Sildiarhiiv: arengukava

Ei kinnisvara müügile, jah hoonestusõiguse seadmisele

Rae vallavolikogu otsustas 21.11.2023 toimunud istungil anda nõusoleku kinnisvara arendamise kontseptsioonile läbi hoonestusõiguse seadmise, luges esimest korda järgmise aasta eelarvet ja sellega seotud eelnõusid, võttis vastu kaasava eelarve menetlemise korra ja tegi veel mitmeid otsuseid. 

Enne päevakorra juurde asumist rääkis vallavanem, et endises hooldekodu hoones on remont lõppenud (riigilt eraldatud toetuse eest Ukraina põgenike majutamiseks). Hooldekodust remondi käigus eraldatud mõned toad, loodud pesuvõimalused ja köök.  

Koolidele saadetavate ähvarduskirjade kampaania on Leedus jälle alanud, ilmselt jõuab varsti ka meile. Laupäeval valla sünnipäev, olete oodatud.

Seejärel said sõna eelregistreeritud huvilised:

A.Kuusk – küsimused selle kohta, millal asub vallavalitsus seadust täitma seoses lasteaiakohtadega. Teiseks küsimused koolikohti jaotava programmi kohta. Kolmandaks raamatupidamisprogrammi kohta, ebaselge, kas saab kontakt-e-posti aadressi muuta või ei saa. Summades ka ebaselgus.

T.Tammela – 15.11.2023 oli eetris Pealtnägija, mis tekitas mitmeid küsimusi. Üks osaleja oli volikogu liige Ain Böckler, kes nimetas end Tiskre elanikuks. Seaduse kohaselt peaks Rae volikogu liige olema püsiva elukohaga Rae vallas. Tiskre asub Tallinna linnas, Haabersti linnaosas. Soovin Ainile edu kandideerimisel Tallinna linnavolikokku!

P. Põldmäe – Isamaa ridades on Ülo Timuska volikogus tagasi ja Isamaa fraktsioon jätkab samas koosseisus. 

G. Lehe – vald tegi Lagedi rippsillal oma osa korda, aga eraomanik mitte. Kolm kuud hiljem on eramaal olev silla osas jätkuvalt remontimata. Mis saab edasi? Ülekäigurajad vaja teha, pöörduda Transpordiameti poole. 

A.Böckler – RS on trükitud kriitpaberile, mis ei sobi põletamiseks. Tooge loetud RS-id vallamajja. Küsimused Lagedi kohta ja Vaida kohta eelarves. 

T.Kõiv – selgitasin, et jäätmeid tuleb liigiti koguda ja paberjäätmete (RS) kogumiseks on vallas hulgaliselt konteinereid, ei pea vallamajja lehti tooma.

Teavitasin volikogu, et moodustatud on Isamaa fraktsioon (3 liiget). Põldmäe esimees, Timuska aseesimees. 

Moodustatud on fraktsioon Rae Hääl (8 liiget). Rosenfeld esimees, Ausmees aseesimees. 

Kohe peale valimisi moodustasid Eesti Reformierakonna nimekirjas volikokku kandideerinud Reformierakonna fraktsiooni, 14 liiget. Seega on käesolevaga kõik volikogu 25 liiget fraktsiooni liikmed (poliitikahuvilistele teadmiseks, et Rae Hääle fraktsiooni moodustasid EKRE, E200 ja volikokku SDE nimekirjas kandideerinud ja praegu Parempoolsetesse kuuluv volikogu liige. Kahtlemata huvitav kooslus). 

Teavitasin volikogu, et tänase tähtpäeva puhul kostitab abivallavanem Hannes Ojangu meid kringli ja kohviga (pildil vasakul).   

Volikogu kinnitas päevakorra ning asus seda siis läbi arutama.

1.Rae valla 2023. aasta 9 kuu majandustegevuse ülevaade. 

Ettekandja valla finantsjuht Pille Koiduste – põhitegevuse tulude täitmine 74 %, eelmisel aastal 76%. Põhivara soetust 42 %(33), aga summa suuremad. Kohustuste võtmine 25 % (0). 

Tulud – üksikisiku tulumaksu laekunud 74 % (78), maamaksu 56 % (58), oktoobri lõpuks praktiliselt kõik laekunud. 

Investeeringutest on täidetud 28,8-st mlj-st 12,2 mlj-t. Loodame, et aasta lõpuks täitub võimalikult suure %-ga. 

Maksumaksjaid on hoogsalt juurde tulnud, aga hoog on väiksem. Augusti 2023 seisuga on  11 877 maksumaksjat. Keskmine väljamakse füüsilisele isikule Rae vallas on 2 501 eurot (seisuga august).

2.Kaasava eelarve menetlemise kord – III lugemine

Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esindaja Meelis Kasemaa  – saabus 3 par.ettepanekut, samalt isikult, sarnased. Eelnõu algatajana ei kujundanud seisukohti ettepanekute kohta, soovis, et juhtivskomisjon otsustaks. Näen, et saab vastu võtta. 

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni aseesimees Ain Böckler– istung toimus 13.11.2023, kohal 13/2. Arutasime muudatusettepanekuid. Olid sisulised, aga komisjon ei toetanud. Otsustati saata vastuvõtmisele.

Oli sõnavõtt parandusettepanekute toetuseks ja ka repliik. Volikogu hääletas parandusettepanekuid ja ei toetanud neid. 

Võttis eelnõu vastu. 

3.Rae valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava kinnitamine – II lugemine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – muud.ettepanekuid ei tulnud. Komisjon tegi ettepaneku võtta arengukavast välja investeeringute numbrid, siduda eelarvestrateegiaga. VV toetas. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimees Alex Kuusk – koosolek toimus 9.11.2023, kohal 10/5. Komisjon tegi ettepaneku võtta arengukavast välja rahalised numbrid ja toetas vastuvõtmist. 

Volikogu kinnitas arengukava.  

4.Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Ettekandja vallavanem M.Sarik – struktuur on volikogu ainupädevuses, VV-l õigus teha muudatusi eelarve piirides. Ametikohti oli 2023 oli 97,5, 2024 näeme vajadust 100,5 ametikoha järele. 3 uut ametikohta: järelevalveameti juhataja, kantselei spetsialist ja info spetsialist.

Järelevalveamet – kogu järelevalve koondub ühte kohta. Lisandub juhataja ametikoht, ülejäänud 3 ametnikku tuuakse teistest ametitest üle. Kokku siis 3+1. Kantselei spetsialist hakkab tegelema personalitööga ning info spetsialist RS ja info edastamisega. Kuupalgad on planeeritud 3000, 2000 ja 2100 eurot. 

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt – komisjon toimus 13.11.2023, osales 13/2. Suunata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00.

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

5.Rae valla 2024. aasta eelarve.

Ettekandja valla finantsjuht Pille Koiduste – kõikides komisjonides tutvustatud, võtame komisjonis kõlanud ettepanekuid arvesse enne II lugemist. 

Põhitegevuse tulud on 66,53 mlj, põhitegevuse kulud on 66,48 mlj. 

Üksikisiku tulumaksu laekumist planeerime 8,1 % tõusuga, maamaksu 9,6 % tõusuga. 

Maksumaksjate arvu kasvuks planeerime 4,2 %, sissetuleku kasvuks 6 %. 2 665 eurot maksumaksja kohta. 

Laenu võtame 2024.aastal 15 milj-t. Palun saata II lugemisele.

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt – 13.11.2023, kohal 13/2. Oli hulgaliselt küsimusi ja mis jäid komisjonis vastuseta, on saadetud hiljem kirjalikult. Osad read on veel muutumises. Eelarvestrateegiat ei ole täies ulatuses arvesse võetud, dividendide võtmise kohta puudub majandusarvestus. All-asutuste eelarvetega tegelesin. Valla põhitegevuse tulud ja kulud on praktiliselt võrdsed, st et meil sisuliselt puudub investeerimisvõimekus. Toetasime II lugemisele saatmist, par.ettepanekute tähtajaks 29.11.2023, kell 12.00.

Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni kaasettekanne Helen Kübaralt – 07.11.2023, 7 kohal. Sotsiaalvaldkonna eelarve on oluliselt suurem, sest Rae Sotsiaalkeskusse on otsustatud üle tuua tugi-isikud, varem ostsime teenust. Toetame II lugemisele saatmist. 

Keskkonnakomisjoni kaasettekanne Kaido Kivistikult – 15.11.2023, 10 kohal. P.Koiduste tegi ülevaate. Arutelu, sh dividendipoliitika üle. Toetame II lugemisele saatmist.

Kultuuri-ja hariduskomisjoni kaasettekanne Alex Kuuselt – 09.11.2023, kohal 10/5. Arutasime, oli küsimusi, nt HEV, koolibusside hinnatõus, Uuesalus ei ole lastaeda, maskott on kallis, tm % on vähendatud. 8 häälega toetasime II lugemisele saatmist. 

Volikogu liikmetel oli küsimusi, mis said ka vastuseid. Peeti ka kõnesid ja öeldi repliike. 

Volikogu saatis eelarve II lugemisele, määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

6.Rae Vallavolikogu 21. juuni 2016 määruse nr 56 “Rae valla noortevolikogu põhimäärus“ muutmine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe: 7 a muutmata kujul olnud määrus. Koostöös noortevolikoguga ettepanek muuta nelja punkti. 1. võimalus kasutada hääletamisel pabersedelit; 2. Kohustada noortevolikogu olema info vahendaja volikogu ja noorte vahel. 3. Noortevolikogu juhtkonna valimised viia elektrooniliseks. 4. Noortevolikogu komisjonide määramine anda vabaks.

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Alex Kuuselt – 09.11.2023. Tutvustati kõiki nelja muudatusettepanekut. Komisjon toetas II lugemisele saatmist, par.ettepanekute esitamise tähtajaks kell 12. 

Oli küsimusi ja vastuseid. Põhiliselt, et miks noorte puhul liigume tagasi pabersedelite juurde. Vastus: noored on küll väga digiteadlikud, aga probleemiks on isikutuvastuse võimekuse puudumine. Ilma selleta aga e-hääletust läbi viia ei saa. 

Volikogu otsustas saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

7.Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määruse nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – KeA on pöördunud, et vallas toimub ebavõrdne kohtlemine. Biojäätmeid, paberit ja kartongi ei pea väiksemad ettevõtjad eraldi koguma. Kohustus ettevõtjatele piirata konteinerid ühes kohas kas piirdeaiaga, varjualusega või prügimajaga tekitas keskkonnakomisjonis elava arutelu, sõnastus vajab täpsustamist. Biolagunevate jäätmete äravedu praegu 1x nädalas, eelnõuga pikendatud kahele nädalale. 

Keskkonnakomisjoni kaasettekanne Kaido Kivistikult – 15.11.2023. kohal 10/5. Saime ülevaate muudatustest, elavam arutelu ettevõtjate kohustuse üle. Otsus saata II lugemisele, määrata par.ettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja. 

8.Nõusoleku andmine kinnisvara arendamise kontseptsioonile läbi hoonestusõiguse seadmise

Ettekandja abivallavanem Hannes Ojangu – seni on valla kinnisvara võõrandatud valla eelarve täitmiseks. Eelarvesse on laekunud korraga suuremad summad, aga kinnistud saavad ükskord otsa. Et seda ennetada, on plaanis edaspidi seada hoonestusõigus valla arendatavale maale ning teenida tulu valla eelarvesse hoonestusõiguse tasust. Vald viib läbi planeerimismenetluse, määrab sihtotstarbe, ehitab välja taristu ning seejärel seatakse hoonestusõigus isikule, kes leitakse enampakkumise korral. Adv.büroo Sorainen on koostanud õigusliku analüüsi alternatiivide kohta. Kõige mõistlikum, et vald asutab oma arendusühingu aktsiaselts Elveso tütarettevõtjana, kes teeb investeeringu taristusse ning leiab enampakkumise teel hoonestusõiguse saava isiku. Näitena oleme kasutanud Põllukivi kinnistut. Hinnanguline kalkulatsioon on järgmine: müügi korral oleks tulu 4,08 mlj. Hoonestusõiguse müügi korral oleks tulu 11,7 mlj (näidistingimused: I sissemakse 20% 816 tuh, kuumakse 18 133 kuus/aastas 218 tuh eurot 50 aasta jooksul).  Iga-aastased maksed seotakse THI-ga, seega nominaalselt ajas kasvavad. Finantseerimisel mõistlik kasutada pangalaenu. Sinna laenu võtmine ei lähe valla laenupiirangu alla. 

Eelarve-ja arengukomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt-  13.11.2023 arutas, kuulas ära ettekande ja küsis küsimusi. Komisjon toetas vastuvõtmist. 

Oli küsimusi, vastuseid, sõnavõtte ja repliike. 

Põhiline selles, et Rae valla lahendus on unikaalne Eestis, sest ka asjaolu, et Rae vallale kuulub palju arendatavat maad, on unikaalne. Hoonestusõiguse seadmise tingimuste üle otsustamine toimub ka edaspidi volikogu poolt. Kinnistute müügilt hoonestusõiguse müügile üleminek tekitab olukorra, kus kinnistud jäävad Rae vallale alles, aga tulu neile hoonestusõiguse seadmisest laekub valla eelarvesse ja võimaldab teha vajalikke investeeringuid. Selle otsusega panime aluse Rae valla jõukaks jäämisele. 

Volikogu võttis otsuse vastu. 

9.Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja lisatasude määramine.

Ettekandja fraktsiooni nimel Tarmo Gutmann – oleme volikogus 2 a tagasi otsustanud, et kahe aasta möödumisel vaatame VV palga üle. Nüüd siis vaatamegi. Olen koostanud eelnõu ja võrdlused naabritega. Võrdluses Viimsi (62) ja Saue vallaga (66) on ametnikke Rae vallas vähem (49). Sellest tulenevalt ettepanek määrata vallavanema palgaks 5 300 eurot ja abidele 4 300 eurot alates 01.01.2024. 

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni poolt – arutasime, olid mõned ebatäpsused eelnõus, need on ära parandatud. Arutelu tulemusena oli komisjoni seisukoht 3/7/2 ehk mitte toetada vastuvõtmist volikogus.

Oli küsimusi ja vastuseid, sõnavõtte ja repliike. 

Volikogu võttis otsuse vastu. 

10.Audiitori määramine.

Ettekandja finantsjuht Pille Koiduste – audiitortegevuse seaduse järgi on kohustus vahetada audiitorit, kui on 7 a auditeerinud. ELSS on valda 7 a auditeerinud. Tegime avaliku pakkumise, pakkumise esitas vaid üks büroo (AuditConsult) hinnaga 6 tuh eurot aasta kohta. Audiitoril on KOV-i kogemus, viimati Saue vald. Audiitori määramine volikogu ainupädevuses. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjonilt – toetasime ühehäälselt vastuvõtmist. 

Volikogu määras audiitoriks AuditConsulti. 

11.Rae Vallavolikogu 30.11.2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine.

Ettekandja eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – Isamaa esindaja Priit Põldmäe on esitanud ettepaneku vahetada Agu Laius Priit Laatre vastu. Seetõttu olen esitanud vastava eelnõu. Palun toetada. 

Volikogu muutis koosseisu ära. 

Istung sai läbi kell 21.02. 

Rae valla esindusvõistkond ja vana koolimaja

20.oktoobril 2020 toimunud volikogul küttis kõige rohkem kirgi Rae vana koolimaja ostmine, aga samuti valla esindusvõistkonna toetamise kord. Oma osa tähelepanust jagus ka valla arengukava ja hariduse arengukava muutmise eelnõudele ning loomulikult ka eelarvestrateegiale, valisime lõpuks neljanda liikme revisjonikomisjonile ja veel muudki… Loe edasi Rae valla esindusvõistkond ja vana koolimaja