Vihakõne või vihane kõne Rae vallavolikogus

Tsiteerin mälu järgi – vallavanem on despoot, kes võiks järgida mõne ajaloost tuntud  sarnase isiku saatust ehk  saada suguhaiguse ja sellesse lõppeda… Just sellisel tasemel kõnet olid volikogus viibijad sunnitud kuulama… Rae vallavolikogu algab tavaliselt opositsiooni arupärimiste ja eelnõude esitamisega enne kui jõutakse varem laiali saadetud päevakorrani. Nii ka seekord, 17.30 alanud ning  neli ja pool tundi kestnud istungil, 20.oktoobril 2015.

Põhiline (viha)kõneleja on sotsiaaldemokraat Raivo Uukkivi. Nii ka seekord, kamaluga arupärimisi ning nende üleandmisel vägagi vihakõne või vähemalt vihase kõne  moodi sõnad.  Isiklikud solvangud vallavanema aadressil ning kõige tipuks soov, et vallavanem haigestuks suguhaigusse jmt. Tülgastav.

Sisulisemast poolest jätkus arupärimine Peetrimetsa planeeringu ja sealhulgas ka MTÜ Väike-Peetri külaseltsi poolt vallale tehtud avalduste üle. Mina andsin volikogu koalitsioonisaadikute  (RE ja IRL) nimel üle vallavanemale ja abivallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni maksmise lõpetamise eelnõu, mis on plaanitud jõustuma 1.01.2016. Vallavanem ja abivallavanem Põldmäe ilma sõiduvahenditeta ei jää, neile soetatakse ametiautod, sest nii on vallale soodsam.

Algselt oli päevakorras 16 punkti, aga kuna sotsid võtsid ühe oma eelnõu tagasi siis jäi alles 15. Järgnevalt lühiülevaade igast punktist:

 1. Kädi Kuhlap, valla noorsootöötaja andis ülevaate Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava täitmisest. Rohkem rääkis ta küll toimunud üritustest ja formaalne arengukava täitmise aruanne esitatakse volikogule järgmise aasta suvel.
 2. Valla finantsjuht Tiit Keerma andis ülevaate Rae valla 2015 a eelarve täitmisest. Üksikisiku tulumaksu laekub hästi, ülelaekumine tuleb aasta lõpuks tõenäoliselt ca 300 000 eurot. Samal ajal tuleb tunnistada, et iga aastaga tulumaksu laekumise prognoos täpsustub.
 3. Audiitorfirmaga lepingu sõlmimine. Agu Laiuse ettekanne. 2014 tehti hange, võitjaks ELLS AS, vandeaudiitor Monika Karniol. Audiitor on sõltumatu, kirjalik kinnitus lisatud, esitatud ka revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon ametlikku seisukohta ei ole suutnud vormistada, küll on aga komisjoni liikmete vahelises kirjavahetuses avaldatud vastuseisu puudumist. Revisjonikomisjoni esimees aga arvab, et volikogu poolne protokolliline otsustamine ei kõlba.  Aga kuna vallavolikogu revisjonikomisjonil ei ole audiitorile nõusoleku andmisel vetoõigust siis on revisjonikomisjoni keeldumisel  arvamuse andmisest volikogul õigus otsustada. Hääletustulemus: poolt 20, vastu 1, erapooletu 1. Hääletamata jätsid Indrek Uuemaa (revisjonikomisjoni esimees) ja Krister Parbo.
 4. Lagedi Spordihoone projektide kuludesse kandmine. Tehniline punkt.
 5. Rae valla 2015 a II lisaeelarve. Spordikeskuse juht Ülo Timuska taandas end arutelust et vältida huvide konflikti. 26 erinevat punkti, mis enamuses käsitlevad välisrahastuse eelarves kajastamist. Lisaeelarvega kajastatakse ca 230 000 euro suuruse lisatulu saamist, lisaks eelarvesisene ümbertõstmine. Kõik poolt.
 6. Rae valla 2016-2019 aastate eelarvestrateegia kinnitamine. Tiit Keerma ettekanne: II lugemiseks on esitatud parandusettepanekutega versioon. Järgnevalt tähtsamatest parandustest. Vallavalitsus on kasvatanud maksumaksjate arvu kasvu prognoosi (4,5 %-lt 5,5 %-ni), samal ajal vähendades 0,5 % võrra nende sissetulekute prognoosi. Kokku positiivne mõju 414 501 eurot. Järveküla kooli (+250 tuh) ja Vaida kooli sisustamiskulude (+100 tuh) osas 2016 a majandamiskulusid kasvatatud. Põhiline muudatus Järveküla kooli ehituskulude kasvust Kahe paralleeli asemel kolm ja ehitushange kallines, lisakulu üle 2 mlj euro. See on kaetud enamuses teehoiukava kulude vähendamisest või edasilükkamisest. Kavast võeti välja Tammi tee ja Raeküla-Jüri kergliiklusteed summas 1,14 mlj, Peetri-Tallinn ja Jüri-Lagedi kergliiklusteede maksumust vähendati 390 tuh võrra, kuna kokkuleppel teeb osa töid Maanteeamet.
  Mis täna tehtud see homme hooleta
  Järveküla-Assaku kergliiklustee ehitus käib

  Järveküla – Assaku kergliiklustee ehitust vähendatakse 210 000 euro võrra, sest tööd saavad tehtud käesoleval aastal EAS-ist saadud vahenditest. Volikogu liige Aadi Potter on esitanud parandusettepaneku suunata kergliiklusteede arvelt 1,2 miljonit eurot Lagedi Lasteaiale. Vallavalitsus ega volikogu komisjonid ei ole ettepanekut toetanud, sest sisuliselt ei ole vaja ja allikas ei sobi. Kogu eelarvestrateegia on Rae vallal eriline, sest meil moodustavad maksutulud lausa 74 % eelarve tuludest. Kui 2014 a oli keskmine Rae valla maksumaksja sissetulek 1317 eurot kuus siis 2019-ks aastaks prognoosime summat 1647.- Hoolimata maksumaksjate arvu ja tulumaksu laekumise kasvust tuleb siiski võtta laenu, et finantseerida näiteks Järveküla kooli ehitust. Teatavasti kaasnevad uute maksumaksjatega ka kohustused pakkuda lasteaia- ja koolikohti. Volikogu arutelu strateegia üle keskendus Lagedi koolile ja sealse tegevuse parema korraldamise vajadusele. Vallavalitsuse täpsustatud seisukohalt on tegemist prioriteetide seadmisega, kõigepealt Järveküla, seejärel Vaida ja Lagedi. Hääletustulemusega 14 vastu ja 9 poolt ei leidnud Potteri muudatusettepanek toetust. Kogu strateegia poolt oli 20 volinikku, 4 vastu.

 7. Loa andmine investeerimislaenu võtmiseks. Tiit Keerma: eelarvestrateegia näeb ette 9,7 mlj euro laenamise, vallavalitsus küsib volikogult nõusolekut 10 mlj euro laenamiseks. Tuleb riigihange laenulimiidi peale, väike puhver on selleks, et tagada mõningate kergliiklusteede abiraha laekumise viibimisel rahavoo stabiilsus. Poolt oli 24 saadikut.
 8. Rae valla eelarvest perede toetamise korra muutmine. Abivallavanem Jens Vendel: leping sõlmitud Tallinna linnaga, kaetakse vastastiku huvikoolis õppivate laste õpetamise kulusid. Rae vald maksab kinni ühe spordiala ja ühe huviala harrastamise. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon ja haridus-ja kultuurikomisjon arutasid ühiskoosolekul. Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe Kaarel Kaisi sõnul toetasid komisjonid üksmeelselt eelnõud. Mina rõhutasin sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehena, et tunnustame valla pingutusi sõlmida vastavad lepingu ka Raasiku ja Jõelähtme vallaga. Põhiline, et lapsed ei kannataks lepingu puudumise all ja saaksid huvikoolis käia. Krister Parbo kiitis vallavalitsust lepingu sõlmimise eest Tallinna linnaga. Volikogu toetas eelnõud ühehäälselt.
 9. Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise ning nende üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord. Tegin sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehena ettekande ja selgitasin, et vastavalt Agu Laiuse ettepanekule on varasemalt esitatud kaks eelnõud ühendatud. Uudsena on lisatud, et ka vallaga teenistus-või töösuhetes olevatel isikutel on õigus saada vallalt üürikorterit. Minu parandusena lisati, et teenistus-või töösuhte lõppemisel lõpeb üürikorteri kasutamise õigus kolme kuu pärast, et anda inimesele aega oma elu ümber korraldamiseks. Aadi Potter juhtis tähelepanu ja Kaarel Kais pakkus lahenduse asendada paaris paragrahvis sõna arvele sõnaga arvestusse. Kõik olid poolt.
 10. Kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamise algatamisega olid ka kõik nõus.
 11. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. Läheb teisele lugemisele, ettepanekute esitamise tähtajaga 28.okt kell 12. Kõik poolt.
 12. Vaida alevikus maa taotlemine munitsipaalomandisse. Kortermajade kasutuse olevad aiamaad taotleda riigilt munitsipaalomandisse. Ülo Timuska sõnul garanteerib maa vallale saamine aiamaade kasutuse ka tulevikus. Poolt 21, üks erapooletu, üks jättis hääletamata.
 13. Kontrollülesande andmine revisjonikomisjonile. Uukkivi ettepanek anda revisjonikomisjonile ülesandeks uurida vallavalitsuse poolt ametiautode soetamist. Volikogu eelarve-ja majanduskomisjon ei toetanud ettepanekut, sest revisjonikomisjonil on isegi olemasolev plaan täitmata (5-st ülesandest 1 täidetud). Ei ole praktiline sellises olukorras lisaülesandeid anda. Otsuse vastu 13 volinikku, poolt 10. Jäi vastu võtmata.
 14. Rae valla põhimääruse muutmise ettepanek Uukkivilt, sisuks Elveso üldkoosoleku rolli andmine kogu ulatuses volikogule. KOKS sätestab täpselt, mis on volikogu ainupädevuses ja kogu üldkoosoleku roll ei ole volikogu ainupädevuses. Agu Laiuse kommentaari kohaselt on tänane põhimäärus korrektne, muutmist ei vaja. Volikogu ainupädevuses olevad küsimused on volikogu otsustada ja teised on volikogu otsuse alusel antud vallavalitsuse otsustada. Valla ettevõtte üldkoosoleku rolli täidab tavapäraselt vallavalitsus. Otsuse eelnõu sai 10 poolt ja 13 vastuhäält. Seega ei leidnud toetust.
 15. Järjekordne kontrollülesande andmine revisjonikomisjonile, esitatud Uukkivi poolt. Teemaks Elveso tegevus Männi 6 kinnistuga seoses. Opositsioon peab halvaks, et Elveso on arendajalt tasuta saanud maatüki, mille hilisemalt on võõrandanud. Kasu on saanud 100 % vallale kuuluv ettevõte, aga ikka on halb?! Ülo Timuska eelarve-ja majanduskomisjoni esimehena kandis ette komisjoni seisukoha, mille kohaselt komisjon ei toeta ettepanekut. Arutelu käigus tekkis idee kutsuda Elveso volikogu ette ettevõtte tegevust tutvustama. Ülesanne jäi revisjonikomisjonile andmata, poolt oli 10 ja vastu 13 volinikku.

Kell 21.47 saigi volikogu läbi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga