Eelarve loetud, üks komisjoni esimees valitud, teine valimata

Rae vallavolikogu 20.novembri istungil toimus 2019 a eelarve I lugemine ja rahuoluuuringu tutvustus, Rail Balticu depoohoone jaoks planeeringu kehtestamine, MTÜ-de toetamine jmt, andsime kolm tänukirja ning valisime sotsiaal-ja tervishoiukomisjonile uue esimehe. Revisjonikomisjonile jäi aga uus esimees valimata…

Nüüd aga kõigest järjekorras ja pikemaltki. Kõigepealt alustasin sünnipäevaõnnitlusega – volikogu liikmed Helen, Kalle ja Kaido said lilled.  Mart Võrklaev andis ühe ka mulle, sest minagi sain oktoobri lõpus aastakse vanemaks (rõõmustasin lilledega abikaasat koju jõudes).

Volikogu saadud lilled juba koju jõudnuna

Seejärel andsin sõna vallasekretärile ja valla valimiskomisjoni esimees Martin Minn’ile, kes teatas, et Meelis Lepikult on kolmeks kuuks volikogust lahkunud, tema asemel on Tanel Tammela ja et Krister Parbo on kuueks kuuks volikogust lahkunud ja tema asemel on Lisandra Talving,

Agu Laiuse küsimus kas uued volikogu liikmed ühinevad ka fraktsiooniga jäi alguses vastamata, aga hiljem saime tegudes vastuse mõlema puhul.

Vabas mikrofonis sai kõigepealt sõna  Raivo Uukkivi, kes esitas arupärimise põhivara müügi kohta ja teise arupärimise noortevolikogu kohta.

Gerli Lehe – edastas Suursoo külavanema mõtted. 15.11.2018 tunnistati Harjumaa aasta külaks Rae valla lõunaosariigi küla – Suursoo küla. Sattusime sinna kogukonnast väljast olevate inimeste abil, meid märgati. Esmakordselt tõusis Harjumaal aasta külade valimise Rae vald. Suursoo küla tervitab volikogu ja kutsub külla.

Raivo Uukkivi esitas taotluse võtta päevakorrast välja punktid 15 ja 17, kuna mõlema komisjoni aseesimehed on ametis siis ei saa esimeest ja aseesimeest korraga valida.

Vallasekretär Martin Minn selgitas, et Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) nõuab imperatiivselt koosvalimist. Sama selgituse on andnud ka Rahandusministeerium.

Jätkus arutelu volinike vahel.

Selgitasin, et muudatus KOKS-is tulenes vajadusest tagada laiem esindatus komisjoni juhtimises ja eeskujuks on Riigikogu töö-ja kodukorra seadus. Riigikogu komisjonide esimees, aseesimees valitakse koos ja kui üks neist tagasi astub või muul põhjusel enam ametis ei ole, valitakse alati mõlemad uuesti. Eesmärk on tagada nii koalitsiooni kui opositsiooni esindatus komisjonis ja me kavatseme seda järgida ka Rae vallas.

Panin päevakorra muutmise ettepaneku hääletusele ja volikogu ei toetanud punktide 15 ja 17 päevakorrast välja arvamist. Jätkasime ettevalmistatud päevakorraga.

 

1.     Rahulolu uuringu tutvustusMart Võrklaev tegi sissejuhatuse, tutvustades uuringu tegemise põhjendusi ja eellugu ning andis seejärel sõna Jaan Urbile OÜ-st Cumulus Consulting. Veebiküsitlus. Alustas vastamist 997 inimest, lõpuni vastas 678 inimest. Ainult need läksid arvesse. Vastas umbes 4 % elanikkonnast, vastajate profiil ei peegelda päriselt elanike soolist-vanuselist koosseisu. Enamus vastanutest Jürist ja Peetrist, palgatöötajad, autoga sõitjad (80%), elavad eramajas (54%).  Kõige rohkem ollakse rahul üldise korra ja turvalisuse ning kergliiklusteede seisukorraga ning spordirajatistega. Kõige enam kurdetakse ühistranspordi üle (samas enamus vastajaid 79% kasutab isiklikku sõiduautot).

Avalikest teenustest ollakse kõige rohkem rahul haridusasutuste füüsilise keskkonnaga ning kõige vähem tervishoiuteenuste kättesaadavusega.

Valla juhtimise hinnang on kõige kõrgem valla poolt pakutavate teenuste (e-teenused, huvi-ja sporditegevuse toetused, ARNO, valla veebilehel eraldi link e-teenused) osas ja kõige madalam probleemide lahendamise kiiruse osas.

Elanike identifitseerimine – peetrikas on Peetrist, jürikas on Jürist jne. Teine alternatiiv on Rae vald. Info liikumise mõttes on valla ajaleht kõige esimene infoallikas, seejärel valla veebileht ja FB. Osalemine valla sündmustel on madal, keskmiselt 56 % ütlevad, et ei osale üldse või harva. Potentsiaal on suur.

Mart Võrklaev – paar asja lõpetuseks. Murekohad, mis töös ja kuhu peaks liikuma. Elamuarenduse tihedust peetakse liiga suureks, Põhja piirkonna üldplaneeringus kärbime elamuehituse mahtu oluliselt, loome keskus-alad. Peetrist kindlasti ei saa magalat vaid siiski üha atraktiivsem elukeskkond.

Ühistransport – elanikkond kasvab, bussiliiklus samuti. Lasteaedu, koole ehitame. 2020 Peetri kandis uue kooli plaanime avada. Rahuolu vallavalitsuse tööga on koht, mida saab alati parandada, e-teenuste arendamine, et mured saaks kiiresti lahendatud. Ametnike piisavus, tööturg on pingeline, ei ole lihtne leida. Palgatase, koolitus, sh klienditeeninduse osas. Pidev töö, et tähtajad oleks järgitud.

Tervishoiuteenused – Jüris projekt valmis, ehitushange üleval. 2019 a lõpuks Jüris valmis. Peetri keskusehoone ehitus käib, hambaravi ettevõte on leidnud partneriks perearstid ning on aasta pärast valmis.

Agu Laius soovitas inimestele vastamise kiirusele tähelepanu pöörata.

Kalle Isand tegi ettepaneku kaaluda jätkuuuringut küsimuses, et kas inimesed sõidavad seepärast autoga, et ei ole ühistransporti või ei ole vahet, niikuinii sõidaks oma autoga.

 

2.     Ülevaade 2018 a eelarve täitmisest. Finantsjuht Tiit Keerma: tulumaksu laekub hästi, täitmine 104 %, rahas ca 800 tuh üle. Ka maamaksu tuleb üle. Tulud kaupade, teenuste müügist tuleb ilmselt täis. Erinevaid toetusi tuleb ca 100 tuh üle eelarve. Kokku tulusid rohkem 1 mlj euro võrra. Kulude kokkuhoidu prognoosime 1 – 1,5 mlj eurot. Mõned investeeringud nihkuvad käesolevast aastast uude aastasse, erinevatel põhjustel. Laenu oli plaanis võtta 6,5 milj, kasutame sellest ära 3,7 (võtame aasta lõpus välja). 

3.     Rae valla 2019 a eelarve kinnitamine. Ettekandja Tiit Keerma: eelarvet on enne volikogu tutvustatud eelarve-ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni ühisistungil.  Eelarve ametlik dokument on kinnitamise määrus ning sellel on üks ametlik lisa, kus kirjas volikogu poolt kinnitatavad positsioonid. Lisaks on koostatud põhjalik seletuskiri ning lisafailid. Valla eelarves ei vaadata tasakaalu vaid eelarve tulemit.  Kui eelarve tulem on null, on eelarve tasakaalus. Kui aga võetakse laenu siis on tulem negatiivne. Rae vald võtab laenu, sest kasv on kiire. Netovõlakoormus seda lubab (2018 prognoos 32,6 %, 2019 a prognoos 48,7 %). Riigi osa kogu koolide rahastusest on 50,5%. Toetuste kasv kokku 245 tuhat eurot (näiteks sporditoetus 65 tuh, juhilubade kompenseerimine 48 tuh, Peetri perearstide toetus 20 tuh). Personalikulude kasv on 20,6 %, lõviosa sellest läheb haridusse. Majandamiskulud kasvavad 2,3 mlj, millest enamus on Järveküla ja Leerimäe lasteaedade sisustus. Vaba netovõlakoormus on käesoleval aastal 22 mlj, järgmisel aastal 4,1 mlj.

Kaasettekanne sotsiaal-tervishoiukomisjoni aseesimees Raul Siem – toimus ühisarutelu eelarve-ja majanduskomisjoniga 12.11.2018.  Toetame ühehäälselt I lugemise lõpetamist.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni kaasettekanne Agu Laius –   arutasime 12.11.2018. küsimusi oli mitmeid, eelkõige seletuskirja kohta. Eelnõu koostamisele etteheiteid ei olnud, aga mõned kulud vajasid täpsustamist, näiteks videokaamera ost ühte lasteaeda. 8-st kohalolnust kõik toetasid I lugemiise lõpetamise otsust. Parandusettepanekute esitamise tähtaeg  28.11.2018 kell 12.00.

Vaheaeg 15 minutit, kuni 19.26.

4.     Valla omandis olevate rajatiste üleandmine AS-le Elveso. Ettekandja Mart Võrklaev: Jõelähtme vallas, Loo alevikus asub isevoolne kollektor ja Jüris asuvad biotiigid.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius: 12.11.2018 arutasime, kuulasime vallavalitsuse ettekannet, komisjonis olnud küsimused said vastused. Ühehäälne otsus – vastu võtta.

AS-i Elveso nõukogu liikmed taandasid end otsustamisest ja lahkusid volikogu saalist.

Volikogu võttis 22 poolthäälega otsuse vastu.

 

5.     Rae valla haridusalase tunnustamise kord muutmine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – valla haridusinimesed on siia oma sisendi andnud. Tunnustatavate ring on laienenud, toetuste määrad tõusnud.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: 8.11.2018, 8 liiget 13-st. Leidsime, et muutmine igati põhjendatud, juba ainuüksi inflatsiooni tõttu on summad ajale jalgu jäänud. Arutasime summade üle ning jäime rahule nende tasemega. Hariduse sõbra kui kategooria kaotamisest oli samuti juttu, juba eelmises volikogu koosseisus tekitas see kategooria küsimusi. Toetasime vastuvõtmist I lugemisel.

Küsimus – kas IV, V, VI koha premeerimine on põhjendatud?

Vastus – neid võiks samuti väärtustada. Olümpiaadil kuues on igati kõva sõna. Riiklikud olümpiaadid.

Volikogu võttis 24 poolthäälega määruse vastu.

 

6.     Koolieelse lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine muutmine. Jens Vendel: Uuesalu lastele avaneb uue aasta sügisest ainult 4 kohta, kui aga liita Peetriga siis on 30-l lapsel võimalik lasteaeda saada.

Kaasettekanne Kaarel Kais: arutasime samal koosolekul. Komisjon on Uuesalu natuke erandliku staatusega kursis, Kalle Isand tutvustas seda meile eelmisel koosolekul. Tundus, et see muudatus on Uuesalu elanike huvides ja võiks vastu võtta I lugemisel. Ühehäälselt.

Küsimus – Uuesalule on see kasulik, ei kahtle. Aga kas Peetri lapsed on nõus Uuesalus käima hakkama?

Vastus – muid temaatikaid on ka, õed vennad ühte lasteaeda jne. Vallavalitsus on paindlik ja kohtade vahetus käib pidevalt. Uuesalus liiga head lahendust ei olegi paista. Juurde-ehitust ei ole aastaid tulnud.

Küsimus – Uuesalu piirkond mõni aasta tagasi loodud, kas nad siis teistesse lasteaedadesse ei olegi saanud? Kas loome mingil hetkel jälle tagasi?

Vastus – ei näe, et niipea peaks tagasi muutma. Laiendus Uuesalu vajadusi ei rahulda niikuinii, ikka jääb puudu. Arenduse maht on täis, sealt laienemisruumi palju tulemas ei ole.

Kalle Isand – Uuesalu ei saa sellest otsusest mingit tohutut võitu, aga 30 kohta lisandub ja see ongi enam—vähem Uuesalu vajadus.

Volikogu kinnitas teeninduspiirkonna muutmise.

 

7.     Tänukirja andmine, Aivar Aasamäe. Ettekandja Mart Võrklaev –  tegemist on Kurna külavanemaga, suured asjad toimuvad ja tunnustust väärib.

Kaasettekanne Agu Laius – komisjon oli üksmeelselt nõus ja soovitame toetada.

25 poolt.

8.     Tänukirja andmine, Margus Laula. Ettekandja Helen Kübar: Peetri Selts on esitanud ettepaneku tänada Peetri alevikuvanem Margus Laulat, aktiivset kohaliku elu eestvedajat.

Kaasettekanne Agu Laius – komisjon arutas korralisel koosolekul. Pikka arutelu ei toimunud, kõik teavad, 7 poolt. Üks erapooletu. Soovitasime  toetada.

Hääletamine 16 poolt

9.     Tänukirja andmine Taimi Soomaa. Jens Vendel: professionaalne muusikaõpetaja lasteaias Tõruke.

Kaasettekanne Kaarel Kais: 8.nov 2018 koosolekul arutasime, kahjuks ükski komisjoni liikmetest vahetut kokkupuudet laureaadiga ei oma. Tekkis küsimus Tõrukese lasteaia vanuse kohta, mis sai volikogus kiire selguse. Ühehäälselt toetas tänukirja andmist.

Volikogu toetas 24 poolthäälega.

10.  Rae vallas eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord. Ettekandja Jens Vendel: volikogu revisjonikomisjon juhtis tähelepanu vajadusele muuta MTÜ-de toetamise korda ning kuna muudatusi tuli sedavõrd palju siis esitas vallavalitsus uue tervikteksti.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku lisada ka sotsiaalvaldkond, et laiendada saajate ringi ja anda võimalus ka selles valdkonnas erainitsiatiivile.

Kaasettekanne Agu Laius – uus eelnõu on mõistlikum kui vana muutmine. Eks ta natuke ole veel toores, vaja paremaks kirjutada. Kutsun üles ettepanekuid tegema. RU tegi suure töö ära ning osad esitas ettepanekud komisjoni koosolekul, osadega juba arvestatud, teised töös. Komisjon tegi ühehäälselt ettepaneku saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 28.nov. kell 12.00.

 

11.  Nõusoleku andmine Mullamees OÜ-le Ringi kinnistule suusakeskuse rajamisel. Ettekandja abivallavanem Priit Põldmäe – Mullamees OÜ on esitanud taotluse. Vald on nõus lubama ladestada sinna ainult neid jäätmeid, mis ei ole ohtlikud. Lubada kasutada mitte rohkem kui 20 %.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Andrus Ansipilt – 7.11.2018 koosolek. Arutelu ohtlike jäätmete üle. Jäädes lootma järelevalvele, toetame ühehäälselt.

Küsimus – palju tänaseks sinna jäätmeid toodud on?

Vastus – teadmine on VV olemas, saadame kirjalikult.

Küsimus – kas põhinõlvade ja laskumisprojekt on valmis?

Vastus – jah projekt on valmis, mäekuju on natuke muutunud, laugemaks.

Küsimus – liivapritsi jäätmete ohtlikkuse kohta?

Vastus – võetakse proovid. Nii valla kui KKI järelevalve all.

Volikogu andis nõusoleku ja soovis mõnel järgmisel korral saada ülevaadet suusamäe projektist, ilmselt jaanuari volikogus.

12.  Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine. Ettekandja Priit Põldmäe – Kurna külaplatsi ja sellega seotud tegevusteks vajalik planeering. Planeerime ära ka vaba riigimaa, et see valla omandisse taotleda ja anda külaseltsi kasutusse. Planeering on kooskülastused saanud.

Kaasettekanne Ansipilt – komisjon toetab vastuvõtmist.

Volikogu võttis planeeringu vastu.

 

13.  Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine. Priit Põldmäe – Rail Baltic hooldusdepoo rajamiseks vajalik planeering. Avalikustamisel ettepanekuid ei tulnud. Hoidmisservituudid peal. Kergliiklustee saime.

Kaasettekanne Andrus Ansipilt – toetame.

Küsimus – kui RB ei tule, mis krundiga saab?

Vastus – omanik otsustab. Ehk riik. Valla poolt ongi seetõttu hoidumisservituudid.

Küsimus – kergliiklustee servas on prügimäed?

Vastus – tähelepanu on juhitud.

Volikogu kehtestas planeeringu.

 

14.  Lagedil, Jaama tn 1 asuva hoone mahakandmine. Ettekandja Mart Võrklaev: 1940.aastal ehitatud hoone on amortiseerunud, nurk jääb ette kergliiklustee ehitamisele. Kergliiklustee vajalik, sest kui rippsild on vaja ohtlikkuse tõttu sulgeda siis ei ole inimestel kuskil käia. 2019 a eelarves on kergliiklustee jaoks raha olemas.

Kaasettekanne Agu Laius – päevakorra viimase punktina oli arutusel komisjonis. Põhjendatud kergliiklustee tarvis. Üksmeelselt olime nõus.

Enne 15.nda päevakorrapunkti arutelu palus Raivo Uukkivi vaheaega ning teatas, et tema fraktsioon lahkub saalist, et mitte osaleda revisjonikomisjoni esimehe/aseesimehe valimisel. Kuulutasin välja vaheaja –  2 minutit. Lahkus ka värskelt volikogu liikmeks saanud pr Talving ehk siis kõige värskem Uukkivi fraktsiooni liige (vähemalt tegudes). 

15.  Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Andsin volikogule lühikese ülevaate eelnõu esitamise põhjusest. Nimelt ei ole revisjonikomisjoni endine esimees Meelis Lepikult enam volikogu liige (peatas oma volitused kolmeks kuuks) ning seega on vaja valida uus komisjoni juht. Seadus näeb ette, et esimees ja ase-esimees valitakse koos, et garanteerida koalitsiooni/opositsiooni esindatus. Uukkivi fraktsioon aga asus seisukohale, et kuna neil juba aseesimees on siis nad ei taha mõlemat korraga valida vaid ainult esimeest. Seadus aga nii ette ei näe. Kuna revisjonikomisjoni peaks olemuslikult juhtima opositsioon, aga ühtegi nende esindajat kohal ei olnud ja teatavasti tagaselja kedagi kuskile valida ei saa siis katkestasin eelnõu menetlemise. Jätkame detsembris. Loodame, et opositsioon leiab end ja suudab oma rolli täitmisele (valitsemise kontroll) asuda.

16.  Volikogu revisjonikomisjoni liikme nimetamine. Andsin volikogule ülevaate revisjonikomisjoni hetkeseisust. Praegu on revisjonikomisjonis kaks liiget, üks opositsioonist, teine koalitsioonist. Puudu samuti kaks, sest volikogu on varasemalt otsustanud moodustada neljaliikmelise revisjonikomisjoni. Kuna on loogiline saavutada, et kõik põhilised volikogus esindatud jõud oleksid ka revisjonikomisjonis esindatud siis tuleb neljanda komisjoni liikme valimiseks ära oodata esimehe-aseesimehe valimistulemus. Seega katkestasin ka selle eelnõu arutelu ehk jätkame detsembris.  

17.  Rae vallavolikogu alatise sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Tegin volikogule ettekande, sest komisjoni esimehe valimise vajadust tulenes minu langetatud otsusest tagasi astuda komisjoni esimehe kohalt seoses valimisega volikogu esimeheks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette, et esimees ja aseesimees valitakse korraga põhimõttel, et kes saab rohkem hääli, saab esimeheks ning teine siis ase-esimeheks.        

Isikuvalimisteks moodustasime 4-liikmelise hääletuskomisjoni, mida juhtis vallasekretär Martin Minn. Isikuvalimised on teatavasti salajased ja hääletamine toimub sedeliga.a Kandidaatide esitamine:

Indrek Varik esitas kandidaadiks Bärbel Salumäe,

Agu Laius esitas kandidaadiks Gerli Lehe.

Kandidaadid olid nõus kandideerima ning pidasid lühikese kõne.

Vaheaeg hääletamiseks.

Hääletustulemus Bärbel Salumäe 13 ja Gerli Lehe 4.

Seega on uus Rae vallavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe ja asesimees Gerli Lehe. Palju õnne.

 

Volikogu lõppes mõni minut peale üheksat.

PS! Et ei jääks lahtisi otsi, siis märgin, Tanel Tammela osales volikogu töös istungi lõpuni ja tema liitumine Reformierakonna fraktsiooniga saab vormistatud detsembri volikoguks. 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga