääletusest võttis osa 24 liiget, hääled jagunesid järgnevalt: Indrek Uuemaa 8 poolthäält ja Meelis Lepikult 16 poolthäält. Seega osutus valituks revisjonikomisjoni esimeheks Meelis Lepikult.

Uuemaa teatab, et soovib esitada kirjaliku protesti valimiste kohta, sest tema arvates oleks tulnud valida revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees ühekorraga.

Lühikese arutelu järel kuulutas Laine Randjärv välja 10 minutilise vaheaja, et anda Uuemaale aega kirjaliku protesti vormistamiseks.

Vaheaja lõppedes sai Uuemaa võimaluse oma kirjalik protest ette lugeda. Sisu sama, mis eelnevalt öeldud ja palve tühistada revisjonikomisjoni esimehe valimised.

Randjärv vastas kohe protestile järgmiselt: revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine käib KOKS  § 48 kohaselt ja isikuvalimised toimuvad valla põhimääruse § 26 kohaselt (isikuvalimised salajased). 

Küsimus – aga seletuskirjas on kirjas, et valimised toimuvad üheaegselt.

Vastus- seletuskirjas on tõesti viga, eelnõus on korrektselt välja toodud õiged paragrahvid.

Randjärv – enne seda kui hääletusele mindi, ma seletasin eelnõus kirjas oleva ära ja selgitasin, kuidas toimub otsustamine selles punktis.

Kõiv: KOKSi muutes lisati rakendussäte § 72 sekunda, mille kohaselt rakendub esimehe, aseesimehe üheaegne valimine KOKS §-s 47 nimetatud komisjonide puhul. Revisjonikomisjoni juhi valimine on aga reguleeritud KOKS-i §-s 48. 

Randjärv – panen hääletusele protesti rahuldamise. Poolt 8, vastu 17. Seega jääb protest rahuldamata ning liigume edasi kandidaatide esitamisega aseesimehe kohale. 

Kalle Isand – kuna Uuemaa niikuinii esitatakse siis esitan juba ise.

Uuemaa nõustus.

Vaheaeg hääletamiseks.

Hääletuskomisjon luges hääled kokku ning tulemuseks tuli: osales 18 volikogu liiget, kehtetuid 16, poolt 2. (kaheksateistkümnest volikogu liikmest toetas Uuemaad 2 volinikku!!! Kommentaarid liigsed).

Seega osutus valituks revisjonikomisjoni aseesimeheks Indrek Uuemaa kahe toetushäälega.

12.  Revisjonikomisjoni liikmete valimine. Kandidaatide esitamine. T.Kõiv- kuna värskelt on valitud revisjonikomisjoni esimeheks Meelis Lepikult ja samuti kohase toetusega aseesimees ning et revisjonikomisjoni koosseis oleks ikka täiuslikum, esitan revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Agu Laiuse.

Agu oli nõus. Rohkem kandidaate ei esitatudki.

Lisan omalt poolt, et seega jääb praegu revisjonikomisjon kolmeliikmeliseks ja seda seni kuni opositsioon leiab endas selguse ja esitab kandidaadi revisjonikomisjoni. Niisamuti väidan, et Meelis Lepikult on vabalt nõus revisjonikomisjoni juhtimisest ka loobuma kui opositsioon võtab end kokku ja esitab esimehe kandidaadiks kellegi, kel on (opositsiooni liikmete hulgast) võimekus komisjoni juhtida. Esitasime ise täna lausa kaks kandidaati, kes meie arvates sellega hakkama saaks, aga kindlasti on neid rohkem.  Uuemaa on tõestanud, et temal seda võimekust ei ole.

Salajane hääletus toimus ja tulemuseks tuli: 24 võttis osa, kehtetuid 7 ja poolt 17. Seega osutus Agu Laius valituks revisjonikomisjoni liikmeks.

Randjärv: kuna mitut kandidaati ei olnud ja mitut liiget valida ei saanud siis tuleb teha otsuses redaktsioonilised parandused ehk muuta mitmus ainsuseks.

13.  Seadusega KOV-i pädevusse antud küsimuste lahendamise õiguse delegeerimine vallavalitsusele. Ettekandja Mart Võrklaev: seadusandja on ette näinud teatud ülesannete puhul, et vaikimisi on nad volikogu ülesanded, aga seadus lubab delegeerida vallavalitsusele. Ettepanek on delegeerida vallavalitsusele ülesanded nii nagu on tehtud varasemaltki, et kiirendada tööd.

Kõik olid nõus ehk 25 poolt.

Randjärv tänab volinikke pika istungi ja konstruktiivse töö eest. Järgmine istung toimub 7.ndal novembril. Järgmisel korral toimub istung elektrooniliselt, palun vastav võimekus (ID-kaart, mobiil-ID) kaasa võtta. Kuna mõned volinikud vajavad koolitust VOLIS-e osas siis pool tundi enne järgmist istungit palun huvilistel koguneda ja vallavalitsus korraldab õpetamise.

Laius – palun esitada kandidaadid, arvestades seadusest tulenevat proportsionaalsuse põhimõtet: Reformierakond 7 liiget, IRL ja SDE 2 liiget, KE ja EKRE 1 liiget.

Küsimus – kas volikogud hakkavadki toimuma algusega kella kuuest?

Vastus – ei, alates 21.novembrist jätkuvalt kella 17.30-st.

Küsimus – kuidas jõutakse otsuseni, kui komisjoni esitatakse rohkem kandidaate kui on proportsioonis esitatud number?

Vastus – komisjoni esimees otsustab.

 

Volikogu lõppes 21.51.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga