Eelarvestrateegia opositsiooni ei huvita

Rae vallavolikogu 18.oktoobri 2016 istungil selgus, et ega järgmiste aastate eelarvestrateegia volinikke just eriti ei huvita…

Istungi algus venis, sest arvutid ei tahtnud volikogu liikmeid ära tunda (või vastupidi?!) ja sisselogimisega oli probleeme. Volikogu algas seetõttu mõneminutilise hilinemisega.

Agu Laius õnnitleb Lisandra Talvingut
Agu Laius õnnitleb Lisandra Talvingut
Väärika sünnipäeva eest sai lilled Endel Albin
Väärika sünnipäeva eest sai lilled Endel Albin

Volikogu esimees õnnitles eelmise kuu sünnipäevalisi.

Seejärel vaba mikrofon ehk eelregistreeritud sõnavõtud.

Esimesena sai sõna Uukkivi, kes esitas viis arupärimist. Esimene  Ringi kinnistu kohta, kuidas suusamäe rajamine läheb. Teine Peipsi sibula teemal. Kolmas on korduv, sest eelmisele ei saanud vastust ehk Kiire maaüksuse kohta. Neljas vallaeelarve tulueelarve täitumise kohta. Viies riigigümnaasiumi teemal, eelkõige asukoha küsimus.

Seejärel sai sõna Uuemaa, kelle esimene arupärimine keskendus ühe juhtumi näitel huvitegevuse toetuse maksmisele ning  teine jõudis korvpalli kaudu välja spordikeskuseni.

Kolmandana anti sõna mulle. Ma pöördusin volikogu liikmete, eelkõige opositsiooni poole. Volikogu on täiendanud valla põhimäärust ja muutnud ka volikogu ja komisjonide tööst osavõtmise eest makstavat tasu. Nüüd on olemas kõik eeldused selleks, et kõik volikogu komisjonid, sh ka revisjonikomisjon saaks korrektselt tööle asuda.

Koalitsiooni jaoks tähendab korralikult töötav revisjonikomisjon tulemuslikku juhtimiskontrolli, mis aitab heale kvaliteedile kaasa. Seega tuleb tunnistada, et hästi töötav revisjonikomisjon on ka koalitsiooni huvides. On ütlematagi selge, et komisjoni töö sõltub eelkõige esimehest ja siin ma vaatangi opositsiooni ridade poole. Teie seas on mitmeid inimesi, kes suudaks hoopis paremini juhtimiskontrolli teostada, palun mõelge selle peale. Äkki siiski leiate enda seast kedagi, kes täidab auga ära komisjoni juhi rolli. Aitäh!

Seejärel jõuti päevakorra kinnitamise juurde.

Agu Laius  – minuni on jõudnud info, et päevakorra punktis 4 otsustamisele minevas Rae vallas Vaidasoo külas reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuse tuvastamise menetluse algatamine võib siiski omanik olemas olla ning seega teen ettepaneku see punkt tänasest päevakorrast välja võtta.

Volikogu nõustus, 16 poolt. Ülejäänud puudu.

Juhin tähelepanu, et kinnitatud päevakorras esimene punkt on Rae valla 2017-2020 eelarvestrateegia kinnitamine. Strateegilise tähtsusega otsus, aga volikogus on kohal koalitsioon ja vaid üksikud opositsiooni liikmed. Puudub huvi valla tuleviku vastu?! 14-liikmelisest koalitsioonist olid kohal Agu Laius, Kaarel Kais, Tõnis Kõiv, Aivo Hommik, Harri Ambur, Andrus Ansip, Helen Kübar, Endel Albin, Margus Laula, Taivo Laherand ja  Aleksander Torjus. Hiljem saabus ka Henri Ausmaa.  Kivistik ja Timuska oli riigikaitseliste kohustuste tõttu puudujad. Opositsioonis on volikogus kokku 11 saadikut ja neist oli kohal alla poole ehk 5.

 

  1. Rae valla 2017-2020 eelarvestrateegia. Ettekandja Tiit Keerma: tehtud parandusettepanekud on sisse viidud (12 000, 100 000 ja 2 mlj) (Tõnis Kõiv:märkimisväärne on neist 100 000 eurot väärt ettepanek, mille tegi küll vallavalitsus, aga tõuke selleks andis volikogu liige Andrus Ansip, kelle ettepanek oli Lagedil asuv Liiva tee korda teha). Eelarve tulem on kõikidel aastatel positiivne, keskmiselt 4,3 mlj põhitegevuse tulem aastas. Elanike juurdekasvust tulenevalt on keskmine iga-aastane investeering 7,1 mlj eurot. Investeerimine eeldab laenu võtmist ja samal ajal tuleb jooksvalt tagasi maksta olemasolevaid laene. Juurde tuleb võtta rohkem kui tagasi jõuab maksta, aga tulud kasvavad ja seetõttu netovõlakoormuse määraga probleemi ei teki. Küll on aga rahavoog pingeline. Kaasettekanne Aivo Hommik: eelarve-ja majanduskomisjon pidas ühiskoosoleku sotsiaal-ja kultuurikomisjoniga.  Kutsutud 48-st inimesest oli 25 kohal. Kui mingit kataklüsmi majanduses ei juhtu siis on tegemist hea strateegiaga. Komisjonid toetasid volikogus vastuvõtmist.

Uukkivi: aga miks revisjonikomisjoni ei kutsutud?

Kõiv: juhin tähelepanu, et komisjoni juhtimine ei tähenda kutsete ootamist vaid ise oma komisjoni töö korraldamist, aktiivset tegevust.

Hääletus, 15 volinikku olid eelarvestrateegia vastuvõtmise poolt ja 2 jäid erapooletuks (Tõnis Kõiv : tõesti “tubli” saavutus on jääda eelarvestrateegia otsustamisel erapooletuks).

 

  1. Rae valla 2016 a viies lisaeelarve. Ettekandja Tiit Keerma: järjekorras viies lisaeelarve on väga suure detailsusega. Maht 132 360 eurot. Kasvava laste arvuga koolides tuleb lisaraha anda õppevahenditeks, palkadeks ja seda raha riigilt ei saa. Vald moodustab nende kulude katmiseks hariduskulude reservi ning katab sealt kasvavaid kulusid. Järveküla kooli spordikeskuse hoogsaks käivitamiseks juba sel aastal (mitte 2017 nagu oli varem plaanitud) lisame 106 000 eurot ülelaekunud tulumaksu arvelt.

Kaasettekanne Aivo Hommik – 15-st oli 9 kohal. Potter ja Hommik küsisid, said vastused ja komisjon otsustas toetada.

Uukkivi – küsimus kultuurikeskuse kohta, miks raha juurde saavad?

Võrklaev – kultuurikeskuses on toimunud juhataja vahetus ja sellega seoses selgus eelarve ülekulu 5000 euro ulatuses. Et tagada IV kvartali tegevusplaani täitmine siis otsustaski vallavalitsus lisada kultuurikeskuse eelarvele lisaraha. Keerma: Eelarve kulus üle, sest lihtsalt plaanitud üritused olid läinud kallimaks kui eelarves oli plaanitud. Kuna on tegemist aasta-eelarvega siis on kulude juhtimine juhataja vastutus.

Uuemaa: kui palju Vaida koolis õpilaste arv suurenes?

Keerma: ei suurenenudki vaid hariduse reserv jagati laiali arvestuslikult ja juurde said ka need haridusasutused, kus sisuliselt õpilaste kasvu ei olnud.

Uuemaa: kas volikogu on kinnitanud kultuurikeskuse eelarve?

Keerma: kui te vähegi tunneksite huvi kinnitatud eelarve ja neile lisatud materjalide vastu siis teaksite, millised artiklid volikogu kinnitab, sh kultuurikeskuse eelarve puhul.

Hääletus: poolt 17, vastu ega erapooletuid seekord ei olnud.

 

  1. Rae valla ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahelise halduslepingu uue redaktsiooni heakskiitmine ja volituse andmine. Ettekandja Mart Võrklaev: vald teeb Harjumaa ÜTK-ga koostööd ning nüüd on seaduse muudatusest tulenevalt vaja lepingut uuendada ning vallavalitsusele sõlmimiseks volitus anda.

Kaasettekandja Aivo Hommik – peale lühikest arutelu olid kõik 9 komisjoni liiget selle poolt, et otsus vastu võtta.

Toimus arutelu, et otsuse lisaks olev leping ei peaks jõustuma mitte 1.10.2015 vaid tavapärases korras. Otsustati vastav muudatus teha.

Hääletus: 17 poolt. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

 

  1. Revisjonikomisjoni ase-esimehe valimine. Agu Laius: eelmisel korral vabastasime Margus  Laula tema isikliku avalduse alusel ase-esimehe kohustustest. Nüüd tuleb uus valida. Tegemist on isikuvalimistega ehk salajase hääletusega. Hääletuskomisjoni liikmeteks Sarik, Võrklaev, Minn.

Laius: kas on ettepanekuid ase-esimehe kohale.

Kõiv: revisjonikomisjoni juhtimise osas on hea tava, et seda juhib opositsioon. Niisamuti on hea tava revisjonikomisjoni liikmelisuse osas, et see jaguneks proportsionaalselt ja kõik volikogu poliitilised jõud oleksid esindatud. Seetõttu teen ettepaneku valida Margus Laula asemele volikogu liige Taivo Laherand.

Volikogu esimees kuulutas välja 10 min vaheaja hääletamiseks.

12 said sedeli, kastis oli 12, poolt 11 ja üks oli kehtetu (märkimata).

Seega oli volikogu otsustanud salajasel hääletusel valida revisjonikomisjoni aseesimeheks Taivo Laheranna.

Uuemaa sõnavõtt: tere tulemast revisjonikomisjoni, loodan, et jätkad Margus Laula tehtut ja viid seda edasi. Volikogu esimees ja Tõnis Kõiv on väga valesti aru saanud revisjonikomisjoni tööst. Komisjon töötab tööplaani alusel, volikogu ei olegi andnud komisjonile ülesandeid.

Laius: aitäh heade soovide eest ning komisjon arutab ise kuidas ta oma juba 2015 a kehtestatud  tööplaani täidab,  volikogu ette tuuakse tulemused.

Istung lõppes 19.08

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga