Teine eriolukorra kuu Rae vallas

21.aprilli 2020 volikogu toimus jällegi korraga nii VOLIS-es kui Skypes ning füüsiliselt oli Rae kultuurikeskuses kohal kolm volikogu liiget. Saime infot ja langetasime otsuseid… 
Kõigepealt avatud mikrofon. Andsin sõna valimiskomisjoni esimehele Martin Minnile: 20.aprillil 2020 langetas Rae valla valimiskomisjon otsuse peatada volikogu liikme Raul Siemi volitused Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni ja määrata asendusliikmeks Tarmo Vahtras.
 
Kahjuks tuleb küll tõdeda, et asendusliikmena volikokku pääsenut ei saanud volikogu istungil tervitada, sest ta ei osalenud. Kuigi VOLIS-es oli ligipääs loodud ja kutse koos Skype juhistega saadetud.
 
Järgmisena andsin sõna R.Uukkivile, kes esitas internetilevi kvaliteedi kohta Rae vallas neli küsimust ehk arupärimise. Teine arupärimine oli seotud koroonaviirusega ja täpsemalt koolitoidu kohta.
 
Seejärel sai sõna A.Laius, kes juhtis volikogu tähelepanu sellele, et Uukkivi eksitas eelmine kord volikogu, esitades väiteid nagu oleks märtsikuu volikogu kokkukutsumine ajendiks olnud soov saada volikogu esimehe hüvitist. Agu selgitas volikogu poolt mõned aastad tagasi vastu võetud määruse sätteid, mille kohaselt ei sõltu volikogu esimehe hüvitis volikogu toimumisest ja iga volikogu liige peaks volikogu poolt vastuvõetud akte teadma.
 
Minu sõnavõtt oli vaba mikrofoni viimane, kus andsin kirjaliku vastuse eelmisel volikogul üleantud protestile volikogu kokkukutsumise vastu. Selgitasin, et olenemata eriolukorrast ei saa ega tohi volikogu istung ära jääda, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) sätestab, et kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.
Kohaliku võimu teostamine peab olema tagatud ka eriolukorras. Erinevad institutsioonid on võtnud seisukohti eriolukorras volikogu toimumise kohta ning jõudnud seisukohale, et osalemine elektrooniliselt on eriolukorras aktsepteeritav viis volikogu toimumiseks.

Seejärel kinnitasime 19 poolthäälega päevakorra.
 
1. Lühiülevaade Rae valla 2019. aasta õiguskorrast – piirkonnapolitseinik Rainer Väli. Ettekanne toimus Skype teel: üldiselt ei ole kuritegevus Rae vallas võrreldes eelmise aastaga kasvanud ega ka oluliselt muutunud. Jätkuvalt on probleemiks varavastased teod, liiklusväärteod ning ka perevägivalla juhtumid.  Uus probleem on investeerimiskelmused. Politsei tegeleb loomulikult perevägivalla probleemidega.
Käivitatud on noortega tegelemise programm, sotsiaalse suhtlemise oskuste täiendamiseks noortel. Põhilised kogunemiskohad on noortel jätkuvalt Kuldala park Peetris ja Lehmja tammik Jüris,  aga ka Tallinna kaubanduskeskused. Tegeleme ka seal, koostöös kesklinna politseiga. Põhilised noortega seotud murekohad on alkohol, tubakas ja mokatubakas. On olnud mõned koolikiusamise juhtumid. Koolidega koostöö on hea. Rae vallas on 3-4 nn jooksikut (last, kes ei taha kodus ega koolis olla), üks on praeguseks Tapa erikooli saadetud. Jüri Gümnaasiumis viidi läbi Rae valla õpetajatele mõeldud koolituspäev, üks teemadest oli liiklusohutus. Probleem on selles, et noored, lapsed ei kasuta kaitsekiivrit.
 
Küsimus – nn driftijad Jüri ja Peetri ümbruses, häirivad elanikke, kas politsei teab?
 
Vastus – jah, politsei teab. Jüris on Kesk tee, kus käivad põhilised mujalt autoomanikud, mitte kohalikud. Politsei hoiab silma peal, aga oodatud on ka elanike kõned üldisele hädaabinumbrile.
 
Küsimus – seekord ei ole esitlust, vaid suuline ettekanne, kas see on põhjustatud eriolukorrast?
Vastus – ei, see on politsei poolne otsus, et tehakse suuline ettekanne ning vastatakse küsimustele.
 
Küsimus  – Rae valda tuleb aastaga juurde 1000 uut inimest, mida näitavad pikemad trendid, kas kuritegevus kasvab proportsionaalselt?
 
Vastus – ei kasva. Kuritegevuse tase ei ole muutunud. Kasv on liikluskuritegude osas, aga enamus juhtudel toime pandud Tartu maanteel ehk siis ei ole seotud Rae valla elanikega.
 
Lõpetuseks tänasin politseid nende töö eest elanikele parema ja turvalisema elukeskkonna tagamisel!
 
2. Ülevaade eriolukorra meetmetest Rae vallas, vallavanem Madis Sarik.
 
Volikogule on saadetud iganädalane raport eriolukorra kohta. Seal on märkimist leidnud andmesidemahu vähesus koolidel, on tellitud juurde. Suurim väljakutse on koolide avamine peale 15. maid. Haridus ja teadusministeeriumiga (HTM) on suheldud, täpsemad juhised kahjuks puuduvad. Samad probleemid igal pool Harjumaal. Arutasime Põhja regiooni koosolekul, küsimusi palju, vastuseid ei ole.  HTM ütleb, et tuleks avada, aga Terviseamet ei ütle, kuidas.
Vallajuhid eelistavad pigem mitte avada 15.mail, vaid 1.juunil. Ja kaaluma peaks uuesti kooli naasmist 15.augustil (TK: täpsustus – kevadel tegemata jäänud õppetöö lõpetamiseks enne uue kooliaasta algust).  Kutsun siinkohal volikogu liikmed üles koostööle ja kaasa mõtlema, kuidas seda olukorda lahendada.  

Lasteaiad – on jätkuvalt avatud, laste kohalkäimine minimaalne, 25-30 last päevas. Võsukese lasteaial valmidus pakkuda ööpäevaringset lasteaia teenust. Keegi ei ole tahtnud, seni.
Noorte kogunemine, noorsootöö patrullidele oleme kaasanud 24 lasteaia töötajat päevas. Kollased vestid distsiplineerivad, minnakse laiali. Lisaks kollastele vestidele on patrullidel ka kaitsevahendid (maskid, kindad jmt).
Isikukaitsevahendite varu on hetkel olemas, kuni mai lõpuni. Kui koolid lahti ei lähe siis isegi pikemaks ajaks. Kui palju meil 15.mail (kui koolid avatakse) kaitsevahendeid vaja läheb, ei saa täpselt öelda. Riigilt ei ole veel arvet kaitsevahendite eest tulnud. Niisamuti ei ole täpselt teada, kui palju laekub riigi lisaeelarvest raha Rae vallale.
 
Koolilõunast – juhised on andnud HTM. Kodus olevatele lastele ei ole üldjuhul võimalik sooja toitu pakkuda. Kui koolile või vallale on teada õpilased, kes vajavad, tagatakse koolitoit individuaalselt. HTM on andnud loa,et jätkata toiduraha kasutamist selliselt, et peale eriolukorra lõppu oleks võimalik toitlustamist jätkata. 1.- päevas on see raha, mida riik maksab.  See raha läheb puhtalt supipotti ja kõik muu maksab KOV juurde.
5-6 eurot maksab tänane koolilõuna pakkumine. Toidukotte oleme samuti pakkunud (45 euro väärtuses). Eri lähenemised, kas 3-ks nädalaks või kuuks ajaks, sõltuvalt vajadusest.
Toiduraha saame riigilt 2019 nov õpilaste arvu järgi. Meil õpilaste arv kasvas 240 lapse võrra siis neli kuud on nende laste toitlustamine ainult valla kulu. Kõik, kes on soovi avaldanud, on sooja koolilõunat saanud. Viimsi, Harku, Raasiku valdades saavad toiduabi ainult vähekindlustatud perede lapsed.
Tallinna iganädalased edevad toidupakid on tähelepanu pälvinud. See maksab mitmeid kordi rohkem kui ettenähtud nädalaraha 5 eurot.
Vald püüab abivajajaid aidata selliselt, et saajatel ei tekiks piinlikkusetunnet.
Neljas suurem küsimus on ühisüritused – I poolaasta planeeritud ühisüritused peaksid ära jääma. Jüripäev, Klunker, Rae valla mängud, Maakaitsepäev (XV ehk juubel) – jäävad ära. Rae vald korraldab Maakaitsepäeva uuesti järgmisel aastal.
Tulede jagamise üritus Jüri kirikupargis toimub, oodatud kuni 100 inimest. Suures ulatuses jääb ära . Jaanipäeva pidu jääb ka ära.
Peame inimeste tervisele mõtlema, ei kutsu rahvast kokku. Digikultuuri aasta on 2020, nii me seda tähistamegi. Valmib videofilm toimunud Klunkeritest.
Vallamaja inimesed töötavad kodukontoris, maja erinevates nurkades iga päev 3-4 inimest. Eeldasime, et haridus-ja sotsiaalvaldkonna tegevuse maht kasvab, aga ka ehituslubade taotlemine kasvab. On aega pabereid korda ajada.
Allaasutustes on koormused erinevad. Sooja koolitoitu valmistas Taaramäe lasteaia köök, laiali vedas oma autojuht. Täna kaasatud Jüri Gümnaasiumi köök, täitis Terviseameti nõuded toidu pakendamise osas, Peetri kooli köök asub appi toidukottide pakendamisel, komplekteerimisel.
Rae valla viirusekandjaid me ei tea, TA seda ei avalikusta. Samas ei oleks selle teadmisega ka midagi peale hakata.
Küsimus – lasteaia kohatasu, kas 1.maist tuleb tasuda või mitte?
Vastus  – kriisi alguses oli kolm vallavalitsuse istungit nädalas, vaja oli teha kiireid otsuseid. Praegu aga sõltub, mida riik ütleb, mis eriolukorrast ja piirangutest edasi saab.
Küsimus – kas hooldekodu on testitud?
Vastus  – jah, pisteliselt. Aga hooldekodus on kord majas, isegi ministeeriumi kontroll ei pääsenud majja sisse. Loodame, et meie hooldekodust läheb viirus mööda.
Küsimus –vald pakub koolilõunat neile, kes on soovi avaldanud. Nüüd aga kõlas ettekandest, et Peetri kooli köök aitab pakkide tegemisel?
Vastus – alustasime 19.märtsil toidupakkide jagamist. Seejärel ka sooja toidu pakkumist. Seejärel toidupakkide soov ja tahtmine kahanes oluliselt. Sooja toitu taheti tegelikult. Me oleme pakkunud mõlemat varianti, nii toidupakki kui sooja toitu iga päev. Lõunapiirkonnas on kohaletoimetamine keerulisem, hajaasustus. Toidupakki on lihtsam korraldada. Eesmärk on siiski, et oleks soe toit. Arvestatud, et oleks selline toit, mida lapsed söövad.
Pakkide nõudlus on täna tõusnud, ilmselt sotsiaalmeedia on kaasa aidanud.
Küsimus – isikukaitsevahendid õpilastele (maskid) on olemas, kas tuleb ka kasutamisõpetus, äraviskamisõpetus?
Vastus – tänane kasutus suhteliselt väike. Kool aga peab vastutama selle eest, tuleb koolitada kasutamist. Hooldekodus on eraldi tehtud koolitus, sest seal on täisvarustus, mask, visiir, jalanõud, kindad jmt. Järveküla kool on saanud koguse, millega saavad väikses mahus alustada. Saab juurde kui vaja.
Küsimus – millal ujula lahti läheb?
Vastus- ei tea, aga kindlasti saab varsti ujuda Pirita jões.
Küsimus – kas Klunkeri puhul on ainuke variant ära jäämine või on edasilükkamine?
Vastus – ei tea, üks variant on edasilükkamine sügiseni. Samas on oht, et Harjumaal tekib nakatunute kasv ja see on suurem probleem kui ärajääv Klunker. Pigem jääb ära kui lükatakse edasi.
Küsimus – valla jaanipäev jääb ära, aga kuidas on kantide, külade jaanipäevadega?
Vastus – ettevalmistused peaksid juba täna käima ning pigem ei ole mõtet ettevalmistustega alustadagi, sest alla 100 inimese neid ju ei korralda ja seega tuleks jätta korraldamata.
 
Sõna võttis Agu Laius, kus tunnustas Rae noortekeskust, et head tööd tehtud patrullimisel. Noorte kogunemisi on vähemaks jäänud. Väga teretulnud on ka igapäevased kokkuvõtted, aitab tähelepanu juhtida, et on vaja reegleid järgida.  
Loodame, et ka koolivaheajal töö jätkub.
Noortekeskuse töö on kindlasti tunnustust väärt, sest Rae vallas hoitakse vajalikku distantsi ja kogunemisi on vähem.
Talgupäeva on igal aastal tehtud. Kuidas nüüd? Eile tuli talgukorraldajatelt otsus, et seekord on maskitegemise talgud, igaüks oma kodus, nii nagu keegi oskab.
Väga hea ülevaade on FB-s avaldanud Toomas Aru Kultuurikeskusest.
 
Lõpetuseks tänasin vallavanemat ja tema kaudu kõiki valla palgal olevaid inimesi eriolukorras tegutsemise eest ning avaldasin lootust, et nii tervisekriis kui majanduskriis lõpeksid pigem varem kui hiljem ja et me vallana tuleksime sellest välja võimalikult väikeste kahjudega.
 
3. Rae vallavolikogu 12.aprilli 2011 määruse nr 56 “Rae valla põhimäärus” muutmine. Algatajad Tõnis Kõiv ja Agu Laius.
Ühe algatajana tegin eelnõud tutvustava ettekande: Rae vald on eriolukorras käitunud adekvaatselt ning leidnud võimaluse volikogu pidamiseks ka ilma füüsiliselt kokku tulemata, volikogu liikmete tervist ohustamata. Et olla ka edaspidi valmis sarnasteks olukordadeks, on mõistlik teha täiendus Rae valla põhimäärusesse, lisades sinna paragrahvi 21 prim, mis sätestab volikogu istungi läbiviimise e-istungina. Sisuliselt oleme üles kirjeldanud tänase olukorra, kus me kasutame korraga VOLIS-t ja Skype. Põhimääruse täienduses aga me Skype nimeliselt ei nimeta, sest neid tarkvaralahendusi on veel, mida saab kasutada, näiteks Zoom või Teams.
Teine põhimääruse muudatus ei tulene eriolukorrast vaid vajadus selle järele on juba mõnda aega olnud. Nimelt täpsustatakse põhimääruses, et ainult peale uue koosseisu valimisi viib volikogu esimehe valimise läbi valla valimiskomisjon. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peaks valimiskomisjon ka hiljem volikogu esimehe valimised läbi viima, mis ei ole mõistlik, volikogu peab seda siiski ise tegema.

Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: Plaanis oli teha elektrooniline koosolek, aga tuli ettepanek mitte teha koosolekut (kuna kõik on selge) vaid elektrooniline hääletamine 13-14.aprillil. Nõustusin opositsiooni tehtud ettepanekuga ja e-hääletamisel osalesid kõik 13 komisjoni liiget. Seega ei saa öelda, et toimus arutelu, toimus otsustamine.
Antud eelnõu poolt olid kõik majandus-ja eelarvekomisjoni liikmed.
Tegime ettepaneku saata I lugemisele, parandusettepanekute tähtaajaks määrata 28.aprill kell 12.00.
Küsimusi ei olnud, keegi sõna võtta ei soovinud. Seega määrasin parandusettepanekute tegemise tähtajaks 28.aprilli 2020 kell 12.00 ja lõpetasin eelnõu esimese lugemise.
 
4. Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – tegemist on uue teenuse lisamisega ja et oleks selgem ja ülevaatlikum, koostasime uue tervikliku eelnõu. Uus teenus on täisealise abivajaja päevateenus. Teenust hakatakse pakkuma Sotsiaalkeskuses, vallamaja vastas. Teenust on selgelt vaja, olulise tähtsusega. Selle eest võib võtta ka tasu, aga mitte esimesel kahel kaastal, mil teenust rahastakse Euroopa Sotsiaalfondist. Muudetud on teenuse ees tasu võtmise tingimusi ja olemas ka reeglid, kuidas võimalik vabastada tasu maksmise kohustusest.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine Bärbel Salumäe – arutasime 7.aprillil 2020 toimunud koosolekul, mis füüsiliselt toimus vallamaja nõupidamisruumis, aga 10 liiget osalesid virtuaalselt. Eelnõud tutvustas peaspetsialist Lemmi Park, toimus arutelu, mille tulemusel tekkinud ettepanekud on vallavalitsusele edastatud. Komisjon otsustas 12 poolthäälega saata eelnõu II lugemisele ning määrata parandusettepanekute tähtajaks  28. Aprill kell 12.00.
Küsimusi ei olnud, keegi sõna võtta ei soovinud. Seega määrasin parandusettepanekute tegemise tähtajaks 28.aprilli 2020 kell 12.00 ja lõpetasin eelnõu esimese lugemise.
 
5. Rae valla 2020.aasta teise lisaeelarve koostamise kohustuse andmine vallavalitsusele.
 
Ettekandja fraktsiooni Raekodanik nimel R.Uukkivi – esitasime eelnõu ja see on tekitanud kihelust, mis on kestnud volikoguni, sh ka majanduskomisjoni arutelu ajal. Sellised ettepanekud ongi head koolituseks. Mul on hea meel, et vallavanem reageeris pöördumisega. Võtan eelnõu menetlusest tagasi.
 
Kuna eelnõu algataja võttis eelnõu tagasi siis ei olnud vajalik kuulata majandus-ja eelarvekomisjoni kaasettekannet ega vallavalitsuse seisukohta eelnõu suhtes ja seega lugesin eelnõu menetluse lõppenuks.
 
6. Rae Rae Vallavalitsuse 16. märtsi 2020 korralduse nr 367 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine” ja Rae Vallavalitsuse 17. märtsi 2020 korralduse nr 368 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse vanema poolt kaetava kohamaksu ajutine hüvitamine valla eelarvest“ heakskiitmine.
Ettekanne vallavanem Madis Sarik: vaja oli kiiret otsust. Pidasime õigeks, et teha kiire otsus perioodi 16.märts kuni 30. aprill kohta, et lapsevanemad ei peaks maksma ajal, kui laps lasteaias ei viibi lasteaia kohatasu. Eralasteaia ja lastehoiuteenuse puhul sama.
Vallavalitsuse ettepanek volikogule on need korraldused heaks kiita.  
 
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – eelnimetatud koosolekul otsustasime, kõik 13 osalesid ja kõik olid ka vastuvõtmise poolt. Hääletamise  ajal tegi Mart Võrklaev ettepaneku lisada eelnõusse paar punkti, aga aga neid komisjon ei arutanud, sest hääletus juba käis. On võimalik esitada volikogus.
 
Küsimusi ei olnud.
 
Sõna sai Mart Võrklaev, kes selgitas, et tegi kaks lisapunkti eelnõusse, et anda vallavalitsusele lisaõigus pikendada vajadusel mõlemat soodustust kuni  30.juunini 2020, sest vaadates tänast olukorda siis võib tekkida vajadus soodustada, et lasteaias käiks pigem vähem lapsi kui rohkem.  Et vallavalitsus saaks operatiivselt otsustada.  Meil on usaldusväärne vallavalitsus, võime anda voli otsustamiseks pakutud ulatuses.
 
Uukkivi repliik – sain vallavanema ülevaatest aru, et vallavalitsus ei näe pikendamise vajadust, miks peaksime vägisi sisse panama?
 
Madis Sarik – ma ei öelnud, et ei näe vajadust. Ütlesin, et praeguses olukorras ei ole veel selge, millised arengud on ja milliseks olukord kujuneb. Võib vaja minna küll.
 
Oleg Tsubarov avaldas kahtlust, et kas me peaksime ikka volikogu pädevuses olevat õigust vallavalitsusele andma. Rohkem peaks tegema individuaalseid otsuseid, rohkem vaadata seda, kes vajab, kes esitab taotluse ja siis saab.
 
Võrklaev – vallavalitsus ei öelnud, et ei ole vaja. Olegile vastuseks, et vald vajab mingit aega otsustamiseks ning seejärel võib seisukohta kiiresti vaja olla. Volikogu isikute kaupa otsuseid tegema ei hakka. Vanemad ootavad selgust siiski varem kui volikogu koguneb.
 
Gerli Lehe – olen Mardiga nõus, et praegu on veel kõik veel lahtine ning uus otsus vaja jooksvalt teha.  Ei ole mõistlik, et me hakkame valima, et kellele anname soodustust ja kellele mitte. Vanemad võiks lapsed hoida kodus.
 
Kalle Isand – Gerliga nõus, et võimalusel jäetaks lapsed koju. See on üks väike kild sellest ettevalmistustööst ,kuidas me sellest kriisist välja tuleme. Kui liiga kauaks soodustus tekib, võib jääda mulje, et jääbki nii ja ei peagi maksma. Repliigi korras tahan südamele panna, et rohkem tegeleda pehme kriisist väljumise küsimustega, vähem vaadata, mida Vabariigi Valitsus otsustab. Me peame siiski oma stsenaariume vaatama.
Uukkivi repliik – mitte kellelgi ei ole midagi selle vastu. Aga kas me valla põhimääruse järgi üldse saame eelnõule muudatust lisada?
 
Selgitasin volikogule, et tegemist on otsuse eelnõuga, mida saab volikogu istungil muuta kui volikogu sellist tahet avaldab.
 
Laiuse repliik – Ei näe probleemi, usaldame vallavalitsust. Ei ole põhjust arvata, et vallavalitsus midagi kuritarvitab, annab operatiivsust, volikogu heakskiidu ja nõusoleku. Ettepanek toetada.
 
Kuna rohkem sõnasoovijaid ei olnud siis panin hääletusele Mart Võrklaeva parandusettepaneku lisada eelnõusse kaks punkti, mis annavad vallavalitsusele õiguse pikendada mõlemat soodustust vajadusel kuni 30.juunini 2020.
Volikogu toetas ülekaalukalt parandusettepanekut ning seejärel sama ülekaalukalt eelnõu vastuvõtmist.
 

21.aprilli volikogu istung, 3 füüsiliselt kohal, ülejäänud virtuaalselt

Sellega oli volikogu päevakord läbitud.
 
Tänasin volikogu liikmeid ja avaldasin lootust, et loodetavasti juba järgmisel korral on võimalik ka füüsiliselt koguneda.  

 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga