Rae valla uus abivallavanem on Tanel Tammela

 Rae vallavolikogu 18.augusti 2020 istungil kinnitati ametisse vallavalitsus, kus uue inimesena asus arendus-ja haldusameti valdkonda kureerima ettevõtja Tanel Tammela. Lisaks sai volikogu ülevaate valla finantsseisust ja ettevalmistustest 1.septembrik,  andis riigile maa Jüri riigigümnaasiumi tarbeks ja arutas muudki.
 
Tervitasin volikogu uue sügishooaja alguse puhul ja avaldasin lootust, et koroona ei tekita uuel hooajal piiranguid, mis takistaks volikogul füüsiliselt koguneda ja uuesti kasutusele võtta kevadel äraproovitud ja põhimäärusessegi sisse kirjutatud volikogu toimumine e-istungina. Loodame parimat ja püsime terved. Kutsusin ka volikogu liikmeid üles haigustunnuste korral mitte osalema volikogu füüsilisel istungil.
Seejärel andsin sõna eelnevalt registreeritud sõnasoovijatele:
 
Kõigepealt Raivo Uukkivi, kes esitas arupärimise erateede remondiks ja ehituseks raha eraldamise kohta valla eelarvest.
Teisena sai sõna Indrek Uuemaa, kes luges ette volikogu esimehele adresseeritud kirja selle kohta, miks keskerakonna esindajana volikogu majandus-ja eelarvekomisjoni liige ei saanud töötasu komisjoni istungi eest, kus tal osalemine ebaõnnestus (tehniliste põhjustel).
 
Selgitasin, et kuigi see kiri on pigem suunatud majandus-ja eelarvekomisjoni esimehele, siis ma võtan seda kui selgitustaotlust ehk soovi saada juurde teadmisi ja seda ikka saab.  
 
Seejärel õnnitles volikogu volikogude toimumise vaheajal vanemaks saanud Meelis Rosenfeldi.
 
Volikogu võttis aluseks ettevalmistatud päevakorra projekti ja asus punkte läbi arutama.
 
 
1.    Vallavanema informatsioon seoses COVID-19 olukorraga vallas.
Vallavanem Madis Sarik’u info: ülevaade tuleb laiem kui koroonaviirusega seotud. Koolide-lasteaedade lõpuaktused toimusid turvaliselt. Väliüritused on samuti toimunud, üha rohkem tuleb väiksemaid üritusi juurde. Paljud üritused toimuvad augustis, aga mõned planeeritud üritused jäävad ka ära (lükatakse edasi). Õpetajate suveseminar toimub. Tulekul on Eestimaa valdade suvemängud, Rae valda esindab 140 sportlast. Motivatsioonikoolitus vallaametnikele toimus. Arengukava seminar toimus. Sõnajala lasteaia projekteerimis-ehitushange on avaldatud, et riigilt saadav toetusraha ära kasutada.

Peatselt avatav Peetri park on üha ilusam

1.septembri aktused toimuvad riigis kehtivate piirangute raamides, otsus tuleb 25.augustil.

Valmimas on Peetri park (avamine septembris, fotod). Peetri kooli juures on moodulid, väikeklasside tarbeks. Jüri kooli moodulid ka 4.septembriks. Kindluse kooli lähevad 1.septembril 200 last, algklasside maja juba sisustatakse. 24.augustil on Sotsiaalkeskuse avamine.
Küsimus – nõupidamine koolidirektoritega toimub 25.augustil, kas hilja ei ole?

Natuke teise nurga alt vaade peatselt valmivale Peetri pargile

Vastus –  eesmärk ei ole teha kõike ühtmoodi, vaid anda siiski õigus ja võimalusotsustamiseks igal koolil eraldi. Kodutöö on juba tehtud.
Küsimus – eelarve kohta, mis selles osas kriisi tingimustes toimunud on?
Vastus – rohkem päevakorra kolmanda punkti teema.
 
2.    Rae Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, Rae Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine.
Selgitasin, et tulenevalt abivallavanem Jaanus Männiku tagasiastumisest kevadel on vallavalitsus olnud mitme kuu vältel ilma ühe abivallavanemata. Korrektsuse huvides on ette valmistatud eelnõu, mille kohaselt kutsutakse tagasi ka olemasolevad vallavalitsuse liikmed ja esitatakse kõik uuesti.
Ettekanne Madis Sarik: teen ettepaneku nimetada ametisse vallavalitsus koosseisus Priit Põldmäe – vastutusala planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaameti tegevusvaldkond;
Jens Vendel – vastutusala haridus- ja sotsiaalameti tegevusvaldkond;
Tanel Tammela – vastutusala arendus-ja haldusameti tegevusvaldkond.
Uueks valitsuse liikmeks pakun Tanel Tammelat, kes on ettevõtja, Rae küla mees, olnud volikogu asendusliige ja majandus-ja eelarvekomisjoni liige.
Andsin sõna abivallavanema kandidaat Tanel Tammela’le  – pärit olen Kesk-Eestist, Türilt, viimased 10 aastat elanud Rae vallas. Viimased 13 a tegelenud ettevõtlusega, põhiliselt turvalisust tagavate lahenduse müümise ja paigaldamisega. Suuremad objektid, kus oleme lahendusi pakkunud –  EL-i IT-maja, Ühenduministeerium, Riigikohus. Hariduse omandanud TTÜ-s rahvusvahelise majanduse alal. Ütlen ilma küsimata ära vastuse küsimusele, miks? Pidasin vallavanem Madis Sarikuga tundidepikkuse jutuajamise ja Madis oli veenev, omas selget visiooni valla tulevikust  ning see nakatas mindki.
Küsimus – kas abivallavanemaid saab eraldi ka hääletada?
Vastus – ei saa, sest eelnõu on üks.
Kaido Kivistik ütles repliigi ja soovis abivallavanema kandidaadile jõudu ja jaksu uues ametis.
Volikogu hääletas, poolt oli 15, vastu oli 2, samapalju erapooletuid ja 2 jätsid suisa hääletamata.

Vallavanem Madis Sarik, volikogu esimees Tõnis Kõiv ja abivallanem Tanel Tammela. Foto:R.Meema

Õnnitlesin seejärel abivallavanemat Tanel Tammelat kui uus/vanu abivallavanemaid Priitu ja Jensi ning soovisin jõudu vallavanem Madisele meeskonna komplekteerimise puhul. Vt ka Postimehe uudist
 
3.    Rae valla 2020. aasta 6 kuu majandustegevuse ülevaade. Ettekanne valla finantsjuht Tiit Keerma:
Kuue kuu täitmine on 49,8 %, tulud kaupade ja teenuste müügist 42 % (arendajatelt laekuvad summad, tulud lasteaedadest, spordikeskusest). Kulud on samuti väiksemad, tööjõukulud 45 %, majandamiskulud 34 %, põhitegevuse kulud kokku 41,3 %.
Finantskulud 25,4 % (võtsime pangast laenu võimalikult hilja).
Küsimus – arendajatelt ei laeku, kellelt, kui palju? Kuidas me plaanime seda 2021 aastasse?
Vastus – ca 1,3 mlj oli kogusumma, sellest 0,6 oleme kätte saanud. Hiljemalt 31.12.2020 peaks laekuma 220 tuh, aga olen pessimist. Väiksemad summad samuti viivituses.  
Küsimus – puhkuserahad makstakse välja palgapäevadel, kas inimesed on selliselt oma tahet avaldanud?
Vastus – jah, ikka inimeste nõusoleku alusel.
Prognoos – tulumaks, puudu 1,8 mlj, muu põhitegevus miinus 1,4 mlj, sh arendajatelt 0,7 mlj. Rahvastiku juurdekasv on langustempos (1.08.20 seisuga on 120 inimest tulnud juurde vähem kui kolmel eelmisel aastal), palgatõus on kahanenud 4 %-i peale.
Personalikulude kokkuhoid toob + 1,5 mlj eurot, muud põhitegevuse kulude kokkuhoid + 2,5 mlj, põhitegevuse tulem + 1,3 mlj.
Töötute graafik Rae vallas. 2019.aastal lõppes 328 inimest. 2010 tipp (abs.nr 678) oli märtsis. 2020.aastal on tõus, aga ei ole saavutanud 2010 a tippu (juulis 623). Pooleteise kuuga lisandunud 5 töötut.
Majandamiskuludelt suur kokkuhoid.
Investeeringute prognoos – objektid, mida on võimalik olnud edasi lükata, on edasi lükatud (2,5 mlj eest, pikk rida objekte).
Põhivara müük – prognoosime 1,4 mlj mittelaekumist.
Likviidsusprobleemi tekkimise ohtu 2020.aasta lõpuni ei ole. Järgmise aasta kohta veel vara öelda.
Küsimus – mis kanti negatiivne juurdekasv kõige rohkem puudutab?
Vastus – Peetri kant.
Küsimus – 2010 a töötute võrdlus, aga rahvast oli ju tunduvalt vähem, aga proportsioonid ju erinevad, tuleks kasutada protsente.
Vastus  – õige tähelepanek.
Küsimus – kas allasutuste pealt kokkuhoid mõjutab kvaliteeti?
Vastus – ei tohi mõjutada. Lihtsalt paremaks teeme edaspidi.
Küsimus  – millised personalikulu maksed ära jäävad? Aga majanduskulud?
Vastus – jõulupreemia jääb sel aastal kindlasti ära. Taaskäivitamine võib tuua lisakulusid. Eelmise aastaga võrdlus on illustreeriv.
Näiteks viiruse tõrjeks on oluline kiirem õhuvahetus, mis kasvatab kulusid.
Küsimus – põhivara müük täiesti maas, miks?
Vastus – aasta algusest oleme mitmeid objekte proovinud müüa, ei ole õnnestunud. Kriisi tingimustes ei pruugi saada müüdud.
 
Kaido Kivistik võttis sõna ja tundis muret, et majanduskulude kokkuhoid meile hiljem suuremate kuludega kätte ei maksa.
 
 
4.    Rae valla munitsipaalkoolides koolilõuna toetuse kasutamine. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel  -eelnõu eesmärk on reguleerida koolitoidu korraldamist ja tagada, et koolid otsustaks ühiselt, kas teha toidupakk või vedada sooja toitu abivajajatele. Eriolukorra ajal pakkusime mõlemat varianti, st sooja toidu kojuviimist ja toidupakke. Edaspidi näeme, et pigem minnakse siiski toidupakkide peale. Kokku vaja leppida toidupakkide hind, päeva maksumus. See on koolide vastutusalas ning vanemad peavad saama infot toiduraha suuruse kohta. Vallas ei tohiks olla erisusi koolide lõikes, võrdne kohtlemine. Ka paki summa peaks olema ära määratud ehk kokku lepitud.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – komisjon arutas, tegi mitmeid ettepanekud. Kohal oli 8 liiget 13-st. Lõplik seisukoht oli, et saata teisele lugemisele.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – Nädal tagasi esmaspäeval, 10.augustil arutasime, kohal oli 10 liiget. Arutasime põhjalikult, jõudsime seisukohale, et vallavolikogu peaks endale võtma rohkem vastutust. Kas ja kuivõrd on vajalik transpordi korraldamine toitlustamises, kui palju sooja toitu koju vedada? Ei pidanud õigeks, et kogu otsustusõigus jääks ainult koolidele. Komisjon otsustas saata teisele lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks  26.08.2020 kell 12.00.
Küsimusi ei olnud, sõna võtta ega repliiki öelda keegi ei tahtnud ja seega lugesin esimese lugemise lõppenuks ning saatsin eelnõu teisele lugemisele ja määrasin parandusettepanekute esitamise tähtajaks 26.08.2020 kell 12.00.
 
5.    Aruküla tee 22 kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile. Ettekandja vallavanem Madis Sarik– tegemist on riigigümnaasiumiks mõeldud maaga, suurus 2 500 m2. Maa tuleb anda riigile, sest nii on lepingus kokku lepitud.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – arutasime sama koosolekul, samade kohalolijatega (nagu eelmises punktis). Saime aru, et otsused on vaja teha, pikka arutelu ei pidanud. Otsustasime üksmeelselt toetada maa riigile andmist.
Küsimusi ei olnud, keegi kõnet pidada või repliiki öelda ei soovinud.
Volikogu toetas 18 poolthäälega otsuse vastuvõtmist.
 
6.    Revisjonikomisjoni liikme vabastamine. Ettekanne T.Kõiv: revisjonikomisjoni liige Agu Laius on esitanud avalduse tagasiastumise kohta revisjonikomisjoni liikme kohalt. Seaduse kohaselt piisaks avalduse esitamisest ja avalduse esitanu loetakse tagasi astunuks avalduses märgitud kuupäeval, mis ei või olla varasem kui avalduse esitamisest järgmine tööpäev. Rae valla põhimäärus aga näeb ette, et revisjonikomisjoni liikme vabastamise peab volikogu otsustama. Seetõttu ongi see eelnõu ette valmistatud ja volikogu ette toodud.
Küsimus – Agu Laiusele, miks astusid tagasi?
Vastus – revisjonikomisjonis peab olema opositsioonil roll, annan omalt poolt võimaluse seda rolli omandada, senisest veelgi suurema võimaluse.
Indrek Variku repliik – aitäh Agu, sinust oli komisjonis palju abi!
Hääletus – volikogu toetas 13 poolthäälega otsuse vastuvõtmist, 3 olid vastu, 1 erapooletu ja 1 jättis hääletamata.
 
7.    Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
T.Kõiv: tegemist on varasemalt juba mitmeid kordi katkestatud eelnõu arutelu jätkamisega kohast, kus tuleb esitada kandidaate revisjonikomisjoni liikme kohale. Pöördun eelkõige opositsiooni poole ja ootan kandidaate opositsioonilt.
Kandidaate ei esitatud, katkestasin eelnõu menetlemise, järjekordselt.
Volikogu saalis kõlas adekvaatne tõdemus, et tulenevalt eelmise punkti otsusest on revisjonikomisjon töövõimetu, sest sinna kuulub ainult kaks liiget, esimees ja aseesimees. Seaduse kohaselt peab revisjonikomisjon olema vähemalt kolmeliikmeline. Järgmisel volikogus (septembris) jätkame pingutusi revisjonikomisjoni tööle saamiseks.
 
Selleks korraks oli volikogu istung lõppenud.

Midagi ilusat siia lõppu – vaade Peetri pargile kelgumäe otsast.

 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga