Rae valla 2020 eelarve vastu võetud

 Rae vallavolikogu võttis 17.detsembril 2019 vastu ühe olulisematest otsustest, kinnitades valla 2020.aasta eelarve. Lisaks oli arutelu all erahariduse toetamise pikendamine, stipendiumi maksmine noortele ning veel mõned teemad…
 
Tavapäraselt algas volikogu vaba mikrofoni sõnavõttudega. Raivo Uukkivi sai esimesena sõna ning teavitas, et arupärimist seekord ei ole, küll on aga head soovid volikogule aasta lõpuks ja uueks aastaks. Lisaks soov, et ilutulestikku lastaks vähem.
Seejärel sai sõna Indrek Varik, kes kutsus volikogu üles andma sisendit revisjonikomisjoni 2020.aasta tööplaani, saates e-kirja talle ja koopia mulle (volikogu esimehele).
Järgmine sõnavõtja oli Indrek Uuemaa, kes alustas sellega, et tema opositsiooni esindajana küll midagi head ei soovi (TK: kumb siis opositsiooni esindab, kas Uukkivi või hoopis Uuemaa?!). Küll aga luges ta ette kolmeleheküljelise etteheidete kirja revisjonikomisjoni esimehele.  
Seejärel informeerisin mina volikogu õiguskantsleri büroo kirjast volikogu, kus päriti aru, kas Rae vald kohtleb lapsevanemaid ebavõrdselt lastehoiu korraldamisel. Selgitasin lühidalt volikogule, et õiguskantsleri büroole sai vastatud, et vald ei kohtle võrreldavaid isikuid ebavõrdselt ja et nii küsimus kui vastus saadetakse volikogu liikmetele.
 
Seejärel andsin lilled Indrek Varikule, kel oli detsembris sünnipäev. Volikogu kinnitas päevakorra ja asusime seda läbi vaatama.
 

1.    Volikogu 19.11.2019 istungil esitatud umbusaldusavalduse arutelu. T.Kõiv: kuna eelmisel volikogul andsin 7 volikogu liiget üle umbusaldusavalduse revisjonikomisjoni esimehele siis seda tuleb arutada järgmisel volikogul.  Tutvustan volikogule umbusaldusavalduse menetlemise korda valla põhimääruse § 40 kohaselt. Ettekandja sõnavõtu pikkus 10 min, kelle vastu umbusaldust avaldatakse vastusõnavõtt kuni 5 min. Hääletus on avalik. Kui volikogu avaldab komisjoni esimehele umbusaldust siis juhib komisjoni edasi aseesimees kuni uue esimehe valimiseni. 
Seejärel andsin sõna umbusaldusavalduse esitajate esindajale, I.Uuemaale, kelle sõnavõtu võib kokku võtta järgmiselt: revisjonikomisjon ei tööta korrektselt, ei järgita valla põhimäärust ega komisjoni otsuseid. Huvikooli kontrolli ei ole tehtud korrekselt.
Vastusõnavõtuks sai sõna Indrek Varik –  revisjonikomisjon töötab hästi, aga tunnistan, et olen kahel korral kutsunud koosoleku lühema etteteatamisajaga kui kokku lepitud. Vabandan komisjoni liikmete Talvingu ja Laiuse ees märtsis toimunud koosoleku ning liikmete Uuemaa, Talvingu ja Laiuse ees septembris toimunud koosoleku  kokkukutsumise eest. Kahjuks on põhiline komisjoni istungilt puuduja olnud põhiline etteheidete tegija I. Uuemaa. Ilma päevakorrata ega sisuta ei ole me koosolekut pidanud. Revisjonikomisjon töötab sisuliselt kolme liikmega.
Küsimus – mis akt esitati augustikuu koosolekule?
Vastus – allkirjastatud akt.
Küsimus – kas revisjonikomisjoni koosolekut on igal ajal ja alati pidada?
Vastus – ise te olete tekitanud kõige suurema puuduse.
Küsimus – ma ei ole näinud 23.augusti akti.
Vastus – veebikeskkonnas on avaldatud.
Küsimus – kas on siis vaja koosolekut, millel sisu ei ole?
Vastus – kuu viimase reede komisjoniks mõtet ei olnud.
Küsimus  – kas kahe revideerija nõuet on rikutud?
Vastus – jah, see on aktis ka märgitud.
Hääletustulemus 6 poolt, 14 vastu, üks erapooletu ja üks (I.Varik) jättis hääletamata ja seega avaldas volikogu usaldust revisjonikomisjoni esimees Indrek Varikule. Usaldus isegi kasvas, sest ka kõik umbusaldusavaldusele allakirjutanud ei toetanud lõpuks avaldust. Seitsmest allkirjast jäi järele 6 häält. 
 

Meeldetuletuseks Peetri Perearstikeskuse lahtiolekuajad

2.    Rae valla 2019 viies lisaeelarve. Ettekanne valla finantsjuht Tiit Keerma: tavapärane aastalõpu kulusummade korrastamine, sihtfinantseerimiste eelarves kajastamine.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – arutasime 9.12.2019 koosolekul, kohal oli 8 liiget. Ettekandja sama, tavapärane aastalõpu tegevus. Palju arutamist ei olnud, toetame ühehäälselt.
Volikogu toetas ühehäälselt, 23 poolthäälega lisaeelarve vastuvõtmist.  
 
3.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2020. aastal. Ettekandja vallavanem Madis Sarik: parandusettepanekuid ei tulnud, palun vastu võtta.
Kaasettekanne Agu Laius: arutasime samal koosolekul, järelejäänud 7 liikmega. Eelnõu on teisel lugemisel, parandusettepanekuid ei olnud, toetame.
Volikogu toetas ühehäälselt 23 poolthäälega lisaeelarve vastuvõtmist.
 
4.    Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma: parandusettepanekuid tuli ainult vallavalitsuse poolt. Kõik alalised komisjonid arutasid. Tutvustan parandusettepanekuid.  Menetluse käigus on avastatud paar viga, need on parandatud, täpsustatud on toetusfondi summasid, haridus-ja sotsiaalvaldkonna kulusid on suurendatud 74 tuh võrra, maanteetranspordi ja tänavavalgustuse kavadeks 80 tuh, Peetri põhikooli ja Jüri gümnaasiumi juurde kavandatud moodulid, lisaraha selleks 100 tuh juurde (5 a rent), puudega laste sotsiaalteenuste majandamiskulusid juurde 57 tuh. Investeerimistegevus lisaks maanteetranspordi kulu 738 tuh (Kindluse kooli tarbeks), Lagedi katlamaja ümberehitus, üleminek maaküttele – 80 tuh, Mõigu terviseraja silla ehitus kandub 2020 aastasse summas 51 tuh. Rae valla spordikeskuse kulud kasvavad seoses riigigümnaasiumiga 123 tuh, Järveküla Käokella lasteaia projekteerimine 150 tuh.
2020 a lõpujääk väheneb 777 tuh euro võrra. Netovõlakoormus on 2020 lõpu seisuga 21,3 mlj, netovõlakoormuse määr 48,3 %.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe – toimus ühisistung keskkonnakomisjoniga 4.dets, 9 kohal, tekkisid mõned täpsustavad küsimused, saime vastused. Toetame vastuvõtmist.
Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – arutasime ühiskoosolekul, 4.dets, kohal 9.  Küsimused olid, said vastuse. Toimus hääletus, poolt 7, 1 vastu ja 1 erapooletu, toetame vastuvõtmist.
Haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – istung toimus 5.dets, kohal oli 11liiget 13-st. Küsimusi oli, said vastuse.  11 poolthäälega otsustasime toetada.
Majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: samal koosolekul arutasime. Saime isegi põhjalikuma  ettekande finantsjuhilt kui volikogus. Süvenemise põhjalikult ka eelarve üksikutele osadele. Lõpptulemusena olid kõik ühel meelel, et toetame vastuvõtmist.
Mart Võrklaev võttis sõna Reformierakonna fraktsiooni nimel ja selgitas, et 2020.aasta eelarve on ühe aastaga kasvanud 12,7 miljoni euro võrra ning kasvanud rekordilise tasemeni – 60 812 677 eurot. On rõõm, et saame panustada õpetajate palka, isegi tingimustes kui riik on käitunud sõnamurdlikult ja ei ole lubatud tõusu teinud. Kooliõpetaja miinimumpalk tõuseb 1415 euroni, ka lasteaiaõpetajate palk tõuseb. Asjad, mida oleme lubanud, oleme teinud. Uusi õpetajaid on raske leida ning olemasolevaid tuleb hoida. Kindluse kooli investeering on suur. Rõõm on näha, et tööd käivad kooli ehitusel.

Vaade Peetri pargile

Peetri park on üks väga oluline objekt, mida on oodatud ja milleks on 1,6 mlj eelarves ja suures osas järgmisel aastal valmib.
Jüri G ja Peetri kool saavad lisamoodulid, et ei tekiks õppekohtade puudust.
Küti ja Pargi tee ristmik saab tehtud.
Ettevalmistused järjekordselt uue lasteaia (Käokella) ehituseks, Jüri staadioni ehituseks ja riigigümnaasiumi ettevalmistusteks.
Ka arendajatelt laekub rekordiliselt tasu valla eelarvesse, kokku 1,23 mlj eurot. Hea eelarve on saanud.
Rohkem kõnesid ei olnud ja volikogu võttis eelarve vastu.
 
5.    Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele. Ettekanne vallavanem Madis Sarik: eelnõule tuli palju ettepanekuid, vallavalitsus arutas neid kõiki koos noortevolikogu esindajatega, kes on ka volikokku oma eelnõud kaitsma tulnud. Seejärel sai sõna noorsootöötaja, kelle sõnul on eelnõu suuremad muudatused järgmised – üliõpilased on välja võetud, sest nad ei ole eriti vallaga seotud ning teisalt suurendab see gümnasistide võimalusi. Täpsustatud on reeglid saajate pingerea moodustamiseks.
Kaasettekanne Kaarel Kais  – arutasime samal koosolekul, noortevolikogu esindajad olid kohal. Lähtudes vallavalitsuse ettepanekust jõudis komisjon seisukohale, et mõistlik on saata eelnõu III lugemisele ning määrata parandusettepanekute tähtajaks
25.dets 12.00.
Noortevolikogu esindajad lisasid, et vallavalitsus ei toetanud erikomisjoni moodustamist, sest MTÜ-de toetamise otsustamise komisjon on juba olemas. Kui pingerida on olemas siis ei pruugi komisjoni vaja ollagi.
Sõnavõtt Agu Laius – III lugemine ei ole probleem, palju muudatusi tegigi pildi kirjuks. Tasub ka noortevolikogul eelnõu uuesti läbi lugeda, et eelnõu saaks paremaks. Noovevolikogu võiks veelkord mõelda erikomisjoni vajadusele ja võimalusele selle töös osaleda.
Seejärel lõpetasin eelnõu II lugemisele ja saatsin kolmandale ja määrasin parandusettepanekute tegemiseks tähtaja 25.detsember kell 12 päeval. Tänasin noortevolikogu liikmeid ja soovitasin neil lõpuni pingutada, et saada hea ja kvaliteetne määrus.
 
6.    Rae Vallavolikogu 17. jaanuari 2017 määruse nr 66 “Eraüldhariduskooli toetuse andmise kord“ muutmine. Ettekandja vallavanem Madis Sarik – kahe aasta tagune määrus on kehtestatud perioodiks, mis kohe lõpeb. 129 õpilast õpib erakoolides ja teeme ettepaneku muuta tähtajatuks ehk jätkata eraüldhariduskoolide toetamist.
Kaasettekanne Kaarel Kais – samal koosolekul arutasime ja leidsime sarnaselt vallavalitsusega, et sisu on vaid tähtajalise muutmine tähtajatuks. Nõus I lugemisel vastuvõtmisega.
Kaasettekanne Agu Laius – samal komisjonil arutasime, määrus töötas ning nõustusime vastuvõtmisega I lugemisel.
Volikogu toetas ühehäälselt.
 
7.    Revisjonikomisjoni kontrollakti arutelu. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik: kontrollakti on arutatud komisjonis kahel korral, sest eelmisel korral võeti komisjoni esindaja poolt volikogus eelnõu tagasi ilma komisjoniga aru pidamata.
Aktis on viis ettepanekut. Neljast komisjoni liikmest kolm toetasid mõlemal juhul kontrollakti kinnitamist volikogu poolt.
Küsimus – 27.august 2019 revisjonis arutati allkirjastatud akti või projekti?
Vastus –  23.augustil 2019 allkirjastatud akti.
Küsimus – kas siis Huvialakoolis õpib tasuta õpilasi ja on seal õpetajaid, kes reaalselt tööd ei tee?
Vastus  – meil oli revisjonikomisjonis samad küsimused, aga vastuseid ei ole kuskilt saanud.
Küsimus – välja toodud ettepanekud, et põhimääruse uuendamisel kaaluda revisjonikomisjoni pideva kontrolli sätestamise vajadust?
Vastus – pigem on mõeldud selliselt, et Huvialakooli tuleks regulaarselt kontrollida. Põhimääruse kohaselt tulebki huvialakooli igal aastal kontrollida. Kas see on mõistlik, pigem mitte.
Sõnavõtt Agu Laius  –  olen kontrollakti pikemalt tutvustanud eelmisel korral, novembrikuu volikogus. Augustis oli korraline koosolek, kus kontrollakt, teatud valmidusastmes sai läbi arutatud. Sealt tuli tagasiside ja transpordi teema ning MTÜ-dega lepingute teemad said aktis täpsustatud. Uuesti allkirjastatud, uuesti revisjonikomisjoni, kus arutati uuesti koos kooli juhi seletuskirjaga. Seejärel vallavalitsusele seisukohavõtuks ja seejärel kõik materjalid volikokku. Oli dilemma, mida teha juhtivkontrolörina. Revisjonikomisjon liikmeskond muutus ja pidin üksi jätkama kontrolliülesande teostamist. Kontrollitavatel pretensioone ei tekkinud. Huvialakooli arengukava on põhiline teema, et kaugemaid sihte silme ette saada, et volikogu saaks sisendit anda.
Aktis kirjas, et üksi tegin, seda ei ole maha salatud. Volikogu otsustada.
Sõnavõtt Indrek Uuemaa – olen seisukohal, et originaalakt ei ole kunagi komisjonis käinud. Arvan, et huvialakoolis õpivad õpilased, keda seal kirjas ei ole. Olen seisukohal, et revisjonikomisjon akt on õigustühine.
Sõnavõtt Indrek Varik – kui on kahtlusi, tuleb need esitada, vajadusel kasvõi politsei poole pöördumisega.
Volikogu hääletas ja kinnitas revisjonikomisjoni kontrollakti alusel otsuse.
Tuleb tunnistada, et tegu oli esimese revisjonikomisjoni kontrollaktiga 2019.aasta volikogus, eelmisel aastal ei jõudnud volikogu ette ühtegi akti. Seega igal juhul edasiminek.
 
Volikogu ametlik osa lõppes ning seejärel jätkus õhtusöögi vormis kultuurimaja esimese korruse kohvikus. Kui volikogu saalis on ikka pinged üleval siis õhtusöögilaua ääres enam mitte. Kokkuvõttes oleme me kõik volikogus Rae valla valijate mandaadiga, mida me püüame esindada nii hästi kui oskame.
 

Tänusõnad ja head soovid kogu volikogule! Ja vallavalitsusele! Foto: I.Varik

Võin öelda, et Rae vallavolikogu lõpetas 2019.aasta suhteliselt sõbralikult ja koalitsiooni ning opositsiooni vahelised piirid hägustusid. Ilmselt küll vaid kuni jaanuari volikoguni.
 
Häid saabuvaid jõule ning edukat uut!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga