Volikogu kinnitas perearstide toetamise korra

Tänane Rae vallavolikogu astus pika sammu Peetri perearstikeskuse suunas, sest kinnitas üksmeelselt perearstide toetamise korra. Lisaks muudeti ka eelarvet, anti üürile maad ja tehti muidki otsuseid…

Tava kohaselt said kõigepealt õnnitletud eelmise kuu sünnipäevalised. Kõigepealt sai lilled volikogu alguseks kohale tulnud  Aleksander Torjus  ja hiljem ka Erika Popovitš.

Aleksander Torjuse õnnitlemine Agu Laiuse poolt

Arupärimine RU-lt, et miks on terviseraja kõrval asuvale kinnistule tekkinud prügimägi ja millal see ära koristatakse. Teiseks eelnõu volikogu liikmetele soodustuste jagamiseks, analoogselt valla ametnikega. Kolmandaks pöördumine volikogu liikmete poole bussiliikluse teemal, Uuesalus on asjad hästi, nüüd võiks Patikal ka paremaks teha. Mart Võrklaev on asjaga kursis.

Indrek Uuemaa luges paberilt ette oma teksti, pühendusega volikogu esimees Agu Laiusele.

Seejärel kinnitas volikogu päevakorra.

Laius selgitas, et sel volikogu koosseisul tuleb vastu võtta eelarve strateegia ja seetõttu tuleb paika panna nii septembri kui oktoobri volikogu istungite ajad järgnevalt 12.september ja 10.oktoober.

1.     Informatsioon riigi antava huvihariduse ja –tegevuse toetuse tegevuskavast. Ettekandja Jens Vendel.  Vabariigi Valitsuse otsus langes 8.juulil ja omavalitsused pidid peale seda oma otsused tegema. Esimest korda on riik panustanud huviharidusse. Toetust on võimalik taotleda, kui omavalitsusel on noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava. Kava tuleb esitada 1.septembriks 2017. Arvuline ülevaade: vallas 3318 last (1.07.17 seis). Rae vallal on lootus saada perioodi sept-dets 2017 eest poolsada tuhat eurot ja järgmisel aastal üle saja tuhande euro. 2018 a planeerime toetuse piirmäära kasvuks 150-lt eurolt 180-e euroni kuuskümmend tuhat eurot. Transpordiks raha samuti ette nähtud.

2.     Ülevaade Rae valla 2017 a eelarve täitmisest. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keermik: Tulumaksu laekumine on plaanipärane. Maamaksu laekumine on halb, ilmselt eelarve täis ei tule. Aasta tervikuna prognoosin ca 230 tuhande euro suurust maksulaekumise ülejääki. Majandamiskuludest tekib 300-350 tuh eurot kokkuhoidu, tulenevalt soojast ilmast. Personalikuludes samuti kokkuhoid, komplekteerimata ametikohti palju (kokku 30), eriti koolides (õpetajad, tugiteenused).  Oodatakse suuremat palka kui pakutav on. Sellest kõigest tulenevalt võib põhitegevuse tulem kasvada 4 miljonini, eelarves 2,8 milj (vahe siis 1,2 mlj, kulud on väiksemad kui tulud).

3.     Rae valla 2017 a neljas lisaeelarve. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keermik: muudame eelarvet, et seni teadaolevad sihtotstarbelised riigieraldised eelarves kajastada. Hariduse reservfondi laialijagamine summas 177 040 eurot ja mudilase toetuse summa suurendamine 85 128 euro võrra. Laste arv on kasvanud.  Tulumaksu laekumise prognoosi kasvatamine 90 tuh euro võrra. Kaasettekanne Ülo Timuskalt: 14.augustil toimus eelarvekomisjoni koosolek. Keerma andis ülevaate. Komisjon uuris, miks mudilase toetus nii palju suureneb ja sai vastuse. Komisjoni ettepanek on võtta lisaeelarve vastu I lugemisel.

Küsimus: miks tuli toetuste maksmisel raha puudu ja inimesed ootavad volikogu otsuse taga?

Vastus: mugav ja kliendisõbralik e-taotlemise võimalus on kasvatanud taotluste arvu suuremaks kui eelarves oli planeeritud. Tänane volikogu otsus loob rahalise katte kõigile taotlustele.

Volikogu võttis IV lisaeelarve vastu 16 poolthäälega.

4.     Perearstide toetamise kord. Ettekandja Jens Vendel: kord on teisel lugemisel, ainuke parandusettepanek oli vallavalitsuse poolt. Vastu võtta. Kaasettekanne Tõnis Kõiv: sotsiaal-ja tervishoiukomisjonis kogunes 9.augustil ning arutas perearstide toetamise korda ning kuulas infot Peetri perearstikeskuse uute arengute kohta ning ülevaadet Jüri perearstikeskuse rajamise hetkeseisust. Perearstide toetamise korrale oli vallavalitsus esitanud varasemate arutelude põhjal kaks muudatusettepanekut ning ühe täienduse seletuskirja. Need kõik leidsid komisjonis üksmeelse toetuse. Lisaks otsustas komisjon saata eelnõu teisele lugemisele koos ettepanekuga teisel lugemisel vastu võtta.

Kõige värskem ruumide üüripakkumine Peetri perearstikeskuse tarbeks, Tuleviku teel.

Volikogu otsustas 16 poolthäälega perearstide toetamise korra vastu võtta.

5.     Maa-ala üürilepingu pikendamine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: AS-iga Kiviluks sõlmitud leping, mida nad on soovinud pikendada 5 a võrra. Sama üürisummaga pikendamine. Kaasettekanne: majanduskomisjonis oligi põhiline küsimus hinna küsimus, kas ei peaks lisama koefitsienti hinnale. Hääletasime ja tulemuseks jäi ikka senine hind. Ehitusjäätmete ladustamiseks ei tasu hinda üles tõsta. Viimati tõsteti hinda 2007.a. Ühes kuus on üürisumma 960 eurot.

Küsimus: mis need argumendid olid, miks hind samaks jäi?

Vastus: maatulundusmaa rendileandmine, 4 ha, hinnaga 240 eurot/ha. Põllumaana rendileandmine oleks tunduvalt odavam.

Volikogu toetas rendilepingu pikendamist 16 poolthäälega.

6.     Maa-ala üürilepingu sõlmimine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: OÜ Mullamees on esitanud taotluse eelmise kinnistu kõrval asuv maatüki üürilevõtmiseks hinnaga 240 eurot/ha. Kaasettekanne Ülo Timuskalt: komisjonis algaski arutelu hinna üle selle maatüki teemal ja jõudis tulemusele, et toetame vallavalitsuse ettepanekut.

Volikogu toetas rendilepingu sõlmimist 16 poolthäälega.

7.     Rae vallas Lehmja külas reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuks tunnistamine. Ettekandja abivallavanem Priit Põldmäe: endine väetiseküün Smarteni lao lähedal. Ettepanek tunnistada peremehetuks. Kaasettekanne Ülo Timuska: majanduskomisjon arutas, kuidas üldse tekkis olukord, et hoone peremehetuks jäi. Lõpuks otsustati toetada vallavalitsuse ettepanekut. Volikogu toetas samuti.  

8.     Rae Vallavolikogu 28.05.2013 määruse nr 108 “Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024 kinnitamine” kehtetuks tunnistamine. Ettekandja jurist Helle Sipelgas: kuna volikogu on vastu võtnud otsuse kava vastuvõtmise kohta, aga otsusega määrust tühistada ei saa, siis tuli teha eraldi määruse eelnõu. Kaasettekandja Ülo Timuska: komisjon nõustus. Volikogu ka.

9.     Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks 2018.aastal. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: võimaliku uue bussiliini avamine Uuesalu külla. Aastatepikkune teema ja nüüd on jõudmas lahenduseni. Maanteeamet on nõus katma 30 % uue bussiliini rajamise kulust. Seega on vaja volikogu nõusolekut, et leping sõlmida ja valla poolt 70 % uue bussiliini kulude katmine garanteerida. Rahaline maht on 31 tuhat, millest võib maha arvata koolibussiliini ümberkorraldamisest tekkiva säästu. Esmase plaani kohaselt 8 väljumist ööpäevas, käivitada saab 1.detsembrist 2017. Vallavalitsus palub volikogul otsus vastu võtta. Kaasettekanne Ülo Timuska: arutelu oli elav, aga vastuväiteid ei olnud kellelgi. Liini on vaja, kaheldi käivitumise kiiruses (et kui palju alguses inimesi bussiga sõidab), lastel kasvab huviringides osalemise võimalus. Testperioodi pikkuseks min 1 aasta, et inimesed jõuaksid harjuda. Karta on, et kui riik hakkab pakkuma tasuta bussisõitu siis ilmselt uusi liine enam ei tehta. Vanu aga ikka kinni ei panda. Komisjon otsustas ühehäälselt toetada vastuvõtmist.

Küsimus: piletitulu prognoos on?

Vastus: ei ole. Inimesed on küll väga optimistlikud, aga eks elu näitab, kui paljud tegelikult autodest bussi ümber istuvad.

Volikogu toetas.

10.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule. Ettekandja Mart Võrklaev: kuna maavalitsuses kaovad 1.jaanuarist 2018 siis jaotatakse laiali ka ülesanded. Maakonna arengu kavandamine ja elluviimise suunamine, rahvatervise ja turvalisuse valdkonna maakondlikud ülesanded ja maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded üle Harjumaa Omavalitsusliidule.

Küsimus: kes reaalselt seda tööd tegema hakkab, kas maavalitsusest tulevad inimesed üle?

Vastus: riik on lubanud, et riik annab ülesannetega kaasnevad raha. Tegevmeeskonna pool on muutustes. Uut tegevjuhti asutakse otsima.

Küsimus: rahast, kas terendab siit täiendav kulu Rae valla eelarvele või on HOL-il reservid, millest seda katta?

Vastus: HOL-il reserv on, aga see kogub intresse ja seda ei kasutata jooksvateks kuludeks. Ilmselt liikmemaksu küsimus päevakorda tõuseb. Suure tõenäosusega meie liikmemaks kasvab tulevikus nii elanike arvu kasvu arvelt kui ka lisaülesannete täitmiseks.

Küsimus: HOL on uudistes olnud negatiivse uudisega põhikirja teemal.

Vastus: jah, oli probleem põhikirja vastuvõtmise ja registrile esitamise käigus, aga nüüdseks on see lahendatud.

Laiuse sõnavõtt: riik on osad maavalitsuse ülesanded seaduse jõuga muutnud omavalitsuse ülesanneteks ja neid on mõistlik lahendada ühiselt ehk omavalitsusliidu kaudu. Kui haldusreform teostunud on, küll siis uued omavalitsused need liidud ka üle vaatavad ja tööle panevad.

Uukkivi sõnavõtt: ei ole mõtet kõhkvel olla. Ülesanded delegeerime, raha läheb kaasa, efektiivsus kasvab, omavalitsuste rahastamismudel ka muutub, raha tuleb juurde.

Volikogu oli otsuse poolt ja istung lõppes 20.52.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga