Sildiarhiiv: revisjonikomisjon

Peetri põhitänav saab uue kuue

22.08.2023 volikogu istung algas abivallavanem Tanel Tammela tagasiastumise teatega, millele järgnes tavapärane kirjalike küsimuste üleandmine. Volikogu otsustas pikendada Mõigu korterelamute jaoks gaasikatlamaja aluse maa rendilepingut ning keelduda Uuesalus arendusest. Lisaks kinnitasime revisjonikomisjoni tööplaani 2023-2024 aastateks. 

Vallavanem Madis Sarik – Ukraina sõjapõgenike teemast nii palju, et vallast on 3-4 peret lahkunud, aga samapalju ka lisandunud. Lahkuvad erasektorist leitud elamistesse. Vald sai riigilt 88 tuh eurot endise hooldekodu ümberehitamiseks, et saaks vastu võtta 20 sõjapõgenikku. Vallavalitsuse põhirõhk on koolide-lasteaedade uueks õppeaastaks ette valmistamisel, kõik läheb kenasti. Teetööd lõpevad samuti 1.septembriks 2023. 

Abivallavanem Tanel Tammela – 3 tagasi asusin ametisse, augustis 2020. Valimiste järel jätkasin. Tänan volikogu usalduse eest. Annan teada, et plaan on esitada avaldus tagasiastumiseks alates 19.09.2023. Kolm aastat on olnud pikk aeg, olen saanud palju kogemusi. Vägagi erinev eraärist. 

Lähen erasektorisse tagasi, jätkan senitehtut. Mõned näited käimalükatud või tehtud projektidest: fiiberoptiline kaabel Järvekülla, Rae valla kliima-ja energia kava, isesõitev buss Peetris, tulemas Rae valla ettevõtjate päev (edu ettevõtjate liidule), 2020 sügisel sai algus pandud Rae omavalitsuspäevale, sel sügisel üleriigiline omavalitsuspäev Rae vallas. Koostöö lähivaldade ja Tallinna linnaga, ees ootamas rattaringluse projekt, bussiliikluse parendamine, energiatõhususe projektides vald edukalt osalenud. Edaspidiseks ette valmistamisel hoonestusõiguse müük, töö jätkub. 

Vaade Peetri kooli poole. Üks näide tagasiastuva abivallavanema tööst.

Vallavolikogu tänas abivallavanemat aplausiga. 

Mati Sarevet esitas kirjalikud küsimused seoses Laasi kinnistu dp-ga, mis läheb tema arvates vastuollu ÜP-ga. Seal on mitmeid keerulisi juriidilisi küsimusi, ootab vallavalitsuselt vastuseid.

Ain Böckler selgitas, et tal oli plaanis esitada üks avaldus, aga ta siiski ei esita seda. Küll aga esitas kirjalikud küsimused MTÜ-de rahastamise kohta.  On samad küsimused ka varasemalt esitanud, aga ei ole saanud vastuseid. Probleem on majandusaasta aruande esitamata jätmises toetuse saajate poolt ja põhiküsimus, kas nüüd vald nõuab raha tagasi?

Teine küsimus Rae valla koolidevahelise spordivõistluse kohta, kas tehakse ikka? Raha on eelarves olemas, kes selle eest vastutab?

Eneli Niinepuu rääkis, et tema mure on ammu tekkinud, juba 2014.aastast üleval olev teema Lagedi rippsillast. Esitas küsimused olemasoleva ja uue silla rajamise kohta vallavalitsusele. 

T.Kõiv – informeerin vallavolikogu tänasest Rae valla valimiskomisjoni otsusest, mille kohaselt on Tairi Tikko volitused peatatud tema avalduse alusel kuni 31.12.2023 ning tema asemel määratud asendusliige Eduard Erki Laur. Tervitame uut volikogu liiget. 

  1. Ülevaade lasteaiakohtadest.

Abivallavanem Bärbel Salumäe: Viimased 5 lasteaeda on kõik ehitatud Peetri kanti. Ehituslik kohtade arv lasteaedades onn 2 120 last, aga lasteaias käib seisuga 04.08.2023 1 898 last.

Lasteaia järjekorras on 1096 last, neist on alla 1,5 a vanuseid on 445 (puudub kohustus lasteaiakohta tagada). Ülejäänutest on 181 valinud erasteala ja 392 eralastehoiu ning 78 on lihtsalt kodus. 

Lähitulevikus on algamas Uuesalu LA ehitus (8 rühmaga), Lagedi LA laiendus ja Assaku LA laiendus. HEV kompetentsikeskus (4 rühma) vabastab samuti LA-des kohti. Peetri kandi uus lasteaed planeerimisel. 2026 a lõpuks juures 652 kohta, mis katab ära puudujäägi 2023.a seisuga. 

Kaugema tuleviku planeerimisel tihe koostöö planeerimise osakonnaga, et koos elanike juurdekasvuga uutes arendustes tuleks kaasa ka lasteaiakohtade loomine samades arendustes.  

Küsimus – kuidas suunitlus on, kas sõimelapsed kodus või lasteaias?

Vastus – pere otsustada.

Küsimus – kas ainult rahvastikuregistri järgi toodud prognoos?

Vastus – täpsustatud

Küsimus – kas Lagedil lapsed kooli ruumidesse? 

Vastus  – ei pruugi minna kooli ruumidesse

Küsimus  – kuidas kompenseeritakse kodus olevate laste kulusid?

Vastus – mudilastoetusega

Repliik M.Vahar –kava peab ette nägema ka rahvastiku vähenemist, et tulevikus ei jääks lasteaiad tühjaks.

Repliik Eneli Niinemägi – täpsustan, et ka vanavanemal on õigus lapsega koju jääda, last hoida. 

Repliik Ain Böckler – tõstsime just lasteaia kohatasu, aga toetust ei tõstnud. 

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks, otsust vastu ei võetud. 

2. Rae valla 2023 aasta 6 kuu majandustegevuse ülevaade.

Finantsjuht Pille Koiduste esitas ülevaate Rae valla 2023.a eelarve täitmisest I poolaastal. Laenu on vald võtnud 300 tuh, eelarves 25,7 mlj-t. Tööjõukuludest täidetud 47 %, majandamiskuludest 42 % (madalamate energiakulude tõttu). 

Investeeringud saavad aasta lõpuks tehtud 71 % ulatuses, osad võivad jääda tegemata, lükkuvad järgmisesse aastasse või ei laeku vajalikke toetusi. 

Küti tee ja Pargi tee ristmikul on nüüd ring, mis eelduslikult võtab maha kiirust ja aitab luua turvalisemat elukeskkonda.

Eelarve-ja arengukomisjoni nõudis tabelit rida-realt investeeringute kohta ning see saab parema ülevaate saamiseks loodud. 

Maksumaksjate arv on kasvanud 5 %. 

Väljamaksed füüsilistele isikutele on kasvanud 15 %, keskmine sissetulek Rae vallas on 2 490 eurot,kasv 8,6 %. Võrdluses teiste valdadega on Rae vallas kõige kõrgem sissetulek. 

Tänapäevane künnis Mõigu teel, nüüd on neid seal kaks, et veelgi tõhusamalt hoida sõidukite kiirust lubatud piirides. Ikka elukeskkonna kvaliteedi huvides.

3. Juhtme 23a kinnistu rendilepingu pikendamine.

 Vallavanem: VV poole on pöördunud Utilitas Tallinn, kes soovib pikendada nendega sõlmitud rendilepingut Mõigus asuva kinnistu kohta, seal asub konteinerkatlamaja. Leping sõlmiti 2008 aastal. Taotlesid samadel tingimustel pikendamist, siis teeb VV ettepaneku pikendada lepingut samadel tingimustel, st aastatasu muutub absoluutnumbris, aga on jätkuvalt 17 % maa maksustamishinnast. 

Eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjon toimus 14.08.2023, kohal oli 11/4. Arutasime pikendamist. Komisjon teeb ettepaneku võtta eelnõust välja hetkel kehtiv rendisumma numbriliselt ja toetada vastuvõtmist.

Küsimus –  kust tuleb 17 %?

Vastus – eelmisest lepingust tuleneb. 

T.Kõiv – selgitan, et taotlus oli esitatud lepingu pikendamiseks samadel tingimustel ja seega jäi ka kehtima kunagi kokku lepitud 17 % maa maksustamishinnast. 

Volikogu võttis 19 poolthäälega otsuse vastu. 

Künnis Mõigu teel võimaldab sõita lubatud sõidukiirusega, aga mitte kiiremini. Lõpuni korrektseks saab kui ka värvid peale kantud ja märgid üles pandud.

4. Uuesalu külas Sepasalu kinnistule arendustegevuseks loa andmisest keeldumine.

Vallavanem- kinnistu asub Uuesalus. Lähtetingimused kehtisid kuni 2015.aasta detsembrini. Seega enam ei kehti. Asub rohevõrgustikus. Huvitatud isik taotles 2016 aastal lähteülesande muutmist, vald ei muutnud.  2021 a on Rae vallavolikogu vastu võtnud Rae valla Põhja piirkonna ÜP, selle kohaselt tegemist puhke-ja virgestusmaaga. Huvitatud isikule saadeti eelnõu ja oodati vastust hiljemalt 19.06.2023,  vastust  ei tulnud. Ettepanek keelduda arendustegevuseks loa andmisest. 

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – istung toimus 09.08.2023, kohal oli 9 liiget. Komisjoni seisukoht – toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus. 

Küsimus – väidetavalt on huvitatud isik loobunud 6-st elamuühikust, soovib vaid ühte. Miks VV ei näinud võimalust esialgset realiseerida.

Vastus – ettekanne sisaldas põhjendusi. 

Küsimus – väidetavalt ei ole vallavalitsus huvitatud isiku poole pöördunud

Vastus – on pöördunud. On antud võimalus, mida huvitatud isik ei ole kasutanud.

Volikogu võttis 15 poolthäälega otsuse vastu. 

5. Revisjonikomisjoni aruanne 2022 aasta töö kohta

Revisjonikomisjoni esimees Mati Sarevet: aruanne oli valmis maikuus, aga ei saanud seda varem esitada. Räägin aruande põhilistest asjadest. Ei saanud tükk aega kohtumist abivallavanem Anna Õuekallasega, pidime kasutama selleks volikogu esimehe abi. Küsime küsimusi kirjalikult aga ei saa sisulisi vastuseid. Arendajaid tuleb kohelda samaväärselt. Aga halduslepingud on salastatud ja me ei saa infot.

Vallavalitsus ei taha teid üle võtta, kuigi on lubanud. Väga suur probleem on ka avaliku kasutuse piirangu seadmine (dokumentidele). Ainult siis kui delikaatsed isikuandmed, saab piirata, muidu mitte.

Madis Sarik – arutasime istungil revisjonikomisjoni aruannet ning oleme seisukohal, et tegemist ei ole valla põhimääruse §-s 35 sätestatud kontrollaktiga, vaid isiku subjektiivse hinnanguga, mis ei tugine analüüsile. Aruanne ei vasta samuti formaalsetele haldusdokumentide nõuetele. Revisjonikomisjon ei ole lähtunud valla põhimäärusest, ei ole menetlustoiminguid läbi viinud. 

Küsimus – miks rev.esimees rikub valla põhimäärust ja ei esitanud majandusaasta kinnitamisel aruannet tegevuse kohta?

Vastus – rev.kom esitas tegevusaruande, aga sekretär ütles, et see tuleb ettekandmisele augustis. 

Küsimus – millal volikogu liikmed saavad aruannet näha?

Vastus – saame saata.

Küsimus – oleks pidanud saama ülevaate 2022.aastast, millal see tuleb?

Vastus – 2021 aastal suhtlesime Keermaga, tekkisid lahkarvamused. 2022 neid ei tekkinud, lahendasime ära. Kohtumine oli konstruktiivne. Kirjalik seisukoht on avaldatud MA kohta. Tööaruannet ei ole esitanud.

Küsimus – olen ka olnud komisjoni esimees. Võiksite kaaluda ülevaate andmist volikogule, mida te tegite 2022.aastal. 

Vastus – protokollid on infosüsteemis kättesaadavad. Olen ka varasemaid kontrollakte lugenud. 

Siemi sõnavõtt – paljud viitavad põhimäärusele, aga dokumendi sisu ei olegi volikogu näinud. Volikogu esimehel ei ole õigust dokumenti sisuliselt hinnata.

Kõivu sõnavõtt: revisjonikomisjoni areng positiivses suunas, aga aeglane. Aruanne on 12 lk, aga alates 5-st lk kirjeldatud 2023 aastal toimunud tegevusi. 2022 a aruanne ei saa sisaldada 2023.aasta tegevusi. Ei olnud mingit takistust aruande volikogule esitamisel majandusaasta aruande kinnitamise eel, revisjonikomisjoni esimees sai sõna, aga aruannet ei esitanud. Kirjalikus dokumendis häirivalt palju kirjavigu, eesti keelt tuleb austada. 

Sareveti sõnavõtt – revisjonikomisjoni töö algus oli vaevaline, ei alanud 01.01.2022. Tööplaani saime kinnitatud märtsis. Tähtis on, et revisjonikomisjon saaks vastuseid. 

I.Variku repliik – revisjonikomisjoni töös on oluline jälgida põhimäärust. Jõudu! 

K.Kogeri repliik – see, kes kontrollib teiste seaduste täitmist, peab ise seadust täitma ehk korrektne olema. Praegu põhimäärust ei ole järgitud. 

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.  

6. Revisjonikomisjoni 2023-2024 aasta tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Mati Sarevet – täna kehtiv plaan olemas, esitasime uuesti kinnitamisele, sest VV arvas, et peab igal aastal vastu võtma. Lugesin põhimäärusest, ei leidnud sellist normi. Tulime VV-le vastu, esitasime uuesti kinnitamiseks. 

Küsimus – kas täitma asute?

Vastus – jah. 

Küsimus – kas tõesti suudate järgneva a jooksul ära teha 5 aruannet?

Vastus – piisab ühest.

Küsimus – millise punkti kohta kontrollakt tuleb?

Vastus – oleme tegelenud erinevate punktidega

Küsimus – ütlete, et VV-st ei saa infot. Esitage kirjalik küsimus VV-le, saatke äraütlev vastus volikogule. Arutame siis. 

Vastus – kogu kirjavahetus on dok.registris üleval. Sealhulgas küsimused ja saadud vastused.

A.Kuuse repliik – pean toetama Matit. Ei ole tema luulu, et VV ei anna infot. Olen küsinud statistikat, jäädi hiljaks, saadeti poolik vastus. Vastused on sisaldanud väärinfot, sain dok.registri põhjal ise panna kokku tõese info. Näen süsteemset probleemi. Positiivset infot avaldatakse. 

I.Variku repliik – me ei ole siin selleks, et dok.registris möllata. Rev.kom esimees peab ise piisavalt jõuline olema ja oma tööga hakkama saama. 

R.Siemi repliik – rev.kom on kui rätsep, kes õmbleb VV poolt antud materjalist.

A.Kuuse repliik – volikogu liige saab tööd teha kui lastakse.

M.Sareveti repliik – saan küll kom.esimeh tasu ja vk liikme tasu, aga see ei ole suur. 

Koger – on lugupidamatu, et rev.komisjoni esimees ei täida valla põhimäärust. Probleeme ka meile ei esitatud. 

I.Variku sõnavõtt – revisjonikomisjoni esimees, kanna oma tiitlit väärikalt ja tegutse nii, et sellest oleks vallale kasu! 

Volikogu kinnitas 15 poolthäälega tööplaani. 

Rae valla eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022 eelarve

Teisipäeval, 21.12.2021 toimunud Rae vallavolikogu istungil oli esimesel lugemisel Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 ja järgmise aasta eelarve, muutsime veel viimast korda käesoleva aasta eelarvet ning arutasime vallavalitsuse uut struktuuri. Mõned teemad olid veel… Loe edasi Rae valla eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022 eelarve