Uued kergliiklusteed Rae vallas

Kui mina arvutiga vallamajja jõudsin, oli volikogu istung juba alanud ning päevakorra kinnitamise hääletus käis. Õnneks päevakorda ei muudetud ja aruteluks tuli algselt plaanitud teemad ehk III lisaeelarve, kergliiklusteede ehitamiseks kohustuse võtmine, juhiloa saamise toetus jne.

Volikogu päevakorra esimene punkti oli ülevaade Rae valla jooksva aasta eelarve täitmisest. 

1.     Ülevaade Rae valla 2018.aasta eelarve täitmisest. Ettekande tegi valla finantsjuht Tiit Keerma ning lühidalt ettekannet refereerides – valla finantsseis on hea. Tulud laekuvad hästi ja seetõttu ei ole olnud vajadust isegi eelarvesse planeeritud ulatuses laenu välja võtta. 

Küsimus: mis seos vallal on Danske pangaga?

Vastus: vallal on Danske pangast võetud laen, väga headel tingimustel saadud laen. Muid seoseid ei ole.

Volikogu võttis info teadmiseks. 

Uus kergliiklustee Aavikult Patikale

2.     Rae valla 2018 a III lisaleearve. Finantsjuht Tiit Keerma: järjekorras kolmanda lisaeelarve põhjusteks on valla sotsiaalkeskuse renoveerimistööde käigus selgunud lisatööde vajadus (avastati puidust vahelaed, mis varasema teadmise kohaselt pidid betoonist olema) ja jäätmejaama territooriumilt avastati reostunud aluspinnas, mis vajas utiliseerimist. 170 000 eurose lisaeelarve tulude poole katab osaliselt kulude ümbertõstmine ja osaliselt teede investeeringute edasilükkumine uude aastasse. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimehelt Agu Laiuselt: komisjon kuulas ettekannet,  arutase eelnõud  ja soovitab toetada volikogul lisaeelarve vastuvõtmist.

Küsimus: kas sotsiaalkeskuses võetakse sisseseade arvelt raha?

Vastus: jah, sisseseade investeering tehakse 2019 aastal.

Kõik kohalolnud 20 volinikku olid lisaeelarve vastuvõtmise poolt.

Pikisilmi oodatud Assaku-Rae kergliiklustee algus

3.     Kinnituse andmine EL toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektile „Rae valla kergliiklusteede arendamine 2. osa“. Ettekandja Mart Võrklaev: volinikele ilmselt juba tuttav eelnõu, sest sellist kinnitust on vald varasemalt korduvalt andnud.  Tegu on rahastajale vajaliku kinnitusega, et vald garanteerib EL-i toetusrahast ehitatud kergliiklusteede avaliku kasutuse. Värske seis kergliiklusteedega on järgmine:

  • Peetri-Assaku kergliiklustee – rajatud 2016-2017;
  • Aaviku-Patika kergliiklustee – rajatud juuli 2018;
  • Rae küla- Assaku kergliiklustee – ehitatakse koos Maanteeametiga ja valmib novembris 2018;
  • Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee – projekt valmis ja käivad läbirääkimised maaomanikega, ehitus planeeritud alustada 2018;
  • Jüri-Lagedi kergliiklustee – projekt valmis ja käivad läbirääkimised maaomanikega, ehitus planeeritud alustada 2018.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni aseesimees Meelis Rosenfeld: komisjon arutas ja toetas ühehäälselt eelnõu vastuvõtmist.

Assaku-Rae kergliiklustee jätkus sealt veel pikalt edasi

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimehelt Agu Laiuselt: komisjon toetas ühehäälselt. 

Volikogu toetas samuti ühehäälselt (kõik kohalolnud 21 hääletasid poolt).

4.     Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks 2019.aastal. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: vald tegi hanke Jüri ja Järveküla jäätmejaamadesse operaatori leidmiseks. Parima pakkumise tegi Eesti Keskkonnateenused. Teenus käivitub, kui pakkujale väljastatakse konkreetsetele asukohtadele jäätmeload, ilmselt detsembris 2018. Maksimaalne eelarvekulu sel aastal 33 tuhat ja järgmisel aastal  100 tuhat.  Hanke vajadus tekkis Jüri jäätmejaama valmimisest ja mahtude kasvust, mis nõudis operaatori leidmist. Kuna leping ulatub järgmisesse aastasse on vaja volikogu nõusolekut. 

Kaasetteanne Agu Laius: eelarve-ja majanduskom arutas ja toetas rahalise kohustuse võtmist.

Küsimus – kehtestatud on mahupiirangud jäätmete vastuvõtmise kohta eraisikult, millise ajaperioodi kohta piirang kehtib?

Vastus – kuna komisjonis sellist küsimust ei olnud siis kohe täpset vastust anda ei ole. Ilmselt mõistik periood. Volikogule edastatakse vastus hiljem.

Küsimus – kui palju sel aastal raha kulub?

Vastus – hankes on pakutud ühe kuu maksumust ja kui periood jääb lühemaks siis vald maksab vähem ehk täpselt nende kuude eest, mil teenust osutatakse.

Eelnõu sai 21 poolthäälega vastu võetud.

5.     Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Ettekandja Mart Võrklaev: Kredexil on avanenud meede, kus toetatakse kohalikku omavalitsust omavalitsusele kuuluva elamufondi korrastamisel. Jüris, Ehituse tn 6 maja kohta on vald taotluse esitanud. Volikogu otsust on juurde vaja, et kinnitada, et töö on vajalik ja saavad tehtud ning omaosalus kaetud. Vald taotleb Kredexilt 50 % kulutuste hüvitamist, raha makstakse tagasi peale tööde teostamist.

Liiklejaid on Aaviku-Patika teel üha rohkem

Kaasettekanne eelarve-majanduskomisjoni esimees Agu Laius: arutasime esmaspäeval, 13.augustil toimunud koosolekul. Eelnõusse on komisjoni arutelu tulemusena tehtud mitmeid  korrigeeringuid ja nüüd on täpsemalt selge, millise kohustuse vald võtab. Komisjon toetab.

Volikogu toetas samuti,  21 poolthäälega vastu võetud.

6.     Korteriomandi võõrandamine avalikul enampakkumisel. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: Hoidla tee 25 (Vaida) asuva korteriomandi võõrandamine, enampakkumise alghinna määramine. Alates 2016.aastast on vald püüdnud korterit müüa, ei ole õnnestunud. Esialgne alghind oli 53 440 eur, eelmine 45000 ja uus alghind on 39 900 eurot. Müük on toimunud ja toimub ka edaspidi enampakkumise teel. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius: arutasime pikalt ja põhjalikult. Alghinna vähendamine on põhjendatud, soovitav on maha müüa enne talve, et ei lisanduks ületalve pidamise kulu. Üksmeelselt toetasime vastuvõtmist.

Liiklejad Patika-Aaviku teel, näod mustad, sest isikuandmed on kaitse all

Küsimus – pea 2 aastat müügis, kas vahepeal oli korter välja üüritud?

Vastus – teadaolevalt on kogu aeg tühjalt seisnud.

Volikogu toetas 20 poolthäälega uue alghinnaga müüki.

7.     Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: eelnõu on volikogus teisel lugemisel. Haridus-ja kultuurikomisjonist tuli mitmeid redaktsioonilisi ettepanekuid, mida vallavalitsus toetas. Oluline, et noor oleks autokooli lõpetanud positiivse tulemusega. Oli arutelu, kas koolitustunnistus on siiski oluline. Leiti, et on. Vallavalitsus toetab eelnõu vastuvõtmist.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: komisjon kogunes 9.augustil, kohal oli 8 liiget 13-st. Jens Vendel juba parandusettepanekutest rääkis, need on eelnõusse sisse viidud. Arutelu tulemusel otsustas komisjon ühehäälselt toetada määruse vastuvõtmist volikogus.

Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjonist Agu Laius – esimesel arutamisel pidasime oluliseks, et keskharidus ei ole nõutav, nüüd see muudatus tehtud. Vaatasime ka kõiki haridus-ja kultuurikomisjoni ettepanekuid, toetame ka neid. Komisjon on eelnõu vastuvõtmise poolt.

Hääletus – 20 poolt. Eelnõu vastu võetud. Edaspidi saab 180 eurot juhiloa taotlemisele kulunud rahast vallalt tagasi küsida. 

8.     Rae vallavolikogu 16.09.2014 määruse nr 11 “Rae valla eelarvest perede toetamise kord” muutmine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: Vallavalitsus on algatanud eelnõu, mis lähtub varasemalt volikogu liige Agu Laius poolt esitatud eelnõust. Olukord on ajas muutunud ajast, mil muudatused koolitoidu osas toimusid (2015 a). Praegune eelnõu puudutab ka erakoole. Määruses on koolilõuna uus toetuseliik.  Toetuse maksmine on piiritletud naaberomavalitsustega. Makstakse õppeperioodi kulutuste eest ja üks kord aastas. Eelarve kulu on 7980.-

Kaasettekanne sotsiaal-tervishoiukomisjoni esimees  Tõnis Kõiv – komisjon arutas eelnõud 7.augustil 2018 toimunud koosolekul. Ettekande tegi vallavalitsuse esindaja ning komisjoni arutelu puudutas koolilõuna toetamise ajalugu, piirmäära, sihtgruppi, kes toetust taotleda saavad, jõustumist, väljamakse aega, kulude tekkimise perioodi. Kokkuvõttes jõudis komisjon konsensuslikult veendumusele, et eelnõu on valmis volikogu poolt vastuvõtmiseks.

Kaasettekanne eelarve-majanduskomisjoni esimees Agu Laius – komisjon tegi ettepaneku esitada volikogule Rae valla eelarvest perede toetamise kord määruse terviktekst ja see ongi materjalidele lisatud. Toetame vastuvõtmist.

Küsimus – seletuskirjas on erinevad numbrid laste arvu kohta?

Vastus – need numbrid tähistavadki erinevaid suurusi ja väiksem number on osa suuremast.

21 poolthäälega võeti määrus vastu.

Päevakord ammendus kell 18.20 ja volikogu esinaine Laine Randjärv soovis volikogu lõpetuseks kõigile head uue õppeaasta algust ja lähenevat tarkuse päeva. 

PS! Üldiselt tuleb tunnistada, et väga üksmeelne ja konstruktiivne volikogu oli. Negatiivset pinget ei olnud, opositsioon aasis omavahel ja küsimused ja arutelu oli asjalik. Nii võiks edaspidigi olla. 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga