Raemõisa Kool asutatud

Rae vallavolikogu asutas Raemõisa kooli, arutas esimest korda 2023.aasta eelarvet ning sellega seotud struktuuri ja palgajuhendit, otsustas muuta Rae Valla Raamatukogu põhimäärust ja kasutamise eeskirja ning tunnistas osaliselt kehtetuks Rail Balticat segava detailplaneeringu…
Käesolev postitus on tavapärasest üldisem ja lühem, sest ei põhine mitte istungi käigus tehtud märkmetel vaid ainult mälul. Nimelt otsustas Word 7.nda punkti juures ootamatult sulguda ning kui uuesti tööle panin, oli kõik seni ülesmärgitu kadunud. Peale seda tegin paberile mõned märkmed.
 
Kõige alguses aga tavapärane avatud mikrofon, kus kõigepealt sai sõna vallavanem, kes rääkis, et üks osa ukrainlasi on Rae vallast lahkunud ja teine osa jällegi juurde tulnud. Sõjapõgenike 6 last käivad lasteaias ja 42 koolis. Jüri kalmistu arhitektuurikonkurss on lõppenud ja tulemused näha kultuurikeskuse fuajees. Rae valla elanike rahulolu-uuring on lõppenud, tulemusi tutvustatakse jaanuarikuu volikogus.
 
Eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa informeeris volikogu, et komisjon arutas koos teiste komisjonidega Harjumaa arengustrateegiat 2040+, ettekandjad Harjumaa Omavalitsuste liidust. Arutelu järel allkirjastati ja saadeti strateegiale kolm ettepanekut – 1. täiendada strateegiat Vene sõja mõjudega, 2. täiendada strateegiat Vene laiusega raudteest loobumise kohta tehtud otsustega, 3. täiendada strateegiat siseveekogude ranna-ja kaldaalade avaliku kasutusse andmise kohustusega.

Vaskjala talvine maastik.Foto: N.Kaptyug

Seejärel kandis Priit Põldmäe ette avalduse, mille kohaselt langetatakse otsuseid volikogu enamuse poolt, mille moodustab Reformierakonna fraktsioon ning fraktsiooni ja volikogu juhib sama isik ning see opositsioonile ei meeldi. Kui ei meeldi, siis tuleb umbusaldada ja sinnani lõpuks siis välja jõutigi.
Alex Kuusk rääkis, et ta ei ole oma küsimustele vastuseid saanud, esitas uued küsimused. Muuseas astus tagasi haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe kohalt.
Ain Böckler kiitis algatuseks Riigikogu liiget Mart Võrklaeva Vaida toetamise eest, seejärel andis üle mõned ettepanekud ning astus tagasi eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimehe kohalt.
Gerli Lehe esitas tagasiastumise avalduse sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni aseesimehe kohalt.
Meelis Rosenfeld astus tagasi keskkonnakomisjoni aseesimehe kohalt.
 

Vaskjala veehoidla. Foto: N.Kaptyug

Tõnis Kõiv informeeris volikogu selles, et Illak on esitanud novembrikuus tehtud otsuse kohta vaide ning kui vaide puudused kõrvaldab, siis tuleb otsustamisele jaanuari volikogus.
Teiseks, et valminud on 2023.aasta tööplaan nii volikogu kui komisjonide jaoks ning see saadetakse kogu volikogule. Rõhutasin, et jaanuaris ja mais toimub volikogu neljandal teisipäeval.
 
Seejärel kinnitasime üksmeeles päevakorra ja asusime seda läbi vaatama.

1.    Kliima ja energiakava. Balti Keskkonnafoorum- Kai Klein.
Ettekandest saime teada suurte kliimaprobleemide olemasolust ja seosest Rae vallaga. Samuti Rae valla jaoks koostatud tegevuskava kohta.
Volikogu liikmete küsimuste kohaselt tunduvad eesmärgid vähe-ambitsioonikad olevat.
 
2.    Rae valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve. Ettekandja Tiit Keerma.  Aasta viimasesse lisaeelarvega kajastatakse kõik veel kajastamata sihtotstarbelised laekumised ning lisaks suurendatakse üksikisiku tulumaksu ülelaekumise arvelt asutuste energiakulusid. Lisaeelarve kogumaht 1,3 mlj eurot. Kuna üks 77 765 eurone sihtotstarbeline laekumine tuli peale juhtivkomisjoni koosolekut, siis palus vallavalitsus, et volikogu teeks istungi ajal muudatuse. Etteruttavalt ütlen, et volikogu seda üksmeeles ka tegi.
Juhtivkomisjoni esimehena pidas kaasettekande eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa. Komisjoni istung toimus 12.12.2022 ning nii ettekanne kui arutelu olid põhjalikud, küsimused said vastused. Komisjoni ettepanek esimesel lugemisel vastu võtta.
Volikogu kinnitas lisaeelarve.
 
3.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Ettekandja Madis Sarik: elanike arvu kasv kasvatab üha töökoormust ning seetõttu ja soovist pakkuda paremat teenust, on ettepanek suurendada ametikohtade arvu nelja ametniku võrra. Juurde tulevad liikuvus-, järelevalve-ja teespetsialistid ning jurist.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaalt: komisjon arutas ning palub suunata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 28.12.2022 kell 12.00.
Nii volikogu ka tegi.
 
4.    Rae valla 2023. aasta eelarve. Ettekandja Tiit Keerma: järgmise aasta eelarve on pea 27 mlj euro võrra suurem kui käesoleva aasta oma. Põhiline kasvu põhjus üksikisiku tulude kasv ja investeeringute kasv. Järgmise aasta eelarve kogumaht on u 90 mlj eurot.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: arutasime ühiskomisjonis, mis toimus 12.12.2022. Oleme nõus II lugemisele saatmisega.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni asesimees Meelis Rosenfeld: arutasime ühiskomisjonis, mis toimus 12.12.2022. Oleme nõus II lugemisele saatmisega.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjon arutas. Juhime tähelepanu, et eelarvest kõige suurema osa võtab haridus, seda nii palkade kui investeeringute osas. Komisjoni ettepanek on suunata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 28.12.2022 kell 12.00.
Nii volikogu ka tegi.
 
5.    Rae Vallavalitsuse palgajuhend. Ettekandja Madis Sarik: kaasajastatud palgajuhendisse on sisse viidud seadusega nõutud muudatused töötajate informeerimises jm täpsustused. Muuhulgas on muudetud palga maksmise aega, senise 5.ndaks kalendripäevaks asemel 5.ndaks tööpäevaks.
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjon arutas ning palub suunata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 28.12.2022 kell 12.00.
 
6.    Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri. Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: senine eeskiri vajab täpsustamist ja parandamist, sest on aastast 2010. Suuremaks muudatuseks on lemmikloomade märgistamise ja registreerimise kohustuse laiendamine ka kassidele. Üleminekuaeg kuni 01.01.2024.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: komisjon arutas ja toetas II lugemisele saatmist, parandusettepanekute tähtajaks 30.12.2022 kell 12.
 
7.    Rae Valla Raamatukogu põhimäärus. Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – volikogu on varasemalt otsustanud moodustada Peetri raamatukogu, Lagedi raamatukogu ja Vaida raamatukogu liitmise tulemusena Rae Valla Raamatukogu ning nüüd on aeg kinnitada põhimäärus.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: komisjon arutas põhimäärust ning toetab vastuvõtmist.
Volikogu kinnitas põhimääruse.
 
8.    Rae Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri. Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – uus raamatukogu vajab ka uut eeskirja.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: komisjon arutas eeskirja ning toetab vastuvõtmist.
Volikogu võttis eeskirja vastu.
 
9.    Rae valla asutuse „Raemõisa Kool“ asutamine. Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – Rae valla elanike kasv jätkub ning seetõttu vajab ehitamist uus põhikool Rae valda, järjekorras seitsmes. Kooli asukohaks on planeeritud Rae küla. Kooli nimevalikuks on toimunud konkurss ning oma sõna on saanud sekka öelda ka Rae küla inimesed. Nii saigi nimeks Raemõisa Kool.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: komisjon arutas kooli asutamise eelnõud ning kõige rohkem tekitas küsimusi nimi. Saime nime valiku protsessist ülevaate, toetame vastuvõtmist.
Volikogu asutas Raemõisa Kooli.
 
10. Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 56 „Lehmja küla Väljaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: nimetatud detailplaneering vajab kehtetuks tunnistamist Loometsa tee 14 kinnistu osas.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: arutasime komisjonis, muudatus tuleneb Rail Balticu vajadustest, komisjon toetab.
Volikogu toetas samuti.
 
 
Sellega oli päevakord ammendunud ning istung lõppenud. Juttu aga jätkus veel kauemakski. 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga