Ei kinnisvara müügile, jah hoonestusõiguse seadmisele

Rae vallavolikogu otsustas 21.11.2023 toimunud istungil anda nõusoleku kinnisvara arendamise kontseptsioonile läbi hoonestusõiguse seadmise, luges esimest korda järgmise aasta eelarvet ja sellega seotud eelnõusid, võttis vastu kaasava eelarve menetlemise korra ja tegi veel mitmeid otsuseid. 

Enne päevakorra juurde asumist rääkis vallavanem, et endises hooldekodu hoones on remont lõppenud (riigilt eraldatud toetuse eest Ukraina põgenike majutamiseks). Hooldekodust remondi käigus eraldatud mõned toad, loodud pesuvõimalused ja köök.  

Koolidele saadetavate ähvarduskirjade kampaania on Leedus jälle alanud, ilmselt jõuab varsti ka meile. Laupäeval valla sünnipäev, olete oodatud.

Seejärel said sõna eelregistreeritud huvilised:

A.Kuusk – küsimused selle kohta, millal asub vallavalitsus seadust täitma seoses lasteaiakohtadega. Teiseks küsimused koolikohti jaotava programmi kohta. Kolmandaks raamatupidamisprogrammi kohta, ebaselge, kas saab kontakt-e-posti aadressi muuta või ei saa. Summades ka ebaselgus.

T.Tammela – 15.11.2023 oli eetris Pealtnägija, mis tekitas mitmeid küsimusi. Üks osaleja oli volikogu liige Ain Böckler, kes nimetas end Tiskre elanikuks. Seaduse kohaselt peaks Rae volikogu liige olema püsiva elukohaga Rae vallas. Tiskre asub Tallinna linnas, Haabersti linnaosas. Soovin Ainile edu kandideerimisel Tallinna linnavolikokku!

P. Põldmäe – Isamaa ridades on Ülo Timuska volikogus tagasi ja Isamaa fraktsioon jätkab samas koosseisus. 

G. Lehe – vald tegi Lagedi rippsillal oma osa korda, aga eraomanik mitte. Kolm kuud hiljem on eramaal olev silla osas jätkuvalt remontimata. Mis saab edasi? Ülekäigurajad vaja teha, pöörduda Transpordiameti poole. 

A.Böckler – RS on trükitud kriitpaberile, mis ei sobi põletamiseks. Tooge loetud RS-id vallamajja. Küsimused Lagedi kohta ja Vaida kohta eelarves. 

T.Kõiv – selgitasin, et jäätmeid tuleb liigiti koguda ja paberjäätmete (RS) kogumiseks on vallas hulgaliselt konteinereid, ei pea vallamajja lehti tooma.

Teavitasin volikogu, et moodustatud on Isamaa fraktsioon (3 liiget). Põldmäe esimees, Timuska aseesimees. 

Moodustatud on fraktsioon Rae Hääl (8 liiget). Rosenfeld esimees, Ausmees aseesimees. 

Kohe peale valimisi moodustasid Eesti Reformierakonna nimekirjas volikokku kandideerinud Reformierakonna fraktsiooni, 14 liiget. Seega on käesolevaga kõik volikogu 25 liiget fraktsiooni liikmed (poliitikahuvilistele teadmiseks, et Rae Hääle fraktsiooni moodustasid EKRE, E200 ja volikokku SDE nimekirjas kandideerinud ja praegu Parempoolsetesse kuuluv volikogu liige. Kahtlemata huvitav kooslus). 

Teavitasin volikogu, et tänase tähtpäeva puhul kostitab abivallavanem Hannes Ojangu meid kringli ja kohviga (pildil vasakul).   

Volikogu kinnitas päevakorra ning asus seda siis läbi arutama.

1.Rae valla 2023. aasta 9 kuu majandustegevuse ülevaade. 

Ettekandja valla finantsjuht Pille Koiduste – põhitegevuse tulude täitmine 74 %, eelmisel aastal 76%. Põhivara soetust 42 %(33), aga summa suuremad. Kohustuste võtmine 25 % (0). 

Tulud – üksikisiku tulumaksu laekunud 74 % (78), maamaksu 56 % (58), oktoobri lõpuks praktiliselt kõik laekunud. 

Investeeringutest on täidetud 28,8-st mlj-st 12,2 mlj-t. Loodame, et aasta lõpuks täitub võimalikult suure %-ga. 

Maksumaksjaid on hoogsalt juurde tulnud, aga hoog on väiksem. Augusti 2023 seisuga on  11 877 maksumaksjat. Keskmine väljamakse füüsilisele isikule Rae vallas on 2 501 eurot (seisuga august).

2.Kaasava eelarve menetlemise kord – III lugemine

Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esindaja Meelis Kasemaa  – saabus 3 par.ettepanekut, samalt isikult, sarnased. Eelnõu algatajana ei kujundanud seisukohti ettepanekute kohta, soovis, et juhtivskomisjon otsustaks. Näen, et saab vastu võtta. 

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni aseesimees Ain Böckler– istung toimus 13.11.2023, kohal 13/2. Arutasime muudatusettepanekuid. Olid sisulised, aga komisjon ei toetanud. Otsustati saata vastuvõtmisele.

Oli sõnavõtt parandusettepanekute toetuseks ja ka repliik. Volikogu hääletas parandusettepanekuid ja ei toetanud neid. 

Võttis eelnõu vastu. 

3.Rae valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava kinnitamine – II lugemine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – muud.ettepanekuid ei tulnud. Komisjon tegi ettepaneku võtta arengukavast välja investeeringute numbrid, siduda eelarvestrateegiaga. VV toetas. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimees Alex Kuusk – koosolek toimus 9.11.2023, kohal 10/5. Komisjon tegi ettepaneku võtta arengukavast välja rahalised numbrid ja toetas vastuvõtmist. 

Volikogu kinnitas arengukava.  

4.Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Ettekandja vallavanem M.Sarik – struktuur on volikogu ainupädevuses, VV-l õigus teha muudatusi eelarve piirides. Ametikohti oli 2023 oli 97,5, 2024 näeme vajadust 100,5 ametikoha järele. 3 uut ametikohta: järelevalveameti juhataja, kantselei spetsialist ja info spetsialist.

Järelevalveamet – kogu järelevalve koondub ühte kohta. Lisandub juhataja ametikoht, ülejäänud 3 ametnikku tuuakse teistest ametitest üle. Kokku siis 3+1. Kantselei spetsialist hakkab tegelema personalitööga ning info spetsialist RS ja info edastamisega. Kuupalgad on planeeritud 3000, 2000 ja 2100 eurot. 

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt – komisjon toimus 13.11.2023, osales 13/2. Suunata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00.

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

5.Rae valla 2024. aasta eelarve.

Ettekandja valla finantsjuht Pille Koiduste – kõikides komisjonides tutvustatud, võtame komisjonis kõlanud ettepanekuid arvesse enne II lugemist. 

Põhitegevuse tulud on 66,53 mlj, põhitegevuse kulud on 66,48 mlj. 

Üksikisiku tulumaksu laekumist planeerime 8,1 % tõusuga, maamaksu 9,6 % tõusuga. 

Maksumaksjate arvu kasvuks planeerime 4,2 %, sissetuleku kasvuks 6 %. 2 665 eurot maksumaksja kohta. 

Laenu võtame 2024.aastal 15 milj-t. Palun saata II lugemisele.

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt – 13.11.2023, kohal 13/2. Oli hulgaliselt küsimusi ja mis jäid komisjonis vastuseta, on saadetud hiljem kirjalikult. Osad read on veel muutumises. Eelarvestrateegiat ei ole täies ulatuses arvesse võetud, dividendide võtmise kohta puudub majandusarvestus. All-asutuste eelarvetega tegelesin. Valla põhitegevuse tulud ja kulud on praktiliselt võrdsed, st et meil sisuliselt puudub investeerimisvõimekus. Toetasime II lugemisele saatmist, par.ettepanekute tähtajaks 29.11.2023, kell 12.00.

Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni kaasettekanne Helen Kübaralt – 07.11.2023, 7 kohal. Sotsiaalvaldkonna eelarve on oluliselt suurem, sest Rae Sotsiaalkeskusse on otsustatud üle tuua tugi-isikud, varem ostsime teenust. Toetame II lugemisele saatmist. 

Keskkonnakomisjoni kaasettekanne Kaido Kivistikult – 15.11.2023, 10 kohal. P.Koiduste tegi ülevaate. Arutelu, sh dividendipoliitika üle. Toetame II lugemisele saatmist.

Kultuuri-ja hariduskomisjoni kaasettekanne Alex Kuuselt – 09.11.2023, kohal 10/5. Arutasime, oli küsimusi, nt HEV, koolibusside hinnatõus, Uuesalus ei ole lastaeda, maskott on kallis, tm % on vähendatud. 8 häälega toetasime II lugemisele saatmist. 

Volikogu liikmetel oli küsimusi, mis said ka vastuseid. Peeti ka kõnesid ja öeldi repliike. 

Volikogu saatis eelarve II lugemisele, määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

6.Rae Vallavolikogu 21. juuni 2016 määruse nr 56 “Rae valla noortevolikogu põhimäärus“ muutmine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe: 7 a muutmata kujul olnud määrus. Koostöös noortevolikoguga ettepanek muuta nelja punkti. 1. võimalus kasutada hääletamisel pabersedelit; 2. Kohustada noortevolikogu olema info vahendaja volikogu ja noorte vahel. 3. Noortevolikogu juhtkonna valimised viia elektrooniliseks. 4. Noortevolikogu komisjonide määramine anda vabaks.

Juhtivkomisjoni kaasettekanne Alex Kuuselt – 09.11.2023. Tutvustati kõiki nelja muudatusettepanekut. Komisjon toetas II lugemisele saatmist, par.ettepanekute esitamise tähtajaks kell 12. 

Oli küsimusi ja vastuseid. Põhiliselt, et miks noorte puhul liigume tagasi pabersedelite juurde. Vastus: noored on küll väga digiteadlikud, aga probleemiks on isikutuvastuse võimekuse puudumine. Ilma selleta aga e-hääletust läbi viia ei saa. 

Volikogu otsustas saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

7.Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määruse nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – KeA on pöördunud, et vallas toimub ebavõrdne kohtlemine. Biojäätmeid, paberit ja kartongi ei pea väiksemad ettevõtjad eraldi koguma. Kohustus ettevõtjatele piirata konteinerid ühes kohas kas piirdeaiaga, varjualusega või prügimajaga tekitas keskkonnakomisjonis elava arutelu, sõnastus vajab täpsustamist. Biolagunevate jäätmete äravedu praegu 1x nädalas, eelnõuga pikendatud kahele nädalale. 

Keskkonnakomisjoni kaasettekanne Kaido Kivistikult – 15.11.2023. kohal 10/5. Saime ülevaate muudatustest, elavam arutelu ettevõtjate kohustuse üle. Otsus saata II lugemisele, määrata par.ettepanekute tähtajaks 29.11.2023 kell 12.00. 

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja. 

8.Nõusoleku andmine kinnisvara arendamise kontseptsioonile läbi hoonestusõiguse seadmise

Ettekandja abivallavanem Hannes Ojangu – seni on valla kinnisvara võõrandatud valla eelarve täitmiseks. Eelarvesse on laekunud korraga suuremad summad, aga kinnistud saavad ükskord otsa. Et seda ennetada, on plaanis edaspidi seada hoonestusõigus valla arendatavale maale ning teenida tulu valla eelarvesse hoonestusõiguse tasust. Vald viib läbi planeerimismenetluse, määrab sihtotstarbe, ehitab välja taristu ning seejärel seatakse hoonestusõigus isikule, kes leitakse enampakkumise korral. Adv.büroo Sorainen on koostanud õigusliku analüüsi alternatiivide kohta. Kõige mõistlikum, et vald asutab oma arendusühingu aktsiaselts Elveso tütarettevõtjana, kes teeb investeeringu taristusse ning leiab enampakkumise teel hoonestusõiguse saava isiku. Näitena oleme kasutanud Põllukivi kinnistut. Hinnanguline kalkulatsioon on järgmine: müügi korral oleks tulu 4,08 mlj. Hoonestusõiguse müügi korral oleks tulu 11,7 mlj (näidistingimused: I sissemakse 20% 816 tuh, kuumakse 18 133 kuus/aastas 218 tuh eurot 50 aasta jooksul).  Iga-aastased maksed seotakse THI-ga, seega nominaalselt ajas kasvavad. Finantseerimisel mõistlik kasutada pangalaenu. Sinna laenu võtmine ei lähe valla laenupiirangu alla. 

Eelarve-ja arengukomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaalt-  13.11.2023 arutas, kuulas ära ettekande ja küsis küsimusi. Komisjon toetas vastuvõtmist. 

Oli küsimusi, vastuseid, sõnavõtte ja repliike. 

Põhiline selles, et Rae valla lahendus on unikaalne Eestis, sest ka asjaolu, et Rae vallale kuulub palju arendatavat maad, on unikaalne. Hoonestusõiguse seadmise tingimuste üle otsustamine toimub ka edaspidi volikogu poolt. Kinnistute müügilt hoonestusõiguse müügile üleminek tekitab olukorra, kus kinnistud jäävad Rae vallale alles, aga tulu neile hoonestusõiguse seadmisest laekub valla eelarvesse ja võimaldab teha vajalikke investeeringuid. Selle otsusega panime aluse Rae valla jõukaks jäämisele. 

Volikogu võttis otsuse vastu. 

9.Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja lisatasude määramine.

Ettekandja fraktsiooni nimel Tarmo Gutmann – oleme volikogus 2 a tagasi otsustanud, et kahe aasta möödumisel vaatame VV palga üle. Nüüd siis vaatamegi. Olen koostanud eelnõu ja võrdlused naabritega. Võrdluses Viimsi (62) ja Saue vallaga (66) on ametnikke Rae vallas vähem (49). Sellest tulenevalt ettepanek määrata vallavanema palgaks 5 300 eurot ja abidele 4 300 eurot alates 01.01.2024. 

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni poolt – arutasime, olid mõned ebatäpsused eelnõus, need on ära parandatud. Arutelu tulemusena oli komisjoni seisukoht 3/7/2 ehk mitte toetada vastuvõtmist volikogus.

Oli küsimusi ja vastuseid, sõnavõtte ja repliike. 

Volikogu võttis otsuse vastu. 

10.Audiitori määramine.

Ettekandja finantsjuht Pille Koiduste – audiitortegevuse seaduse järgi on kohustus vahetada audiitorit, kui on 7 a auditeerinud. ELSS on valda 7 a auditeerinud. Tegime avaliku pakkumise, pakkumise esitas vaid üks büroo (AuditConsult) hinnaga 6 tuh eurot aasta kohta. Audiitoril on KOV-i kogemus, viimati Saue vald. Audiitori määramine volikogu ainupädevuses. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjonilt – toetasime ühehäälselt vastuvõtmist. 

Volikogu määras audiitoriks AuditConsulti. 

11.Rae Vallavolikogu 30.11.2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine.

Ettekandja eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – Isamaa esindaja Priit Põldmäe on esitanud ettepaneku vahetada Agu Laius Priit Laatre vastu. Seetõttu olen esitanud vastava eelnõu. Palun toetada. 

Volikogu muutis koosseisu ära. 

Istung sai läbi kell 21.02. 

Rae vald sai uue abivallavanema

Rae vallavolikogu kinnitas 19.09.2023 toimunud istungil uueks abivallavanemaks Hannes Ojangu, viis läbi valla 2024-2027 eelarvestrateegia I lugemise ning sama mitme teise eelnõuga. Tänukirja andmise otsuse võttis volikogu vastu. 

Tavapäraselt sai sõna vallavanem, et anda ülevaadet aktuaalsetest teemadest. Ukraina sõjapõgenike puhul erilisi muudatusi ei ole, tavapärased saabumised ja lahkumised. Kooli algus ka tagasilööke ei toonud. 21-22.sept 2023 toimub üleriigiline omavalitsuspäev Kindluse koolis Rae valla tõstatatud teemal – andmepõhine juhtimine. Teema on väga aktuaalne ja huvi on suur. 

Rae valla liikumiskuu on pooleli, osalevad kõik lasteasutused. Järgmisel nädalal annab ka vallavalitsus oma panuse. 

Küsimus – mujal mure Ukraina lastega, kes lahkunud, aga kooli nimekirjas edasi. Kuidas meil?

Vastus –meil seda probleemi ei ole. 

Volikogu liige A.Böckler pidas kõne, kus märkis ära valla kommunikatsiooni nõrkuse. Näiteks sai ta Päästeameti Jüri komando nurgakivi panekust teada meediast, eelinfot ei olnud. On toimunud vallasekretäri vahetus, ka selle kohta infot ei ole. Lõpetuseks pani südamele, et otsustaksime volikogus küsimusi südametunnistuse kohaselt, sest meid siia valitud.

Kirjalikud küsimused lasteaia kohatasu teemal nende laste kohta, kes on läinud kooli. Teiseks Vaida aleviku kergliiklusteede ehitamise kohta. Kuna ehitustegevus ulatub eramaale, siis on ebaselge, kuidas ehitusluba väljastatud. Kolmas küsimus vaidluse kohta Peetri seltsiga kinnistu kasutamise üle.  

Seepeale avaldasin volikogule, et olen Peetri seltsi liige ning mitte ainuke volikogus. 

Volikogu kinnitas päevakorra. 

Rae Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, Rae Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine. 

Ettekandja vallavanem: teatavasti esitas Tanel Tammela 29.08. avalduse ametist lahkumise kohta alates 20.septembrist. Antud olukorras peavad astuma tagasi ka teised abivallavanemad ning tulenevalt põhimäärusest teen ettepaneku kinnitada vallavalitsus koosseisus Anna Õuekallas, Bärbel Salumäe ja Hannes Ojangu.

Abivallavanema kandidaat Hannes Ojangu  – olen alates 2007 Rae valla elanik, elan Peetris. Taneli lahkumise tõttu tegi Madis ettepaneku liituda meeskonnaga. Ettepanek tundus huvitav, koduvald siiski. Leidsin endast soovi ja motivatsiooni käed külge lüüa, kaasa aidata. Hariduselt olen TTÜ majandusteaduskonna lõpetanud, erialaks finants-ja strateegiline juhtimine. Mikrokraad mereakadeemiast. Kogemus ja praktiline vaade tooks lisaväärtust valla igapäevajuhtimisse. HEAK-i juht viimased 5 aastat, sh koostöö KOV-idega. Lisaks olen olnud Harjumaa Arengunõukogu aseesimees, turvalisuse nõukogu liige. EAS-is olen auditikomitee esimees. Technopolis ka kaasa löönud. 

Loodan, et koostöö klapib, vallavanemaga aastaid koostööd teinud. 

Ettepoole vaadates märksõnadeks kogukondade vaade rohepöördele, noorte ja noortega seotus. 

Küsimus – millele tuginedes soovib vallavalitsus kõik vabastada?

Vastus – vallasekretär Meeli Vaarik vastas, et vastavalt põhimäärusele ja KOKS-ile. 

Küsimus – Rae valla elanik aastast 2007, elate Peetris, kuidas te siis saite Lääneranna vallas kandideerida?

Vastus- kandideerimise ajaks registreerisin end maakodu valda. Sain kandideerimise kogemuse.

Küsimus – miks olete astunud Reformierakonda?

Vastus – Reformierakonnaga olen professionaalset koostööd teinud aastaid, pigem oli küsimus ajastamises. 

Küsimus –  Rae ettevõtjate liidu juhatuses, kas vastuolu ei ole?

Vastus – käivitusfaasis oluline, et oleks olemas isik, kes selle läbi viib. Oktoobris on plaanis üldkoosolek, siis astun tagasi. 

Küsimus – kas EKRE-sse astumise järel oleksite ka kandidaat?

Vastus – ei saa aru, kellele küsimus on suunatud?

Böckleri sõnavõtt – olete jätkuvalt HEAK-i juhatuse ja EAS-i nõukogu liige. Lootus, et suudate ikka oma põhitöö ära teha kõrvaltööde kõrvalt. Loodan, et jätkate eelmise ametitäitja tööd. 

Põldmäe repliik – tean kui oluline on võimu teostamise juures poliitiline side ja usaldus. Seetõttu teen ettepaneku, et Reformierakonna Rae piirkonna juht Tarmo Gutmann saaks abivallavanemaks.

Kuna esimesel lugemisel vastuvõetava eelnõu puhul on teoreetiliselt võimalik teha parandusettepanekuid, siis esitas P.Põldmäe kirjalikult parandusettepaneku asendada eelnõus Hannes Ojangu nimi Tarmo Gutmanni nimega. 

Küsisin seepeale Tarmo nõusolekut. 

T.Gutmann ei olnud nõus kandideerima, sest hea kandidaat on juba olemas ning tal on piisavalt tegemist kõigis oma praegustes kohustustes.  

Seejärel tehti ettepanek korraldada salajane hääletus, kuna isikuvalimised. Kiire kontroll valla põhimääruse sätetest ning lükkasin ettepaneku tagasi, sest ei ole tegemist isikuvalimistega, vaid valitsuse kinnitamisega tervikuna. Volikogu liikmel on õigus nõuda nimelist hääletust, aga seda keegi nõudnud ei ole. 

Hetk enne lillede üleandmist abivallavanem Hannes Ojangule.
Rae valla uus abivallavanem Hannes Ojangu. Vahetult enne lillede üleandmist. Foto:S.Reinpuu

Tulemusena võttis volikogu 12 poolthäälega eelnõu vastu ja Hannes Ojangust sai Rae abivallavanem.

2. Rae valla 2024. – 2027. aastate eelarvestrateegia kinnitamine.

Ettekandja finantsjuht Pille Koiduste: 23 527 elanikku Rae vallas. Tulude osas välja toodud pikem periood muutuse kohta ning prognoos. Maksumaksjaid 11 700, arv kasvab u 5 % aastas. Tulumaks kasvab samuti, 2023aasta 43-lt mlj-lt, 2027-ks 63 mlj-ni.

Kulud kasvavad samuti, mh käibemaksumäära tõusu tõttu. Põhitegevuse tulem peab olema vähemalt 0. Vald soetab palju vara, mis kajastub ka rahavoogude tabelis. 

Kaasettekanne Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – arutasime 11.09.2023 koos teiste komisjonidega. Saime ülevaate, esitasime küsimusi. Keskkonnakomisjoni seisukoht on saata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023. 

Haridus-ja kultuurikomisjoni kaasettekanne Jens Vendel – arutasime samuti 11.09.2023. Kohal oli 7 komisjoni liiget, oli võimalik küsimusi küsida. Komisjon võttis info teadmiseks.

Kaasettekanne Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – osalesime samuti 11.09. toimunud arutelul. Komisjoni liikmed küsimusi ei esitanud, võtsime teadmiseks, et läheb I lugemisele ja saadetakse II lugemisele. Parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – 11.09. toimunud koosolekul osales 11/4. Kuulasime ära ettekanded, arutelu oli pikk, aga küsimusi oleks võinud rohkemgi olla. Enne toimumist oli volikogu liige  Indrek Raig saatnud parandusettepanekud Järvekülas asuvate teede osas. Komisjoni seisukoht oli, et otsustame koos teiste parandusettepanekutega. Oli hulgaliselt küsimusi täiendava info osas vallavalitsusele. Vastused lubati anda 21.septembriks 2023. Komisjonis menetlemise ajal puudus seletuskiri, see on praeguseks lisatud. Seetõttu olin komisjoni istungil seisukohal, et menetlus tuleb katkestada. Komisjonis tegi T.Gutmann ettepaneku saata II-le lugemisele ja komisjon toetas seda ettepanekut. Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrasime 27.09.2023 kell 12.00. Ootame ära vallavalitsuse täiendavad selgitused, need on volikogu liikmetele abiks parandusettepanekute esitamisel. 

Küsimus- tulumaksu laekumise prognoos kõrge: + 33 % perioodil 2023-2027?

Vastus – minevikku arvestades reaalne, aga see on siiski prognoos. 

Saadetud II lugemisele ja määratud parandusettepanekute esitamise tähtaeg 27.09.2023 kell 12.00.  

3. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.

Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, ettekandjaks Meelis Kasemaa – pean oluliseks, et diskussioon algaks sel teemal, kuidas vormistada arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord. Eelnõu tegemisel on inspiratsiooniks olnud Saku valla kord. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees A.Böckler – diskussioon toimus juba komisjonis, otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.’

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras tähtaja. 

4. Kaasava eelarve menetlemise kord. 

Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, ettekandjaks Meelis Kasemaa – ka see eelnõu on mõeldud diskussiooni algatamiseks, seekord on inspiratsiooni saadud Jõelähtme vallast. Diskussiooni käigus saame läbi arutada, kas Rae valla olemasolevad võimalused on piisavad, võib-olla leiame veel paremaid lahendusi. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees A.Böckler – diskussioon oli veelgi elavam. Saame kaasata elanikke teatud objektide rahastamise otsustamisse. Kaasav eelarve võimaldab erinevates kantides teha asju erineval ajal. Ka ideede kogumiseks hea plaan. Otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.

5. Rae Vallavolikogu 15. novembri 2022 määruse nr 22 “Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord“ muutmine. 

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – 2022 a novembri määrus, aga siiski on  mõned parandused juba vaja teha. Korrigeerime summasid võrdluses kõrgemate võistlustega, täpsustame toetuse taotlemise korda ja taotlejate esitatud tingimusi. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel– koosolek toimus 7.09.2023 Peetri koolis. Väga pikka arutelu ei olnud. Palju muid punkte arutati, mida võiks muuta. Toetada II lugemisele saatmist, parandusettepanekute tähtajaks  27.09.2023 kell 12.00. 

Küsimus – kas on preambulis ja esimeses punktis viited ebakorrektsed? 

Vastus – jah.

G.Lehe sõnavõtt – eelnõud ei ole piisavalt arvestatud välismaal õppinud noorega, sest nad ei ole vahepeal olnud valla elanikud ja seetõttu ei kvalifitseeru toetusele.

Volikogu saatis II lugemisele ja määras parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.   

6. Tänukirja andmine

Ettekandja abivallavanem B.Salumäe – vallavalitsuse tuli ettepanek Lagedi koolist anda volikogu tänukiri õpetaja K.S-le. Tal täitus 30-nes tööaasta ja vallavalitsuse tänukiri on juba antud. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – Arutasime komisjonis. Vald on suur, alati tekib küsimus, kas ka isiklikult laureaati tunnen. Jah, pikalt panustanud, tubli inimene. Komisjon toetas kümne poolthäälega tänukirja andmist.

Küsimus – ei ole vastuseisu tänukirja andmisele, aga kas on ka teisi samaväärseid, teistes valla koolides?

Vastus – täpset arvu hetkel öelda ei oska, aga Lagedil ja Vaidas, ka Jüri G-s on pikaaegseid õpetajaid. Teiste vähem, sest uued koolid. Koolid peavad arvestust ja esitavad sobiva kandidaadi tekkimisel. 

E.Niinepuu repliik – pikalt olles olnud Lagedi kooli hoolekogu esimees, saan öelda, et tegemist kutsumusega õpetajaga. Suudab õpilastega luua vaimse suhte, mis jätkub ka peale lõpetamist, veel aastaid. Ka mentor noortele õpetajatele.

J.Vendeli repliik – Rae vallas tunnustatakse õpetajaid korra kohaselt. 5.oktoobril on õpetajate päev. Väga positiivne, et volikogu tunnustab õpetajaid. 

M.Rosenfeldi repliik – hea teada, et kandidaadi esitamise initsiatiiv on koolil ja vallavalitsus otsustab, keda esitada volikogule.

Volikogu andis tänukirja. 

Istung lõppes kell 18.50.

Blogisse
Hannes Ojangu ja Tõnis Kõiv

Peetri põhitänav saab uue kuue

22.08.2023 volikogu istung algas abivallavanem Tanel Tammela tagasiastumise teatega, millele järgnes tavapärane kirjalike küsimuste üleandmine. Volikogu otsustas pikendada Mõigu korterelamute jaoks gaasikatlamaja aluse maa rendilepingut ning keelduda Uuesalus arendusest. Lisaks kinnitasime revisjonikomisjoni tööplaani 2023-2024 aastateks. 

Vallavanem Madis Sarik – Ukraina sõjapõgenike teemast nii palju, et vallast on 3-4 peret lahkunud, aga samapalju ka lisandunud. Lahkuvad erasektorist leitud elamistesse. Vald sai riigilt 88 tuh eurot endise hooldekodu ümberehitamiseks, et saaks vastu võtta 20 sõjapõgenikku. Vallavalitsuse põhirõhk on koolide-lasteaedade uueks õppeaastaks ette valmistamisel, kõik läheb kenasti. Teetööd lõpevad samuti 1.septembriks 2023. 

Abivallavanem Tanel Tammela – 3 tagasi asusin ametisse, augustis 2020. Valimiste järel jätkasin. Tänan volikogu usalduse eest. Annan teada, et plaan on esitada avaldus tagasiastumiseks alates 19.09.2023. Kolm aastat on olnud pikk aeg, olen saanud palju kogemusi. Vägagi erinev eraärist. 

Lähen erasektorisse tagasi, jätkan senitehtut. Mõned näited käimalükatud või tehtud projektidest: fiiberoptiline kaabel Järvekülla, Rae valla kliima-ja energia kava, isesõitev buss Peetris, tulemas Rae valla ettevõtjate päev (edu ettevõtjate liidule), 2020 sügisel sai algus pandud Rae omavalitsuspäevale, sel sügisel üleriigiline omavalitsuspäev Rae vallas. Koostöö lähivaldade ja Tallinna linnaga, ees ootamas rattaringluse projekt, bussiliikluse parendamine, energiatõhususe projektides vald edukalt osalenud. Edaspidiseks ette valmistamisel hoonestusõiguse müük, töö jätkub. 

Vaade Peetri kooli poole. Üks näide tagasiastuva abivallavanema tööst.

Vallavolikogu tänas abivallavanemat aplausiga. 

Mati Sarevet esitas kirjalikud küsimused seoses Laasi kinnistu dp-ga, mis läheb tema arvates vastuollu ÜP-ga. Seal on mitmeid keerulisi juriidilisi küsimusi, ootab vallavalitsuselt vastuseid.

Ain Böckler selgitas, et tal oli plaanis esitada üks avaldus, aga ta siiski ei esita seda. Küll aga esitas kirjalikud küsimused MTÜ-de rahastamise kohta.  On samad küsimused ka varasemalt esitanud, aga ei ole saanud vastuseid. Probleem on majandusaasta aruande esitamata jätmises toetuse saajate poolt ja põhiküsimus, kas nüüd vald nõuab raha tagasi?

Teine küsimus Rae valla koolidevahelise spordivõistluse kohta, kas tehakse ikka? Raha on eelarves olemas, kes selle eest vastutab?

Eneli Niinepuu rääkis, et tema mure on ammu tekkinud, juba 2014.aastast üleval olev teema Lagedi rippsillast. Esitas küsimused olemasoleva ja uue silla rajamise kohta vallavalitsusele. 

T.Kõiv – informeerin vallavolikogu tänasest Rae valla valimiskomisjoni otsusest, mille kohaselt on Tairi Tikko volitused peatatud tema avalduse alusel kuni 31.12.2023 ning tema asemel määratud asendusliige Eduard Erki Laur. Tervitame uut volikogu liiget. 

  1. Ülevaade lasteaiakohtadest.

Abivallavanem Bärbel Salumäe: Viimased 5 lasteaeda on kõik ehitatud Peetri kanti. Ehituslik kohtade arv lasteaedades onn 2 120 last, aga lasteaias käib seisuga 04.08.2023 1 898 last.

Lasteaia järjekorras on 1096 last, neist on alla 1,5 a vanuseid on 445 (puudub kohustus lasteaiakohta tagada). Ülejäänutest on 181 valinud erasteala ja 392 eralastehoiu ning 78 on lihtsalt kodus. 

Lähitulevikus on algamas Uuesalu LA ehitus (8 rühmaga), Lagedi LA laiendus ja Assaku LA laiendus. HEV kompetentsikeskus (4 rühma) vabastab samuti LA-des kohti. Peetri kandi uus lasteaed planeerimisel. 2026 a lõpuks juures 652 kohta, mis katab ära puudujäägi 2023.a seisuga. 

Kaugema tuleviku planeerimisel tihe koostöö planeerimise osakonnaga, et koos elanike juurdekasvuga uutes arendustes tuleks kaasa ka lasteaiakohtade loomine samades arendustes.  

Küsimus – kuidas suunitlus on, kas sõimelapsed kodus või lasteaias?

Vastus – pere otsustada.

Küsimus – kas ainult rahvastikuregistri järgi toodud prognoos?

Vastus – täpsustatud

Küsimus – kas Lagedil lapsed kooli ruumidesse? 

Vastus  – ei pruugi minna kooli ruumidesse

Küsimus  – kuidas kompenseeritakse kodus olevate laste kulusid?

Vastus – mudilastoetusega

Repliik M.Vahar –kava peab ette nägema ka rahvastiku vähenemist, et tulevikus ei jääks lasteaiad tühjaks.

Repliik Eneli Niinemägi – täpsustan, et ka vanavanemal on õigus lapsega koju jääda, last hoida. 

Repliik Ain Böckler – tõstsime just lasteaia kohatasu, aga toetust ei tõstnud. 

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks, otsust vastu ei võetud. 

2. Rae valla 2023 aasta 6 kuu majandustegevuse ülevaade.

Finantsjuht Pille Koiduste esitas ülevaate Rae valla 2023.a eelarve täitmisest I poolaastal. Laenu on vald võtnud 300 tuh, eelarves 25,7 mlj-t. Tööjõukuludest täidetud 47 %, majandamiskuludest 42 % (madalamate energiakulude tõttu). 

Investeeringud saavad aasta lõpuks tehtud 71 % ulatuses, osad võivad jääda tegemata, lükkuvad järgmisesse aastasse või ei laeku vajalikke toetusi. 

Küti tee ja Pargi tee ristmikul on nüüd ring, mis eelduslikult võtab maha kiirust ja aitab luua turvalisemat elukeskkonda.

Eelarve-ja arengukomisjoni nõudis tabelit rida-realt investeeringute kohta ning see saab parema ülevaate saamiseks loodud. 

Maksumaksjate arv on kasvanud 5 %. 

Väljamaksed füüsilistele isikutele on kasvanud 15 %, keskmine sissetulek Rae vallas on 2 490 eurot,kasv 8,6 %. Võrdluses teiste valdadega on Rae vallas kõige kõrgem sissetulek. 

Tänapäevane künnis Mõigu teel, nüüd on neid seal kaks, et veelgi tõhusamalt hoida sõidukite kiirust lubatud piirides. Ikka elukeskkonna kvaliteedi huvides.

3. Juhtme 23a kinnistu rendilepingu pikendamine.

 Vallavanem: VV poole on pöördunud Utilitas Tallinn, kes soovib pikendada nendega sõlmitud rendilepingut Mõigus asuva kinnistu kohta, seal asub konteinerkatlamaja. Leping sõlmiti 2008 aastal. Taotlesid samadel tingimustel pikendamist, siis teeb VV ettepaneku pikendada lepingut samadel tingimustel, st aastatasu muutub absoluutnumbris, aga on jätkuvalt 17 % maa maksustamishinnast. 

Eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjon toimus 14.08.2023, kohal oli 11/4. Arutasime pikendamist. Komisjon teeb ettepaneku võtta eelnõust välja hetkel kehtiv rendisumma numbriliselt ja toetada vastuvõtmist.

Küsimus –  kust tuleb 17 %?

Vastus – eelmisest lepingust tuleneb. 

T.Kõiv – selgitan, et taotlus oli esitatud lepingu pikendamiseks samadel tingimustel ja seega jäi ka kehtima kunagi kokku lepitud 17 % maa maksustamishinnast. 

Volikogu võttis 19 poolthäälega otsuse vastu. 

Künnis Mõigu teel võimaldab sõita lubatud sõidukiirusega, aga mitte kiiremini. Lõpuni korrektseks saab kui ka värvid peale kantud ja märgid üles pandud.

4. Uuesalu külas Sepasalu kinnistule arendustegevuseks loa andmisest keeldumine.

Vallavanem- kinnistu asub Uuesalus. Lähtetingimused kehtisid kuni 2015.aasta detsembrini. Seega enam ei kehti. Asub rohevõrgustikus. Huvitatud isik taotles 2016 aastal lähteülesande muutmist, vald ei muutnud.  2021 a on Rae vallavolikogu vastu võtnud Rae valla Põhja piirkonna ÜP, selle kohaselt tegemist puhke-ja virgestusmaaga. Huvitatud isikule saadeti eelnõu ja oodati vastust hiljemalt 19.06.2023,  vastust  ei tulnud. Ettepanek keelduda arendustegevuseks loa andmisest. 

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – istung toimus 09.08.2023, kohal oli 9 liiget. Komisjoni seisukoht – toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus. 

Küsimus – väidetavalt on huvitatud isik loobunud 6-st elamuühikust, soovib vaid ühte. Miks VV ei näinud võimalust esialgset realiseerida.

Vastus – ettekanne sisaldas põhjendusi. 

Küsimus – väidetavalt ei ole vallavalitsus huvitatud isiku poole pöördunud

Vastus – on pöördunud. On antud võimalus, mida huvitatud isik ei ole kasutanud.

Volikogu võttis 15 poolthäälega otsuse vastu. 

5. Revisjonikomisjoni aruanne 2022 aasta töö kohta

Revisjonikomisjoni esimees Mati Sarevet: aruanne oli valmis maikuus, aga ei saanud seda varem esitada. Räägin aruande põhilistest asjadest. Ei saanud tükk aega kohtumist abivallavanem Anna Õuekallasega, pidime kasutama selleks volikogu esimehe abi. Küsime küsimusi kirjalikult aga ei saa sisulisi vastuseid. Arendajaid tuleb kohelda samaväärselt. Aga halduslepingud on salastatud ja me ei saa infot.

Vallavalitsus ei taha teid üle võtta, kuigi on lubanud. Väga suur probleem on ka avaliku kasutuse piirangu seadmine (dokumentidele). Ainult siis kui delikaatsed isikuandmed, saab piirata, muidu mitte.

Madis Sarik – arutasime istungil revisjonikomisjoni aruannet ning oleme seisukohal, et tegemist ei ole valla põhimääruse §-s 35 sätestatud kontrollaktiga, vaid isiku subjektiivse hinnanguga, mis ei tugine analüüsile. Aruanne ei vasta samuti formaalsetele haldusdokumentide nõuetele. Revisjonikomisjon ei ole lähtunud valla põhimäärusest, ei ole menetlustoiminguid läbi viinud. 

Küsimus – miks rev.esimees rikub valla põhimäärust ja ei esitanud majandusaasta kinnitamisel aruannet tegevuse kohta?

Vastus – rev.kom esitas tegevusaruande, aga sekretär ütles, et see tuleb ettekandmisele augustis. 

Küsimus – millal volikogu liikmed saavad aruannet näha?

Vastus – saame saata.

Küsimus – oleks pidanud saama ülevaate 2022.aastast, millal see tuleb?

Vastus – 2021 aastal suhtlesime Keermaga, tekkisid lahkarvamused. 2022 neid ei tekkinud, lahendasime ära. Kohtumine oli konstruktiivne. Kirjalik seisukoht on avaldatud MA kohta. Tööaruannet ei ole esitanud.

Küsimus – olen ka olnud komisjoni esimees. Võiksite kaaluda ülevaate andmist volikogule, mida te tegite 2022.aastal. 

Vastus – protokollid on infosüsteemis kättesaadavad. Olen ka varasemaid kontrollakte lugenud. 

Siemi sõnavõtt – paljud viitavad põhimäärusele, aga dokumendi sisu ei olegi volikogu näinud. Volikogu esimehel ei ole õigust dokumenti sisuliselt hinnata.

Kõivu sõnavõtt: revisjonikomisjoni areng positiivses suunas, aga aeglane. Aruanne on 12 lk, aga alates 5-st lk kirjeldatud 2023 aastal toimunud tegevusi. 2022 a aruanne ei saa sisaldada 2023.aasta tegevusi. Ei olnud mingit takistust aruande volikogule esitamisel majandusaasta aruande kinnitamise eel, revisjonikomisjoni esimees sai sõna, aga aruannet ei esitanud. Kirjalikus dokumendis häirivalt palju kirjavigu, eesti keelt tuleb austada. 

Sareveti sõnavõtt – revisjonikomisjoni töö algus oli vaevaline, ei alanud 01.01.2022. Tööplaani saime kinnitatud märtsis. Tähtis on, et revisjonikomisjon saaks vastuseid. 

I.Variku repliik – revisjonikomisjoni töös on oluline jälgida põhimäärust. Jõudu! 

K.Kogeri repliik – see, kes kontrollib teiste seaduste täitmist, peab ise seadust täitma ehk korrektne olema. Praegu põhimäärust ei ole järgitud. 

Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.  

6. Revisjonikomisjoni 2023-2024 aasta tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Mati Sarevet – täna kehtiv plaan olemas, esitasime uuesti kinnitamisele, sest VV arvas, et peab igal aastal vastu võtma. Lugesin põhimäärusest, ei leidnud sellist normi. Tulime VV-le vastu, esitasime uuesti kinnitamiseks. 

Küsimus – kas täitma asute?

Vastus – jah. 

Küsimus – kas tõesti suudate järgneva a jooksul ära teha 5 aruannet?

Vastus – piisab ühest.

Küsimus – millise punkti kohta kontrollakt tuleb?

Vastus – oleme tegelenud erinevate punktidega

Küsimus – ütlete, et VV-st ei saa infot. Esitage kirjalik küsimus VV-le, saatke äraütlev vastus volikogule. Arutame siis. 

Vastus – kogu kirjavahetus on dok.registris üleval. Sealhulgas küsimused ja saadud vastused.

A.Kuuse repliik – pean toetama Matit. Ei ole tema luulu, et VV ei anna infot. Olen küsinud statistikat, jäädi hiljaks, saadeti poolik vastus. Vastused on sisaldanud väärinfot, sain dok.registri põhjal ise panna kokku tõese info. Näen süsteemset probleemi. Positiivset infot avaldatakse. 

I.Variku repliik – me ei ole siin selleks, et dok.registris möllata. Rev.kom esimees peab ise piisavalt jõuline olema ja oma tööga hakkama saama. 

R.Siemi repliik – rev.kom on kui rätsep, kes õmbleb VV poolt antud materjalist.

A.Kuuse repliik – volikogu liige saab tööd teha kui lastakse.

M.Sareveti repliik – saan küll kom.esimeh tasu ja vk liikme tasu, aga see ei ole suur. 

Koger – on lugupidamatu, et rev.komisjoni esimees ei täida valla põhimäärust. Probleeme ka meile ei esitatud. 

I.Variku sõnavõtt – revisjonikomisjoni esimees, kanna oma tiitlit väärikalt ja tegutse nii, et sellest oleks vallale kasu! 

Volikogu kinnitas 15 poolthäälega tööplaani. 

XIII noorte laulupeo rongkäik Rae vald

02.07.2023 toimus XIII noorte laulupidu “Püha on maa” ja see algas rongkäiguga Tallinna kesklinnast lauluväljakuni, millele järgnes laulupidu laulukaare all. 

ERR tegi rongkäigust otseülekande, mida saab täies pikkuses vaadata siit. Rae valla osa algab 25:48 ning kestab ainult valda puudutavana kuni 26:54, vt klipp_etv_otseülekandest_02072023

Põhiliselt intervjuu taustana näeb Rae valda veel kuni 29:54.-ni.

Rae vald on rongkäiguks valmis, kogunemiskoht oli Palace hotelli ees

Rae vallast oli rongkäigus 666 liiget (lauljad, tantsijad, juhendajad), esindatud kõik valla 7 kooli, kokku lausa 31 kollektiivi.

Rongkäigust võtsid osa volikogu esimees ja vallavalitsus täies koosseisus. 

Rongkäigu ees Rae valla silt ning üheks lipukandjaks volikogu liige Henri Ausmaa, foto tema FB-st.
Saabumine
Rongkäik jõudis lauluväljakule, foto V.Vacht

Volikogu liige Jens Vendel lõi kaasa Jüri pasunakoooris, Indek Raig aitas pidu turvata abipolitseinikuna ning Kaido Kivistik tegi videoülesvõtte Rae vallast rongkäigus ning tervitas meid korduvalt.

Esiplaanil abipolitseinik Indrek Raig
Rae vallavolikogu liige abipolitseinik I.Raig

Olgu tervitatud kõik 666 rongkäigust osavõtjat Rae vallast!

Lasteaia kohatasu tõuseb ja maamaksumäär langeb

Volikogu kinnitas 2022.aasta majandusaasta aruande, võttis vastu avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra ja sotsiaalteenuste osutamise korra, kehtestas alates 01.09.2023 uue lasteaia kohatasu määra ning alates 01.01.2024 uued maamaksumäärad. Lisaks tegi veel mitmeid muidki otsuseid. Loe edasi Lasteaia kohatasu tõuseb ja maamaksumäär langeb

EV 105. aastapäeva kõne Rae kultuurikeskuses

24.02.2023 tähistati Jüris Eesti Vabariik 105. aastapäeva piduliku lipuheiskamisega Jüri keskväljakul, mõned tunnid hiljem jalutuskäigu ja küünalde panekuga Jüri kalmistul ja kirikaias, sellele järgnes mälestustseremoonia ja pärgade panek Vabadussõja mälestusmärgile, rongkäik Rae kultuurikeskusesse ja pidulik kontsert-tänuaktus kultuurikeskuses.  Loe edasi EV 105. aastapäeva kõne Rae kultuurikeskuses