Rae valla haljastusnõuded, reklaaminõuded, tunnustamine

Rae vallavolikogu 18.10.2022 istungi päevakorras olid 12 punkti, sh sai kehtestatud uued haljastusnõuded, arutatud reklaami korra muutmist, sportlaste, võistkondade  ja spordiedendajate tunnustamist, otsustatud kaks uut aukodanikku, antud tänukiri, võetud rahaline kohustus ja tehtud mitmed otsused planeeringute kohta… 
Päevakorraväliselt tavapärane vallavanema info:
 
Ukraina. Tänase seisuga vallas 249 kodanikku, 123 peret. 51 on vallast lahkunud, 20 peret. Neist 14 tagasi Ukrainasse, ülejäänud mujale. 2 last on saanud lasteaia koha, 36 käivad koolis. Eesti keele kursused täisealistele. Sotsiaalkeskus jagab EL-i toiduabi.
Energia. Vallavalitsus on välja töötamas energiakokkuhoiu meedet. Riik on lubanud kokkuhoiu juhendi saata. Ventilatsiooni ei saa vähendada, viirus ju alles. Ruumide temp tuleneb õigusaktidest, neid tuleb täita. Kokkuhoiukohad (1-2 kraadi) on võimalikud osades ruumides, kokkuhoid suurusjärgus 5 %. Tänavavalgustuse osas ei ole plaani põlemisaega vähendada. Reguleerimisvõimalused on kasutuses.
Rahulolu-uuring. Kõik 15+ vanuses elanikud on saanud kutse uuringus osalemiseks. Sotsiaalmeedia reklaami ei ole teinud.
Ettevõtluspäev. Üle 100 osavõtja, tagasiside positiivne.
Küsimus – kas vee kvaliteediga on probleeme?
Vastus – ei ole.
Küsimus – Patikal võeti veeproove?
Vastus – ei ole vallaga seotud.
Küsimus – uuringuteks sõnumi saajate andmed õiged?
Vastus – tuleb kontrollida
Küsimus – kas tead, miks Vahtra kinnistut ei müüdud?
Vastus – jah, tean.
 

Seejärel volikogu liikmete kirjalikud küsimused, teated, avaldused. 

A.Kuusk: Hakkame raha jagama väärikatele, aga osad lapsed ei saa raha. Kordas üle varasemalt kirjalikud vallakantseleile saadetud küsimused.
 
M.Rosenfeld: kolm kirjalikku küsimust vallavalitsusele. Esimene IKEA-ga sõlmitud lepingu täitmise kohta. Teiseks Rae hooldekodu sulgemise õiguspärasuse ja seose kohta arengudokumentidega. Kolmandaks Seli külas asuva piirdeaia kohta.
 
L.Kunman: mina tean, miks Vahtra kinnistu ostmata jäi. Olen omanikega kohtunud. Omanikud olid üllatunud, et nad peavad majast välja kolima. Vald peaks tegelikult hoopis neile oma osa maha müüma.  
 
Päevakord kinnitatud.
 

1.     Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (II lugemine)
Ettekandja vallavanem: kahe lugemise vahel olnud ettepanekud on sisse viidud. Tutvustan muudatusi, enamus sõnastuses. Ettepanek vastu võtta.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees K.Kivistik: istung toimus 5.10.2022. Kohal oli 7 liiget. Tutvusime aktsepteeritud muudatustega, olime nõus, teeme ettepaneku vastu võtta. Komisjon lisas klausli, et oleme nõus kui kasvumulla paksus saab muudetud 15 cm peale. Kuulsime vallavanema ettekandest, et sai muudetud.
Küsimusi ei olnud, kõnesid ei peetud, volikogu võttis 23 poolthäälega vastu.
 
2.     Rae valla 2023 – 2026. aastate eelarvestrateegia (I lugemine).
Finantsjuht T.Keerma: varasemalt toimunud komisjonide ühisel arutelul osales 15 volikogu liiget, neist 12 Reformierakonnast ja 3 siis opositsioonist.
Kümnes eelarvestrateegia. Investeeringute vajadus on suur. Ebakindlus üldises majandusolukorras, kõrged energiakomponentide hinnad. Isegi käesoleva aasta lõpptulemust energiakulude osas ei tea, ilmselt tuleb sel aastal lisaeelarvega raha lisada. Investeeringute summa on 1,8 korda kasvanud. Kõrged ehitushinnad ja teenuste hinnad. Inflatsioon on kõrge, tekitab tugeva surve palkadele. Õpetajate palgaraha kasv surub omavalitsust tõstma valla eelarvest palka saavate töötajate palka, sh kultuuritöötajad. Inflatsiooni mahasurumiseks on tõusnud laenintressid. Miinusmärgiga Euribori aeg möödas, tõusnud 2 %-ni. Intressikulu tõuseb 0,96 mlj pealt 4,1 mlj-ni.  
Tulumaks u 70 % kogu tuludest. Põhitegevuse kulude osa on sadade prognooside koond. Valla elanike tulud võivad kasvada rohkem kui prognoositud.
Elanike arv jätkab kasvamist. 2022 a kasvu prognoos 1050 uut elanikku.
Netovõlakoormuse määr on 2023 57,7 %, järgmistel aastatel tõuseb, aga jääb alla saja (oleme lubatud piirides, max on 100%). Võetud suund, et põhivara müügist minnakse üle hoonestusõiguse müügile. Praeguses aga mingis osas müüki sees. Hoonestusõiguse raamistik ei ole veel paigas, seega numbreid sees ei ole.
Laenu tuleb võtta, teenindada ja tagasi maksta.
 
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine H.Kübar: kohal 8 liiget, küsimusi ei olnud. Otsustasime saata II lugemisele.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J.Vendel: koosolek toimus esmaspäeval, 10.okt. kohal oli 12/15-st. Küsimusi ei olnud. Kui toimuks eraldi, oleks ilmselt küsijaid rohkem. Otsus saata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.10. kell 12.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees K.Kivistik: koosolek toimus 10.okt, kohal oli 8 liiget. Küsimusi ei olnud. Otsustasime saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 kell 12.
Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees M.Kasemaa: eelarve-ja arengukomisjon kogunes 10.okt, osales 11 liiget. Oli küsimusi, mis said vastuse. Otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 kell 12.
 
Küsimus – 2022 a prognoosi summad – kõik tehtud või tehakse veel?
Vastus – kõik ei ole tehtud, osad tegemata. Võib liikuda ka 2023.aastasse.
 
Kunmani repliik – ettekandja oli murelik, aga ei peaks ju olema, sest kõik on kindlates kätes.
 
Rosenfeldi repliik – kahjuks jäi komisjon koosolek vahele.
 
Võrklaeva repliik – Rae vald ongi kindlates kätes, Reformierakonna kindlates kätes. Investeeringud jätkuvad ja strateegia headusest annab seegi tunnistust, et tavaliselt opositsiooni poolt ühtegi ettepanekut ei esitata.  
 
Kõiv – vallavalitsus ja komisjonid on teinud ettepaneku saata eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 kell 12.00. Saadan ja määran. Sellega on I lugemine lõppenud.
 
 
 
3.     Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas
Ettekandja vallavanem: kohalik maks, volikogu ainupädevuses. Praegu kehtib 2005.aasta määrus. Ära on kaotatud enesereklaami mõiste. Peamiselt on täpsustatud maksuobjekti, st reklaamikandjat. Lisatud LED-reklaamide mõiste. Reklaamimine kallineb. Aasta tulu on planeeritud u 44 tuhat. Ettepanek saata II lugemisele.  
Eelarve-ja arengukomisjoni esimees M.Kasemaa: arutasime 10.okt 2022. Tegu on pretsedenditu eelnõuga, sest kehtiv 2005.aastast. Komisjon alustas aruteluga juba aasta alguses. Volikokku on jõudnud komisjonis kahel korral läbi arutatud eelnõu. Saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 kel 12.00.
 
Kõiv: vallavalitsus ja komisjonid on teinud ettepaneku saata eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 kell 12.00. Saadan ja määran. Sellega on I lugemine lõppenud.
 
4.     Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord
Ettekandja vallavanem: uuendatakse, korrastakse 2018.a määrusega kinnitatud korda. Korrigeeritakse toetussummasid, laiendatakse baasi. Palun saata II lugemisele.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J.Vendel: arutasime 6.10.2022. Ettekandja B.Salumäe. Tegemist põhimõttelise muudatusega. Viiakse kokku tunnustamisüritus ja volikogu eelnõu. Arutelu oli paljude punktide üle. Ühtegi ettepanekut ei tehtud. Parandusettepanekute tähtajaks 26.10.2022 kell 12.00. Toetada II lugemisele saatmist.
 
Küsimus – kas on erisus individuaalalade ja meeskondlike alade vahel?
Vastus – ei ole erisust.
 
Rosenfeldi repliik – spordi toetamisega on alati olnud suur jama, alati keegi ole rahul. Loodame, et nüüd saame üldise rahulolu. Huumorivaene inimene on kuri.
 
Kõiv: vallavalitsus ja komisjonid on teinud ettepaneku saata eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 26.10.2022 kell 12.00. Saadan ja määran. Sellega on I lugemine lõppenud.
 
5.     Rae Vallavolikogu 16. veebruari 2016 määruse nr 41 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ muutmine
Ettekandja vallavanem: Teeme ettepaneku muuta määrust ja lisada laenuintressi ja kohustusliku laenukindlustuse makse kuni 8 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Rakendada tagasiulatuvalt alates 01.09.2022. Ettepanek võtta vastu I lugemisel.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine H.Kübar – koosolekul olid kohal 6 liiget ja kõik pooldasid I lugemisel vastuvõtmist.
 
Kõiv: selgitan, et tavaliselt arutatakse määruseid kahel lugemisel. Kui võtame kohe täna vastu, siis tavapärast parandusettepanekute tähtaega ei tule. Kuna küsimusi ei olnud, keegi sõna võtta ega repliiki öelda ei tahtnud, siis ilmselt ei ole kohese vastuvõtmisega probleemi.
 
Volikogu võttis määruse muudatuse vastu.
 
Vaheaeg 10 minutit.
 
 
6.     Rae valla aukodaniku nimetuse andmine.
Volikogu esimees tegi ettepaneku kuulutada arutelu kinniseks, et me ei avaldaks nime enne kui valla aastapäeva tähistamisel novembris 2022. Ettepaneku poolt oli 13/vastu 4. Seega leidis ettepanek toetust.  
Ettekandjaks vallavanem: kaks aastat ei ole aukodaniku kandidaate keegi esitanud. Vallavalitsusele on ettepaneku esitanud volikogu liige Natalja Kaptyug. Iseloomustus seletuskirjast, mis on kinnine kuni aukodaniku avalikustamiseni Rae valla aastapäeva vastuvõtul.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J.Vendel: 6.10.2022 arutasime. Eelnõud tutvustasid ettepaneku tegija N.Kaptyug ja abivallavanem B.Salumäe. Arutelul oli neil lihtsam, kellel on olnud isiklik kokkupuude isikuga. Toetame.
Küsimus – kas kavatsete kõiki vallas tegutsevaid tublisid ettevõtjaid rahaliselt toetada?
Vastus – ei saa küsimuse püstitusest aru.
Küsimus – miks ettekannet ei teinud ettepaneku tegija?
Vastus – ettekande teeb eelnõu esitaja
M.Võrklaeva sõnavõtt – palun volikogu opositsioonil laiemat pilti suuta vaadata, ka neil, kes esimest korda volikogus ja kogemust veel vähe. Küsimused oli minu arvates piinlikud. Kõik saavad ettepaneku esitada, on alati saanud, saab ka edaspidi. Toetame häid inimesi.
Timuska repliik – mul on hea meel, et lisaks haridustöötajatele teisi elualasid märkame.
Kivistiku repliik – aukodaniku tiitiga käib rahaline summa kaasas, aga ega siis selle pärast anta.
Kunmani repliik – võtan seda kui ühe erakonna reklaami.
Rosenfeldi repliik – positsioon eeldab suuremeelsust, see on kahepoolne.
 
Hääletustulemus 17 poolt, ei ühtegi vastu, võttis volikogu otsuse vastu (TK: täiendatud 26.11.2022, vallavolikogu nimetas aukodanikuks Endel Albini). 
 
 
7.     Rae valla aukodaniku nimetuse andmine
Volikogu esimees tegi ettepaneku kuulutada arutelu kinniseks, et me ei avaldaks aukodaniku nime enne kui valla aastapäeva tähistamisel novembris 2022. Ettepaneku poolt oli 13/vastu 2. Seega leidis ettepanek toetust.  
Ettekandja vallavanem: vallavalitsusele on ettepaneku teinud MTÜ Lagedi alevikuselts. Iseloomustus ja põhjendused on kinnised kuni avaldamiseni.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J.Vendel: 06.10.2022 arutasime viimase punktina, väiksemas koosseisus. Ettekanne abivallavanem B.Salumäelt. Komisjon toetas andmist.
 
Küsimus – kas osalemine komisjoni töös loetakse osalemiseks poliitikas?
Vastus – ta on spetsialist
Küsimus – millise erakonna liige on?
Vastus – mitte ühegi.
 
Kasemaa repliik – siin näetegi soovi korral suuremeelsust.
 
Hääletustulemus 17 poolt, üks vastu, võttis volikogu otsuse vastu (TK: lisatud 26.11.2022, et vallavolikogu nimetas aukodanikuks Rein Karm’i). 
 
 
8.     Tänukirja andmine
Ettekandja vallavanem: ettepanek anda tänukiri 50 aasta tubli töö eest Vaida raamatukogus Reet Raudkepale. Raamatukogust kujunenud tõeline kogukonnakeskus tänu Reeda juhtimisele. Kohalikku ajalugu ja kodulugu palju uurinud. Teeb vabavaralisi veebilehti oluliste isikute kohta. On Rae valla aukodanik aastast 1997.

Õpetajate traditsiooniline tänuüritus Rae kultuurimajas. Foto: O.Kattel

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees J.Vendel – 06.10.2022 arutasime. Väga tubli inimene, pikalt panustanud. Tähistab 50-ndat tööjuubelit. Toetasime.
Küsimus – miks inimesi koheldakse ebavõrdselt?
Vastus – tiitlid on erinevad.
 
Rosenfeldi repliik – olen poliitiliselt kokku puutunud, aga ei tea kedagi, kes temasse halvasti suhtuks. Võiks premeerida suurema summaga
Böckleri repliik – väga tore nimetamine.
Põldmäe repliik – ka Reet on kandideerinud volikogusse.
Võrklaeva repliik – toetan väga Reedale tänukirja andmist. Ta on juba 1997.aastast aukodanik.
 
Kõiv: selgitan, et tänukirjaga kaasnev rahasumma on fikseeritud valla põhimääruses. Põhimäärus ei anna otsustusruumi. Kui soovime preemiasummat muuta, peame kõigepealt muutma põhimäärust. Praegu ei ole päevakorras põhimääruse muutmist.
 
Volikogu toetas 22 poolthäälega tänukirja andmist.
 
9.     Lagedi alevik Ilumäe tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem, kes andis kohe sõna ameti juht A.Jõgimaale:
Dp koostamise eesmärgiks ehituskeeluvööndi vähendamine, kavandatakse ühele elamukrundile ehitusõigust. Palun võtta vastu.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees K.Kivistik: arutasime 05.10.2022. Saime ülevaate eelnõust, kõik kohalolnud olid poolt.
 
Küsimus – kui kaugele jõutud Lagedi ÜP-ga?
Vastus – Lagedi ÜP koostamine on alusuuringute tellimise faasis.
Küsimus – kas teemaad ei ole vaja laiendada?
Vastus – eellepingu koostamisel ei ole sellist sisendit antud
Küsimus – kui ÜP-d ei ole, kuidas siis saame otsustada?
Vastus – lähtume kehtivast ÜP-st
Küsimus – uuringuid ei ole, miks tahame kohe vähendada?
Vastus – antud ehitusõigus sobitub ruumilisse keskkonda.
 
Poolt võttis 20 poolthäälega otsuse vastu.
 
10.  Rae vallas Rae külas Koplimetsa kinnistul detailplaneeringu algatamise võimalikkusest
Ettekandja vallavanem, kes andis kohe sõna ameti juht A. Jõgimaale:
Kinnistu asub rohevõrgustiku alas, millele ei ole määratud juhtotstarvet. Kehtiva dp-ga on terviklik lahendus leitud ja selle muutmine ei ole põhjendatud. Varasemalt ei ole lubanud.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees K.Kivistik – 8 poolthäälega toetame otsuse vastuvõtmist volikogus.
 
Küsimus – selles asukohas on autoparkla tekkinud, kas on menetlus?
Vastus – info on edastatud.
Küsimus – kui kaugelt RB on?
Vastus – kaugel.
 
Poolt võttis 18 poolthäälega otsuse vastu.
 
11.  Peetri alevik Küti tee 6 kinnistu ja lähiala  detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem, kes andis kohe sõna ameti juht A.Jõgimaale:
Kehtiva ÜP järgi on sinna võimalik planeerida elamuid. Põhja piirkonna ÜP kohaselt võimalik planeerida teenusettevõtteid, haljasala. Eskiisi kohaselt soovitakse planeerida teenusettevõtteid (reket pallimänge, erinevaid teenuseid). Kinnistu põhjaossa sotsiaalhoolekande teenuseid. Vallavalitsuse arvates on mõistlik planeerida. On kooskõlas Põhja piirkonna ÜP-ga. Annaks kogukonnale juurde uusi teenuseid, mida kogukond vajaks. Tagatakse liikumiskoridorid, mis hetkel puuduvad (Peetri keskusest Peetri parki). Planeerimisel peab arvestada, et ärimaale rajatavat ei saa jagada korteriomanditeks.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – oleme arutanud kahel korral. Alati on olnud üks aga, et kui tulevad korterid, et me ei jääks sotsiaaltasust ilma. Viimati oli ka algataja esindaja kohal. Komisjoni seisukoht oli, et 8 poolthäälega toetada vastuvõtmist volikogus, üks jäi erapooletuks.  
 
Küsimus – algataja on pidevalt varasemalt oma plaane muutnud, kui kindlad saame olla?
Vastus – praegu alles algatamine.
Küsimus – radooni mõõtmine igal juhul või pisteline?
Vastus – radooni kaardi kohaselt
Küsimus – eeldan, et on sõlmitud arendajaga haldusleping? Materjalide hulgas ei ole.
Vastus – jah, on sõlmitud.
Küsimus – idee on hea, aga on oht, et tekivad korteriomandid eluruumidena
Vastus – seda saab kontrollida ehitusloa ja kasutusloa menetlemise hetkel
Küsimus vallasekretärile – kas halduslepingu sõlmimine on üldse võimalik?
Vastus – jään hetkel vastuse võlgu, vajab analüüsi.
Küsimus – miks on vaja radooni uurida?
Vastus – et saada täpne vastus, mida kasutada sisendina projekteerimisel.
 
Kasemaa sõnavõtt – eelarvestrateegias kirjas Küti ja Pargi tee risti ehitamine, lähedal planeeringualale. Planeeringuala liiklusmahud mõjutavad seda. Jääb mulje, et vald teeb arendajale tee, mida võiks arendaja ise rahastada.
 
Põldmäe repliik – mul on hea meel, et ametnikud tahavad volikogu appi menetlema.
 
Kõiv – arvesse võttes istungil kuuldut, et halduslepingut ei ole volikogu näinud ning jäi ebaselgeks sõlmimise õiguslik alus, et vajab täiendavat selgust, kuidas siiski saab ära hoitud, et arendaja ei püüa ilma nn sotsiaaltasuta ärimaale elamumaad saada, katkestan eelnõu menetlemise, et saaksime juurde selgust ning jätkata edaspidi.
Sellega on käesoleva punkti arutelu lõppenud.
 
12.  Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks
Ettekandja abivallavanem T.Tammela – ettepanek rahalise kohustuse võtmiseks. Tegemist kehvasti lõppenud arendusega, alustatud 2002.aastal. Kinnisvarabuumi ajal jätsid arendajad oma kohustused tegemata, teid ja valgustusi välja ei arendatud. Elanikud on pöördunud valla poole abi saamiseks, et teed korda saada, valgustus samuti. Elanike moodustatud MTÜ on teekinnistute omanik. Konsultatsioonide käigus jõuti lepingu projektini, et kuludest 70% valla eelarvest ning 30% elanikud ning seejärel antakse kinnistud vallale üle.
Kaasettekanne eelarve-arengukomisjoni esimees M.Kasemaa: komisjon toetas.
 
Küsimus – sarnaste probleemide lahendamiseks võiks luua eraldi korra, tuvastada probleemide hulk. Palju neid veel on?
Vastus – hulka ei oska öelda. Korra loomist oleme arutanud, aga kõik on sedavõrd individuaalsed.
Küsimus – strateegias kirjas teised summad kui lepingus
Vastus – kõik on prognoosid, maksumust täpselt ei tea.
Küsimus – huvitatuid veel vallas, võimalus peaks olema kõigile kättesaadav. Miks korda ei ole?
Vastus – olukorrad individuaalsed, aga info on elanikel olemas.
 
Timuska sõnavõtt – KOV peab teed ikka lõpuks korda tegema, koostöö positiivne, et elanikel ka panus.
Võrklaeva sõnavõtt – tunnustan kokkuleppeid, ei taha visata kive kellegi kapsaaeda. Paarkümmend aastat tagasi, kõik proovisid parimat valla juhtimises, kuigi alati välja ei tulnud. Rae vald on palju õppinud, asjad on kontrolli all, ajaloost on jäänud teatud kohad lappida. Edukaid projekte elanikega koostöös on mitmeid olnud. Alati olnud rasked läbirääkimised, kõik rätsepülikonnad. Võidab vald ja elanikud.
Eelarvestrateegias on sinise tekstiga, ehk arvestatud toetusrahaga. Elanikud pöörduvad murega ja neid lahendatakse.
 
Böckleri repliik – strateegia numbrid muutuses.
 
Sareveti repliik – vead on tehtud 2012.aastal, mil Võrklaev oli vallavanem.
Kõivu täpsustus –  nüüd jäi 10 a vahele, sest ettekandes oli juttu 2002.aastal tehtud vigadest.
Võrklaeva repliik  – on piinlik, et mõne tegelase emotsioon on nii tugev, et faktid jäävad tähelepanuta. Minu vallavanemaks oleku ajal olid asjad korras.
 
Kasemaa repliik –  sarnaseid probleemseid kohti vallas tegelikult hilisemalt tulnud ei ole. Kokku on 5-6 dp-d üleval aastast 2000.
 
Volikogu võttis 15 poolthäälega eelnõu vastu.

Sügisene luuletus Endel Härmalt.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga