Rae valla 2021.aasta eelarve vastu võetud

Rae vallavolikogu 15.12.2020 istung toimus koroonaviiruse levikut arvestades e-istungina. Sellegipoolest sai vastu võetud 2021.a eelarve ja muudetud käesoleva aasta eelarvet, kinnitatud uus vallavalitsuse struktuur ja antud psühholoogile tasuta ruumid… 
Tänane volikogu toimus e-volikoguna põhimääruse § 21 prim kohaselt, st tähendab lisaks tavapärasele VOLIS-ele (elektrooniline otsustamise keskkond) oli kasutusel Teams. 25-st volikogu liikmest olid füüsiliselt Rae kultuurikeskuses kohal 5 volikogu liiget, ülejäänud 20 Teamsis. Kohalolijad kandsid maske ning kuna istusime suures saalis, olid ka vahemaad piisavad.
 
Vallavanem Madis Sarik teavitas volikogu, et ta on eneseisolatsioonis ehk siis viirus tuleb aina lähemale. Kuna riik sulges koolid, toimub distantsõpe, koolis saavad käia vaid erivajadustega lapsed. Soovijatele on toidupakid. Koolibuss kuni vaheajani käib, et toitlustamist teenindada. Peale koolivaheaega tulevad uued otsused. Lasteaedades on 100-st rühmast 3 suletud.
Huvikoolis püütakse õpetajaid võimalusel puhkusele saata. Vallamajas füüsilist vastuvõttu ei toimu, aga kui helistada ja kokku leppida, toimub Teamsi abil suhtlemine.
Noortekeskused on suletud, aga mobiilne töö toimub. Sh maskide jagamine. Nõrk jää on probleemiks, ohukohaks. On läbikukkumisi olnud ja Mädajärvel lausa õnnetus. Isa kahe lapsega vajus läbi, appi läinud mees sattus ka hätta, elukaaslane aitas. Lõppes ainult külmetusega, õnneks ei rohkemat.

Peetri pargi veesilm jäätunud

Põhja-Eesti kriisikomisjonis ka jutuks, laiem probleem. Jäälemineku keeld kehtestatud. 
Hooldekodus asjad kontrolli all. Politsei tegi nädalavahetusel reidi, kontrollis, asjad on korras. Kirik sai kiita, et kõik on hästi korraldatud. Töötuse määr on vallas 7 %, halvasti veel ei ole.
 
Küsimus – kas pensioniäridele toiduabi ja maske jagatakse. Riik on eraldanud või mitte?
 
Vastus – riigilt ei ole praegu mingeid juhiseid ega muud infot. Vald on abistanud omadest vahenditest. Riigipoolsest kavast tean, aga mitte rohkem. Soovitame toimetulekuraskustega peredel pöörduda vallavalitsuse poole.
 
 
Abivallavanem Tanel Tammela – eelmisel volikogu esines volikogu liige Raivo Uukkivi dramaatilise pöördumisega, visates üles kahtluse volikogule valetamises. Vastan. Valetamine on teadlik tõsiasjade moonutamine, valeandmete esitamine. Minult küsiti volikogus, et kas Patika 6-e dokumendid on korras. Kuna arutuse all oli toetuse eraldamine, siis sai dokumentide all silmas pidada vaid toetuse taotlemisega seotud dokumente ja need olid ja ongi korras.
Kui aga pöördumise tegija lõi ise endale eelduse pidades silmas ehitus-ja kasutusluba, siis see on vale eeldus. Kogu Patika 6 juures olev piirkond on transpordimaa, millel on pikk ajalugu. Ei ole seal teed, ei ole ehitusluba ega kasutusluba. Vallavalitsuse palvel vormistati vaid ehitusloa taotlus, et saaks menetleda kasutusloa taotlust.
See kant nõuab teistmoodi käsitlust ja igati on tervitatav, kui elanikel on tahe oma elutingimusi parandada, tuleb neid toetada. Ei ole vaja igal pool valetamist ja faktide varjamist näha.  
 
Tõnis Kõiv – tänane volikogu on käesoleva koosseisu jaoks viimane jõulueelne volikogu. Meid ümbritsev olukord ei luba korraldada tavapäras tänuõhtusööki, kus on sobiv öelda tänusõnad volikogu liikmetele, vallavalitsuse liikmetele, finantsjuhile, vallasekretärile ja teistele volikogu toimumisele  kaasa aitavatele töötajatele. Tänu on aga siiski vajalik ja omal kohal. Seetõttu on ette valmistatud sümboolne meelespidamine eelnimetatuile, aitäh panustamise eest!
 
 
Seejärel kinnitasime päevakorra ja asusime läbi vaatama: 

1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2021. aastal- II lugemine;
Ettekandja vallavanem Madis Sarik – parandusettepanekuid eelnõule ei esitatud. Oleme välja arvutanud, et kui kõik lisanduvad ametikohad kohe 1.jaanuarist inimestega täita, on järgmise aasta lisakulu 285 000 koos maksudega. Palun uut struktuur kinnitada.  
Kaasettekanne Agu Laius – majandus-ja eelarvekomisjoni koosolek toimus 07.12.2020 osales 9 füüsiliselt ja 2 veebis. Parandusettepanekuid ei olnud. Komisjon tegi ettepaneku täiendada seletuskirja kulu kohta, see just esitati ja seletuskirjas on ka. 9 poolthäälega ettepanek võtta vastu.
 
Volikogu hääletas ja toetas 22 poolthäälega vastuvõtmist.
 
2.    Rae valla 2021. aasta eelarve kinnitamine– II lugemine;  ettekandja finantsjuht Tiit Keerma: seekord oli tavapärasest pikem tähtaeg parandusettepanekute tegemiseks. Enne seda oli kolme komisjoni ühisistung.
27.novembriks laekusid parandusettepanekud. Kõigepealt Mart Võrklaevalt. Põhjalikult tehtud. Vana-Järveküla tee lisamine summas 400 000 eurot. Katteallikad detailsed ja mitmesugused koos volitusega vallavalitsusele neid muuta.
Vallavalitsus lisas eelarvesse 0,4 mlj Vana-Järveeküla tee tarbeks.
Bärbel Salumäe tegi parandusettepaneku – lisada Posti tee pindamine summas 15 tuhat. Vallavalitsus nõustus.
Velor Viitak’u ettepanek – kahe tee pindamise kohta. Teise tee osas oli vallavalitsus seisukohal, et seda saab teha aastal 2022, aga Nabala tee pindamine on lisatud eelarvesse summas 10 tuhat eurot.
Vallavalitsus tegi ettepaneku suurendada põhitegevuse kulusid 141 tuh võrra, sellest spordivõistkondade toetussumma 90 tuhat eurot.
Katteeallikana investeerimistegevus, aga siiski midagi olulist tegemata ei jää.
Põhitegevuse tulem peale korrigeerimist 1,4 mlj.
Aasta alguse jääk tuleb 4,2 mlj, viimase aja laekumised on üle ootuste head.
Netovõlakoormuse määr on mõnevõrra suurem kui 2020 aastal (vastavalt 52,7 ja 61,5). Lubatav määr on 100%.
Rah.min numbrid näitavad, et oleme 30 % peal. Selgus, et RahMin kasutab kummalist meetodit, et põhitegevuse tulude summa puhul võtavad aluseks 2020 eelarve tulud ja suhestavad tollase hetke laenukoormusega. Aga asjad muutuvad Rae vallas kiiremini kui ministeerium suudab järge pidada.
Tulud – 45,67 mlj kokku, sellest 30,58 tulumaks, kaupade, teenuste müük 5,1 mlj, tegevustoetused 8,1 mlj, maamaks 0,95 mlj. Prognoositud konservatiivselt.  
Kui laekumised oluliselt langevad võib tekkida vajadus negatiivse lisaeelarve järele, aga see sõltub kui suurt mõju avaldab viirus majandusele.
Kulud – 44,266 mlj. Töötasu kasvu planeeritud ei ole. Kogu töötasu kasv tuleb ainult lisanduvatest ametikohtadest. Kindluse kool, vallavalitsus, Assaku lasteaia lisakohad, Sõnajala lasteaia personalikulu.
Töötute graafik – 30,2 inimest 1000 elaniku kohta. Trend ei ole hetkel ülespoole, stabiilne. Võrdlus kogu riigiga, seal on teistsugused metoodikad. Aga kui meil on 30,2 kogu riigi analoog 38,4.
Töötute arvust sõltub väga otseselt valla tulumaksulaekumine ja seetõttu oluline.
Kaasettekanne Bärbel Salumäe: sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni ühisistung toimus 24.11.2020, osales 8 liiget. Kuna istung toimus enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega, siis muudatuste kohta seisukohta ei kujundanud. Otsus saata eelnõu II lugemisele.
Kaasettekanne Kaido Kivistik – keskkonnakomisjon osales samuti ühisistungil, kohal oli 7 liiget. Arutelu oli põhjalik, toetasime II lugemisele saatmist.
Kaasettekanne Kaarel Kais – haridus-ja kultuurikomisjon osales samuti ühisistungil, kohal 5 liige. Toetasime II lugemisele saatmist.
Juhtivkomisjoni kaasettekanne Agu Laius – majandus-ja eelarvekomisjon arutas 07.12.2020, osales 11/12-st, neist 2 veebis. Põhjalikult arutasime, sh muudatusi. Enamus tulenevalt Mart Võrklaeva ettepanekust, mis tõi kaasa katteallikate muudatused. VV pakutud kompromissid oli vastuvõetavad. Toetasime kõiki VV ettepanekuid.

Peetri pargi kaunistused on sama ilusad kui park

Arutelu käigus olid veel mõned küsimused, aga ettepanekuid ei tehtud. II lugemisel vastu võtta.
Küsimus – kui suur on Sõnajala lasteaia ehitusmaksumus? Kindluse kooli järelejäänud maksumus? Kas õpetajatele 100 eurot palgalisa on eelarves?
Vastus – 100 eurot eelarves olemas, õpetajad lisapalga saavad. Sõnajala lasteaiale planeeritud 2,1 mlj, Kindluse koolil järgmisel aastal ehitustööde maksumus 1,8 mlj, lisanduvad liitumistasud 0,5 mlj, kokku 2,36 mlj.
Küsimus –  kas seda 100 eurot saavad kõik õpetajad?
Vastus – jagunevad kaheks, riigi poolt eraldatavale rahale maksame 100 eurot õpetaja kohta juurde. Ülejäänud on niikuinii valla palgal ja neile maksame kogu palga.
Tarmo Gutmann – kas töötuse määrana saab siiski arvestada kõiki neid inimesi, kes peavad tööl käima.
Vastus – lähtuma peab andmetest, mis on kättesaadavad, omavalitsuste kaupa vaid arv.
 
Volikogu kinnitas 2021.aasta eelarve 22 poolthäältega.
 
3.    Rae valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve; Ettekandja Tiit Keerma: 2020.a eelarves on tehtud teede valdkonnas korrigeerimisi, investeeringuraha jäi üle ja hoolduseks kulus jällegi rohkem. Mitmed muudatused seotud sihtfinantseeringutega, mis kajastatakse eelarves.
Sotsiaalkaitse valdkonda tulnud tasandusfondist erihooldusteenusele juurde. Lisaks 980 tuhat Sõnajala lasteaia ehituseks.
Kindluse kooli investeeringute suurendamine 0,65 mlj osas, tehti rohkem töid kui 2020.aastaks planeeritud. Ehitaja on graafikust ees ehk on teinud ära juba 2021.aastaks planeeritud töid.
Kaasettekanne Agu Laius – samal koosolekul, sama koosseisuga arutasime. Ülevaade oli hea, maanteetranspordiga seotut palusime rohkem avada, see volikogus kõlas. Seletuskirja palusime täpsustada, seegi on tehtud. Ettepanek võtta vastu.
Küsimus – kevadine olukord näitas, et sügisel võib tulla negatiivne lisaeelarve, miks ei tulnud?
Vastus – saime kokkuhoiu ilma lisaeelarvet tegemata. Kevadel oli seisukoht, et vaatame sügisel, kas on vaja teha negatiivset lisaeelarvet. Arutelude tulemusel saavutasime aga selle, et ilma asutustele piire ette panemata tuli kokkuhoid, nii personali kui majanduskulude osas 4 mlj. Igaühel ju oma eripära. Saime koostöös hakkama.
Lisaks jäi ka tulude alalaekumine kardetud ulatuses ära ja seega ei olnud vajadust negatiivse lisaeelarve järele.
 
Volikogu kinnitas lisaeelarve 22 poolthäältega.
 

Teisel poolt Tln-Trt maanteed asuvad Peetri kuused

4.    Põhivara mahakandmine. Ettekandja Tiit Keerma – sotsiaalkeskuse osa, raamatupidamislik kanne. Vanast hoonest jäi järele 25 %, ülejäänud (75%) kanname maha. Uus maksumus koosneb 22 tuhandest vanast maksumusest ja uuest ehituslikust maksumusest.
Kaasettekanne Agu Laius – läks kiiresti, kuulasime ettekande ära, küsimusi ei olnud toetame.
Volikogu toetas 25 poolthäälega. Absoluutselt kõik hääletasid poolt. Seda ei juhtu just tihti.
 
5.    Valla vara tasuta kasutusse andmine; Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – tasuta kasutusse andmine. Psühholoogi ruum tervisekeskuses. Oleme avalikult kuulutanud, pakkumisi ei olnud. Vallavalitsuse poole pöördus huviline, kes soovis käivitamiseks 1 a tasuta kasutamist.
Kaasettekanne Bärbel Salumäe – sotsiaal-ja tervishoiukomisjon arutas 1.12.2020 koosolekul kus osales 9/13-st. Komisjon ei olnud vastu. Tekkis küsimus, et miks kaheks aastaks kui taotlus on üheks aastaks. Komisjon toetas vastuvõtmist.
Küsimus – kas psühholoogi vajadus on ka faktiliselt tõestatud?
Vastus – algne kontseptsioon nägi ette, et see teenus seal on. Ka kriisiolukord suurendab vajadust.
Küsimus – miks peab kaheks olema, kui pakkuja küsib üheks?
Vastus – vallavalitsus on seisukohal, et võtta varuaega selle teenuse käivitamiseks.
Küsimus – jääb arusaamatuks, miks kommunaalid ka kinni maksame? Renti soodustame, aga kommunaalid peaks ikka ise maksma.  
Vastus – vaimse tervise keskus võiks KOV-il olla, perede heaolu ka AK-s oluline eesmärk. Kui arvutada, et koos kommunaalidega kuu kulu on 260 eurot. Käivitamiseks perioodiks on õiglane.
Küsimus – kas kommunaalkulude kandmisest on räägitud
Vastus – jah, on räägitud.
Küsimus – kui pikaks ajaks on arvestatud?
Vastus – tahaks loota, et jääb püsima ja hakkab maksma hinnakirja kohaselt.
Küsimus – kui kirjutame kaheks aastaks, kuidas saab leping olema?
Vastus – VV sõlmib aastaks lepingu.
 
Repliik Bärvel Salumäe – Vallavalitsusel on võimalus anda kaheks aastaks, võib ka lühemaks. Omavalitsusel peaks psühholoog olema, väga hea koostöö koolidele, allasutustele.
Repliik Raivo Uukkivi – pretsedendi loomist kommunaalikuludega kandmisega ei ole, varem on perearstidele makstud. Ettepanek, kui küsitakse aastaks, siis anname aastaks.
Repliik Tarmo Gutmann – otsusesse kirjutada ka eesmärk, miks rendile antakse – psühholoogi teenuse osutamiseks.
Repliik Agu Laius – paneme 1 aastaks. Saame selgemaks.
Volikogu liikmed tegid istungil järgmised parandusettepanekud, mis läbi hääletati: anda tasuta kasutusse üheks aastaks (poolt 14 häält) ja lisada et psühholoogi teenuse osutamiseks (poolt 19 häält). Lisasime muudatused eelnõusse ja võtsime 24 poolthäältega vastu.   
 
 
6.    Rae valla jäätmekava 2021 – 2026 koostamise algatamine; ettekanne abivallavanem Priit Põldmäe – kehtiv Jäätmekava hakkab läbi saama, tuleb hakata uut koostama. Loodetavasti tuleb 2021 ka uus Jäätmeseadus. Mõistlik on ka meil ära algatada, õigus seda teha on volikogul.
Kaasettekanne Kaido Kivistik – keskkonnakomisjon arutas 02.12.2020, kohal oli 7 liiget. Vallavalitsus tegi ülevaate. Praegune jäätmekava lõppeb loetud päevade pärast. Perioodiks 2021-2026 tuleb algatada uus jäätmekava. Kõik 7 poolt.
Suvel toimus küsitlus kompostrite kohta, 400 leibkonda tegid taotluse. 3 küla tegid jäätmemaja taotluse.
Küsimus – kas eelarves on ette nähtud kulu?
Vastus – jah, tulenevalt pakkumisest.
Küsimus – Riigikogus käib jäätmeseaduse muutmine, aeglaselt. Mida vald plaanib teistmoodi teha? Suured sammud, suured muudatused või vähem?
Vastus – põhisoov, et oleks jäätmeseadusega kooskõlas. Kompostrid. Bioloogiliste jäätmete kogumine on probleem ja liigiti kogumine samuti. Olmeprügis nende osakaal suur.
Mehitamata jäätmejaam Järvekülas ei toiminud. Tasub kaaluda küladesse jäätmepunktide loomist.
Algatame protsessi,kutsun kõiki osalema. Varem ei algatanud, sest ootasime riigipoolset tegevust ehk uut seadust. Aga seadust ei ole seni tulnud. Biolagunevate jäätmete kogumine ongi põhiprobleem.
Küsimus – kas jaanuarist 2021 on jäätmekava või ei ole?
Vastus – AK on elav dokument, isegi kui ta kehtivus lõpeb, siis saame selle alusel siiski jätkata.
Küsimus – tegelikult oleme ilma jäätmekavata jaanuarist 2021. Kui kaua uue kava tegemine aega võtab?
Vastus – sihiks on 2021.aastal valmis saada.
Küsimus – ei ole väga suurt probleemi kuni jäätmeveo hanget tegema ei pea, millal on hange plaanis?
Vastus – 2021.a lõpuni kestab praegune leping, suvel tuleb hakata uut tegema.
 
Repliik Kaido Kivistikult – eeldan, et jäätmekava arutelu tuleb sama pingeline kui oli heakorraeeskirja arutelu. Soovin rohket osavõttu.
 
Volikogu algatas 25 poolthäälega uue jäätmekava koostamise.

Ilusad Peetri pargi kuused.

 
7.     Rae Vallavolikogu 20. oktoobri 2020 otsuse nr 133 „Korteriomandi avalikes huvides omandamine“ kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Tõnis Kõiv: volikogu otsustas oktoobris osta Rae vanas koolimajas korteriomandi ja lisas otsusesse, et võlaõiguslik leping tuleb sõlmida hiljemalt 30.11.2020. Kuna nimetatud kuupäevaks lepingut sõltumata valla soovist ei sõlmitud, on õigusselguse huvides mõistlik oktoobrikuine otsus tunnistada kehtetuks alates 01.12.2020.
Kaasettekanne Kaarel Kais – haridus-ja kultuurikomisjon arutas 10.12.2020, kohal oli 11/13-st. Osad elektrooniliselt. Komisjon arutas olukorda, fakt on, et tingimus oli ja tähtaeg on täis, võlaõiguslikku lepingut ei olnud sõlmitud. Paremat alternatiivi ei ole kui tunnistada kehtetuks. Komisjon otsustas 11 poolthäälega toetada vastuvõtmist.
Küsimus – kas on omanikuga suheldud, mis edasi?
Vastus – vaidlus jätkub kohtus.
Küsimus – tähtaeg möödas, polegi vaja ju kehtetuks tunnistada.  
Vastus – on vaja, sest muudab olukorra selgemaks ja see on valla huvides.  
 
Sõnavõtt Meelis Rosenfeld – juba oktoobris ütlesin, et vallal oli suurem ostuhuvi kui müüja müügihuvi. Tegemist oli äritehinguga, mis oli äriloogika vastane. Niikuinii sellest head nahka ei tule. Prognoosi järgi toimub 2021 a alguses kinnisvara hindade tõus.
 
Repliik Kalle Isand – läbipaistev otsustamine meeldib mulle. Keegi ei saa öelda, et kuskil otsustati. Meie ise tegime selle otsuse oktoobris ja nüüd ka tunnistame ise kehtetuks.
 
Volikogu otsustas 23 poolthäälega otsuse vastu võtta.
 
Tänasin volikogu lõpus veelkord volikogu ja volikogu teenindavaid vallavalitsuse töötajaid, soovisin kauneid jõule ning et kõik püsiksid terved kuni uuel aastal jälle kohtume!
 
Lisaks tuletasin meelde, et ärge unustage jõuluüllatust „Kaks kanget karantiinis“ kaasa võtta.  
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga