Uued kergliiklusteed ja maha kantud koolimaja

Eesti Vabariigi juubelinädala Rae vallavolikogu toimus 20.veebruaril ning otsustatud said kergliiklusteede rajamine, maha kantud Vaida kool, kinnitatud revisjoni tööplaan ning arutatud sotsiaalteenuste korda ja veel mõnda küsimust…

Jaanuaris oli täpselt ühel ja samal päeval ühe ja sama fraktsiooni liikmel sünnipäevad. Ehk siis lilled ja õnnitlused said Gerli Lehe ja Ülo Timuska. Lilled kingiks. Vaasid kasutamiseks.  

Volikogu esinaine õnnitleb sünnipäevalist

Arupärimine Raivo Uukkivilt, et kui palju on vallavalitsuse liikmed ja volinikud eelmisel aastal tasusid saanud.

Arupärimine Meelis Rosenfeldilt, et millal eelmisel korral volikogus vastuvõetud planeeringu keskkonnauuringust kasusaaajad selle eest vallale tasuvad.

Volikogu käivitumine võttis mõningase aja tehniliste probleemidega maadlemise tõttu.

Päevakorrast – kuna vallavalitsus võttis tagasi teises päevakorrapunktis kajastatud eelnõu siis on ettepanek aluseks võtta päevakord ilma teise punktita. Kahekümne poolthäälega saigi nii tehtud. 

1.     Ülevaade Rae valla eelarve täitmisest. Ettekandja Tiit Keerma: eelarve tulude pool on üle laekunud, kuigi aasta jooksul tegime mitu lisaeelarvet. Alalaekunud on maamaks (95,6%), tulud kaupade, teenuste müügist (94,8%) ja saastetasud (19,2%). Põhitegevuse tulud kokku 100,1 % kinnitatud eelarvest. Põhitegevuse kulude osas on osad vähenemised seotud tulude vähenemisega. Volikogu ja vallavalitsuse kuludest on samuti märkimisväärne kokkuhoid. Reservfond jäi täiesti kasutamata. Muudatused tuludes-kuludes tekitasid olukorra, et põhitegevuse tulem on ca 2 miljoni euro võrra suurem kui planeeritud. Põhivara õnnestus müüa pooles ulatuses plaanitust.

Küsimus – miks on koolitoidus alatäitmine?

Vastus – siin on kajastatud kõik muu välja arvatud riigi poolt makstav õpilaste toit.

Küsimus – maa jäi osaliselt müümata, kuivõrd see eelarvet mõjutab?

Vastus – ca 300 tuh jäi laekumata, aga kuna muud positsioonid tulid täis siis kokkuvõttes probleemi ei ole. Osad tulud laekusid üle, kulud jäid väiksemaks ning mõningaid investeeringuid sai edasi lükatud.

Küsimus – 2017 a prognoos vara müügiks?

Vastus – suuremgi veel, ca 900 tuh. Vald müüb suuremaid tükke, suurtele tegijatele. Töö nendega on pika-ajaline, edukas müük katab kahe aasta plaani. Vallavalitsus tegutseb ja on optimistlik.

Küsimus – millise tulurea pealt leiab arendajate makstud raha?

Vastus –realt kaupade ja teenuste müük, täitmine 97 %.

Küsimus – Kas Omniva juures on veel midagi müüa?

Vastus – seal on veel hulka maad müüa, 2-3 korda samas mahus kui müüdud.

2.     Põhivara mahakandmine. Ettekandja Tiit Keerma: kui mingile hoonele tehakse renoveerimine siis raamatupidamislikult kantakse vana osa (hinnangulises maksumuses) maha. Seetõttu ongi ettepanek kanda maha Vaida koolihoone hinnanguline osa ja spordiväljaku osa.

Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjonilt Agu Laius: kuulasime eelmise nädala istungil ja nõustusime.

Volikogu toetas.

3.     Valla omandis olevate põhiülesannete täitmiseks mittevajalike vee-, sademevee- ja kanali rajatiste võõrandamine 100 % valla omandis olevale AS-le Elveso.

Indrek Varik: Elveso nõukogu liikmed Indrek Varik, Aivo Hommik ja Kaido Kivistik taandavad end arutelust ja lahkuvad ruumist (seejärel tõusidki kõik kolm püsti ja lahkusid volikogu saalist).

Ettekandja Tiit Keerma: vald tegi Lagedil, Kopli külas investeeringu trassidesse ja annab need nüüd Elvesole üle.

Kaasettekanne Agu Laius: eelarve-majanduskomisjon arutas ning nõustus, et kuna aja kokkuhoiu huvides tehti investeering valla poolt siis on mõistlik trassid Elvesole üle anda.

Küsimus – kuna nõukogu liikmed lahkusid ruumist, kas nad on siis vastu?

Vastus – ei ole vastu. Tegemist on ilmselt ettevaatusabinõuga, et vältida etteheiteid.

Volikogu toetas 19 poolthäälega otsuse vastuvõtmist ja kolm volikogu liiget kutsuti saali tagasi.

4.     Kinnituse andmine EL toetusmeetme “Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” projektile “Rae valla kergliiklusteede arendamine 3.osa”. Ettekandja Mart Võrklaev: Rae vallal on antud dokumendi alusel rajatud ja plaanis lähiaastatel välja ehitada järgnevad kergliiklusteed:

1.Peetri-Assaku kergliiklustee – rajatud 2016-2017,

2. Aaviku-Vaida kergliiklustee* – ehituse riigihange läbi, ehitatakse 2018,

3. Rae küla- Assaku kergliiklustee – projekt valmis, ehitatakse koos Maanteeametiga   2018;

4. Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee – projekteerimisel, ehitus planeeritud 2018;

5. Jüri-Lagedi kergliiklustee – projekteerimisel, ehitus planeeritud 2018.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Andrus Ansip – komisjon käis koos 10.jaanuaril ning arutas ja toetas. Ettepanek vallavalitsusele koostada kergliiklusteede kaart ning esitada see volikogule.

Vallavanem kommenteeris, et kahjuks ei jõudnud tänaseks kaarti valmis, tuleb järgmine kord.

Volikogu võttis 22 poolthäälega otsuse vastu.

*tegemist on teeprojekti üldnimetusega, käesoleval aastal ehitatakse Aaviku-Patika lõik. 

5.      Sotsiaalteenuste osutamise kord. Ettekandja Jens Vendel: määruse eelnõu on II lugemisel. Vallavalitsus tegi mitmeid ja volikogu liikmetelt laekus ka mitmeid parandusettepanekuid. Komisjoni arutelu käigus leidus veel punkte, mida eelnõus oli vaja veel üle vaadata, et muuta tekst selgemaks ja kompaktsemaks. Volikogule on esitatud puhas versioon.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Tõnis Kõiv: komisjoni istung toimus 6.veebruaril ning märkimisväärne oli, et absoluutselt kõik komisjoni liikmed olid kohal. Arutasime läbi kõik muudatuseettepanekud ning tegime arutelu käigus veel uued ettepanekud. Kuna määruse alguses jäi üks punkt ära siis vajas kogu määruse punktid korrigeerimist, viited ülevaatamist. Seetõttu jõudis komisjon konsensuslikult otsusele, et soovime enne eelnõu vastuvõtmisele esitamist nn puhast versiooni veel korra üle vaadata. Komisjoni ettepanek on teha täna määruse eelnõu II lugemine ning suunata eelnõu kolmandale lugemisele.  

Küsimus – kas sotsiaalteenuste osutamine jätkub?

Vastus – jah.

Volikogu nõustus komisjoniga ning eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.

6.     Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja Mart Võrklaev: Kurna küla plats on kohalike elanike aktiivse tegevuse tulemusel välja kujunenud teise kohta kui planeering ette nägi. Kuna ta sobib uude kohta siis on mõistlik dokumendid korda teha.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Andrus Ansip: komisjon arutas ja otsustas toetada.

Volikogu toetas samuti.

7.     Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018 aasta kontrollimiste plaan. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Meelis Lepikult. Plaanis  on kolm punkti:

1. Toetused kolmandale sektorile aastal 2017.

2. Spordi kui teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse ning ressursside optimaalsete kulutuste ja teostuse analüüs.

3. Rae huvialakooli finantsmajandusliku tegevuse ja vara kasutamise sihipärasuse kontroll vastavalt Rae huvialakooli põhimääruse § 30 lõikele 3.

Igas punktis on määratud nii kontrollija kui kaaskontrollija.

Küsimus – miks toimingupiiranguid plaani ei saanud?

Vastus – hankides eelinfot, selgus, et see ei ole komisjoni pädevuses.

Küsimus – kas komisjon on kokku kutsutud põhimääruse kohaselt?

Vastus – jah. Opositsiooni esindajale oli ette teatatud lausa kahekordse tähtaja jooksul ning kohtusin temaga ka eraldi.

Küsimus – kas kontrollimiste ajakava ka on?

Vastus – väga täpset veel ei ole. Juunis plaanime ühte vahekokkuvõtet, teist sügisel. Järgmisel volikogu istungil täpsem info, kõigepealt lähteülesanne ja siis konkreetsem kuupäevaline plaan.

Sõnavõtt Agu Laius  – volikogu poolne plaani kinnitus on vajalik, et komisjon saaks edasi liikuda konkreetse ajakava tegemisega.

Küsimus – eelnõu pealkirjas on 2018 a kontrollimiste plaan? Äkki peaks olema tööplaan?

Vastus – mõistlik, võib muuta.

Küsimus – kas revisjonikomisjon oli ikka otsustusvõimeline või mitte?

Vastus – kahel koosolekul oli kokku kolm kohal.

Sõnavõtt Tõnis Kõiv – sain oma ajakava küsimusel vastuse ning olen arvamusel, et volikogu peaks plaani kinnitama. Imestama paneb opositsiooni vastutöötamine revisjonile, küll ei taheta nimetada neljandat liiget, küll ollakse vastu tööplaani kinnitamisele. Paneb imestama, miks ei soovi opositsioon töötavat revisjonikomisjoni.

Sõnavõtt Krister Parbo – mina küll tahan, et revisjonikomisjon teeks tööd.

Sõnavõtt Meelis Rosenfeld – võtaks filosoofilisemalt, järgime põhimäärust. Revisjonikomisjon, kes hakkab kontrollima reeglite täitmist, peab ise reegleid täitma.

Sõnavõtt Raivo Uukkivi – ka eelmistel komisjonidel on olnud tööplaan ning takistust me näeme siiski koalitsiooni poolt.

Sõnavõtt Kaido Kivistik – minu soov on, et võtame selle tööplaani vastu ning järgmisel volikogul saame täpse ja kuupäevalise ajakava ka juurde. Kõik revisjonikomisjoni liikmed on ju plaaniga tutvunud.

Repliik Agu Laius – volikogu saab arutada siis kui revisjonikomisjon esitab aruande, millele on lisatud vallavalitsuse arvamus ning mis on vormistatud eelnõuna. Ei 2015, 2016 ega 2017 midagi taolist volikogule ei esitatud. Tolleaegne revisjonikomisjoni esimees lubas volikogu ees, et täidab tööplaani, aga ei täitnud.

Repliik Raivo Uukkivi –  kui ikka põhimäärusest järge ajada siis ei tohiks täna vastu võtta vaid asja juurde tagasi tulla järgmisel volikogul.

Laine Randjärv – istungil arutelu käigus on välja tulnud, et kõik revisjonikomisjoni liikmed on plaaniga kursis, arutelul osalenud ja plaaniga nõus. Komisjoni esimees on osaliselt kriitikaga nõustunud. Olen veendunud, et volikogu võiks plaani heaks kiita.

Seepeale toimus hääletus. Revisjonikomisjoni tööplaan kinnitati 16 poolthäälega, 5 oli vastu ja 1 ei hääletanud.

Volikogu lõpus soovis volikogu esimees kõigile head Eesti Vabariigi sünnipäevanädala jätku ning avaldas lootust kohtuda arvukatel valla korraldatud tähistamisüritustel.

PS!Foto valisin möödunud nädalavahetuse Rootsi rallile mõeldes. Ott Tänakul läheb veel natuke aega maailmameistriks saamisel ning Tommi Mäkineni töökoja ehitusel Reti teel, uue Järveküla kooli taga läheb valmimiseni natuke aega. Saab töökoda valmis, saab ka Ott maailmameistriks!

Tommi Mäkineni töökoda, kus “meisterdatakse maailmameistrit” asub Rae vallas, Reti teel.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga