Rae vallavanem on Madis Sarik ja IKEA tuleb

Teisipäeva, 15.oktoobri 2019 Rae vallavolikogu istung oli mitmes mõttes ajalooline. Üle pikkade aastate vahetus valimistevahelisel ajal vallavanem ning volikogu andis rohelise tule Eestisse kaua oodatud IKEA kaubamaja tulekule Rae valda… 
 
Kuigi ajalooline volikogu siis algus on ikka tavapärane. Samas siiski juba esimene sõnavõtt volikogu vabas  mikrofonis oli teistmoodi. Nimelt teavitas valla valimiskomisjoni esimees Martin Minn, et komisjon on 9.oktoobril 2019 taastanud Mart Võrklaeva volituse Rae vallavolikogu liikmena ning lõpetanud Tanel Tammela volitused tema asendusliikmena.
Edasi läks juba tavapäraselt ehk Uukkivil olid küsimused vallavanema vahetusest tulenevalt vallavalitsuse töövõime ning Kindluse kooli hanke kohta.
Seejärel andsin sõna Mart Võrklaevale, kes kordas üle, et on alates 7.oktoobrist Riigikogu liige ning istub täna esmakordselt volikogu laua taga. Tänas volikogu liikmeid 7 a ja 4 kuu pikkuse usalduse ja koostöö eest!
 
Seejärel oli ilus jätkata sünnipäevaliste õnnitlemisega. Volikogu liikmed Lisandra ja Velor said lilled.
 
Kuigi ette oli valmistatud 9-punktiline päevakord siis tegin ettepaneku 6-s punkt päevakorrast (esindajate valimine Eesti Linnade ja Valdade liidu organitesse) välja võtta, sest see eelnõu vajab veel täiendamist. Kuna vahepeal nimetatud organite plaanitud koosolekuid ees ootamas ei ole siis saame eelnõud ka novembris arutada. Volikogu oli mu ettepanekuga nõus ja kinnitas 8-punktilise päekorrra.

1.    Rae valla 2020 – 2023. aastate eelarvestrateegia kinnitamine, 2. lugemine. Vallavalitsus esindaja Tiit Keerma: eelnõud on põhjalikult arutatud komisjonides. Koos parandusettepanekutega arutatud veel kolmes komisjonis, juba kaheksas kord teema käsitlusel. Piirduksin parandusettepanekutega. Tähtajaks laekus kaks, kõigepealt Kalle Isand (Uuesalu piirkonda 2022-2023 ehitada 60-kohaline lasteaed, VV ei toetanud. Muudetud on teeninduspiirkondi, kuulub Peetri alla, ei ole mõistlik Uuesalu külla uue ja väikse lasteaia ehitamine. Kokkuvõttes nõustus ka autor vallavalitsusega) ja teine ettepanek oli Bärbel Salumäelt (Lagedil Jõe tänava projekteerimine tuua varasemaks ja katteallikana lükata noortekeskuse ehitamise edasi. Projekteerimine 2020, ehitus aastaks 2021 kompromissina, et ei lükka edasi noortekeskust, vaid kasutame Peetri keegli strateegiast väljavõtmisest vabanenud vahendeid). Lisaks on strateegias veel mõned vallavalitsuse tehtud korrigeerimised. Strateegia vastab seadusele. Strateegia tekstiosas olid mõned viited parandamata joonistele, millele majanduskomisjonis tähelepanu juhiti, nüüd parandatud.
Kaasettekanded, keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: arutasime 2.oktoobril, kohal oli 8/13-st, häältega 6 poolt ja 2 erapooletut otsustasime toetada vastuvõtmist. Haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimees Velor Viitak: arutasime koosolekul, päris palju oli kohal, poolt olime. Majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: arutasime 7.oktoobril. Väga töine arutelu oli, nagu tavaliselt. Kõik olid kohal. Arutelu oli laiem, käsitlesime strateegia käigus ka järgmise aasta eelarve küsimusi. Parandusettepanekutega olime nõus. Toetame vastuvõtmist.
Volikogu liikmetel küsimusi ei olnud.
Sõnavõtt RU – oli ka kolmas parandusettepanek strateegiale, aga seda ei esitatud tähtajaks. Sellegipoolest teeb rõõmu, et sisuliselt on seda arvestatud.
Volikogu kinnitas eelarvestrateegia.
 
2.    Preemia maksmine. Annan volikogu juhtimise üle aseesimees Agu Laiusele, Mart Võrklaev lahkub saalist.
Laius annab mulle sõna eelnõu ettekandeks: eelnõu põhisisu on maksta preemiat Rae valla teenistusest lahkunud endisele vallavanemale Mart Võrklaev’ale tema kolme kuupalga ulatuses. Õiguslikult tugineb eelnõu  kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Rae valla põhimäärusele, mille kohaselt on volikogu ainupädevuses vallavanemale preemia määramine.  Sisuliselt on aga tegemist tänu avaldamisega üle seitsme aasta Rae valda vallavanemana juhtinud Mardile. Mõned faktid Rae valla kohta siis kui Mart alustas ja siis kui ta lõpetas:
a)elanike arv on tõusnud 13 581 inimeselt 19 792 inimesele; 
b)valla palgaliste ametikohtade arv on kasvanud, lasteaiaõpetajaid 66, on  183, kooliõpetajaid oli 111 ja on 244. Kooliõpilasi oli 1489, on 3158;
c)kõik valla koolid on renoveeritud ja korras; 
d)rajatud on Järveküla kool ja ettevalmistused tehtud Kindluse kooliks;
e)rajatud viis uut lasteaeda, kokku 1100 lasteaiakohta; 
f)tervisekeskus saab valmis Jüris ja koostöös erasektoriga avatakse Peetris;
g)18 kilomeetrit kergliiklusteid on juurde ehitatud;
h)EL-i vahendeid on valda toodud 3,2 miljoni eest;
i)Kokku on Rae vald investeerinud 62,3 miljonit; 
j)vallale kuuluvat maad on müüdud 8,78 miljoni eest.
 
Harjumaa Omavalitsuste Liit on endist vallavanemat Mart Võrklaeva 2018. aastal tunnustanud Holmeri auhinnaga, mis väljendab Harjumaa omavalitsuste ühist tunnustust hea töö eest.  
Loomulikult ei ole üks mees lahinguväljal sõdur ja vallavanem ei saavuta üksi midagi. Kuid vallavanema üks tööülesannetest ongi meeskonna motiveerimine, eestvedamine, eeskuju näitamine ja seegi on hästi välja tulnud.
 
Mart Võrklaev on olnud Rae vallale hea vallavanem ning seetõttu teengi ettepaneku teda tänada ja premeerida rahaliselt.
 
Kaasettekanne Agu Laius:  komisjonis olid arutuselt ka mitmed muud ettepanekud tänu avaldamiseks, aga need toetust ei leidnud. Eelnõu sai 8 poolthäält.
Küsimused: kas raha on?
Vastus: kõige aluseks on volikogu tahe. Kui volikogu tahab preemiat maksta siis on selleks olemas ka raha.  
Sõnavõtud: RU – komisjonis oli laual ka võimalus anda volikogu tänukiri. Fraktsioonil Raekodanik on oma seisukoht. Meie arvates ei ole vallavanem head tööd teinud.
T.Kõiv – Volikogu tänukiri ei ole volikogu liikmetele andmiseks ja eelnõu seletuskiri kirjeldab fakte. Kas vallavanema palk on suur või väike, see sõltub vaataja silmadest. Tänamine ja tunnustamine on väga oluline ja vajalik.
A.Laius – Mart Võrklaev on olnud hea ja pühendunud, tulemusele orienteeritud vallavanem. Tööd võib teha mitut moodi. Tunnustamist ja tänu ääretult vähe. Teen ettepaneku toetada otsuse vastuvõtmist.
Uuemaa – seaduse järgi ei ole võimalik.
Kõiv – on võimalik.
Nimeline hääletamine – poolt 13,  vastu 7, erapooletuid 0, hääletamata 1 (Mart Võrklaev). Volikogu võttis otsuse vastu. 
 
3.    Rae valla 2019. aasta neljas lisaeelarve. Vallavalitsuse poolne ettekandja Tiit Keerme: lisaeelarvet on vaja, et lisada raha arendusspetsialisti palkamiseks, käsunduslepingu (kriisireguleerimisega seotud tööd) kuludeks, preemia maksmiseks, Peetri noortekeskusega seotud tegevuste katteks. Kõige suurem lisaeelarve summa on mudilasetoetuse summa kasvatamine 54 tuhande euro võrra. Kui varasematel aastatel on eelarvet üle jäänud siis nüüd tuli puudu. Maakorraldustoimingute kulu on kujunenud tavapärasest suuremaks. Üldine lisaeelarve allikas on tulumaksu ülelaekumine.  
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: samal koosolekul arutasime, analoogiline ettekanne. Arutasime komisjonis kõigepealt preemiat ja seejärel lisaeelarvet. Peetri noortekeskus veel ei tööta, avatakse 23.novembril 2019, seega võib raha üle jääda, aga kaduma ju ei lähe.
Komisjon toetas vastuvõtmist, I lugemisel.
Küsimus – protseduuriline küsimus, vallavalitsuses on olnud 7.okt istung, mis on võttis 1.oktoobri eelnõu tagasi ja esitas 7.okt uuesti.
Vastus – kuna Võrklaev oli tol hetkel vallavanem siis pidas vallavalitsus õigeks tagasi võtta ja uues koosseisus uue esitada.
Küsimus – seda ei oleks olnud ju vaja teha
Vastus – kui me praegu mudilasetoetust ei suurendaks, jääks makse oktoobris ära.
Sõnavõtt Meelis Rosenfeld – seda lisaeelarvet ei oleks pidanud allkirjastama Võrklaev.
Uuemaa – lahkunud vallavanemale preemia maksmine ei ole õige.
Volikogu kinnitas neljanda lisaeelarve 14 poolthäälega.
 
4.    Rae vallavanema valimine. Mart Võrklaev tuli tagasi volikogu saali.
Kõigepealt moodustasime hääletamiskomisjoni koosseisus Martin Minn, Tiit Keerma ja Jens Vendel. Seejärel oli võimalik esitada kandidaate. Esitasin reformierakonna fraktsiooni esimehena Rae vallavanema kandidaadiks Madis Sarik’u. Raivo Uukkivi esitas kandidaadiks Meelis Rosenfeldi. Mõlemad kandidaadid olid nõus kandideerima.
Kui hääletamiskomisjon oli tutvustanud salajase hääletamise korda, oli aeg kandidaatidel sõna võtta.
Madis Sarik – enamus mind tunnevad, aga teen siiski lühikokkuvõtte. Kolisin Rae valda 1981.aastal,  olen Jüri gümnaasiumi I lennu vilistlane. Hariduselt olen õpetaja. Ametit olengi seni vahetanud enamasti sügisel, nagu praegugi. Viimased seitse aastat olnud abivallavanem Mart Võrklaeva meeskonnas. Alates 1996.aastast valitud Rae volikokku. Pean ennast Rae valla patrioodiks.
Küsimus – kas vallavanemaks saamisel takistavaid tegureid on?
Vastus  – ei ole.
Küsimus – väljakutsed ja plaanid?
Vastus – Rae vald on nagu lendav lennuk, me vahetame pilooti, aga ei muuda üldist lennukurssi. Väljakutse on kogu valitsust juhtida ja seda vastutust kanda. Tunnen inimesi, see on eelis. Ehitame edasi, muudame elukeskkonda paremaks, arstiabi kättesaadavaks jne.
 
M.Rosenfeld – 1982.aastast Rae vallas. Poliitikas koos Madisega alates 1996.aastast, ühes valimisliidus. Hea konkurent. Arendustegevuse vaataks üle. Eelarvelised kulutused samuti, eelkõige riigihanked. Kuigi see ei sõltu nii väga vallavanemast.
Küsimus – mis on need asjad, mida kohe teeks teisiti?
Vastus – hankeid teeks teistmoodi.
Küsimus – oskad sa nimetada mõnda probleemi, mida riigikontroll on kontrollides välja toonud?
Vastus – 2017 viidi Rae vallavalitsuses kontroll läbi, mulle sellest üldpildiks piisas (kommentaariks juurde, et Riigikontroll ei viinud 2017 vallas läbi mingit kontrolli).
Küsimus – peaks nõunikke kuulama, kas tahaksid nõunikke tööle võtta?
Vastus – abivallavanemaid võiks vähem olla, vallavalitsuse liikmeteks ametite juhid. Midagi ikka muudaks.
Küsimus – nõunikke siis tuleks juurde või mitte?
Vastus – kas küsija tahab tulla?
Küsimus – kuidas kavatsed Rae valla maksubaasi kasvatada?
Vastus – pigem elanike juurdekasvu piirates.
 
Kuna rohkem küsimusi ei olnud siis andsin vaheaja hääletamiseks, 15 minutit, lõpuga 19.25.
 
Volikogu liikmed said tegelikult hääletamisega kiiremini valmis ning hääletuskomisjon luges ka hääled kiiremini kokku. 19.20 saime kuulda tulemust- 22 volikogu liiget olid kohal, kõik võtsid sedelid ja ühtegi kehtetut sedelit ei olnud. Hääletustulemus: Madis Sarik poolt 16 häält, Meelis Rosenfeld poolt 6 häält. Seega osutus järgmiseks Rae vallavanemaks valituks Madis Sarik! Järgnesid õnnitlused Madisele.

Andsin Madisele kingituseks FB märgi ja soovisin edu!

Olin personaalselt Madisele lasknud ette valmistada FB märgi, sest on teada, et Madist selles suhtlusvõrgustikus ei ole. Nüüd on tal oma FB.
 
5.    Rae Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine. Andsin sõna värskelt valitud vallavanemale ettepaneku tegemiseks. Madis Sarik pakkus välja vallavalitsuse koosseisu Priit Põldmäe, Jens Vendel ja Jaanus Männik. Kuna kaks eelnimetatud olid abivallavanemad ka eelmises valitsuses siis vajab tutvustamist Jaanus.
Jaanus on vallaga olnud lepingulises koostöös pikemat aega, ettevõtja, teda ei olnud lihtne meeskonda saada.

Vallavanema õnnitlemine kaugemalt, vaadatuna Indrek Variku kaamerast

Enesetutvustuseks sai sõna Jaanus Männik – 2007.aastast valla elanik, elan Peetris. Ehitus-ja projekteerimine on minu kogemus, olen olnud 12 aastat Eesti ühe edukama arhitektuuribüroo juhatuse liige, seejärel eraettevõtja.
Küsimusi ega sõnavõtte ei olnud.
Volikogu kinnitas uue Rae vallavalitsuse, poolt oli 16, vastu 3, erapooletuid 2 ja hääletamata jättis 1.
 
6.    Rae Vallavalitsuse esindaja tagasikutsumine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogust ja Rae Vallavalitsuse uue esindaja nimetamine.
Selgitasin volikogule, et kui enne oli Rae vallavalitsuse esindajaks Harjumaa omavalitsuste liidus vallavanem Mart Võrklaev siis nüüd tuleb ta tagasi kutsuda ja tema asemel valida praegune vallavanem Madis Sarik.
Küsimusi ega sõnavõtte ei olnud. Volikogu toetas eelnõud 16 poolthäälega, vastu ei olnud kedagi, neli olid erapooletud ja üks jättis hääletamata.
 
7.    Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – eelmisel korral otsustasime toidukulu toetuse kohatasu eelnõust välja võtta ja eraldi eelnõuga lahendada. See ongi nüüd see eelnõu. Peretoetuste määrusega ei ole seotud kuna on erinevad asjad. Plaanis jõustada 1.jaanuarist 2020.  
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine Bärbel Salumäe – 1.oktoobril arutasime, kohal oli 9 liiget. Tegime paranduse, et vallavalitsus ei edastaks toetuse saavate isikute nimesid lasteaiale. Otsustasime saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 23.okt kell 12.00.
Majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – nõustusime juhtivkomisjoni seisukohaga, et toetuse saajate nimesid ei ole vaja edastada. Arutasime ka seda kas on mõtet ikkagi eraldi määrusena pidada. Arutelu koht.
Volikogu saatis eelnõu teisele lugemisele ja määrasin parandusettepanekute tähtajaks 23.oktoobri 2019 kell 12.00
 
 
8.    Põlluvälja kinnistu võõrandamine otsustuskorras ja tagasiostukohustuse võtmine (nn IKEA eelnõu). Vallavanem Madis Sarik: Põlluvälja kinnistu, mis asub Kurna külas. Eestvedajateks olid endine vallavanem Mart Võrklaev ja meeskonna liige abivallavanem Priit Põldmäe. Läbirääkimised toimusid poole aasta jooksul ning saavutati hea tulemus. Annan sõna tutvustuseks Priit Põldmäele:
IKEA tulekust Rae valda on kirjutatud juba mõnda aega, juba siis kui IKEA ei olnud veel meie poole pöördunudki. Kevadel 2019 jõudsid Islandi inimesed Rae valda. Kõigepealt oli valikus Põllukivi kinnistu, mis asub Jüri ringtee kõrval. See ei sobinud, tekkisid mitmed probleemid, eelkõige juurdepääsuga. Ringteelt mahasõit Maanteeametile ei sobinud.

IKEA esialgne eskiis Põlluvälja kinnistu jaoks

Seejärel liikusime Põlluvälja kinnistu juurde. Uus mahasõit ringteelt, sisesed ringteed ja kogujateed. Vallale see sobis, läbirääkimised jätkusid. Tulid järgmiste volitustega islandlased. Alguses tahtsid ära osta kogu Saire kinnistu. Vald sellega nõus ei olnud. IKEA on hea magnet, ta kasvatab naabruses olevate kinnistute hindu. IKEA-l loomulik mure, et naabruses olevale kinnistule ei tuleks tegevusi, mis tooks sinna suurte rekkate voolu ja ummistaks liikluse.
Konkurents oli kõva, seetõttu pelgasime, et võib teha madala hinnapakkumise. Esimene hinnapakkumine IKEA-lt 10.- m2 (lisandub KM) oli tunduvalt kõrgem kui ootasime. Maksetingimused meile ei sobinud, neid rääkisime tunduvalt paremaks. Lisasime taganemisõiguse ja enamus rahast makstakse ära võlaõigusliku lepingu sõlmimisel ning ainult ca 1/3 peale planeeringu kehtestamist. Siit tuligi eelnõu.
Seejärel andsin sõna volikogu liige Mart Võrklaevale–  me oleme kogu aeg olnud konkurentsis ja võistelnud turul pakkujatega. Tugevaim nn Tallinn Gate (Laagris). Oleme olnud väga avatud ning paindlikud. Usaldust tuli võita. Ilmselt ei ole kellelgi kahtlust, et IKEA piirkonda käivitab ja maa väärtus tõstab. Osaliselt ka maineprojekt. Rukki tehnopargis oleks võimendus olnud suurem, aga ka Kurna külje all on hea.
Kinnistute müük on läinud vallal hästi ja seetõttu ei pruugi saadav 2 mlj liiga suur summa tunduda, kuigi tegelikult on suur summa.
IKEA on teist masti arendaja, infrastruktuuri arendamisel ja sotsiaalsfääri tasu maksmisega vaidlusi ei olnud. Eraldi mahasõit tuleb Tallinna ringteelt. Lisaks paraneb oluliselt juurdepääsetavus ka Rae vallale kuuluvatele kinnistutele. Lisandub kergliiklustee, aitab lahendada probleeme ühistranspordiga (IKEA paneb suure tõenäosusega oma bussi käima). Plusse on palju. Küla poolsesse ossa jääb roheala, sinna ei saa ehitada. Külavanem on ka väga positiivselt meelestatud.

Teede plaan IKEA juurde mahasõiduks Tallinna ringteelt ja sisesed teed

Vallavalitsus on olnud tugev partner, sest see algne versioon, millega välja tuldi, oli täiesti erinev volikogule esitatud eelnõust. Me vaidlesime maha kõik koormavad ja ebamõistlikud tingimused.
Kust tuli nimi Viljandi Real Estate? Islandilt.  IKEA struktuur on selge ja arusaadav ning läbipaistev.
Kui IKEA-t ei tule siis tahame võimalust tagasi osta, sest siis ei näe me lisaväärtust tulemas.
 
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: arutasime nädal tagasi esmaspäeval. Ei olnud nii optimistlik kui tänane. Kõhklusi ja kahtlusi oli mitmeid.
Pinnase reostusest rääkisime ka põhjalikumalt. Üha rohkem kerkis esile mõte, et teha siiski avalik enampakkumine ja tingimusteks volikogu eelnõu tingimused. Hääletasime enampakkumise ettepanekut ja komisjon toetas häältega 6 poolt 2 vastu ja 5 erapooletut enampakkumise eelnõu.
 
Seejärel andsin sõna vallavalitsusele komisjoni ettepaneku kohta seisukohta väljendamiseks: valla juristid näevad, et sel juhul oleks tegemist suunatud pakkumisega, mis ei ole juriidiliselt korrektne. Võime saada ostja, kes tegelikult ei soovi mitte ehitada vaid hoopis vahelt teenida. Vald on olnud usaldusväärne ja konkreetne partner, ebaselge enampakkumise peale minek ei kasvata usaldusväärsust ega taga, et IKEA üldse tuleb.
T.Kõiv seega on vallavalitsuse seisukoht jätkata ettevalmistatud eelnõuga. Informeerin volikogu, et vastavalt Rae valla põhimäärusele on komisjoni otsus volikogu jaoks soovituslik.
 
Küsimus – kuidas IKEA tingimused kõrvalkinnistule hinda tõstavad?
Vastus – IKEA kõige suurem mure ongi selles, et nende poe juurde tekib rasketööstus või logistika, mis rikub nende poe üldist ümbrust ja tekitab ummikuid. Läbirääkimistel olid mitmed variandid, valisime neist pehmeima ehk Rae valla arhitekti valitud sõnastuse. Ei näe, et see valla huve kuidagi kahjustaks. Sinna tuleb kaubandus. Sõnastust on lihvitud, sanktsioone ei ole, me ei kuritarvita loomulikult. Kaubanduskeskused juba tunnevad huvi vallale kuuluvate naaberkinnistute vastu. Piirang on ainult väiksemale osale kinnistust.
Täna toimus veel täiendav infovahetus IKEA-ga ja nende jaoks on see väga oluline punkt. Ilma selleta tehingusse minna ei saa.
 
Küsimus –see ju IKEA probleem, et kardab spekulante?
Vastus – ega kõike ette ju ei tea. Me ei tea, mis hinnaga me seda müüa suudaksime. Seal on ca 5 ha ehituskeeluala. Kasulikku pinda jääb alles vaid 15 ha ja see tõstab oluliselt kasuliku pinna m2 hinda. Spekulandile müües võib-olla teenime rohkem, aga võib-olla jääb IKEA tulemata. Ameerikanurga on kui häbiplekk täna, kuigi saime kõrge hinna.
Vastus – kõrvalkinnistuid müüdi 12.- m2. Müüdavat pinda jääb ca 15 ha, kui see müüa 12 euroga, saaksime 1,8 mlj. Praegu aga saame 2,073 tuhat. Saame ju veerand miljonit rohkem. Eelarvestrateegias on majanduse ülevaade. Majanduse kasvutempo langust prognoositakse, mis võib vähendada maade müügi võimalust tulevikus. Seega on väga hea kui praegu kindla tehingu ära teeme.
 
Uukkivi – majanduskomisjoni arutelu oli optimistlik. Võime ikka enampakkumisele kõik panna. Me ei pea üldse seda kinnistut maha müüma, võime ka alles jätta ehk üldse müümata jätta. IKEA on muidugi tore ja mööbel on ka ilus. Eelnõu ei kanna tulu maksimeerimise eesmärki. Mina ei usu, et sinna IKEA juurde väga midagi tuleb. Kõik tahavad IKEA-t. Eelnõu peab olema läbipaistev. Seletuskirja oleks võinud täiendada.
 
Rosenfeld – üks teatud seltskond püüab eelnõud läbi suruda. Paratamatult on tunne, et seda tahetakse teha kolmanda osapoole huvides. Olen rääkinud kinnisvaraarendajatega, kes ütlevad, et nemad maksaks küll rohkem. Saab asju veelkord kaaluda.
Soovin enampakkumise ettepaneku hääletamist volikogus.
 
Võrklaev – see ongi paljuski usu küsimus, kas IKEA tuleb või ei tule. Läbipaistev on olnud, avalikkust on informeeritud ja volikogu samuti. Kes tegutseb valla huvides ja kes mitte? Müüme IKEA-le, kasvatame kõrvalkinnistute väärtust, see on valla huvides. IKEA-ga sõlmitud eelkokkuleppe ära rikkumine ei pruugi olla valla huvides, vaid hoopis mõnede kinnisvaraarendajate huvides. Minul mingit isiklikku huvi ei ole, aga kinnisvaraturul on kindlasti olemas  huvi meie tehing nurjata ja ise tehing teha. See on hea tehing valla jaoks, kutsun toetama.
 
Uukkivi – mina ei usu.
 
Laius – jäin komisjonis kõvasti vähemusse, toetades vallavalitsuse eelnõu. Volikogul pädevus olemas, ei ole üldse kahtlust. Mis on meie tahe? Vastan – IKEA. Läbirääkimised on viinud kokkuleppe ühisosani ja see on hästi saavutatud. Põhimäärus annab meile võimaluse, ei ole kahtlust. Väga suur argument on kohaliku kogukonna suhtumine, väga pooldav.
 
Gutmann – ka mina olin komisjonis sellel arvamusel, et tuleb teha enampakkumine. Infot oli vähe ja küsimustele ei saanud rahuldavaid vastuseid. Olen saanud oma küsimustele vastused ja skepsis on vähenenud. Suurt pilti vaadates olen veendunud, et toetame VV eelnõud. Usun Marti, et ta on oma tööd hästi teinud. Ka ametiperioodi lõpus!
 
Kuna tehti ettepanek hääletada enampakkumise poolt siis panin vastava ettepaneku hääletusele. See sai 4 poolthäält, 14 oli vastu, 1 erapooletu ja 1 ei hääletanud.
 
Seejärel panin hääletusele vallavalitsuse ettevalmistatud eelnõud IKEA-le maa müügiks Rae vallas. Eelnõu poolt hääletas 14 saadikut, 5 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks. Seega andis Rae vallavolikogu veenvalt rohelise tule IKEA-le Rae valda oma kaubamaja rajamiseks. 
 
Volikogu lõppes mõned minutid enne üheksat õhtul.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga