Rae valla eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022 eelarve

Teisipäeval, 21.12.2021 toimunud Rae vallavolikogu istungil oli esimesel lugemisel Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 ja järgmise aasta eelarve, muutsime veel viimast korda käesoleva aasta eelarvet ning arutasime vallavalitsuse uut struktuuri. Mõned teemad olid veel…

Vabas mikrofonis olid mitmed sõnavõtjad.
 
Kõigepealt avaldas Ain Böckler volikogule, et Golfi tee ja Jüri-Vaida tee ristmik on ohtlik, eriti libedaga. Tuleks kas pügada kuusehekki või muuta peatee/kõrvaltee vahekorda.  Teiseks kirjalikud küsimused Vaidas Transpordiameti poolt maha võetud kahe kuuse kohta, mis väidetavalt olla nähtavust takistanud.
 
Teisena andsin sõna Ülo Timuskale, kes uuris, et mis on saanud teehoiukavast. Volikogu on seda ühel korral lugenud ja tuvastanud muutmise vajaduse. Millal täiendatud versioon valmib ja volikogule tutvustatakse? Teise küsimusena, et kas vallavalitsus on kaalunud Remmelga kinnistu sundvõõrandamise peatamist ja Tammi tee pikenduse mitte välja ehitamist?
 
Meelis Rosenfeld meenutas varasemat volikogu ja selgitas, et alati ei pea kandidaate kirjalikult esitama.
Vastasin koheselt, et minu vastus oli varasemal volikogul ja on ka nüüd, et kui on soov tõsiselt kandidaat esitada (mitte lihtsalt nalja teha) siis peab see esitamine olema korrektne. Kui kandidaati kohal ei ole, siis peab olema eelnevalt saadud kirjalik nõusolek, sest tagaselja ilma isiku teadmata me kedagi kuhugi ei vali.
 
Gerli Lehe päris, et kas vallavalitsus on taotlenud vahendeid SM-ist kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste rahastamiseks? Kas on plaanis taotleda ka 2022 aastaks?
 
Vallavalitsuse poolt andis ülevaate abivallavanem Bärbel Salumäe – kiirtestimine on olnud edukas, ära hoitud mitu kollet. Alustatud väikelaste (5a) vaktsineerimisega. Vanuses 5-11a on vaktsineerituid 5 %, vanuses 12-15 65%. Täisealiste seas on vaktsineerituid 76,3 %.
 
Energiakulude hüvitamine – sihtrühm on suurenenud. Kui varasemalt ootasime 1500 taotlust, siis tänase seisuga 2500-3000 taotlust. 10.jaanuarist 2022 avame toetustaotluse vastuvõtmise. Võtame selleks ajutiselt lisatööjõudu.
 
Küsimus – kas koolide jõulupeod toimuvad?
Vastus – iga kool otsustab ise.
 
Küsimus – kuidas elektritoetusi taotleda, kas neti teel või paberil?
Vastus – mõlemal viisil.
 
Küsimus – miks koolidel kiirtestid otsa said?
Vastus – vahetus tarnija, nüüd olemas ning testitavate ring muutus.
 
Kuna rohkem küsimusi ei olnud siis õnnitlesime sooja aplausiga tänast sünnipäevalast Raili Salvetit.
 
Ettevalmistatud päevakorra juurde asudes tegi Ülo Timuska ettepaneku vahetada punktide 4 ja 5 kohad. Kuna eelarve-ja arengukomisjon oli ka sellise otsuse teinud, siis keegi ettepaneku hääletust ei nõudnud, vahetasime järjekorra ning kinnitasime päevakorra.
 
 
1.    Rae valla 2021. aasta 9 kuu majandustegevuse ülevaade
Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma – maksutulusid 1,5 mlj üle eelarve. Kulude osas jääb eelarve täitmata 1,2 mlj osas (koroonast tingitud põhjused). Arendajatelt jäi laekumata 0,6 mlj, laekus planeerimata 0,2 mlj, seega vahe -0,4 mlj. Põhivara müük 8,0 mlj 3,3 mlj asemel. Põhivara soetus jääb 5,5 mlj, plaanitud 12,9 mlj.
Teede osas jäi plaanitud 3,9 mlj tegemata 2,0 mlj.
2021.aastaks planeeritud 9,5 mlj laen jäi välja võtmata, ei olnud vajadust.

Volikogu võttis info teadmiseks. 
 
2.     Rae valla 2021. aasta kolmas lisaeelarve
Ettekanne VV nimel Tiit Keerma: kululiikide vahel ringitõstmine, toetusfondist saadud täiendava asendus-ja järelhoolduseks, toimetulekutoetuseks arvele võtmine, sihtfinantseerimised, tegevustoetused, 50 tuh suurendatud VV personalikulusid (lahkujatele väljamaksed ja kõrgemad palgad)
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: arutasime 13.12.2021 toimunud ühisarutelul, kuulasime ettekannet, toimus diskussioon. Komisoni seisukoht 11 poolthäälega võtta I lugemisel vastu.  
 
Volikogu võttis 22 poolthäälega lisaeelarve vastu.
 
3.    Rae valla 2022 – 2025. aastate eelarvestrateegia kinnitamine
Tiit Keerma: ühiskomisjonis selgitasin põhjalikult. Oluline on netovõlakoormust (NVK) järgida. Elanike arv stabiilselt kasvab, 2021 a kasv tuleb ilmselt +1000 elanikku juurde.
Mõned iseloomulikumad andmed:

 
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: arutasime ühiskomisjonis 13.12.2021, otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – 12 liiget osales, küsimusi ei olnud, toetame II lugemisele saatmist.
Haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – arutasime 13.12.21 toimunud  ühiskomisjonis. Esimene koosolek, küsimusi ei olnud. Hääletasime II lugemisele  saatmise poolt.
 
Küsimus – üheks tululiigiks põhivara müük, kas peaks pigem müüma hoonestusõigust?
Vastus – millega siis maa müüki asendada? Laenu suurendamisega?
Tanel Tammela – nagu küsija hästi mäletab, siis ma tulin selle ideega välja mõni aeg pärast abivallavanema ametisse asumist. Tegeleme edasi, see on pikem plaan, vajab kaalumist, kindlasti peaks seda tegema.
Küsimus – tänan ettekandjat põhjaliku ettekande eest, asjad on kindlates kätes. Laenu ei peaks niiväga kartma. Laenu võtmise intressi tase on nii madal, et investeerimine tasub ära. Inflatsioon on kõrgem. Ega me laenu ei karda?
Vastus – laenu me ei karda, aga investeerimise vajadus ei lõpe.
 
Küsimus – investeeringute jaotus kantide kaupa.
Vastus – investeeringud elaniku 2019-2023 kohta – Jüri kant – 19,3 %, Vaida kant 26,1 %, Lagedi kant 23,2 % ja Peetri kant 31,4 %.
 
Jens Vendeli sõnavõtt – minu sõnavõtt tuleneb seletuskirjast, tahaks kiita VV-d õpetajatele 140 eurose lisapalga eest. Näen vajadust anda haridusvaldkonna juhtidele juurde otsustusõigust riigilt saadava raha üle.
 
Repliik Timuska – õpetajate palgalisa tore küll, aga vallavalitsuse palgatõus oli suurem.
Repliik Kaarel Koger – kinnistute asemel hoonestusõiguse võõrandamisel ei ole vaja jalgratast leiutada, on olemas Tallinna näide. Õpime sellest.
 
Volikogu lõpetas eelarvestrateegia I lugemise ja saatis II-le lugemisele ning määras parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
 
4.     Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2022. aastal
Vallavanema palvel ja volitusel tegi ettekande personalijuht Kristi Aru – struktuuri otsus on volikogu ainupädevuses. Volikogu on andnud Vallavalitsusele õiguse struktuuri muuta palgafondi piires,  2021.aastal on VV seda kasutanud. Tänane struktuur vajab muutmist, on kestnud viimased 10 a. Näiteks on abivallavanem Tammelal 28 otsealluvat.
Ettepanek luua valdkonnaspetsiifilised ametid ja mehitada juhtidega. Täna olemas rahanduamet ja vallakantselei. Tänane üks amet luua kaheks – planeerimis-ja keskkonnaamet ja ehitusamet. Tänane üks amet luua kaheks – haridus-ja kultuuriamet ja sotsiaalamet.
 
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – 13.12.2021 ühisistungil kuulasime ettekannet, saime vastused küsimustele. Otsustasime saata , II lugemisele ja määrata  parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
 
Küsimus – palju taristuprojekte tuleb Rae valda lähiajal, kas vajame selleks eraldi spetsialisti?
Vastus – transpordispetsialist olemas. Uus inimene on olemas ajutiselt äraoleva töötaja asemel. Mõningaid asju on võimalik sisse osta.

Küsimus – mida hakkavad abivallavanemad tegema kui ametite juhid kogu töö ära teevad. Miks lahutada ehitus-ja planeerimine?
 
Vastus – koostöö ametite vahel toimib. Inimeste spetsialiteet kasvab. Abivallavanema on täna üle koormatud.
Küsimus – väga põhjalik ettekanne oli. Kas IT- spetside kohad kaotatakse asutustes ära?
Vastus – jah. Kui koolidest tulevad IT-inimesed ära, kaovad ka kohad.
 
Küsimus – mida tuleks abivallavanemate kohustuste puhul täpsustada?
Vastus – Volikogu materjalide hulgas oli seletuskiri, mis annab neile küsimustele vastuseid. Ka äriettevõtetes on keskastmejuhid, see on tavapärane.
 
Tarmo Gutmann – hea meel näha, et vald astub suure sammu edasi. Äriettevõttega paralleeli tuues, kui puuduvad vaheastme juhid, ei saa täita põhieesmärki – teenindada vallakodanikke.
 
Jens Vendel – personalijuhi töö maht on samuti kasvanud, tasuks kaaluda eraldi ametit.
 
Kaarel Koger – tänud ettekandjale. Transpordispetsialisti vajaksime eelkõige ühistranspordi osas, vajab peenhäälestust. Teiseks tasuks mõelda kõrgete energiahindade toetustaotluste menetlemiseks lisatööjõu kaasamist, täiendava referendi võtmist.
 
 
Volikogu lõpetas eelnõu I lugemise ja saatis II-le lugemisele ning määras parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
 
 
 
5.     Rae valla 2022. aasta eelarve kinnitamine
Ettekandja Tiit Keerma: Struktuur ja osad on riigi seadusega paika pandud.
Põhitegevuse tulud/kulud ja tulem.
Eelarve liigitus on viidud üldisemale tasemele, et eelarve juhtimine oleks paindlikum. Volikogule saadetud Exceli tabel on abitabel, mis ei lähe kinnitamisele.
2022 a eelarve maht on 66,8 mlj, 2021 oli 65,1.
Üldine palgatõusu protsent on 7. Uusi ametikohti 30. Üks protsent palgafondi kasvu tähendab 200 tuhande eurost lisakulu vallaeelarvele.
Eelarvestrateeegia esimene aasta on identne 2022 a eelarvega. Seletuskiri on ülipõhjalik. 
Netovõlakoormuse määr on 2022.aastal 41,2 %.  
Kaasettekanne Meelis Kasemaa– 13.12.2021 arutasime. Enamus küsimusi oli investeeringute kohta. Oleme I lugemise lõpetamise poolt. Saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – küsimusi ei olnud. Toetame II lugemisele saatmist.
Haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – küsimusi ei olnud. Toetame II lugemisele saatmist.
 
Küsimus – kas arendajate makstavad summa ei tuleks üle viia investeeringute reale?
Vastus – vorm on Rahandusministeeriumi poolt ette antud. Tegemist on õiguse müügi eest saadud rahaga. Seda ei saa investeeringute grupis kajastada.
 
Küsimus – kust tuli 7 % palgatõusu protsent? Vallavalitsusel ju rohkem?
Vastus – vallavalitsuse liikmete palgad fikseeritakse neljaks aastaks, aga teiste töötajate palgad tõusevad igal aastal.
 
Küsimus – kust tuli 7 %?
Vastus – palga tõstmist ei arvestata protsentides, vaid arvestatakse välja kui suured tulevad palganumbrid  ja et tuludega hakkama saaks. 7 % on keskmine palgafondi kasv, see tähendab, et osadel (eriti väikesepalgalistel) on see protsent suurem.
 
Küsimus – kes selle protsendi kehtestas, finantsjuht või vallavalitsus.
Vastus – vallavalitsus.
 
Jens Vendel – hooldekodus tõstame palka, aga tingimused ei ole head. Vaja mõelda erapartneri peale, et uus hooldekodu rajada. Kohti ka väga vähe (19).
 
Ülo Timuska – arendajate kohustuste kajastamine võiks siiski olla investeeringute all.
 
Kaarel Koger – erasektor saaks kindlasti vanadekodu rajamisega hakkama. Mõnikord aga ei pruugi erasektoriga koos vanadekodu teha parem olla kui ise tehes. Koolitoidu näide – Rae valla koolitoit on parem kui oleks sisse ostes. Tln probleeme palju. Laenuraha odavalt käes, teeme ise.
 
Saadame II lugemisele, määrasime parandusettepanekute tähtajaks 29.12.2021 kell 12.00.
 
 
6.    Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 korrigeerimise algatamine
Ettekandja tehnovõrkude spetsialist Fred Seppen – Arendamise kava koostamise eesmärgiks on kaardistada praegune olukord ning kavandada arengusuunad ja -võimalused järgnevaks 12 aastaks.
 
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – keskkonnakomisjoni istung toimus 8.12.2021. Kohal oli 11 liiget, puudus 4. Tegime ettepaneku muuta sõnastust, muudetud.  Kokkuvõttes otsustasime 11 poolthäälega toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus.
 
Küsimus – kava tehakse elluviimiseks. Hetkel ka reoveekogumisalad kinnitatud, aga need muutuvad. Kas vallavalitsus tegeleb sellega?
Vastus –  VV tegeleb igasuguste küsimustega, veemajanduse teemadega Elveso.
 
Küsimus – keskkonnateenistus on vallalt küsinud, miks on nii vähe ÜVK trassidega liitunuid? Kas vald ei ole täitnud eesmärke, mis riik on seadnud?
 
Vastus –  oleme täitnud, liitumine vabatahtlik tegevus, kedagi sundida ei saa. KIK-i toetusi on kasutatud küll.
 
Volikogu võttis 20 poolthäälega otsuse vastu.
 
 
7.    Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
Eelnõu menetlemine katkes kohal, kus tuleb esitada kandidaate revisjonikomisjoni liikmeks. Teatavasti on seadusest tuleneva revisjonikomisjoni suurus 3 liiget, aga volikogu opositsiooni ettepanekul moodustasime revisjonikomisjoni neljaliikmelisena. Revisjonikomisjoni liikmeks saab seaduse kohaselt olla vaid volikogu liige. Palun nüüd esitada kandidaate, et saaksime neljanda liikme ära valida.
Ain Böckler esitas Raili Salveti kandidatuuri, aga kuna Raili Salvet ei andnud kandideerimiseks nõusolekut, kandidaati jätkuvalt ei olnud.
Katkestasin uuesti menetluse ja jätkame jaanuaris.
 

Rae vald, jõulud.

Lõpetuseks soovisin volikogu liikmetele häid jõule ning head tervist, et me keegi ei kohtuks omikroniga vaid hoopis oma lähedastega. Kohtumiseni uuel aastal!

 

4 thoughts on “Rae valla eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022 eelarve”

  1. Milla on kavas 2021 aasta eelarvel olev Jüri- Aaviku kergliiklus tee valgustus valmimine . Aastal 2021 tehti ainult 300 meetrit 11 postivahet kuni jüri aleviku piirile , mille maksumus eelarves oli 45 000 Euri.

    1. Tänan küsimuse eest! Abivallavanem Tanel Tammela vastuse kohaselt oli tööde tegemise tähtaeg lepingus 31.12.2021. Plaanis oli tööd teha novembris 2021, kuid töövõtja meeskond haigestus täielikult ning töid alustatakse 27.12.2021. Hetkel käib mahamärkimine.

  2. Tere.

    2021. Aastal pidi valmima Lagedi Jõe tn rekonstrueerimise projekt. Millal ja kus saavad elanikud projektiga tutvuda nagu eelmine vallavanem lubas?

    Millal on tööde teostus plaanis? See lükati viimati seoses Kindluse Kooli ehitusega edasi. Milline on uus tähtaeg?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga