Rae valla esindusvõistkond!?

Rae valla arengukava muudeti, eelarvestrateegia kinnitati, järgmise aasta eelarve ja vallavalitsuse uue struktuuri eelnõude I lugemine lõpetati ning samuti tehti pingeid tekitanud otsus esindusvõistkondade kohta…

Korraline Rae vallavolikogu istung toimus 17.11.2020 Rae kultuurikeskuse saalis, kus olid lauad olukorrale vastavalt paigutatud hajutatult ning kõik osalejad kandsid maski.

Mask ja hajutatus on märksõnad novembris 2020. Foto:I.Varik

Soovitasin volikogu ja valitsuse liikmetel volikogu istungil kas rääkida valjemini või kasutada ettevalmistatud mikrofoni, et häält oleks kuulda. Kuna koroonakriis on praegu Harjumaal eriti leviv, siis andsin kõigepealt volikogu alguse vabas mikrofonis sõna vallavanem Madis Sarikule asjakohaseks ülevaateks.

Madis Sarik – 6-st valla koolist 4 on viirusega pihta saanud. Jüri G-s on tavaõpe taastunud. Järveküla kool alates tänasest distantsõppel (2 õpetajat, 1 õpilane haigestunud), Kindluse koolis oli 4 klassi distantsõppel, aga nüüd kõik koolis tagasi. Vaida ja Lagedi koolid ei ole pihta saanud, kogukonnad väiksemad. Huvialakool on avatud, kahes Peetri rühmas on haigestumisi olnud, need ei tööta. Lasteaias toimuvad huviringid on peatatud, kui ei tehta ainult ühe rühmaga. Püüame hoida lapsi rühmade kaupa eraldi.

Noorsootööd ei ole teistmoodi tegema hakanud, küll aga soovitatud palju tegevusi teha õues. Treeningutel sama soovitus, aga midagi keelatud veel ei ole. Osad on ise oma tegevuse peatanud.

Küsimus Mart Võrklaevalt – kas koolide sulgemistel konsulteerime Terviseametiga?

Vastus – TA on vastav teave jõudis valda 24 tundi hiljem kui haigestunult endalt. TA-t kätte ei saadudki sel päeval kui oli vaja otsustada ehk siis ei olnudki võimalik konsulteerida. HTM tegi vallale järelepärimise, oleme neile vastanud. Põhja regiooni kriisikomisjoni koosolekul oleme probleemi tõstatanud, suuremad koolid soovivad eraldi kontakti TA-ga, aga ei ole saanud, suhtlus TA-ga ei toimi. Järelepärimise on teinud ka Riigikontroll, tagasisidet saanud ei ole.

Jätkuküsimus Mart Võrklaevalt – kas koolid saanud eelnevalt (suve jooksul) juhiseid HTM-ilt, kuidas teha ettevalmistusi, kriisiolukorras käituda?

Vastus – Ei ole, HTM-i suunis tekkis 24 ha peale seda kui Jüri G oli suletud. HTM-i poolse avalikud etteheited vallale olid kohatud, eriti kui nendega eelnevalt ühendust ei saa.

 Järgmisena andsin sõna Raivo Uukkivile, et saaks jätkuda tavapärane opositsiooni arupärimiste esitamine. Arupärimine Selivälja kinnistule rajatud aia teemal, viimati küsitud aasta tagasi. Teine arupärimine seotud jäätmejaamaga. Vald maksab, aga me ei identifitseeri jäätmeid toovaid isikuid. Aasta tagasi vastati IT rakendusest, mis seis on?

Kolmas teema sotsiaalmeediast – spordikeskuses avaldatud sponsorite reklaamid, selle kohta viis küsimust. Lisaks pöördumine kolleegide poole. Eelmisel korral kanti vallavalitsuse poolt volikogus ette kui otsustasime Patika tee remondi toetamist, et kõik on korras. Tegelikult aga esitati ehitusloa taotlus alles 5.11. ja ehitusluba väljastati 10.11. ning seega küsis vallavalitsus volikogu toetust ebaseadusliku töö rahastamiseks. Kui oleks tee ostetud, ei oleks sellist olukorda tekkinud. Sama on juhtunud 2019.aastal.

Kuigi tegemist oli pöördumisega, siis lubasin volikogule, et sellele vastatakse kirjalikult.

Kolmandana sai sõna Indrek Uuemaa, kes jätkas eelmisel korral katkenud revisjonikomisjoni teemalist sõnavõttu. Kirja panek seda paremaks ei teeks. Teises osas kurtis jätkuvalt, et ühele majandus-ja eelarvekomisjoni liikmele ei ole komisjoni töös osalemise eest palka makstud. Kuigi komisjoni liige käitus komisjoni esimehe juhiste kohaselt.

Kuna viimatimainitud küsimus oli otseselt mulle suunatud, siis selgitasin volikogule olukorda. Volikogu ja volikogu komisjonides osalemise ees makstakse tasu volikogu poolt kinnitatud määruse alusel. Määruse kohaselt makstakse komisjoni liikmele tasu komisjoni tööst osavõtu eest ja osavõtu aluseks on komisjoni protokoll. Kui protokolli kohaselt ei ole liige komisjoni koosolekul osalenud, siis talle tasu ei maksta. Kui volikogu liikmel on soov seda muuta, siis ei piisa kirjutamisest volikogu esimehele. Tuleb ette valmistada eelnõu ja esitada see volikogu menetlusse ning veenda kolleege, et tasu tuleks maksta ka siis kui osalemine ebaõnnestub. Praegu sellist regulatsiooni ei ole ja koosolekul mitte osalenud liikmele tasu maksta ei saa. Ma loodan, et see teema sai nüüd ammendavalt vastatud.

Teiseks informeerisin volikogu sellest, et oktoobris otsustatud korteriomandi avalikes huvides omandamise otsuse kohta on esitatud A.Illaku poolt vaie. Vaide nõudmised on erinevas sõnastuses samad – muutke 6 %-line motivatsioonitasu tagasi 20 % peale või otsustage, et vald ei soovi korteriomandit omandada. Kuna vallavolikogu tegevust reguleerivad õigusaktid näevad ette teatud protseduuride läbimise ja neid ei olnud võimalik tänaseks läbida, siis olen otsustanud pikendada vaide läbivaatamist kuni 17.12.2020. Uus tähtaeg annab võimaluse valmistada volikogu detsembrikuu istungiks ette vajalikud eelnõud, neile juhtivkomisjon määrata, läbi arutada ja kaalutletud otsus vastuvõtmiseks ette valmistada.

Seejärel õnnitlesime sünnipäevalisi – Helen Kübar, Kalle Isand ja Agu Laiuse ettepanekul ka mind:)

Päevakorra kinnitamine. I.Uuemaa tegi ettepaneku jätta päevakorrapunkt 6 päevakorrast välja. Mina tegin ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul. Uuemaa ettepanek hääletati tulemusega 8 poolt/14 vastu maha, minu ettepanek leidis toetust.

 

Jätkasime ettevalmistatud päevakorraga:

 

  1. Rae valla heakorraeeskiri – III lugemine; Ettekanne Priit Põldmäe – eeskiri on läbinud II lugemist, parandusettepanekud läbi vaadatud, vastuvõtmiseks valmis.

Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: arutasime komisjonis 8.11.2020, 8 kohal, 3 puudu. Kosmeetilisi parandusi tegime. Valgus-ja mürareostus jäi konkreetses sõnastuses välja, sest seda reguleerib Korrakaitseseadus. Mõnes olime ametnikega eriarvamusel, aga komisjon on seisukohal, et heakorraeeskiri tuleb vastu võtta.

I.Varik – tänan kõiki, kes on kaasa aidanud heakorraeeskirja tegemisele. Eriti hea meel, et on lootust Lagedi kandis kergliiklusteede puhtaks saamisele, sest hobuste omanikele on kohustused pandu.

R.Uukkivi – ka minu arvates on hea määrus saanud kolmandale lugemisele jõudnud eelnõust.

A.Laius – eeskirjad vajavad läbirääkimist, uuendamist, kas vallavalitsus kontrollida ka suudab, äkki uus struktuur aitab. Niitmise ja hobuste teema vajab eelkõige kontroll.

T.Kõiv – eeskiri on kompromiss ja mul on hea meel, et on astutud esimene samm valgus-ja mürareostuse vastu võitlemisel, lisades mõistesse reostus nii valgus-kui mürareostuse. Mõlema puhul ongi tegemist reostusega ja reostamine on lubamatu. Pisike samm, aga õiges suunas. Aitäh!

T.Gutmann – reostuse mõiste eeskirjas on tõesti hea, edaspidi peaks kogu tekstis läbivalt reostuse mõistet kasutama.

M.Rosenfeld – keskkonnakomisjonis oli väga asjalik töö, kõik mõtlesid kaasa. Jäi mulje, et vallas on kaks probleemi – hobuse väljaheited Lagedil ja mürareostus Peetris.

Volikogu võttis 23 poolthäälega heakorraeeskirja vastu.

 

  1. Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine – II lugemine; ettekanne abivallavanem Tanel Tammela – AK on sealmaal, et on võimalik vastu võtta. Tuli üks parandusettepanek, punkti 2.4.2. lisada esmatasandi tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine kõigis neljas Rae valla kandis, Vaidas ja Lagedil. Investeeringud viidud kooskõlla eelarvestrateegiaga. Palun võtta vastu!

Kaasettekanne Bärbel Salumäe – arutasime ühiskomisjonis, mis toimus 4.11.2020.  Kohal 10/13. Tanel Tammela tutvustas. 9 olid vastuvõtmise poolt.

Kaasettekanne Kaido Kivistik – 4.11. toimus ühiskomisjon. 7/12. 5 liiget toetas AK vastuvõtmist, 2 jäid erapooletuks.

Kaasettekanne Kaarel Kais – samal koosolekul arutasime, kohal 6/13-st, kõik olid poolt.

Kaasettekanne Agu Laius – arutasime 9.11.2020 toimunud koosolekul. Teiste komisjonide seisukohad oli teada, pikalt ei arutanud. Täiendusettepanek oleks võinud ka olemata olla, aga pöörab tähelepanu õigele asjale, rõhuasetus oluline. Otsus oli  ühehäälne – toetada vastuvõtmist.

Volikogu otsustas 22 poolthäälega Arengukava kinnitada.

Lõpetuseks tänasin kõiki, kes on arengukava ettevalmistuses kaas löönud, ideid esitanud, läbi vaielnud, kaasa mõelnud. Tänu sellele on arengukava parem saanud!

 

  1. Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava vastuvõtmine – II lugemine. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel – parandusi ei tulnud, numbrid on täpsustunud. Palun volikogu toetust vastuvõtmisele, et VV saaks hakata rakendama. Tänan AK juhtrühma, kuhu kuulus 10 inimest, juba veebruarist 2020 tegid tööd.

Kaasettekanne Kaarel Kais – arutasime 5.11.20 toimunud koosolekul, kohal 7/13-st. Arengukava oli arutusel teist korda, Jens Vendel tutvustas parandusettepanekuid, pikka arutelu ei olnud. Kõik kohalolnud 7 toetasid vastuvõtmist.

Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud ja volikogu toetas 24 poolthäälega vastuvõtmist.

Avaldasin tänu nii Jensi nimetatud juhtrühma liikmetele kui kõigile teistele, kes on panustanud AK koostamisse. Hea AK on ette mõtlemine ja kui on plaan, siis on tõenäoline, et nii ka läheb.

 

  1. Rae valla 2020. aasta 9 kuu majandustegevuse ülevaade; Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma – 2020 a prognoosis on tulenevalt viirusest hälve, tuludes miinus 2,3 mlj, kuludes kokkuhoid 4,5 mlj. Netovõlakoormus on ka väiksem kui planeeritud, oli 52,7 aga prognoosime 48,1. Tulumaksu jääb laekumata 1,7 mlj, arendajate laekumine 0,7 mlj, valla omatulusid vähem 0,5 mlj. Investeerimistegevuse kokkuhoid jaguneb teede-ja tänavavalgustusele 0,5 mlj, Jüri staadioni projekteerimine 0,2 mlj, ujula fassaadi tööd, Sõnajala lasteaia summa oli samuti vähendatud.

Küsimus – kas Järveküla lasteaia toetus tuli ära?

Vastus – 1 sent kanti meile vähem. Otsitakse taga praegu.

Võtsime teadmiseks.  

  1. Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2021 – 2024 – II lugemine;

Ettekandja Tiit Keerma – päris palju muudatusi sai teha, sest samal ajal valmis ka 2021 eelarve, mis on märkimisväärselt detailsem. Viisime võrdseks eelarvega. Muutus ka rahaliste vahendite jäägi sisend. Lahti on kirjutatud investeeringuobjektide muutused.

Igal aastal tuleb võtta laenu investeerimiseks, netovõlakoormus kasvab, aga on veel talutaval tasemel. Loodame, et edaspidi läheb pilti normaalsemaks, sest investeeringusummade kasvatamise ruumi enam palju ei ole.

Kaasettekanne Bärbel Salumäe – samal 4.11.2020.ühiskoosolekul arutasime. Kohal  9/13-st. Kuulasime ära ettekande, eelnevalt laekunud par.ettepanekud toetame vastuvõtmist.

Kaasettekanne Kaido Kivistik – 4.11.2020. Põhjalik ettekanne, küsimused. 8 kohal. Toetame vastuvõtmist.

Kaasettekanne Kaarel Kais – 4.11.2020. 6/13. Toetasime vastuvõtmist.

Kaasettekanne Agu Laius – 9.11.2020. arutasime. Tiit Keerma tegi põhjaliku ettekande, tutvustas ka muudatusi. Arutasime strateegiat ja 2021 eelarvet korraga. Andis veelgi parema ülevaate eelarve seisust. Otsustasime ühehäälselt toetada.

Küsimus – Vaida kanti on investeering (puhkekeskus) plaanitud, kuhu?

Vastus – Vaida keskusesse.

Küsimus – Peetrisse tänavaremondi ümberkvalifitseerimine?

Vastus – Mõigu, Lepiku, Vägeva varasemalt oli investeeringute all, aga nüüd põhitegevuse kulude all. Summad ei muutunud.

Küsimus – mis on maade võõrandamise summade taga?

Vastus – tegemist on prognoossummaga. Tammi teel on mitu lõiku, kõiki korraga ei tee. Läbimurre tuleb niikuinii teha.

Küsimus – Peetri kooli ja Jüri G staadioni investeeringud, mida tehakse?

Vastus – Jüri G staadionil tehtavate tööde sisu ei ole veel paigas. Projekteerimine ei ole veel alanud. 4,6 mlj on hinnanguline kogumaksumus.

Repliik Raivo Uukkivilt – jäi mulje, et mitmed Mardi küsimused jäid vastuseta, teen ettepaneku saata eelarvestrateegia III lugemisel.

Volikogu seda ettepanekud häältega 6/17 ei toetanud. Küll aga otsustas volikogu häältega 22 poolt ja üks vastu võtta eelarvestrateegia vastu.

Kuulutasin välja 10 minutit tervisevaheaega, sest kell oli saanud 7 ja vaja oli end liigutada.

  1. Rae valla esindusvõistkonnale toetuse andmise kord – II lugemine; Ettekandja Henri Ausmaa: eelnõu on II lugemisel, sisu on sama. Hetkel kord puudub, kasutatakse universaalset MTÜ-de toetamise korda, aga see ei ole sobilik esindusvõistkonna tarbeks. Tänan komisjone sisulise arutelu ja toetuse eest. Palun toetada.

Vallavanem Madis Sarik – VV toetab eelnõu vastuvõtmist.

Kaasettekanne Agu Laius– arutasime samal koosolekul, 9.11. 11/12-st, arutasime pikalt. Ettekanne oli Henri Ausmaalt, rääkis eesmärgi lahti. Keskendusime, kas ta on esindusvõistukond või valda esindav. Suurt vahet ei ole. Loome potentsiaali valla spordikoolist tulnud inimestele, positiivne järelkasvu kasvatamise võimalus. Hindasime mõju eelarvele, eelnõu seletuskirjas kalkulatsiooni ei olnud, aga ettekandja tegi ja see on nüüd olemas. Komisjoni seisukoht võtta vastu.

Kaasettekanne Kaarel Kais – 5.11.2020. kohal 7/11-st. Olid kutsutud algataja H.Ausmaa, ettepanekute tegija I.Uuemaa. Eelkõige arutasime ettepanekuid, lisaks oli neid veel teinud Ü.Timuska ja vallavalitsus. Komisjon leppis kokku redaktsioonis, millega oleme II lugemisele jõudnud. Kõik kohalolnud komisjoni liikmed olid seda meelt, et võtta eelnõu vastu.

Küsimus – ei suutnud aru saada Rae valla esindusvõistkonna definitsioonist?

Vastus – kes esindab Rae valda ja kes on VV poolt selleks nimetatud.

Küsimus  – kuidas seni on rahastatud võistkondi kes Rae valla nime all esinevad?

Vastus – seni MTÜ-de toetamise korra alusel, võrdselt kõigi teistega ja selliseid kriteeriume seal ei ole.

Küsimus – kas Kaarel Kais on seotud võrkpalliklubiga?

Vastus – jah, olen seotud Eesti esiliigas osaleva klubiga, kes võib kandideerida?

Küsimus – pealkirjaks on esindusvõistkond ja toetuse andmise kord, aga sisuks ka määramine, miks seda ei ole pealkirjas?

Vastus- komisjonis arutati, aga ei peetud õigeks pealkirja muuta.

Küsimus – Kas Kaarel Kaisiga seotud võistkond lõpetab mängimise esiliigas?

Vastus – ei lõpeta, mängime ikka edasi. Valla võimalik toetus ei ole määrav võistkonna jätkamisel. Samas annab see võimaluse korralikuks arenguks.

Küsimus – Kas projektitoetuse oled kätte saanud?

Vastus – kehtiva korra järgi on taotletud?

Küsimus – Henri Ausmaaga seotud klubile eraldatud toetuste kohta?

Vastus – ei ole seotud antud eelnõuga.

Küsimus – kas korvpallivõistkonna treener on vallavanema poeg?

Vastus- ei ole seotud eelnõuga.

Sõnavõtud:

Rosenfeld – sportlased ise on tihtipeale süüdi, et erinevad toetajad tekitavad pingeid. Kord sätestab klubilise spordi toetamise ja Rae valla esindusvõistkonnaks saamise. Kas mõni jalgpalliklubi esindab Eestit?

Uuemaa – vastuolud eelnõus. Näeme, et tekib profivõistkond, aga isikud ei ole seotud Rae vallaga. Samas Rae vallas tegutsevad võistkonnad toetust ei saa.

Gutmann –  ei ole ühegi klubiga seotud, et ei oleks kahtlust. Haridus-ja kultuurikomisjonis oli pikk arutelu, samad küsimused olid laual, sh ka isiklikud rünnakud. Eelnõu tervikuna on hea, aga isiklikud ründed jätavad eesmärgi kõrvale. Tegelik eesmärk on noortesport ja selle arendamine. Kõige kõvemad on meil meeskonnaalad, kes on tegutsedes tippu jõudnud, võiksime nende üle uhked olla. Oluline edasiminek.

Repliik Laiuselt – vallas on spordi rahastamist püütud korrastada pikemat aega. Spordimehed ise on püüdnud kokkuleppele saada, ei ole õnnestunud. Üle pikkade aastate on tulnud eelnõu, et olukorda korrastada. Väga hea. Praegune MTÜ-de toetamise kord ei ole kõige parem, sest hindamiskriteeriumid ei ole need, mis kaasa aitaks esindusvõistkonna kujunemisele ja arendamisele.

Volikogu teeb kriteeriumid, vallavalitsus kontrollib, kas järgitakse, kui mitte, raha ei saa.

Repliik Uuemaalt – ei tea, et oleks sportlasi kokku kutsutud, mind küll ei ole kuskile kutsutud. Toetuse andmine enne järgmist hooaega on samuti halb.

Repliik Varikult – lahmimisel ei ole mõtet, soovin elluviimisel jõudu!

Repliik Isandalt – laste sporti me ei soodusta, ikka esindusvõistkondi. Rohkem turundada on vaja. Pigem olen poolt.

Repliik Rosenfeldilt – Laius puudutas ajalugu, loodan, et nüüd esindusvõistkonnad rohkem ei osale MTÜ-de toetusraha taotlemisel, jätkub teistele rohkem. Selge see, et mõnele sportlastele on see rahateenimise võimalus.

Repliik Kivistikult – vald on juba nii suureks paisunud, et raske on kindlaks teha, et kes on kohalik ja kui kaua olnud kohalik. Paljudel linnadel on oma esindusvõistkonnad ja ega sealgi ei pruugi kõik kohalikud olla, nt Rapla korvpall, Pärnu võrkpall.

Kokkuvõttes otsustas volikogu häältega 16 poolt ja 7 vastu esindusvõistkonna toetamise korra vastu võtta.

  1. Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2021. aastal;

Ettekandja vallavanem Madis Sarik – eelnõu tingitud vajadusest muuta struktuuri, paremini vastata üha kasvava elanikkonna nõudmistele. Seletuskiri on väga põhjalik. Plaanis juurde luua 10 teenistuskohta. Millest tingitud selline suur kasv? Oleme eesmärgiks võtnud kvaliteetse teenusepakkumise ja elanikkonna kasv ca 1000 inimese võrra aastas tingib selle. Näiteks haridusamet oli 10 a tagasi mehitatud samasuurelt kui täna, aga allasutuste arv kahekordistunud. 6 500 last peaksid saama arvestada lastekaitsega, 1000 lapse kohta 1 lastekaitse. On 3, saab olema 4. Järelevalves on vähe inimesi, aga tänagi heakskiidu saanud heakorraeeskiri toob veelgi tööd juurde. Kinnisvarahalduses haldas 1 töötaja 6 objekti korraga, liiga palju.

Agu Laius – arutasime 9.11.2020. Põhjalik ettekanne oli vallavanema poolt. Kõik ära põhjendatud. Juba mitu aastat teada, et VV vajab tööjõudu juurde, et pakkuda kvaliteetset teenust vallarahvale. Saadame II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 27.11.kell 12.00.

Küsimus – spordi-rahvatervise spetsialist, kas ei oleks mõistlik seda spordikoolist sisse osta?

Vastus – peaks kindlasti VV-s olema, ehk üldine juhtimine, koordineerimine. Spordi töö on laiem, sh lasteaed.

Küsimus – milleks juhilubadega töötaja?

Vastus – see ei ole seotud autopargiga.

Küsimus – Saue vallas 23 tuh, Viimsi vallas 21 tuh elanikku, palju seal ametnikke on võrreldes meiega?

Vastus – Rae vald on Eesti omavalitsustest üks õhemaid. Oleme Viimsi ja Sauega sarnased, aga vallavalitsuses on tööl 30 inimest vähem.

Küsimus- spordiga tegeleva ametikohal on pikk ülesannete loetelu, kas üks inimene jõuab kõike?

Vastus – terviseedenduse kohalt mõningad kohustused, sealt alustame ja edaspidi sõltub.

Sõnavõtte ega repliike ei olnud, saatsin eelnõu teisele lugemisele ja määrasin parandusettepanekute esitamise tähtajaks 27.11.2020 kell 12.00.

Kui valla finantsjuht Tiit Keerma jõudis 2021.aasta eelarve tutvustamiseni, olid suur osa opositsioonist juba koju läinud.
  1. Rae valla 2021. aasta eelarve- I lugemine; Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma: eelnõule on lisatud seletuskiri ja Exceli tabel, kus on väga detailne eelarve tutvustus. Loodetavasti ei hakka volikogu allasutuste eelarvete detailseid kulusummasid muutma.

Eelarvet on olnud raske prognoosida, sest arengud majanduses on prognoosimatud.

Põhitegevuse kuludes on oluline kasv, kuna 2020 tõmmati kõvasti kokku, palju asjad lükkusid 2021.aastasse. Majandamiskulude eelarveid on vähendatud. Personalikulusid vähemaks võetud ca 600 000, sh motivatsioonifondid maha võetud, palgakasvu eelarves ei ole. Ainuke kasv on uute asutuste personali lisandumisest tulenev kasv. Põhitegevuse tulem vaid 1,5 mlj.

Investeeringuid 12 mlj, laenu võtame 9,5 mlj. Netovõlakoormus on 62,2 %, tehniliselt on lubatud 100 %. Samas tuleb aga silmas pidada ka rahavoogusid ja tulude prognoose. Võib minna ka halvemini. Kui läheb halvemini, tuleb teha negatiivne lisaeelarve.

Põhitegevuse kallinemise näited – lastehoiuteenuse ost 0,45 mlj, puudega laste sotsiaalteenused 0,35 mlj, Kindluse spordikeskuse personali-ja majandamiskulud 0,4 mlj, maanteetranspordi kulud 0,34 mlj, Kindluse kooli personali-ja majanduskulud 0,65 mlj, Sõnajala lasteaia personali-ja majandamiskulud 0,48 mlj. Kokku toob see 3,5 mlj eurot lisakulu.

Kaasettekanne Agu Laius – 9.11.2020. arutasime, sama koosseisuga. Arutasime koos eelarvestrateegia eelnõuga. Kulunumbrid kasvavad kiiresti, aga kuna inimesi tuleb pidevalt juurde, siis on see paratamatu, et nad kõigepealt vajavad avalikku teenust ja seejärel ka toovad tulu. Koroona loob palju määramatust, mõju majandusele ebaselge. Eelarve koostamine on seni olnud konservatiivne ja praegugi. Jüri G näitel saadakse ikkagi hakkama.

Saadame II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg 27.11.2020 kell 12.00.

Küsimus – kui suur on struktuurimuudatuse mõju?

Vastus – ca 300 tuhat.

Küsimus – mis on lähetuskulude tõusu taga?

Vastus – osalemine erinevate toetusprogrammides.

Küsimus – liikuvusuuring, radooniuuring.

Vastus – trammiuuringu jätkamine. Lagedi liiklusuuring, ÜP jaoks.

Küsimus – Leerimäe lasteaia remont, kas peaks minema garantii alla?

Vastus – summa 13 tuhat, sadevee korrastamine, ei ole garantii.

Küsimus – kas on arvestatud uue struktuuriga lisatud kulusid?

Vastus -jah

Küsimus – vallaametnike kulude kasv on 3,5 %?

Vastus – kõik, mis on kasvus, on seotud lisandute ametikohtadega.

Saatsime II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg on 27.11.2020 kell 12.00.

  1. Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2011 määruse nr 49 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muutmine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – vallavalitsus algatanud muutmise, et juhul kui vallal ei ole pakkuda lapsele munitsipaallasteaia kohta, oleks eralasteasutuses osalemise maksumus võrdne munitsipaallasteaia tasuga. 2020 okt käis 148 Rae valla last eralasteaias, kellest 84-le oli pakutud kohta. Kulu valla eelarvele ca 80 tuh eurot.

Kaasettekanne Kaarel Kais – 5.11.2020. 7/13-st. Mõned küsimused vallavalitsusele olid, said vastatud. Komisjoni ettepanek on eelnõu I lugemisel vastu võtta.

Vallavalitsus samuti nõus I lugemisel vastuvõtmisega.

Volikogu otsustaski 17 poolthäälega vastu võtta.  

 

  1. Põhivara mahakandmine; Ettekanne Tiit Keerma – GIS programmi vallas arendatud, nüüd ostame sisse. Vana programmi enam arendada, kasutada ei saa, kuigi on põhivarana arvel. Kanname maha.

Kaasettekanne Agu Laius– lühidalt, arutasime samal koosolekul, toetame vastuvõtmist.

 

Volikogu võttis 17 poolthäälega otsuse vastu.

 

Sellega sai volikogu istung läbi, tänasid neid, kes lõpuni vastu pidasid. Nagu hääletustulemustest võib aru saada, siis osa volikogu (opositsiooni) liikmeid lahkusid enne lõppu, isegi enne valla 2021.aasta eelarve I lugemist. On imekspandav, et valla järgmise aasta eelarve huvi ei paku, aga mis teha.

Istung lõppes kell 20.45.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga