Rae valla esindusvõistkond ja vana koolimaja

20.oktoobril 2020 toimunud volikogul küttis kõige rohkem kirgi Rae vana koolimaja ostmine, aga samuti valla esindusvõistkonna toetamise kord. Oma osa tähelepanust jagus ka valla arengukava ja hariduse arengukava muutmise eelnõudele ning loomulikult ka eelarvestrateegiale, valisime lõpuks neljanda liikme revisjonikomisjonile ja veel muudki…
 
Kõigepealt aga ikka avatud mikrofon ja küsimused, arupärimised. Alustas Raivo Uukkivi, kel oli neli küsimust. Esiteks 2020.aasta teehoiukava kohta, teiseks küsimused vallavalitsuse poolt läbiviidud sõiduki hanke kohta, kolmandaks aasta tagasi toimunud maa müügi kohta IKEA-le, milline on hetkeseis, sh raha laekumisega. Neljas küsimus Jüri tervisekeskuse kohta, et miks seinte, põrandate liitekohtades praod.  
 
Seejärel sai sõna Indrek Uuemaa, kes kõigepealt tuletas meelde, et temani ei ole jõudnud volikogu esimehele saadetud päringule vastus (majandus-ja eelarvekomisjoni liikmele hüvitise maksmine). Teiseks tutvustas ta revisjonikomisjoni aseesimehena oma arusaamist komisjoni tööst.
 
Sõna sai Indrek Varik, kes rääkis samuti revisjonikomisjonist. Kõigepealt tänas Lisandra Talvingut, kes nõustus eelmisel korral kandideerima komisjoni liikmeks ja taastas komisjoni töövõime. Aga revisjonikomisjoni aseesimees eksitab volikogu. Saatsin enne volikogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli, lugege sealt ja hinnake ise.
 
Õnnitlesime aplausiga kahe volikogu vahel tähtpäeva tähistanud kolleege Lisandra Talvingut ja Velor Viitakut. Lilled tuli kõrvallaual asuvast vaasist ise võtta.
 

Volikogu istung, foto I.Varik

Ette oli valmistatud 12-punktiline päevakord, mille kinnitamine läheb tavaliselt lihtsalt. Täna aga oli kaks ettepanekut: R. Uukkivi tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt 8, kuna ei ole arutatud majandus-ja eelarvekomisjonis. Komisjoni esimees Agu Laius selgitas, et eelnõud arutati septembris ja kõik oli poolt. Otsuse kohaselt pidi vallavalitsus hankima teise hindamise ja see on samuti nüüd olemas.  
Tanel Tammela tegi vallavalitsuse poolt ettepaneku tõsta punktid 3 ja 5 punktideks 1 ja 2, kuna kutsutud on väline ettekandja. Seda ettepanekut volikogu hääletada ei soovinud ja nõustus punktide ümbertõstmisega. Raivo ettepaneku aga panin hääletusele ning tulemusega 8 poolt 15 vastu, ettepanek toetust ei leidnud.
Kokkuvõttes kinnitas volikogu päevakorra häältega 21/2/0/0.
 
 
1.    Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine; Vallavanem Madis Sarik andis ettekandeks sõna Cumuluse tegevjuhile – Jaan Urb’ile:
Tegemist on AK uuendamisega, toimunud on rahuloluküsitlus, rahvastikuprognoosi uuendamine, lähteolukorra ülevaate uuendamine, invest. kava (2021-2030) ja  eesmärkide täpsustamine, avalik arutelu septembris 2020.
93 % peab Rae valda väga heaks või heaks elukohaks. Kõik valdkonnad on edenenud, mitte palju, aga ülespoole.
Elanikkonna arvu kasv – absol. tipp EV-s. Viimase 10 a kasv 59 %. Järgmine on Kiili, 29%.
Väga suurt erinevust missioonis, visioonis ei ole. Missioon – VV missioon on elanike rahulolu kasvuks eelduste loomine.
Visioon – Rae vald on 2030 kõrgelt hinnatud elu-ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus.
Loosung – Rae vald, alati sammuke ees!
Strateegilised eesmärgid –
E1 Tänapäevane kvaliteetne elukeskkond,
E2 kvaliteetsed ja kättesaadavad teenused,
E3 tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond,
E4 kõrge haldusvõimekus.
 
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – koosolek toimus 12.10.2020, kohal 12/puudus 0. Arutelu detailidesse minev, aga ennekõike keskendusime investeeringuplaanidele. Üksmeelne arvamus suunata I lugemisele. Lisaks tasuks veel mõelda loosungi üle, kas ikka läheb „lendama“.
 
Küsimus – kas olete rahvastiku arengut detailsemat vaadanud, piirkonniti?
Vastus – oleme vaadanud küll. Kõige suurem Peetri, Vaida null või kerge miinus, Jüris väike kasv. Kust elanik tuleb, Tallinna „mägedelt“. Samas liigutakse ka Peetrist mujale.
Täpsustav küsimus – Peetri piirkond tundub kui arenev, aga kasvab ebaühtlaselt.
Vastus – elanikkonna muutust vaatasime asustusüksuse täpsusega.
Küsimus – mis lugu on loosungi taga?
Vastus – ei püüa iga hinna eest tunnuslauset läbi suruda. Kui valla korporatiiv identiteeti tehti, püüti tunnuslauset lansseerida. Aga keegi ei mäleta tänagi, mis see oli. Põhiline siiski luua võimalikult hea elukeskkond.
 
Saatsime II lugemisele, määrasime parandusettepanekute tähtajaks 28.10.2020 kell 12.00.
Lisaks märkisin, et vastavalt põhimäärusele peab iga alaline komisjon arengukava arutama ja seega ootame järgmine kord teistelt komisjonidelt kaasettekandeid.

Aplaus sünnipäevalistele. Foto:R.Meema

 
2.    Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava vastuvõtmine; Ettekandjad abivallavanem Jens Vendel ja Cumuluse tegesjuht Jaan Urb: koostasime veebruarist praeguseni. Taustaanalüüs, strateegiapäev toimus mais, toimusid valdkondlikud töögrupid. Tagasisideseminar juunis, õpetajate suvekool augustis. Kaasatud on hästi.
8 a on kohti veel puudu lasteaia tasemel. Peetri piirkonnas jääb tippajal koolikohti puudu. Langus tuleneb demograafilisest olukorrast. Ruumikitsikus kaob järgmise 10 a jooksul. Gümnaasiumikohtade puudus tunduvalt suurem (kuigi see on riigi kohustus).
Jens Vendel – HEV laste hulk on kasvanud ja surve teenuste pakkumiseks, koostöös naaberomavalitsustega suureneb. Õpetajaid tuleb jätkuvalt harida, tõsta haridustaset. Rehabilitatsiooniteenust samuti vaja kasvatada.
Jaan Urb – visioon – keskmes on laps ja noor. Eesmärk, et meie lapsed ja noored oleks õpi-ja teadmishimulised, enesega toimetulevad, elaks täisväärtuslikku elu.
Eesmärgiks, et me ei räägi valdkondade kaupa vaid kogu haridusest tervikuna.
Kvaliteet, igakülgne tugi, koostöö ja lõimitus, isikustatud lähenemine, kättesaadavus peavad olema kõigile ühtlaselt tagatud.
Haridustaristu investeeringud on samad, mis valla AK-s. Need ei saa lahus olla.
Tegevuskavas toodud erinevaid alaliike ja ülevaated volikogule.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – 8.10.2020 7/13. põhidokument jõudis liikmeteni napilt enne koosolekut, aga lisad olid enne saadetud. Arutelu toimus. Ühehäälselt – teisele lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 28.10.2020 kell 12.00.
 
Küsimus – kust tulevad numbrid, et 2035 a tekib õpilaste arvu kahanemine? Uuesalus ja Järvekülas saabub kõrgpunkt just pigem 2035.aastal.
Vastus – prognoosid lähtuvad Rae valla elanikkonna andmetest. Rahvastiku püramiid näitab, mõningad hälbed võivad piirkonniti olla.
Küsimus – kas AK kavandatud tegevused on ka eelarvestrateegias kajastatud?
Vastus – neid on tehtud koos ja seetõttu peaksid olema kajastatud. Kahe lugemise vahel arvutame veelkord läbi.
 
Volikogu lõpetas eelnõu I lugemise, saatis II-le, määras parandusettepanekute tähtajaks 28.10.2020 kell 12.00.
 
3.    Rae Vallavolikogu 22. augusti 2017 määruse nr 77 „Perearstide toetamise kord“ muutmine – II lugemine;
Jens Vendel – parandusettepanekuid ei tulnud. VV soovib määruse vastuvõtmist, et saaks asuda otsima partnereid koostöös Terviseametiga Vaidas ja Lagedil perearstiteenuse pakkumiseks.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine Bärbel Salumäe – 6.10.2020 10/12. Komisjonis tekkis mitu ettepanekut eelnõu täiendamiseks, aga arutasime läbi ja ükski toetusti ei leidnud. Seega toetasime häältega 9/1 vastuvõtmist eelnõu vastuvõtmist volikogus.
 
Volikogu võttis 23 poolthäälega eelnõu vastu.
 

Volikogu arutab, foto: R.Meema

4.    Rae Vallavolikogu 17. veebruari 2015 määruse nr 26 “Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord” muutmine – II lugemine;
Jens Vendel  – parandusettepanekuid ei lakeunud, palun vastu võtta, et võimaldada võrdsemat kohtlemist peredele, kellele vald ei suuda lasteaiakohta pakkuda.
Kaasettekanne Kaarel Kais – 8.10.2020 7/13. arutas II lugemisele minevat eelnõud. Kuna ettepanekuid ei olnud, oli kiire otsus, toetasime ühehäälselt.
 
Volikogu hääletas – poolt 23 poolt, vastu võetud.
 
5.    Rae valla 2021 – 2024. aastate eelarvestrateegia kinnitamine;
Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma – AK investeeringud lähevad enam-vähem kokku strateegia numbritega, aga kõik muutub pidevalt. Konkreetse aasta eelarve eelnõu tuleb kõige täpsem.
Covidi hirm oli kevadel suur, aga tegelikult tulumaksu langus küll tuleb, aga piirdub 2 miljoniga. Samas on järgmise aasta prognoosimine veelgi keerulisem, Covidi mõju jätkuvalt ebaselge.
Maksumaksjaid tuleb jätkuvalt valda juurde (+5 % aastas) ja meie maksumaksjate keskmine tulu jõuab riigis esikohale (Viimsist ette) (kasv +3-4 %). Ei saa välistada, et 2020 a prognoositav laekumine võib isegi ületada 29,9 mlj-t, selgub oktoobri laekumise põhjal.
Toetusfond tuleb riigilt, sellest üle 90 % haridusse.
Põhitegevuse kuludest kasvavad kõige enam toetused (mudilastoetus, õpilasvedu, eralasteaia toetus, perearstide toetus, erinevad sotsiaaltoetused).
Personalikulude täitmine on sel aastal alatäidetud (1,5 mlj kokkuhoidu).
Investeerimistegevuseks tuleb võtta igal aastal ca 6,5 mlj laenu, tagasimakse samas suurusjärgus.
Netovõlakoormus on alla 60 %.
Kaasettekanne Agu Laius – samal koosolekul arutasime. Strateegia on konservatiivne nii tulubaasi kui maa müügi osas. Raske ongi ennustada, kuhu majandus liigub. Arutasime põhjalikumalt investeeringute kava, mis on strateegias tunduvalt täpsem. Arutlesime Vaida arengu teemadel, mitmed invest.objektid strateegias. Vaidas on üldiselt sotsiaalne taristu olemas. Maa müüki on ette nähtud päris mahukalt, aga madalda teostusprotsendiga. Osad investeeringud sõltuvalt tavapäraselt eurorahast. Otsustasime saata II lugemisele, par.ettep.tähtajaks  28.10.2020 kell 12.00.
 
Küsimus – personalikulud on kasvavas trendis, miks, kas palgatõusud, uued töökohad?
Vastus – palgatõusu planeeritud ei ole, aga Kindluse kool on lisandunud täies mahus,  Lagedi noortekeskus avatakse sel aastal, järgmisel aastal kogu kulu, 2021 Sõnajala lasteaed, jälle lisanduv kulu.
Küsimus – arendajate tasud, kui suured on 2021? Tulumaksuprognoos – kas on arvestatud Vabariigi Valitsuse lubatud tulumaksu % tõusuga?
Vastus – mingit tulumaksu % tõusu ei ole seadustatud, seega on prognoos samal tasemel. Arendajate tulu on tulude kaupade ja teenuste müügist, sees. 2021 eelarves natuke üle 1 miljoni.
Küsimus – maa müügid plaanis, kas on mõistlik praegu maad müüa? Kauaks jätkub?
Vastus – küsija on „süüdi“, et vallal sedavõrd palju maad on. Ilma maa müügita oleks väga keeruline olnud kogu seda arengut finantseerida. 33 mlj euro eest on alates 2005.aastat maad müüdud (sisuliselt ühe aastaeelarve maht). Investeeringutee katteks on müük hädatarvilik.
M.Rosenfeldi repliik – tänud meenutamise eest, riigilt õnnestus kätte saada 900 ha maad. Natuke on valus vaadata, et maad müüme jooksvate kulude katteks. Oleks lootnud, et vald hakkaks ise oma maa arendajaks, aga elu on läinud teisiti.
T.Keerma vastuväide – erinevalt riigi valitsusest, Rae vald müüb maad 100 % investeeringute katteks, mitte jooksvateks kuludeks.  
 
Juhtisin tähelepanu,et ka seda eelnõud peavad arutama kõik volikogu komisjonid. Suunasin eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 28.10.2020 kell 12.00.
 
 
6.    Rae valla esindusvõistkonnale toetuse andmise kord; Ettekandja eelnõu autor Henri Ausmaa – eelnõu on üle antud septembris. Tahame luua eeldused esindusvõistkonna tekkeks. Esindusvõistkonnad seovad kogukonda, aitavad tuua positiivset tähelepanu nii vallale kui valla inimestele. Mitmetes teistes omavalitsustes on oma esindusmeeskonnad.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – 8.10.2020 7/13. eelnõud esitles Henri Ausmaa. Arutasime, küsimused/vastused. Komisjon tegi mitmeid ettepanekuid, neist toon esile kaks olulisemat – esindusvõistkonna nimetamine peaks olema vallavalitsuse, mitte volikogu pädevuses. Teiseks – kulude selguse, ettenähtavuse mõttes kaotada 75% soodustus. Selle asemel suurendada toetuse määrasid, et katta prognoositav lisakulu. Komisjon hääletas, 7 toetasid vastuvõtmist volikogus.
Kaasettekanne vallavalitsuse poolt Madis Sarik – vallavalitsus tegi mitmeid muudatusettepanekuid, et eelnõu saaks selgem ja parem. Toetame eelnõud, aga arvame, et tuleks saata II lugemisele.
Indrek Uuemaa sõnavõtt – eelnõu on seotud Rae huvialakooliga, aga igas võistkonnas ei ole spordikooli õpilasi. Eelnõu on toores ja läbimõtlemata. Näen seoseid Rae Kossu ja Peetri Võrkpalliklubiga.
Agu Laius repliik – taotluse esitamise ettepanek on 1.dets. Sel ajal on elarve menetlemine lõpusirgel, kas on võimalik toetust planeerida eelarvesse.
Ülo Timuska repliik– teen samuti ettepaneku saata II lugemisele. Meestel/naistel erinevad summad, vajab arutamist.
Indrek Uuemaa repliik– pean seda eelnõud ühe erakonna teemaks.
Kaarel Kaisi repliik – selgitan, et ka haridus-ja kultuurikomisjoni ei soovi eelnõud kohe I lugemisel vastu võtta. Miks mitte II lugemisele saata.
 
Võtsin arutelu kokku, et kuna haridus-ja kultuurikomisjon ja vallavalitsus on teinud eelnõule muudatusettepanekuid, siis on mõistlik saata eelnõu teisele lugemisele, et saaksime parandusettepanekuid esitada ja puhta versiooni vastu võtta.
 
Saatsime II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg 28.10.2020, kell 12.00.
 
 
7.    Põhivara mahakandmine; Tiit Keerma – Vaida noortekeskuse projekt on arvel, vaja maha kanda. Seoses Vaida kooli renoveerimisega puudub vajadus projekti järele.
Kaasettekanne Laius – samal koosolekul arutasime, toetame vastuvõtmist.
Volikogu hääletas 21/0/0/1.
 
8.    Korteriomandi avalikes huvides omandamine; Tegemist on septembris arutatud ja katkestatud eelnõuga. Andsin sõna abivallavanem Tanel Tammela’le – kuigi korteriomand, siis sisuliselt majaosa. Pindi kinnisvara on teinud eksperthinnangu. Korteriomanik uut hindajat korterisse ei lasknud. Turuväärtuseks tuli 168 tuh, mis jääb lubatud vea piiridesse, sisuliselt sama hind. Korteriomandi kasutuskorra kokkulepe on tehtud. Vallal on hetkel käimas korteriomandi omanikuga kohtuvaidlus. Sõna Priit Põldmäele – kunagi Rae koolimaja maa munitsipaliseerimisel loodeti lahendada lihtsamalt, tekitati korteriomandid. Kunagi külakeskuseks mõeldud osast soovib üks korteriomanik oma osa välja jagada. Vaidlus kohtus, I astmes on teinud kohus ettepaneku tükk välja jagada. Soovime saada kompromissi, et kohtuvaidlus lõpetada. Omanik on teinud veel ettepaneku koolimaja pööning välja jagada, mis võib veelgi suurendada korteriomandite suurust, ehk tõsta veelgi hinda.
Tanel Tammela– vald on aastaid tagasi ostnud ühe korteriomandi, samuti tasunud motivatsioonitasu. See näitab valla soovi, et koolimaja enda kasutusse saada.
Küsimus – Rae koolimaja osta/omandada oleks mõistlik, aga kui ma midagi müün, aga keeldun näitamast. Miks omanik ei lubanud oma vara hinnata?
Vastus – ei oska öelda.
Küsimus – väidetav ostuhind 170 tuh, motiiv tasu 20 % (lisandub), saame 204 tuh, vormistamiskulud ka veel, 18 kuud tasuta seeselamise õigus, kas paljuks ei ole lähe? Kas isiklikult ostaks?
Vastus – isiklikke ja valla huvisid on raske võrrelda.
Küsimus – kui palju lisaks investeerida vaja?
Vastus – osaliselt on summad toodud AK-s, mitte lähiaastatel.
Küsimus – kui otsustame osta, siis kas omanik on otsustanud  müüa?
Vastus – jah, omanik on huvitatud müügist.
Küsimus – kui hindaja ei ole sisse pääsenud, kas meil on infot kinnisvara seisukorra kohta?
Vastus – I hinnang anti kevadel, eksperthinnang tehti nüüd, septembris 2020. Enne müüki saame kontrollida kinnisasja seisukorda.
Sõnavõtt  Raivo Uukkivi – tegin ettepaneku mitte arutada üldse täna volikogus. Ei läinud läbi. Olen isegi püüdnud sama olukorda lahendada mõistliku hinnaga, aga tulutult. Isemajandavaks see objekt kunagi ei saa. Tavatult lahke otsus.
Meelis Rosenfeld – tegemist kotis ostuga. Madalvundament. Lokaalne vee-ja heitveemahuti. Koos motiv.tasuga on ühe ruutmeetri hind liiga kõrge. Uue elamise hind. Ei ole normaalne.
Agu Laius – olen juba vähemal 10 a toetanud Rae vana koolimaja omandamist. Töö toimub seal korralikult, kaasomand takistab. Teine hinnang on võetud.  Volikogu peab otsustama.
Mart Võrklaev- olen ka teemaga aastaid tegelenud. Toetan korterite väljaostmist, peab olema õiglane hind. Hind on õige  – 170 tuh. Teine pool on motiiv.tasu ei süüdistaks mitte omanikku, vaid seda kuidas ostjana oleme käitunud. Vald on pakkunud veebruaris 220 tuh.  Aga hinda saab alla vaid siis kui volikogu ütleb hinna. Ei saa toetada sellist motiv.tasu.
 
Võtsin Reformierakonna fraktsiooni nimel 10 min vaheaega.
 
Vaheaja järel selgitasin volikogule, et meil on ühisosa selles, et Rae vana koolimaja vaja osta täielikult valla omandisse ja kuna meil on ühel aastal võetud kaks hindamist, siis argument hinna vastu vaidlemiseks puudub. Kirgi on kütnud motivatsioonitasu, sest see tuleneb KAHOS-est, aga me ei osta kinnistut selle seaduse alusel, vaid kokkuleppe alusel omanikuga. Teatud analoogia küll on, aga otsest seost mitte. Kui volikogu võtab täna eelnõu vastu, on vallavalitsusel võimalik edasi liikuda. Kui ei võta, jääb kõik seisma. Lähtudes eeltoodust teen Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku vähendada motivatsioonitasu praeguselt 20-lt %-lt 6-le %-le.
 
Seejärel küsisin, kas on veel ettepanekuid. Meelis Rosenfeld esitas kolm ettepanekut:

1. ostuhinnaks määrata 121 000 eurot (praegu 170 tuhat);
2. motivatsioonitasuks 6 % (praegu 20 %);
3. seeselamise õigus 3 kuud (praegu 18).
 
Panin hääletusele Reformierakonna ettepaneku, tulemus 16/3/1. Seejärel hinna alandamise ettepanek, tulemus 1/15/4, seeselamise õiguse muutmine, tulemus 2/15/2.  
Kokkuvõttes leidis toetust Reformierakonna fraktsiooni ettepanek määrata motivatsioonitasuks 6 % (10 200 eurot) ja volikogu võttis eelnõu vastu häältega 16/5/0/1.
 
9.    Pähklimäe tee 14, 16, 18 ja 20 maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel; Ettekanne Priit Põldmäe – 2020 a eelarve erakorralised tulude plaanis on kinnistute müük. Eeldab puurkaevu rajamist, mis teeb ühele kinnistule taristu rajamise suhteliselt kalliks. IKEA on tõstnud hinda ja huvi ja seetõttu plaanimegi müüa.
Kaasettekanne Agu Laius – arutasime samal koosolekul. Müüa suurem maatükk korraga, arendajatel suurem huvi. Ühehäälselt toetasime vastuvõtmist.
Rosenfeldi repliik –  seekord siis ei olnud kindlat kosilast? Müüme enampakkumisel 15 eurot ruutmeeter.
 
Lisasin juurde, et IKEA tulek on tõstnud hinda, seepäras müümegi kallimalt.
 
Volikogu toetas häältega 21/0/0/1.
 
10. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks; Ettekanne abivallavanem Tanel Tammela – Pärna tee 2 elamu kordategemiseks soov võtta rahaline kohustus, et kortermaja korda teha KREDEXi toetusega. Suur remont on vaja ette võtta. Soov teha maja, mille üldkulud on madalad, kus saavad elada õpetajad.
Kaasettekanne Agu Laius -samal koosolekul arutasime. Mis neist inimestest saab, kes seal elavad? Saab ära paigutatud. Toetame vastuvõtmist.
Küsimus – elamispinna ruutmeetreid, palju täna on ja kui palju alles jääb?
Vastus – Kredexi toetus 40 %. Ruutmeetreid peast ei tea.
Küsimus – kui Kredex raha ei anna?
Vastus – loobume.
Küsimus – palju õpetajaid on, kes munitsipaalpinda kasutavad
Vastus – 7-8, oleme pidanud ka ära ütlema, sest vabu elamispinda ei ole.
Küsimus – milline on mun.korteri üürihind?
Vastus – sõltuvalt seisukorrast, kehvem on odavam.
Küsimus – 33 % tuleb suurem, kuidas?
Vastus – on võimalik juurde ehitada, sh katusealune. Eesmärk on muuta korterid suuremateks, mõned läbi kahe korruse.
Rosenfeld – vastuseid ma ei saanud. Ka seal on madalvundament, sinna ei pruugi peale ehitada saada. Ebatäpne, ei ole piisavalt vastuseid. Võiks arutada keskkonnakomisjonis.
Võrklaev – tuleb vastu võtta, vallavalitsus on tublit tööd teinud, kui raha saab, tuleb ära tuua. Luua kvaliteetsed, head korterid, kui saame seda teha võõra raha eest, tuleb teha. Võtame vastu.
Repliik Rosenfeld – remondi ajaks tänased elanikud ümber paigutada, tulevad tagasi, õpetajatele ei jää midagi.
Ühine vastus kõlas, et jääb küll ja volikogu hääletas – tulemus 18/3/0/1.
 
 
11. Nõusoleku andmine toetuse maksmiseks; Abivallavanem Tanel Tammela – ettepanek maksta ühekordset toetust MTÜ-le Aiandusühistu Patika-6  summas 12 tuhat eurot, kes on teinud korda Kivipuraviku tee ja Kuuseriisika tee ning annab need vallale üle veel käesoleval aastal.
Kaasettekanne Agu Laius – arutasime. Üksmeelt ei olnud, tekkis palju mõttevahetusi. Küsimus, et kas ostame või toetame. Komisjon toetas vastuvõtmist, aga volikogus pidi vallavalitsus selgitama, kas ost või toetus. 8 poolthäälega toetame vastuvõtmist.
Tanel Tammela – ikkagi toetus, kui kogukond suudab tee rajada, siis me toetame.
 
Küsimus – eeldusel, et tee antakse üle tasuta valla omandisse?
Vastus – jah.
Küsimus – juba möödunud aastal on teid tehtud, üle võtmata, miks?
Vastus – toetus makstakse välja kui üle antud.
Küsimus – kellele toetust makstake?
Vastus – MTÜ-le Patika 6.
 
Volikogu võttis eelnõu vastu.
 
12. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Selgitasin, et kui me valisime eelmisel korral Lisandra Talvingu revisjonikomisjoni, siis taastus komisjoni töövõime, aga volikogu on otsustanud, et revisjonikomisjon on neljaliikmeline. Seega on üks liige ikka puudu. Kõigepealt moodustame hääletuskomisjoni. Ettepanek valida kolmeliikmeline, koosseisus Martin Minn, Madis Sarik ja Tanel Tammela. Volikogu toetas.
 
Seejärel kandidaatide esitamise kord. Esitasin kandidaadiks Gerli Lehe, kes oli nõus kandideerimisega. Oma sõnavõtus avaldas Gerli, et loodab taastada töörahu revisjonikomisjonis, et saaksime täita kokkulepitud tööplaani.
Küsimusi ei olnud.
Volikogu valis Gerli Lehe salajasel hääletusel revisjonikomisjoni liikmeks 16 poolthäälega.  

Volikogu lõppes 21.45.

PS! Võib lugeda, et tänasega lõppes jaanuaris 2020 alanud saaga revisjonikomisjoni ümber. Mäletatavasti jonnis opositsioon ja ei esitanud tükk aega kandidaati ja hoidis komisjonis kohta vabana. Nüüd on neljaliikmeline komisjon komplekteeritud ja saab teha tööd. 
 

2 thoughts on “Rae valla esindusvõistkond ja vana koolimaja”

 1. Tere
  Täpsustan, et omanikult ei olegi kunagi küsitud, et kas hindaja võiks tulla sisse ja hindamise eesmärgil ringi vaadata. Ei valla ega hindaja poolt ei ole sellist palvet minuni jõudnud. Seega ma ei ole kuidagi saanud ka keelduda.
  Volikogul jäi eile kahjuks risti vastupidine laimav ja mustav väide ringlema.
  Parimat,
  Allan (Rae koolimaja elanik ja korteriomanik)

  1. Tere, vallavolikogu liikmed tuginesid volikogule saadetud Pindi kinnisvara hindajate eksperhinnangu nr 5013 tekstile. Aga kokkuvõttes on see siiski vaid pisike detail selles loos.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga