Rae valla 2022.aasta eelarve vastu võetud

Rae vallavolikogu võttis 18.jaanuaril 2022 toimunud istungil vastu valla 2022.aasta eelarve, samuti kinnitas eelarvestrateegia aastateks 2022-2025, ametiasutuse struktuuri ning suurendas revisjonikomisjoni koosseisu viieliikmeliseks…
 
 
Tavapärane volikogu alguses on vallavanema ülevaade koroonast, nii ka seekord. Selgus, et Rae valla nakatunute suhtarv viimasel nädalal on lausa Eesti kõrgeim, kuid haridusasutused toimivad sellegipoolest ja nendes on koroonapositiivseid 34. Õppetöö on häiritud 16-s klassis, neist 10 Jüri Gümnaasiumis. Kiirtestid väga tõhusad, aidanud koolid avatud hoida. Tagasi on tulnud ka nn tavalised hooajalised haigused. Toidupakkide kohta on küsimusi olnud. Teeme erivajaduse korral, üldist jagamise vajadust hetkel ei ole.
Vaktsineeritus – 65,72 % kogu elanikkonnast. Noores vanuserühmas on vaktsineeritus kõige kõrgem.
Energiatoetuse avaldusi on esitatud 331, neist paberkandjal 18. Kontrollitud 117, 102 positiivse vastusega. 3 inimest tegelevad avaldustega. Otsuse kinnitab ametnik (sotsiaalosakonna ametnikud).
Teehooldusest – olud on keerulised. Temperatuurid kõiguvad, kloriide ei kasuta, põhiline graniidisõilmed. Peab tunnistama, et valda on ka rahulolevalt kirjutatud, tänusõnu oleme ka lisaks kriitikale saanud.
Naaberomavalitsused vähendavad tänavavalgustust öösiti energia kokkuhoiuks. Vallavalitsus arutas ja otsustas, et lisaks olemasolevale seadistustele mingeid pimendamisi me tegema ei hakka. Pigem on suund süsteemide targemaks ehitamisele, et võimaldada täpsemat reguleerimist.
 
Küsimus – kas testime kõiki lähikontakseid või mitte?
Vastus – meie siiski testime kõiki.
 
Seejärel selgitasin volikogule, et avatud mikrofonis sõna saamiseks (vaba sõnavõtuga esinemiseks)  peab põhimääruse kohaselt (§ 38) sõnavõtusoovist teada andma enne seda kui olen istungit alustanud. Kui istungiga on alustatud, siis samal istungil sõna saamiseks aeg mööda lastud. Soovist sõna võtta võib mulle teada anda erineval moel, nii suuliselt kui kirjalikult. Põhiline, et see oleks tehtud enne istungi algust.
 
Priit Põldmäe teavitas volikogu, et on moodustatud Isama fraktsioon, mille esimeheks tema ja aseesimeheks Ülo Timuska. Lisaks esitas oma arvamuse eelarve menetlemise kohta, et varasemalt on ikka parandusettepanekute tegijad kutsutud juhtivkomisjoni oma ettepanekuid tutvustama, aga seekord nii ei olnud.
 
Ain Böckler esitas kaks tähelepanekut, esiteks sai vallalt oma kirjalikule küsimusele vastuse, millest selgus, et Vaidas maaomaniku maal toimunud raie hooldustööde käigus oli seaduslik. Teiseks, et kuna kõik vallaelanikud ei ole veebikasutajad, siis võiks Rae Sõnumite ajakirjanik volikogus viibida, seda kajastada.
Lisaks esitas kirjaliku küsimuse Vaida ja Lagedi arstipunktide kohta, et saada ülevaadet vallavalitsuse tegevusest probleemiga tegelemisel.
Ülo Timuskal oli küsimus Peetri pargi jalgpalliväljakule tekkinud sadevee kohta, miks tekkis, kes süüdi?
Teine küsimus Jüris skatepargi kõrval asunud parkla teemal, kus varem parkisid Citybee ja Bolti sõidukid. Kas vallavalitsus on sõlminud eelnimetatud firmadega lepingud parkla kasutamiseks, mis tingimustel, miks vald toetab erafirmat äri tegemisel, kes parkla lumetõrje kinni maksis?
 
Seejärel asusime päevakorra juurde. Selgitasin päevakorra kujunemist ja eelkõige seda, et miks on päevakorra kaks revisjonikomisjoni tööplaani eelnõu.
Nimelt sain detsembri keskpaigas revisjonikomisjonilt tööplaani eelnõu ja küsisin selle kohta vallavalitsuse seisukohta. Seisukoha saades, edastasin selle revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjonist tuli detsembri lõpus uus tööplaani eelnõu, kust aga ei olnud aru saada, mida on võrreldes olemasoleva eelnõuga muudetud. Palusin revisjonikomisjoni esimehelt protokolli, et sealt leida vastused muudatuste kohta. Sain protokolli, millele oli Mati Sarevet pannud allkirja nii koosoleku juhatajana kui protokollijana. See on aga Rae valla põhimääruse rikkumine. Volikogu komisjone teenindab vallakantselei ja protokollid koostab vallakantselei. Kuna põhimäärus ei luba revisjonikomisjonil otsust vastu võtta ka ilma koosolekut kokku kutsumata, siis ei saanud teha muud järeldust kui et teist revisjonikomisjoni tööplaani eelnõud ei ole esitanud revisjonikomisjon vaid selle esimees enda nimel. Seetõttu ongi päevakorras kaks tööplaani eelnõud, esimene esitatud revisjonikomisjoni poolt ja teine volikogu liikme poolt. Kuna Mati Sarevet on volikogule eelnenud kirjavahetuses jätnud mulje, et ta soovib enda poolt esitatud eelnõu tagasi võtta, siis andsingi sõna Sarevetile.
Sarevet võttis mõlemad eelnõud tagasi.
 
Selgitasin volikogule, et komisjoni esimehel on õigus esindada komisjoni ja seega ka õigus komisjoni esitatud eelnõu tagasi võtta ilma komisjoni eelneva aruteluta.
 
Seejärel kinnitas volikogu viiepunktilise päevakorra:
 
1.Rae valla 2022 – 2025. aastate eelarvestrateegia kinnitamine- II lugemine
2. Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2022. aastal- II lugemine
3. Rae valla 2022. aasta eelarve kinnitamine- II lugemine
4. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine
5. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine
 
 
 
1. Rae valla 2022-2025.aastate eelarvestrateegia kinnitamine II lugemine.
Ettekanne – Tiit Keerma. Repliigina, et olen eelarveid teinud 16.a ja seni ei ole kunagi parandusettepanekute tegijaid juhtivkomisjoni kutsutud, kui nad ei ole olnud komisjoni liikmed.
Esitan seisukohad ainult nende muudatusettepanekute kohta, mis on nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud. Muuhulgas ei toeta VV ja juhtivkomisjon:
1. Trammitee uuringute ärajätmist;
2. Vaida investeeringu varasemaks muutmist;
3. Vallamaja investeeringu ärajätmist;
4. Dividendide mittevõtmist.
VV ja juhtivkomisjon toetab Gerli Lehe ettepanekut, kuigi katteallikas ei ole sobilik. Vallavalitsus on selle alusel teinud omapoolse ettepaneku teise katteallikaga.
Eelarvestrateegia lühikokkuvõte – 40,4 % netovõlakoormuse määr (2022), põhitegevuse tulem 2,49 mlj.

Investeeringud kantide kaupa

Investeeringud kantide kaupa on eraldi välja toodud suhtarvuna. Jüri kandi oma kõige suurem, sest suured investeeringud ees ootamas (staadion, riigigümnaasiumi spordihoone, vallamaja).
Palun vastu võtta II lugemisel.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees  Kaido Kivistik – komisjon toimus 5.01.22. Kohal oli 11, puudus 4. Tiit Keerma tegi ettekande ja keskkonnakomisjon võttis info teadmiseks.
Juhtivkomisjoni eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon toimus 10.01.22, kohal 12/3.  Toimus sisukas arutelu,  kõik parandusettepanekud said läbi arutatud, VV esitas omapoolsed seisukohad.
Parandusettepanekute tegijate komisjoni kutsumise ettepaneku võtame kaalumisele. Komisjon teeb ettepaneku võtta eelnõu II lugemisel vastu.
 
Küsimus – kas VV aktsepteerib, et vallal endal ei jätku vahendeid trammitrassi rajamiseks ja soovime selleks abiraha?
Vastus – jah.
Küsimus – kas eelarvestrateegia kohta peab katteallikaid olema? Paluks saata täpsem nimekiri kantide objektide kohta?
Vastus – nimekirja kokkupanek on meeletu töö, seal on väga palju objekte. KOFS-i sätted ning RM kommentaar olid, et on absoluutselt selge, et eelarvestrateegiale kehtivad samad reeglid, mis eelarvele. See on ju pikendatud eelarve (4 a oma).
 
Küsimus – KA seisukoht dividendide võtmise küsimuses on, et ei ole mõistlik anda Elvesole sihtfinantseeringut ja samal võtta dividende.
Vastus – dividendi võtmist ei peagi KA-ga kooskõlastama. Erinevad asjad.
 
Küsimus – vallamaja kohta. Äkki peaks vana üldse maha müüma ja ehitama uue? Kui suur on vana vallamaja ümberehitamise kalkulatsioon?
Vastus – kõik võimalikud variandid on kaalumisel olnud? Sh lammutamine.
 
Timuska repliik – ei ole nõus VV väitega, et minu ettepanekud ei ole parandusettepanekud. Teehoiukava ei ole volikogu kinnitanud. Põllumaade täisehitamine hävitab põllumajandust.
 
Põldmäe repliik – trammiliini tegemine ikka kindel soov ja seda tuleb teha riigi toetusmeetmetest. MKM juba ootab taotlusi. Et meetmetest paremini raha saada, oleks mõistlik olnud omalt poolt summad strateegiasse lisada.
Palun panna hääletusele.
 
Keerma vasturepliik – ei ole vaja.
 
Võrklaev – tunnustan vallavalitsust strateegia eest! Meil on strateegias 2 uut kooli (Rae külla uus kool ja HEV- kool); üks uus lasteaed; RG sportimisvõimalused; Peetri pargi edasiarendamine; uus vallamaja samuti märkimist väärt. Uue Jüri keskväljaku juures hea avalik ruum, sh uus esindushoone (VV ja ka volikogu saal).
 
Böckler – katteallikate vajadus on ametnike asi, mitte volikogu.
Rosenfeld – strateegias on valikud, Peetri park väärib toetust, aga Jüri tammik on ära unustatud.
Kivistik – Elveso dividendi võtmine. Äriühing peab tegutsema kasumlikult. Oleme varasemalt ka mitte võtnud, erinevalt käitunud.
Gutmann – Jüri tammik on looduskaitse all. Seda niisama lihtsalt pargiks ei tee. Väga ilus ja loodusliku kohaga on tegemist.
Koger – kui on võimalik investeerida mõistlikesse projektidesse, siis tuleb seda teha. Laenuraha on väga soodne, me peame pakkuma teenuseid võimalikult hästi. Uue vallamajaga saame tõsta kvaliteeti.
Böckleri ettepanek hääletada tema ettepanekuid nimeliselt.
Sariku selgitus – tammik on looduskaitseala. Sealt ei või isegi ümber kukkunud puid ära võtta. Tutvustame järgmisel volikogul teemat.
 
Kõigepealt hääletas volikogu nimelise hääletuse üle ja ei toetanud seda. Seejärel hääletas volikogu läbi kolm parandusettepanekut ning ei toetanud neid.
 
Seejärel võttis volikogu strateegia 13 poolt ja 3 vastuhäälega vastu.
 
2. Rae vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2022.aastal.
 
Ettekandja vallavanem Madis Sarik – tuli 2 muudatusettepanekut. Üks tahtis jätta kinnitamata ja teine tahtis arhitekti teha ameti juhatajaks. VV kumbagi ei toetanud. Palun volikogul eelnõu II lugemisel vastu võtta.
 
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – 10.01.2022 arutasime. Toetame II lugemisel vastuvõtmist.
Küsimus – kui analüüs on tehtud, miks ei ole volikogule tutvustatud?
Vastus – Rae vald on pidevas ja suures muutuses, uuring on olemas ja see on juba täienenud. Soovime laiemaltki teha, aga ei ole toetusraha saanud.
 
Küsimus – kas on teada kui suured kulud lisaks juhtidele lisanduvad? Autod?
Vastus – autosid plaanis juurde muretseda ei ole.
 
Timuska repliik – võtame juurde ameti juhatajad, õige mõte. Elanike arv kasvab kiirelt, elanike teenindamiseks on uusi ametnikke vaja.
 
Põldmäe repliik –  toetan sellise tööjõu kaasamist, kes tänaseid tegijaid natuke aitaks, eelkõige puhkuste ajal. Kirjadele vastamine vajab lisaresssursi.
 
Kogeri repliik – kui öeldakse, et ametnikke peaks vähem olema, aga elanikke tuleb kogu aeg juurde, siis siin on vastuolu. Usaldame vallavalitsust ja pakume parimat teenust.
 
Keerma repliik – 2011 a võeti vastu eelmine struktuur just töötegijate kohti ongi lisandunud. Vallas oli elanikke 2011 vähem kui 13 tuhat, 2022 aga rohkem kui 22 tuhat.
 
Volikogu võttis 14 poolthääle ja 6 vastuhäälega struktuuri eelnõu vastu.
 
3. Rae valla 2022.aasta eelarve kinnitamine.
Ettekanne Tiit Keerma – muudatusettepanekud on kõik läbi arutatud ja need, mis leidsid toetust VV ja juhtivkomisjoni poolt, on eelarve eelnõusse sisse viidud.
 
Toetust ei leidnud ettepanekud, millel ei olnud katteallikat ja nende isikute ettepanekud, kellel pole õigust esitada. Hooldekodu ehitamiseks otsime partnerit erasektorist.
 
VV ja juhtivkomisjon toetab Tarmo Gutmanni ettepanekut suurendada Rae Spordikeskuse eelarve palgafondi 35 tuh võrra.
VV ja juhtivkomisjon toetab Indrek Raig ja veel seitsme volikogu liikme (sh allakirjutanu) ettepanekut tõsta asutuste palgafondi selliselt, et alla 1000 eurot palka saavate töötajate palk tõuseb 10 % võrra. Katteallikad Ehituse 6 investeeringud ja (vana) vallamaja remondiinvesteeringute ärajätmine.
 
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido kivistik – arutasime samal koosolekul, st 5.01.22. Kohal oli 11/4. Kuulasime ära, võtsime teadmiseks.
 
Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – koosolek toimus 10.01.22. Arutasime kõik parandusettepanekud läbi, hääletasime läbi. Keerma seda juba ka nimetas. Lõpptulemusena teeb komisjon 6 poolthäälega ja 2 vastuhäälega ettepaneku kinnitada Rae valla 2022.aasta eelarve.
 
Küsimus – olen konkreetse arendaja lepinguga kursis. Selle kohaselt on 100 %liselt kaetud kergtee rajamine Kindluse kooli juurde. Miks vald raha juurde paneb?
Vastus – arendusleping on olemas ja uue juriidilise keha poolt üle võetud. 2018 tehtud. VV ei kavatse arendaja eest midagi ära teha, leping kehtib. Arendaja teeb lepingu järgi kõik ära. Valla eelarverida arendaja kohustust ei puuduta.
 
Küsimus – hooldekodu muudatuse osas oli rohkem diskussiooni kui praegu tundub. Kas olin samal koosolekul?
Vastus  – jah, protokollitud.
 
Küsimus – avastasin, et planeeritud on tulusid planeeringulepingutest, kõiki neist ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Ei ole tõenäoline, et sel aastal tulu laekub. Milliste katteallikate arvelt tulud, kui ei laeku.
Vastus – eelarve on tuhandete prognooside kogum. Selle tabeli on koostanud ametnikud, kes sellega otseselt tegelevad.
 
Küsimus – mida Uuesalu lasteaia uuendamine tähendab?
Vastus  – sisuliselt uue lasteaia ehitamist.
 
Timuska repliik – Ülase tee Kopli külas – teen ettepaneku eelarvest välja võtta! See on ettepanek. Vana-Järveküla tee ja Tammi tee – need tuleks kinni maksta arendajate poolt, kes seal kõrval tegutsevad. Põllumaade müüki ma ka ei toeta. Arendajatelt võetud raha on arvestatud tulude hulka.
 
Põldmäe repliik – hea meel, et arendaja ehitab välja kergliiklustee. Palun oma ettepaneku nimelist hääletust.
 
Siemi repliik – eesmärgiks teha ettepanek, katteallikate määratlemiseks. Vähemalt ühe (vallamaja ehitus) osas on selgunud, et selle sisustamine on märksa laiem kui nimetus strateegias ja eelarves. Detailsusaste võiks edaspidi suurem olla.
 
Võrklaev – tunnustan VV-d väga hea eelarve eest. Ehitame palju, samal ajal suudame ka palka tõsta, eelkõige õpetajatel. Oleme aastaid 100 eurot palgalisa maksnud ja nüüd tõstsime 140 euro peale, õige samm. Palgatõus kõrgharidusega õpetajatele on märkimisväärne. Vallamaja ettepoole tõstmine on väga vajalik, Peetri pargi II etapp samuti väga vajalik. Jüri G staadioni rekonstrueerimine väga oluline ja kogukonnas oodatud. Sel aastal alustame. Rae RG spordihoone samuti märkimist väärt, Rae uus koolimaja.
Olulisemad teeobjektid – Vaida aleviku kõnniteed (projekteerimine), Pargi tee Peetris esindustänava mõõtu, kergliiklusteede projekt alevike ühendamiseks. Patika-Vaida lõik, ehitama Jüri-Lagedi lõiku.
Tammi tee on olnud aastaid murelaps ja valukoht, loomulikult on seda vaja. Vahesoo kergliiklusteed samuti.
 
Volikogu ei toetanud nimelist hääletust ning ka hääletusele pandud parandusettepanek toetust ei leidnud.
 
Volikogu võttis 13 poolt ja 8 vastuhäälega valla 2022.aasta eelarve vastu.
 
4. Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine.
 
Andsin volikogu juhtimise üle volikogu aseesimees Mart Võrklaevale.
 
Ettekanne Tõnis Kõiv, reformierakonna fraktsiooni esimees – fraktsioon arutas olukorda revisjonikomisjoniga. Teatavasti toetas volikogu opositsiooni ettepanekut moodustada 4-liikmeline revisjonikomisjon, kuid opositsioon neljanda liikme kandidaati enda hulgast ei ole leidnud.
Fraktsiooni arutelu käigus jõudsime veendumusele, et iga volikokku valitud erakond peab saama õiguse esindajaks revisjonikomisjoni. Kuna volikokku on valitud viie poliitilise jõu esindajad, siis tulebki revisjonikomisjoni liikmete arvu suurendada viieni.
Täna on revisjonikomisjonis esindatud E200 (esimees), RE (aseesimees) ning EKRE (liige). Esindamata on SDE ja Isamaa. Palun volikogul eelnõu vastu võtta ja luua eeldused revisjonikomisjoni täielikult töölerakendumiseks.
 
Küsimus – kas võimalike uute liikmetega läbi räägitud?
Vastus – ei ole, sest Reformierakond ei vali liikmeid, me loome raamistiku. Volikogu valib liikmed.
Küsimus – kas volikogu esimees tegi eelnõu?
Vastus – ei, eelnõu koostas fraktsiooni esimees
Küsimus – kui neljandat ei suuda, kuidas siis viite suudame?
Vastus – tekib olukord, et revisjonist on puudu SDE esindaja (Böckler) ja Isamaa esindaja (valik Põldmäe, Timuska või Lehe).
 
Kogeri repliik – usun, et kandidaate tuleb, sest keegi ei taha ju tööst kõrvale viilida. Soovitan põhimäärust lugeda, seal on revisjonikomisjoni kohta palju kirjas.
 
Rosenfeldi repliik – opositsioon on otsustanud, et revisjonikomisjon on 4 -liikmeline. Ei toeta viieliikmelist.
 
Võrklaeva repliik – tugev võim vajab tugevat kontrolli. Viit liiget on vaja. Böckler tegi ettepaneku neljandaks liikmeks, aga millegipärast teda sinna kandideerimas ei näinud. Igal erakonnal volikogus üks koht revisjonis. Julgustan revisjoni töös osalema.
 
Põldmäe repliik – kindlasti Isamaa panustaks oma liikmega revisjonikomisjonis, aga kohti saime laua taga väga vähe.
 
Volikogu võttis 13 poolthääle ja 11 vastuhäälega eelnõu vastu ja muutis revisjonikomisjoni viieliikmeliseks.
Seega siis on nüüd SDE esindajal Ain Böckleril täielik õigus kandideerida revisjonikomisjoni liikmeks ning samuti ühel kolmest Isamaa esindajast. Kellel täpselt, seda ei saa keegi teine nende eest otsustada.
 
5. Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine.
 
Kõiv – tegemist on katkestatud eelnõuga, mis on juba kahel korral volikogu päevakorras olnud. Kuna varasemalt moodustatud hääletamiskomisjoni liikmeid ei ole täna kohal, siis moodustame kõigepealt uue hääletamiskomisjoni ja seejärel on kandidaatide esitamise kord.
Teen ettepaneku moodustada kolmeliikmeline hääletamiskomisjon koosseisus Martin Minn, Kai Lasn ja Bärbel Salumäe. Volikogu toetas.
 
Kuna ühtegi kandidaati ei esitatud, siis katkestasin eelnõu menetluse järjekordselt. See tähendab, et revisjonikomisjon jätkab kolmeliikmelisena, mis on seadusest tulenev miinimum.
 
Enne volikogu lõpetamist soovisin kõigil head tervist!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga