Rae vald müüb maad

Reformierakonna peasekretäri tööks ettevalmistus võtab oma aja ning seetõttu jõudsin Rae vallavolikogu 21.veebruari 2017 istungile alles  kella kuueks. Nii jäi mul kuulmata esimese poole tunni jooksul tehtud sõnavõtud (oleks isegi tahtnud rääkida sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni edusammudest Peetrisse perearstikeskuse saamisel), üle antud arupärimised ja sünnipäevaõnnitlused.

 

Kui ma kohale jõudsin, pidas valla finantsjuht Tiit Keerma ettekannet päevakorra esimeses punktis, milleks oli 2016 a eelarve täitmisest ülevaate andmine. Kuna ettekanne oli nii põhjalik siis küsimusi ei olnudki:)

2.     2017 a II lisaeelarve. Ettekandja Tiit Keerma: seotud Vaida kooli rekonstrueerimisega. Lootus oli saada 1 mlj toetusraha kooli jaoks, aga ei saanud. Seega tuleb tööde kava korrigeerida (odavamaks) ja 550 tuhat raha juurde panna (likviidse vara jäägi vähendamise arvel). Kaasettekanne Ülo Timuska: 13.veebruaril arutasime. Põhiküsimus oli, et miks planeeriti riigi toetus eelarvesse. Vallavalitsusel oli siiski lootus raha saada. Majanduskomisjonis oli kohal 8 liiget ja 7 toetas lisaeelarve I lugemisel vastuvõtmist.

Küsimused: kes olid need ehitusspetsialistid, kes hinnad välja töötasid?

Vastus: hindu ei töötata välja vaid prognoositakse. MPG Projekti spetsialistid prognoosisid.

Küsimus: kust loodeti raha saada?

Vastus: Innove kaudu projektist põhikoolivõrgu korrastamine. Rae vald sealt raha ei saanud. Toetust saavad eelkõige piirkonnad, kus lapsi vähem ehk koolivõrku vaja kokku tõmmata, vanu maju lammutada jne. Mitte ükski Harjumaa omavalitsus sealt raha ei saanud. Kuni eelmise aasta detsembrini käisid läbirääkimised Innovega.

Lisaeelarve võeti 17 poolthäälega vastu.

3. Tuletõrjeautode võõrandamine otsustuskorras MTÜ-le Rae Tuletõrje-ja Päästeselts. Ettekandja Tiit Keerma: soov on seltsile üle anda nende poolt niikuinii kasutatavad GAZ 53 aastast 1990, reg.märgiga 944AEF ja VOLVO F87 38S, aastast 1978, reg.märgiga 095ALH.  Ülo Timuska kaasettekanne: komisjon ühehäälselt toetas. Volikogu toetas ka.

4.  Rae valla noortevolikogu põhimääruse muutmine. Ettekandja Jens Vendel: valimised toimusid ja valituks osutus 7 liiget. Sellest tulenevalt on mõistlik teha põhimääruses mõningad muudatused, et alandada nõudeid ja võimaldada noortevolikogul tööd alustada. Kaasettekanne Kaarel Kais: komisjon toimus 14.veebruaril, kohal 7 13-st. Komisjoni arvates peaks volikogu kaasa aitama, et noortevolikogu käivituks. Vallavalitsuse esitatud muudatused on vajalikud, et volikogu tööle hakkaks. Komisjon toetas.

Küsimus: mida muudame toimkondade osas?

Vastus: muudatus on selles, et sinna saab kaasata noori väljastpoolt volikogu.

Küsimus: Rae valla põhimääruses ei ole märgitud, et mittevolikogu liikmed võivad kuuluda, aga miks me siis noortevolikogu mainime?

Vastus: Praegu muudamegi sarnaseks valla põhimäärusega. (TK: kontrollisin kiiresti valla põhimäärusest ja selgus, et küsimuse lähtekoht oli vale. Põhimäärus ütleb selgesõnaliselt, et mittevolikogu liikmed võivad osaleda komisjonide töös ja muudatuse järel on noortevolikogul sama sõnastus)

Küsimus: 8 kandideerisid ja 7 valiti ära. Palju sihtgrupis 13-16 üldse noori on?

Vastus: peast öeldes on ca 2700.

Laius: eks valimisvõimalusest (ainult digitaalne ja mobiil-ID) sõltus palju ja järgmine kord tuleb ka paberkandjal valimise võimalus anda.

Kais: ka komisjonis oli arutuse all kõik murekohad, nii koosseisu väiksus kui väiksem valijate arv, aga üksmeelne arvamus oli, et ikka tuleks anda võimalus käivitamiseks. Elektroonne hääletamise viis oli ilmselt üheks takistuseks. Volikogu muutis põhimäärust.

5.  Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimuste muutmine. Ettekandja Jens Vendel: juhul kui laps käib täna hoius ja talle pakutakse lasteaiakohta siis ta peab lasteaiakoha vastu võtma. Muidu jääb toetusest ilma. Ettepanek on muuta tingimusi nii, et juhul kui pakutakse kohta lasteaias, jätkub lastehoiutoetuse saamise võimalus õppeaasta lõpuni. Kaasettekanne Kaarel Kais: 14.veebr koosolekul arutasime, komisjon leidis, et vallale lisakulu kaasa ei too, aga annab täiendava valikuvõimaluse, mis on ka laste huvides. Üksmeelselt toetati.

Küsimus: palju Rae vallas on sellist teenust vajavaid lapsi?

Vastus: ca 90.

Küsimus: kuidas see tehniliselt välja näeb, kas lasteaiakoht säilib?

Vastus: jah, võetakse arvesse uuel õppeaastal komplekteerimisel.  Volikogu toetas.

6. Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja KMH strateegilise hindamise muutmine. Ettekandja Priit Põldmäe: aluseks on Rail Baltic raudteetrassi ja Jürini ulatuva trammitee trassi mahamärkimine, ettepaneku tegi ka Uuesalu küla. Kaasettekanne Torjus: koosolek 8.veebruaril, kohal 6 liiget. Kuulasime ettekannet, arutasime. Kõik olid poolt. Volikogu toetas.

7.  Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja KMH hindamise algatamata jätmine. Ettekandja Priit Põldmäe: soovime leida lahendust võimalikule riigigümnaasiumi asukohale. Selleks, et sinna saaks koolimaja teha, tuleb ümber planeerida. Haridus-ja teadusministeeriumile koht sobib, valminud on uus sissesõidutee ja ristmik. Kaasettekanne Torjus: ettekandja ja komisjoni toimumisaeg olid samad. Loodame, et riigigümnaasium ikka tuleb Rae valda. Arutasime elektriliini ja selle kaitsevööndi ulatuse üle kinnistule. Kõik pooldasid vastuvõtmist.

Küsimus: spordirajatised ilmselt sinna ei mahu, kus riigigümnaasium sporti teeb?

Vastus: olemasoleval staadionil ja spordikeskuses. Plaanis on riigiga koostöös natuke ka laiendada, renoveerida.

Volikogu toetas.

8.  Rae vallas Lehmja külas asuva ehitise peremehetuse tuvastamine. Põldmäe: üks vana nõukaaegne väetiseladu on peremehetu vara ja tuleb käivitada vastav menetlus. Timuska: komisjon toetas. Volikogu samuti.

9.  Pähklimäe tee 11 ja 13 maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel. Põldmäe: eelarve täitmiseks tuleb maad müüa. Kinnistud asuvad ehitatava Smarteni hoone taga. Ostja kohustuseks rajada juurdepääsuteed. Timuska: hind (15.- m2) küsimusi ei tekitanud, küll aga võimalik liiklustiheduse kasv väljasõidul. Maanteeamet tegeleb sellega, eskiis on valmis. Komisjon toetas. Volikogu samuti.

10. Tuuleveski tee 2 kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel. Põldmäe: see ja kaks järgmist kinnistut on korra juba müügis olnud hinnaga 30.- m2. Ei saanud müüdud, pakkumisel pea kümme korda. Ettepanek on alandada hinda 30 % võrra. Timuska: komisjon kuulas nii selle kui kaks järgmist ühe ettekandega. Kõik olid poolt. Volikogu toetas.

11.     Tuuleveski tee 4 kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel. Sama, mis eelmine. Küsimus: kust on tulnud hinnad?

Vastus: Pindi kinnisvara on andnud hinnasisendi.

12.  Õlleköögi tee 20 kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel. Sama, mis eelmine. Volikogu toetas.

13.  Kontrolliülesande andmine revisjonikomisjonile. Ettekandja Raivo Uukkivi: seletuskiri on põhjalik. Meile tundub, et Lagedi lasteaia hange on ikka enne välja kuulutatud kui volikogu selleks piisavalt raha eraldas. Lisaks muud küsimused.

Laius: kuna Timuska pöördus veel enne kui konkreetne eelnõu olemas oli, vallavalitsuse poole infopäringuga siis suunasin eelnõu volikogu eelarve-ja majanduskomisjoni.

Kaasettekanne Timuska: jah, pöördusin vallavalitsuse poole kirjalike küsimustega, et saada rohkem infot Lagedi lasteaia ehitamise kohta. Komisjonis tegi põhjaliku ülevaate abivallavanem Madis Sarik. Toimus kaks riigihanget. Esimene tühistati eelarvevahendite puudumise tõttu. Teine tunnistati edukaks. Algselt oli plaan, et ehitamiseks läheb hiljem, aga laste arvu kasv sundis kiirustama. Hange kuulutati välja arengukava alusel. 2016 a eelarves ei olnud Lagedi lasteaia ehitust kajastatud ja seetõttu ei tehtudki 2016 a kulutusi Lagedi lasteaia ehitamiseks. Vallavalitsus ei võtnud kohustusi enne eelarvet ega sõlminud lepinguid. Jaanuarikuine lisaeelarve oligi selleks planeeritud. Komisjon ei toetanud ülesande andmist revisjonikomisjonile.

Küsimus: ma ei saa aru, kuhu ma sattunud olen?

Vastus: ei saanud küsimusest aru.

Sõnavõtt eelnõu autorilt oma eelnõu headusest.

Laius: kuulates eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe ettekannet siis rikkumisi ei ole ja samuti ei ole mõtet pikendada revisjonikomisjoni tegemata tööde nimekirja.

Varik: Riigihangete seadust on järgitud.

Volikogu otsustas 10 vastuhäälega ülesannet mitte anda.

14.  Revisjoniliikme liikme vabastamine. Laius: Erika Popovits soovis saada vabastatud revisjonikomisjoni liikme ülesannetest. Volikogu vabastas.

15.  Revisjonikomisjoni esimehe valimine. Laius: on aeg revisjonikomisjonile uus esimees valida. Mäletatavasti volikogu umbusaldas eelmist esimees. Kõigepealt komisjoni moodustamine, ettepanek Sarik, Põldmäe, Minn. Volikogu toetas.

Kandidaatide esitamine: Uukkivi esitas Aadi Potteri. Potter esitas Uuemaa. Nõusolekute küsimine: Potter ei ole nõus, Uuemaa on nõus.

Volikogu esimees Agu Laius katkestas antud päevakorrapunkti arutelu valla põhimääruse alusel, volikogu jätkab järgmise päevakorrapunktiga.

16.  Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Laius: kuna valimiskomisjon on eelmisest punktist olemas siis kasutame seda. Kandidaatide esitamine: Uukkivi esitas Priskuse. Uuemaa palus vaheaega. Laius andis 10 minutit vaheaega. Istung jätkus. Nõusoleku küsimine: Priskus on kandideerimisega nõus.

Vaheaeg hääletamiseks 15 minutit.

Hääletustulemus –  13 poolt,  kehtetuid 2.

Laius: nüüd on meil revisjonikomisjon töövõimelisena olemas ja saab tööle asuda.

Volikogu lõppes natuke peale kaheksat õhtul.

 

PS! Oluline on teada, et kuigi volikogu revisjonikomisjonil ei ole esimeest, on komisjonil olemas aseesimees ja kõik liikmed ning revisjonikomisjon saab lõpuks tööle asuda. Tänane sotside ja keskerakondlaste kaval plaan jätkuvalt hoida revisjonikomisjoni halvatud olekus, sai volikogu esimehe poolt tõrjutud (ei saa muidugi välistada, et mingit plaani ei olnudki, lihtsalt mitte teha tahtmine).

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga