Peetri saab noortekeskuse

19.veebruari 2019 Rae vallavolikogu tegi ajaloolise otsuse, mille tulemuse saab Peetri noortekeskuse, andis rohelise tule Jüri tervisekeskuse ja keskvälja ehitamisele, valis 10 rahvakohtuniku kandidaati ja tegi muidki otsuseid. Ei ole palju nimetada tänast volikogu noortele pühendatud volikoguks…

Kohe alguses oli mul rõõm õnnitleda jaanuarikuu sünnipäevalisi Gerli Lehe’t ja Ülo Timuskat ning anda neile lilled. Palju õnne!

Seejärel sai sõna valla valimiskomisjoni esimees Martin Minn , kes teavitas volikogu liikme Meelis Lepikulti volituste taastumisest ning tema esitatud uuest avaldusest peatumiseks järgnevaks kolmeks kuuks. Volikogus asendab Meelist Relika Vodja. 

R.Uukkivi esitas küsimused vallavalitsuse ja volikogu liikmete hüvitiste kohta,  Künnapuu tee kohta, sisekontrolli kohta ning esitas eelnõu põhimääruse muutmiseks.  

M. Rosenfeld – kurtis, et ei saanud keskkonnakomisjoni aseesimehena jaanuaris infot Harjumaa arengustrateegia kohta, et seda arutada. 

Selgitasin kohe, et informeerisin tervet volikogu detsembrikuu volikogu istungi alguses, et järgmisel kuul arutame Harjumaa arengustrateegiat ning palusin kõigil eelnõuga tutvuda ning aruteluks valmistuda. Soovitasin volikogu liikmetel olla tähelepanelikum ja kuulata, mida volikogus räägitakse. 

Informeerisin volikogu, et eelmisel nädalal astus tagasi revisjonikomisjoni aseesimees ning palusin volikogul, eelkõige opositsioonil, ette valmistada end märtsikuu volikoguks, kus me valime tagasiastunud aseesimehe asemel uue, valides korraga nii esimehe kui aseesimehe.

Volikogu kinnitas ettevalmistatud päevakorra ja alustasime.

 1. Ülevaade noorsootööst Rae vallas– sissejuhatus abivallavanem Jens Vendelilt, kes annab sõna noorsootöö spetsialist Mari-Liis Küüsmaale ja Helen Siska’le. Külalisena on kohal ka noortevolikogu liige.

Eesmärgid on paigas ja noortekeskused on üks osa noorsootööst. Iga eesmärgi taga on tegevus, kuidas neid eesmärke realiseerida. Iga noortekeskuse kodulehel on avaldatud nii eesmärgid kui tegevuskavad.

Järvekülas ja Jüris on noortetoad (ruumi on vähevõitu, peaks olema ca 4 m2 noore kohta, aga Jüris näiteks 36 m2, aga mõnikord 50 noort kohal).

Lagedi ja Vaida noortetoad. Lisaks toimub mobiilne noorsootöö, mille käigus läheb noorsootöötaja tänavale ning otsib ja leiab sealt noored üles ja püüab kaasata.

Portugalist on noored vahetuses Raes käinud. Nopi Üles projektid – näiteks Peetri noored tegid projekti, et bussipeatustesse maalid üles. Varsti peaks üleval olema.

Noortevolikogu I koosseis alustas 2017. Volikogu esimees läks Kaitseväkke. Novembrist 2018 uus noortevolikogu koosseis. 4 liiget, esindatud Peetri ja Jüri noored. Püüavad koosolekutel osaleda ja oma sõna sekka öelda, eelkõige volikogu komisjonides.

Noortekeskused (Järvekülas ja Vaidas) loodud alles 2017.aastal ja seega on areng on väga kiire ja õiges suunas. Hispaaniast vahetusvabatahtlik. Üks arengusuundadest on koostöö ettevõtlusega.

Peetris on kõige rohkem noori, neile vaja teenust pakkuda.

Peetri Keskus eelmise aasta detsembris kui vallavanem Mart Võrklaev alustas läbirääkimisi noortekeskuseks ruumide üürimiseks

Tulevikuväljavaated – suuremates alevikes (Peetri, Jüri, Lagedi) noortekeskused, teistes kohtades pigem noortetoad. Lisaks erinoorsootöö arendamine (mobiilne noorsootöötaja). Rahvusvaheline koostöö, noorte omaalgatuslik projektifond, suurüritused, pidev koostöö koolide, noorsoopolitsei ja teise org-dega.

Küsimus – tunnustus tegijatele! Kuidas kaasata nn “vanema otsa noori”? Vastus – tegijad mõtlevad selle peale, erinevad külastusajad, kogemus kasvab tegutsedes. Küsimus – entusiasm on hääles, silm särab. Strateegilisi dokumente aga napib. Miks ei ole ettevõtlikkuse arengukava pikendatud? Vastus – Vallavalitsuses on arutatud ja kindlasti noorsootöö saab suuremat tähelepanu edaspidi. Sh ka paremad võimalused eelarvestrateegias. Noorte ettevõtlikkuse AK jõuab lähiajal volikokku. Küsimus – kiidan samuti sisuka ettekande eest? Koostöö Rae huvialakooliga? Vastus – läbi noortekohviku. Küsimus – kuidas tuvastate seda, millest noored huvituvad? Vastus – mingit kindlat struktuuri ei ole, aga suhtleme silmast-silma ehk räägime noortega. Küsime neilt ja üldistame. Koostöö ka koolidega. Küsimus – kui palju ja milliste huvialadega noored tegelevad? Vastus – otsest analüüsi ei ole tehtud, võiks teha. Küsimus – eraldi fond noorte projektidele? Aga toetamise korra mõttes on üks fond ju juba olemas, kas killustamine on mõistlik? Vastus – tuleb lihtsalt noortele rohkem tutvustada olemasolevaid võimalusi. Küsimus – noortevolikogu esindajale küsimused koostöö kohta. Vastus – meelelahutuslik üritus plaanitud. Küsimus – Peetri noortekeskus tuleb kohe otsustamiseks, kuidas te olete kaasatud olnud ruumi valikusse, sisustamisse jmt? Vastus – asukoha mõttega tuli välja noorsootöötaja, noortekeskuse meeskond on olnud väga seotud, oleme kaasa rääkinud nii ruumi paigutuse, lepingu ja kõige muu osas. Praegune m2 arv on siiski väike, aga praegu siiski parim pakkumine. Kõige kiiremini lahendatav ja parim asukoht. Küsimus – olete lugenud Rae valla noorsootöö arengukava? Vastus – eraldi arengukava ei ole, valla arengukava osa. Küsimus – kuidas oleme võrdluses teistega? Vastus – võrreldes teistega oleme suhteliselt väikesed, kuigi noori on palju.

Tänasin volikogu esimehena ettekandjaid ning palusin igat esitatud küsimust võtta kui tagasisidet ja soovisin jõudu ja edu edaspidiseks!

 1. Rae valla 2019.aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja valla finatsjuht Tiit Keerma – seotud Jüri tervisekeskuse ja tulevase keskväljaku ehitamisega. Keeruline nii ehituslikult kui finantsiliselt. Algselt plaanitud ehitushange läks ca 300 tuh kallimaks. Teine muudatus tuleneb ebatäpsest kommunikatsioonist. Kuna projekt tuli tegemisele siiski ühe hankega siis tuleb suurendada investeeringusummat käesoleval aastal. Algselt oli planeeritud seda teha aastal 2020. Katteallikaks tänavavalgustuse investeeringu vähendamine, Jüri ja Peetri üleviimine LED-valgustusele toetust ei leidnud. Proovime järgmisel aastal uuesti (projekti kogumaht on 800 tuh eurot). Teine katteallikas aastalõpu vaba jäägi vähendamine.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius – arutasime esmaspäeval 11.veebruaril, saime pildi ette. Ühehäälselt toetame vastuvõtmist.

Küsimus – mida tähendab, et kulude lõplik jaotus selgub tööde käigus? Vastus – platside ja haljastusega ei ole piirid täpselt selged, kui palju läheb tervisekeskuse ja palju keskväljaku alla. Küsimus – ettepanek täpsustada seletuskirja ehk võtta see lause välja. Vastus – volikogu on informeeritud. Küsimus – ehituse kallines 11 %, miks nii palju? Vastus – enam ei ole sotsialistlikku plaanimajandust, turumajanduses selgub parim hind riigihankel. Eelarvestusgrupp OÜ on arvestuse teinud okt 2018. Küsimus – kas oli ka kaalumisel uue hanke tegemine? Vastus – kõikide teiste pakkujate hinnad olid veelgi kallimad ning ei näinud perspektiivi odavamalt saada. Ei olnud kaalumisel.

Kuna juhtivkomisjoni ettepanek oli võtta vastu esimesel lugemisel siis volikogu võttiski lisaeelarve vastu.

 

 1. Rahalise kohustuse võtmine. Abivallavanem Jens Vendel – vallavalitsus on teinud ettepaneku sõlmida ruumide üürileping Peetri Keskus OÜ-ga, 3 a 146 m2, üüriperioodi kogumaksumusega ca 80 tuh eurot, ruumide üürimise eesmärk avada Peetri Noortekeskuseks 2019 aasta IV kvartalis valmivas Peetri Keskuses.

Ettepanek tuli noorsootöötajalt, läbirääkimised viisid pakkumiseni. Hind võib tunduda kallivõitu, aga sellises asukohas midagi samaväärset pakkumiselgi ei olegi. Järgmisel kuul tuleme välja ka lisaeelarvega, 2019.ks aastaks 25 tuh eurot, 2020 suurusjärk 72 tuhat, mis katab noortekeskuse püsikulud.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäelt – komisjon toimus 11.veebruaril 2019, ettekanded tegid Jens Vendel ja Mari-liis Küüsmaa. Lähtudes Rae valla arengukavast, kus on strateegilise eesmärgina välja toodud noortekeskuste või noortetubade olemasolu Rae valla alevikes ja üha suurenevast noorte arvust on uue noortetoa avamise vajalikkus põhjendatud. Komisjon toetas ühehäälselt rahalise kohustuse võtmist Peetri noortekeskuse avamise jaoks ühehäälselt. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – komisjoni istung toimus 14.veebruaril, elav arutelu oli. Erilist kahtlust Peetrisse noortetoa vajalikkuses ei ole, kuigi hind on kõrge. Ka eelnõu seletuskiri võiks sisukam olla. Komisjoni otsus oli toetada.

Kaasettekanne eelarve-majanduskomisjoni esimees Agu Laius – komisjoni istung toimus 11.veebruaril 2019,  arutasime ja otsustasime toetada vastuvõtmist.

Küsimus – kas üürilepingu tähtaja tähtaja lõppemisel on eelisõigus uue sõlmimisel? Vastus – ei pruugi olla? Küsimus – mis vallale üürile antakse? Vastus – üürileandja poolt on olemas sisustus, köök, suhtlemisruum jmt. Küsimus – kas ruumi juurde ka võimalik on saada? Vastus – ilmselt ikka on.

Peetris tehakse suuri asju, muuhulgas valmistati siin ette Ott Tänaku/Martin Järveoja  Toyota Auris, millega nad  just end maailma tippu sõitsid, Rootsis.

Küsimus – kelle hoone see on? Vastus – Vjatseslav Leedo on meedia andmetel omanik.Küsimus – Peetri Veski on müügis, kas seda ei ole mõelnud osta? Vastus –hind on kaugelt üle poole miljoni euro, ei ole mõelnud.

Peeti hulgaliselt kõnesid, nii opositsiooni kui koalitsiooni poolelt. Ei saanud ka mina ütlemata jätta, et tänu 7.jaanuari koalitsiooni koosolekul kokkulepitule oli täna täiendav punkt päevakorras ja Peetri noortekeskus paigutati volikogu jaoks laiemasse konteksti. Eesmärgina, et volinikud saaksid paremini aru Peetri Noortekeskuse vajalikkusest. Hääletustulemus 16 poolt ja 4 vastu näitas, et volikogu enamus saigi aru. Peetri noored saavadki noortekeskuse. Kas ka noortekeskusest saab “maailmatasemel” keskus, sõltub edaspidi palju juba noortest endist.

Peetri Keskus, sh tulevane noortekeskus veebruaris 2019. Seinad kerkivad…
 1. 2019 a huvihariduse ja huvitegevuse toetus– ettekanne abivallavanem Jens Vendel: tänan volikogu eelmise otsuse eest, eelkõige tänavad volikogu Peetri noored.

15.jaanuariks esitas vallavalitsus HTM-le huvitegevuse kava ja saame sealt üle saja tuhande euro (138 000). Riskinoorte osas sai täiendus sisse viidud. Sarnane eelmise aasta omaga. 70 tuh on juba kohustustega kaetud (spordi-ja huvitegev toetus, 1 noorsoospets 8200, uus algatus (8000 eur) suvisteks tegevusteks. Ca 51 tuh on vaba raha.

Kaasettekanne Kaarel Kais – arutasime 14.veebruaril 2019. Aasta tagasi oli sarnane eelnõu komisjonis. Mitmeid muudatusi tegime siis, aga nüüd enam mitte. Mõned küsimused olid, said vastatud. Komisjoni ettepanek vastu võtta I lugemisel.

Küsimus – MTÜ-dele on piirang, kas Rae huvialakoolil ka on? Vastus – Seaduses on ette nähtud, et tuleb kohelda võrdselt. Küsimus – kuidas Rae Huvialakool raha sai ? Vastus – Järgime kava, mida sai esitatud ja volikogus tutvustatud, sai 95 % ellu viidud. Käesoleval aastal kava samamoodi koostatud, võime volikogu liikmetele laiali saata. Eelmine kord ei soovitud volikogu poolt kava, me ei esitanud.

22 poolt, 1 jättis hääletamata. Võeti vastu.

 1. Rae valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord– ettekandja abivallavanem Jens Vendel. Põhiline, et administreerimise koormus läinud väga suureks, rahvaarv kasvab, vaja lihtsamaks muuta. Erivajadustega laste, suureperede jõulu ja emadepäeva toetus (kommipakk ja raha), muutub e-keskkonnas taotletavaks toetuseks. Kõige suurem muutus on rehabilitatsiooniteenuste kulude katmine. Riiklik ülesanne, vaja välja võtta. Kõik peavad taotlema – praegune lähenemine.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe – arutasime 11.veebruari koosolekul. Määrust on vaja uuendada. Välja on toodud põhimõisted, määramise alused jmt, Määrus on palju täpsemaks saanud.

Repliik – õigusaktid peavad olema arusaadavad, koormavaid lauseid ei pea olema. Puude definitsiooni ei peaks olema.

Volikogu lõpetas I lugemisele ja saatis eelnõu teisele lugemisele, määrates parandusettepanekute tähtajaks 28.veebruari kel 12.00.

 

 1. Keskkonnakomisjoni esimehe valimine. Kõigepealt moodustasime kolmeliikmelise hääletamiskomisjoni koosseisus Martin Minn, Madis Sarik ja Jens Vendel.

Seejärel oli kandidaatide esitamise kord. Raivo Uukkivi esitas Meelis Rosenfeldi ja Tõnis Kõiv esitas Kaido Kivistiku. Mõlemad kandidaadid olid nõus kandideerima ning volikogu otsustas salajasel hääletusel, et Kaido Kivistik saab esimeheks (16 poolthäält) ning Rosenfeld aseesimeheks (7 poolthäält).

7. Rahvakohtunikekandidaatide valimine. Kandidaate esitasid Raivo Uukkivi, Indrek Uuemaa, Tõnis Kõiv ja Agu Laius. Kokku esitati 15 kandidaati, igal volikogu liikmel oli 10 häält ning salajase isikuvalimise tulemusel osutusid valituks:

 1. Marianne Rosenfeld,
 2. Kai Lasn
 3. Sirje Kööp,
 4. Aet Vilgats,
 5. Heli Viitak,
 6. Erika Popovits,
 7. Aadi Potter,
 8. Aivar Aasamäe,
 9. Nelli Loomets
 10. Mari Liis Laanvee

 

 1. Revisjonikomisjonitööplaani kinnitamine – katkestasin eelmise kuul eelnõu menetluse, sest tööplaan ei olnud vastuvõtmiseks sobilik.  Kõigepealt tegi ettekande revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik, kes tutvustas 13.veebruaril toimunud komisjoni koosolekut protokolli alusel komisjonis arutatut.  Kõigepealt neist punktidest, mis tööplaani sisse said: 1. Rae valla 2018 a majandusaasta aruande kontrollimine ja seisukoha andmine; 2. Rae Huvialakooli 2018 a finantsmajandusliku tegevuse ja vara kasutamise sihipärasuse kontroll. 3. Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine vallas asuvate ebaseaduslike ehitistega tegelemisel. Seejärel andis komisjoni esimees ülevaate neist teemadest, mida komisjon arutas, aga tööplaani ei lisanud. Revisjonikomisjoni koosolekul osales kolm liiget neljast ning otsused võeti vastu konsensuslikult.

Küsimus – miks on tööplaanis Rae Huvialakool? Vastus  – põhimääruse tõttu. Küsimus – kust saab komisjon infot ebaseaduslike ehitiste kohta? Vastus – vallavalitsuselt, aga kõik võivad teada anda. Küsimus – miks komisjoni koosolek toimus hommikul? Vastus – see oli komisjoni liikmete ühine valik.

Kokkuvõttes kinnitas volikogu revisjonikomisjoni tööplaani, vaid üks liige oli vastu.

Kuna noorsootöö teema pakkus palju huvi ja häälte kokkulugemise võttis palju aega siis lõppes volikogu suhteliselt hilja, veerand kümne paiku.

PS! 1.märtsil avaneb Leerimäe lasteaed, nn nimesein juba valmis. 

Kohe-kohe avanev Leerimäe lasteaed

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga