Peetrisse tuleb perearstikeskus

Teisipäeval, 17.septembril 2019 toimunud Rae vallavolikogu langetas tähtsa otsuse, mille tulemusel saab Peetri kauaoodatud  perearstikeskuse. Volikogus läbis esimese lugemise eelarvestrateegia ning kinnitati ka uus lasteaia kohatasu määr…

Volikogu algas tavapäraselt kell 17.30 ning sama tavapärane on ka volikogu alguses Raivo Uukkivi arupärimised. Seekord oli neid kaks. Esimene Seli küla 13 ha aiaga piiramise kohta. Soov on saada vallavalitsuselt lisainfot, eelkõige, millal aed eemaldatakse.
Teine küsimus Künnapu tee kohta, et kes tellis ja maksis selle kordategemise.
 
Seejärel oli mul austav võimalus õnnitleda kolleege, volikogu liikmeid Harrit ja Kaarlit toimunud sünnipäeva puhul!
 
Peale üksmeelset neljapunktilise päevakorra kinnitamist asusime ettevalmistatud punkte läbi arutama.
 
 
1.    Rae valla 2020 – 2023. aastate eelarvestrateegia kinnitamine, I lugemine. Ettekanne vallavalitsuse finantsjuhi Tiit Keerma poolt:
Tulumaksu laekumise % kasvab 11,96-ni. Kogusummas laekumine kasvab, sest maksumaksjaid tuleb juurde ja nende sissetulekud kasvavad. Ca 3,4 kuni 4 mlj iga-aastast kasvu. Elanikkonna kasv on isegi kiirenenud (2019 üle 1100), mis on protsentuaalselt suurim kasv võrreldes teiste omavalitsustega. Toetusfondi suurus on hetkel ebaselge, sest kui õpetajate palka riik ei tõsta, toetusfond ei suurene. Kõige suurem eesootav investeeringuobjekt on Kindluse kooli ehitus. Tulu, mida varasemalt ei ole olnud, on Elveso aktsiakapitali vähendamisest saadav tulu. Sellegipoolest tuleb 2020.aastal võtta laenu 14 miljonit ja 2021 veel 3,5 miljonit. Laenutingimused selguvad hanke käigus.
Vallavalitsus on seisukohal, et eelarvestrateegiat tuleb arutada kahel lugemisel ning kõikides komisjonides. Vallavalitsus on valmis komisjonides ka teist korda strateegiat tutvustama.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe: komisjoni koosolek toimus 3.09.2019, kohal oli 11 liiget 13-st. Kuulasime ära ja võtsime teadmiseks.
Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: komisjoni liikmed osalesid sotsiaal-tervishoiukomisjoni koosolekul, samuti kuulasid ja võtsid teadmiseks.   
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: komisjon kogunes 5.09.2019 Järveküla lasteaia uues majas, 9 kohal. Võtsime teadmiseks. Teeme teise arutelu ka.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: 9.09.2019 kogunesime ja toimus tõsine ning aega võtnud arutelu, mis keskendus erinevatele  elarvestrateegiaga seonduvatele teemadele. Kohal olid kõik komisjoni liikmed. Üksmeelne otsus oli saata II lugemisele ja seada parandusettepanekute esitamise tähtajaks 25.09.2019 kella 12.00.
Küsimus: Rae küla spordiplatsile planeeritud 40 tuhat, kuhu täpselt ja milleks?
Vastus: liiga detailset lahendust hetkel ei ole, mõned võimalused on ja vajadus samuti.
Küsimus: Rae keegli kinnistu puhul toimub järelmaksuga ost, millal vald omanikuks saab?
Vastus: strateegia annab rahalised suunised, vallale on pakkumine tehtud. Kinnistu väärtus hindamisakti kohaselt on 850 tuhat eurot. Omaniku soov saada 2-3 a jooksul 400 tuhat ja 15 a peale rendileping, mille jooksul tasaarvestatakse ülejäänud 450 tuhat. Vald saab selliselt kinnistu Peetri kanti, mida kasutada avalikes huvides. Sinna saab peale ehitada ühe korruse ja laiendada. Arutelu koht, kas soovime või mitte. Täpsemad tingimused selguvad läbirääkimiste käigus, otsus volikogu poolt.
Sõnavõtud:
Raivo Uukkivi – eelarvestrateegia toetub arengukavale ja seega peab ka Rae keegli ost kajastuma arengukavas. Opositsioon küsis palju küsimusi majandus-ja eelarve komisjonis, aga vastuseid pigem ei saanud.
Tarmo Gutmann – kui me mõtleme nüüd ikka rohkem selle peale, mis vallale vajalik on, siis mina küll toetan Peetris elanikele teenuste pakkumise võimaluste kasvatamist.
Agu Laius– ei olnud päris nii, nagu opositsioon siin kirjeldas. Vastused said antud, ei pruukinud meeldida. Oluline on säilitada sportimise võimalused Peetris.
Mart Võrklaev – summad on suured ja arutelu vajalik. Iga ettevõtja on lugupidamist väärt. Sportimisvõimaluse säilitamine ja ehitusõiguse ostmine keset Peetrit, mis täiendava arenguvõimaluse annab on positiivne. Arengukavas on sätestatud  Peetrisse noortekeskuse rajamise kohustus ja see ost võib tulevikus olla üks lahendusvõimalustest. Aga see ongi volikogu artuelu koht.
Meelis Rosenfeld– 2017.a hindamisakti hind on 850 tuhat. Saame selle raha eest hoone, kinnistu ja ehitusõiguse. Keegel jääb sinna edasi, rentnikuks. Kas alternatiive Peetris tõesti ei ole? Ca poole miljoni euro eest?
 
Volikogu lõpetas eelarvestrateegia I lugemise ja määrasin parandusettepanekute tähtajaks 25.09.2019 kell 12.00.

Tähelepanujuhtimiseks volikogu liikmetele lisan: Rae valla põhimäärus näeb ette, et strateegia muutmiseks ettepaneku tegija peab lisama nii põhjendused kui arvestused kavandatava muudatusega kaasnevate kulude ja nende katteallikate kohta. Ettepaneku läbivaatamisel juhtivkomisjonis tuleb ettepaneku kohta ära kuulata vallavalitsuse arvamus.
 
2.   Jaama tn 3 maaüksuse võõrandamine avalikul enampakkumisel. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: Lagedil asuv kinnistu, planeeringu järgi saab sinna ehitada 2 kortermaja, kokku 13 korterit. Hindamisakti alusel on hind 180 tuhat eurot ja vallavalitsuse ettepanek on märkida alghinnaks.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvemajanduskomisjoni esimees Agu Laiuselt: see käis komisjonis kiirelt. Vallavalitsuses endal vaja ei ole, kõik olid eelnõuga nõus.
Volikogus olid ka kõik nõus ehk 21 poolthäälega vastu võetud.

Peetri keskusesse tuleb Peetri perearstikeskus

 
3.    Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ehk Peetri perearstikeskuse teema. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel: elanike arv on Peetri kandis aastaid kasvanud ja jätkab kasvamist. Hea elukeskkond eeldab perearstiteenuse olemasolu, seni ei ole seda Peetris suudetud saavutada. Arengukava näeb ette perearstikeskuseid nii Peetrisse kui Jürisse. Jüri perearstikeskuse ehitamist on riik toetanud, Peetri oma mitte. Läbirääkimiste tulemusel on saavutatud olukord, et Küti tee 4 asuvas Peetri Keskuse ruumides hakkab tööle kolm perearsti ja hambaravi, kui volikogu rahalise kohustuse võtab.
Vallavalitsuse poolt läbiviidud avaliku vähempakkumise tulemusel esitas pakkumise Medicum Perearstikeskuse AS, kes lubab kohe alustada ühe perearstiga (kes on neil olemas) ning aasta pärast lisandub teine ning 2021.aastal kolmas. Arvestuse kohaselt on kõik kolm uued perearstid, kes alustavad 0-nimistuga. Vallalt oodatakse rahalist dotatsiooni, mis on alguses 7500 eurot kuus ja perearstide lisandudes väheneb.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe: komisjon arutas seda juba eelmainitud koosolekul. Muuhulgas oli teemaks nimistu täituvuse kiirus, arvame, et täitub pigem kiiresti kui aeglaselt. Kiitsime  heaks.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – arutasime põhjalikumalt, sealhulgas tuletasime meelde, et volikogu eelmine koosseis on vastu võtnud perearstide toetamise korra. Komisjon toetas.
 
Kuna teema on sedavõrd oluline siis küsimusi ei olnud ja volikogu toetas üksmeelselt rahalise kohustuse võtmist ehk sisuliselt Peetri perearstikeskuse tulekut.

Compact peab valmis ehitama Peetri Keskuse, Medicum leidma perearstid…

Lisan siia omalt poolt, et arvestades üldist olukord Eesti perearstinduses, on Peetrisse perearstikeskuse saamine jätkuvalt suur väljakutse. Volikogu otsustas anda raha, aga Compact peab hoone valmis ehitama, Haldja Hambaravi ruumid rendile võtma ja Medicum peab pingutama arstide leidmisega. Nagu me uudistest loeme ja kuuleme, siis perearstide põud on üleriigiline, arste ei ole lihtne leida ja konkurents arstidele väga kõva. Loodetavasti tänane vallavolikogu otsus ja juba varem vastu võetud ning rahaga kaetud perearstide toetamise kord aitavad meil konkurentsis esile tõusta ja me saame omale uued arstid. Igatahes andis Rae vallavolikogu 17.septembril 2019 Peetri perearstikeskuse tulekuks rohelise tule ja me oleme kõik teinud, et  esimene perearst saaks alustada juba sel aastal.  
 
 
4.   Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord, 2. lugemine. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel: vallavalitsus võttis eelnõust toidukulu teema välja, et see oleks eraldi dokumendis. Olemasolev regulatsioon kehtib käesoleva aasta lõpuni ja seega jõuab vallavalitsus uue eelnõu volikokku tuua. Parandusettepanekuga on tehtud kaks põhimõttelist muudatust, mida vallavalitsus ei toeta (1. kohatasu sidumine VV poolt kehtestatava miinimumpalgaga (20 %sellest) ja 2. kahe lapsevanema nõue).
Vallavalitsus on seisukohal, et piisab kui laps ja üks lapsevanem omavad sissekirjutust Rae vallas. Teise lapsevanema nõue tähendab suurt bürokraatlikku lisakoormust ja sekkumist inimeste pere-ellu, igakordselt välja selgitamaks, miks teine vanem ei ole Rae valla registris, kas vanemad lahus jne.  Suuremad linnad seda ei kasuta, Harku ja Saue kasutavad, aga see ei tööta sellisel kujul ka seal.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe – arutasime enne kui oli muudatusettepanekute tähtaeg. Toetasime vallavalitsuse ettevalmistatud eelnõud, 9 olid poolt ja 2 vastu.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – 5.09.19. arutasime, sh ka parandusettepanekuid. Toimus sisuline arutelu, mille tulemusena me ühehäälselt ei toetanud Raekodaniku parandusettepanekuid. Komisjon toetab määruse vastuvõtmist volikogus koos teiste komisjonide ja vallavalitsuse ettepanekutega.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – arutasime, oli mitmeid ettepanekuid. Nii varasemalt esitatuid kui kohapeal esitatuid. Enamuse ajast arutasime Raekodaniku ettepanekut ehk sidumist VV kehtestatava miinimumpalgaga ja kahe lapsevanema registris oleku nõuet.
Hääletasime läbi kõik ettepanekud. Komisjon toetas fraktsiooni Raekodanik ettepanekut häältega 9/1 ja seega on komisjoni ettepanek jätkata muudetud sõnastusega.
Tegin ettepaneku ära küsida küsimused ning ära pidada kõned ja seejärel otsustame parandusettepanekute üle.
Küsimus parandusettepaneku tegijale: minule ei meeldi kahe vanema nõue, pigem meeldis dünaamilisus ehk seotus VV kehtestatud miinimumpalgaga. Aga kui palju sellest lisaraha tuleb?
Vastus: mõjuanalüüs on poolik, see on vaja alles sinna taha saada. Praegu seda ei ole.
Sõnavõtud:
Raivo Uukkivi – me ei pea selle eelnõu kontekstis vaatama ainult lasteaeda, vaid et meil on vallakodanikud, kes makse ei maksa. Raasiku vallas tegime sama, et saada elanikke juurde. Tõstsime maksimumi peale, et teha erisusi. Võiks saata III lugemisele.
Agu Laius  – näen muudatusettepanekus seda ohtu, et vallakodanikust ema saab teatud juhtudel karistada, kui isa on mingil põhjusel väljaspool valla registrit. Me ei tohi luua võimalust lapsega ema karistamiseks.
Mart Võrklaev: see on ka maailmavaateline teema, kas vald hakkab ette ütlema, kuidas peavad inimesed elama või teevad inimesed ikka ise oma valikud. Muudatusettepanek näeb ette pere elukorraldusse sekkumist, inimene peab tulema ametniku juurde oma elust ja suhetest rääkima. Ei pea seda õigeks. Valiku küsimus, kas kasutada inimeste mõjutamiseks piitsa või präänikut. Oleme seni päris edukalt präänikut pakkunud, häid teenuseid pakkudes mõjutades inimesi positiivselt valla kodanikeks hakkama ning loodan, et saavutame selliselt jätkates tulemusi ka edaspidi.
Meelis Rosenfeld – võib-olla oleks põhjust usaldada lapsevanemat, kes deklareerib, et nad koos ei ela. Ja ega vald ju ei karista lapsevanemat, ta lihtsalt maksab õiglast hinda (täishinda) ja soodustust ei saa.
Lõpuks oli veel küsimus, et kas Rae valla maksumaksjate palkade puhul on aluseks mediaanpalk?
Vastus: aluseks on Statistikaameti andmetel välja toodud keskmine palk.
 
Kuna kaks volikogu komisjoni olid toetanud vallavalitsuse eelnõu ja üks komisjon opositsiooni muudatust siis otsustasin kõigepealt välja selgitada volikogu tahte muudatusettepaneku suhtes.
Volikogu hääletas ja muudatusettepanekut toetas 7 saadikut, vastu oli 14, erapooletu oli 1 ja 1 ei hääletanud.  Seega volikogu suure häälteenamusega ei toetanud muudatusettepanekut ja jätkasime vallavalitsuse pakutud eelnõu sõnastusega.
Lõpphääletus tõi tulemuseks 15 poolt ja 8 vastu ning seega sai kohatasu eelnõu tervikuna suure häälteenamusega vastu võetud.
 
Volikogu lõppes kell 19.02. Hoolimata olulistest teemadest oli tänane volikogu suhteliselt lühike. Ilmselt on õhus ka väikest ootusärevust, sest oktoobrikuu volikogus tuleb valida uus vallavanem, kinnitada uuesti vallavalitsuse koosseis ning teha ilmselt veel mitmeid olulisi otsuseid. Aga neist otsustest siis juba edaspidi.   
 
 
 
 
  

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga