Rae vald sai uue aukodaniku!

19.novembri 2019 Rae vallavolikogu istungi päevakorras oli kokku 12 punkti, sh 2020 eelarve esimene lugemine, välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise korra arutelu, lasteaia toidukulu katmise kord, aga ka valla aukodaniku nimetamine ja volikogu tänukirja andmine ning palju muudki….
 
Volikogu algus oli tavapärane ehk vaba mikrofon. Seekord oli esinejate järjekord järgmine:
 
Gerli  Lehe soovis meile kõigile head meestepäeva ning kostitas meid (mehi) kommidega!
Raivo Uukkivi – esitas mitmeid arupärimisi. Esimene neist Elveso kohtuvaidluse teemal OÜ-ga Agenor (TK: Agenor on teatavasti pankrotist läbi käinud varatu ja ilma majandustegevustega äriühing, mis püüab kohtu kaudu Väike-Peetri külaseltsilt ja ka Elvesolt raha välja pressida. Neljast kohtuvaidlusest on kolm lõppenud Agenori kaotusega, üks veel kestab ja selle kohta siis küsimused). Küsija soovib teada, et kas kohtuvaidlus käib, mille üle käib, milline on perspektiiv ning kas on kõneldud kohtuvälistest kokkulepetest.
Teine küsimus Jüri jäätmejaamast ja sealsest IT-lahendusest, kolmandaks soovib volikogu liige infot Tähnase tee pargi kohta, Seli külas asuva kinnistu aiaga ümbritsemise teemal ja soovib lisainfot Rae riigigümnaasiumi kohta. Samuti soovib ta teada keda esindab advokaadibüroo Deloitte Legal, kes on näidanud üles huvi IKEA-le müüdud maa vastu ja et kas sealt võib tõusetuda ohtu kinnistu müügile IKEA-le? (TK: mingit ohtu muidugi ei ole, lihtsalt kinnisvara ostmisest huvitatud isikud, kes ei soovi oma nime all esineda, kasutavadki tavaliselt õigusbüroode abi. Kinnistu on aga juba IKEA-le müüdud, uudisteski läbi käinud).
Indrek Uuemaa esitas volikogule seitsme volikogu liikme poolt allkirjastatud umbusaldusavalduse volikogu revisjonikomisjoni esimees Indrek Varikule.
Mina tutvustasin volikogule vallakodanik H.E. e-kirja veehinna kohta ja teavitasin volikogu, et olen e-kirjale kirjale vastanud, et Rae vallale kuuluva vee-ettevõtja hinnakujunduse järelevalve on seadusest tulenevalt Konkurentsiametil. Kuna seadus ei anna vallavolikogule selles küsimuses pädevust siis vallavolikogu Elveso vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnakujundust ei aruta.
 
Seejärel oli õnn ja rõõm tervitada sünnipäevalapsi, kellest Kaido Kivistikul oligi just täpselt täna sünnipäev, palju õnne! Lillekimbud said veel Helen Kübar, Kalle Isand ning aseesimees Agu Laius andis ühe kimbu ka mulle 🙂 Olin ju minagi oktoobris aastakese vanemaks saanud.
 
Seejärel kinnitab volikogu tavapäraselt päevakorra ja hakkab seda arutama. Aga mitte seekord. Nimelt oli revisjonikomisjoni aseesimees väga rahulolematu ja taotles volikogult, et me viimase päevakorrapunktina päevakorras olevat revisjonikomisjoni akti ei arutaks, et see punkt võetaks päevakorrast välja. Kuna enamus põhjendusi kõlasid kui kriitika revisjonikomisjoni töö kohta siis selgitasin volikogule, et ma ei näe, kuidas arutelu ärajätmine meid ses teemas targemaks teeb. Volikogu otsustas hääletamise teel, et punkt jääb päevakorda. Seega kinnitasime 12-punktilise päevakorra.
 
1.    Ülevaade Rae valla 2019. aasta eelarve täitmisest. Ettekanne valla finantsjuht Tiit Keerma: räägin lühidalt, ainult olulisest. Maksud laekuvad hästi, ca 600 tuhat üle eelarve. Põhitegevuse kuludes on pea samapalju kokkuhoidu, ca 600 tuh. Põhivara müük on erakordselt võimas sel aastal, praeguseks müüdud 5 mlj eest. Sh IKEA kinnistu müügi rahad on eelarvesse laekunud. Mõnede abirahade laekumised nihkuvad järgmise aasta peale. Eelarveaasta lõpeb  pluss 3 miljoni euroga ehk siis lõpetame aasta märkimisväärse ülejäägiga. Laenukoormuseks jääb aasta lõpuks 11 mlj, netovõlakoormus seega ca 8 mlj eurot ja protsentuaalselt üle 20 %.
Volikogu liikmetel küsimusi ei olnud, võtsime info teadmiseks.    
 

Peatselt valmiv Peetri keskus

2.    Rae valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. Ettekanne valla finantsjuht Tiit Keerma: eelarve struktuur on seadusega määratud. Põhitegevuse tulud, kulud ja sealt tuleb põhitegevuse tulem. Investeerimistegevus lisandub ja seal tuleb eelarve tulem. Rae vallas on eelarve tulem miinuses, sest investeeringud on väga suured.
Põhitegevuse tulud kasvavad 10 mlj (33-lt 43-ni), kulud kasvavad 13 mlj. Netovõlakoormus eurodes kasvab 11 mlj-lt 20 mlj-ni. Netovõlakoormuse määr 33,9 %-lt kuni 47,5 %-ni. Elanike arvu kasvutempo lööb rekordeid ja võib-olla on juba praegu täitunud 20 000 elaniku piir. Maksumaksjate arvu kasv on planeeritud 7,7 %.
Investeerimistegevus kasvab 5,1-lt 16,5 mlj-ni. Laenu arvelt. Tulumaksu laekumine 2020 a ca 30 mlj. Põhitegevuse kuludest on 75 % hariduse kulu, täpsemalt alusharidus 12,5 mlj, teise taseme haridus 13,8 mlj, huviharidus 1,3 mlj, hariduse haldus 1,5 mlj, sotsiaalne kaitse 1,1 mlj. Investeerimine on eraldi.
Õpetajate palgad –  riiklik min oli 1250, tõuseb 1315-ni. Rae vallas palk tõuseb lisaks 70 euro võrra (+5 eurot riigilt tulevale), millele lisandub valla eelarvest 100.- Üldine personalikulude kasv on 12,7 %. Vallavalitsuse kasv 16,1 %, sh uued kohad (4 uut ametikohta). Ilma nendeta kasv 5,6 %. Lasteaiaõpetajate palk (1+2) tõuseb 80 eurot ja (2+1) 70 eurot. Lastevanemate osalustasu katab ära vaid 14,4 %. Juhtide palgakasv on 4,2 kuni 6,7 %. Rae vald maksab koolidele kokku peale 747 tuhat eurot, riigi rahale lisaks. Sellest 100 eurot õpetajate lisapalk (389 tuhat), juhtidele lisaks 116 tuhat ja motivatsioonifondi 158 tuhat. Ca 11 % maksame riigi rahale juurde. Investeerime teedesse 2,2 mlj,
Kokkuvõte: põhitegevuse tulud on 43 694 055 eurot.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni (MEK) aseesimees R.Uukkivi (TK: kuna komisjoni toimumise ajal oli komisjoni esimees Agu Laius Eestist ära siis juhtis komisjoni ja teeb volikogus kõik kaasettekanded aseesimees R.Uukkivi): komisjon toimus 11.novembril 2019, kohal oli 13-st liikmest vaid 5, vaid esimees oli ette teada andnud puudumisest ja üks liige oli haige. Kuulasime ära vallavalitsuse ettekande. Küsimusi oli, kõik said vastatud. Elvesost võib-olla saab veelgi raha eelarvesse võtta (TK: see oli R.U. isiklik remark, mitte komisjoni seisukoht). Toetasime I lugemise lõpetamist ja II lugemisele saatmist. Parandusettepanekute tähtajaks 27.november 2019 kell 12.00.
Küsimus – kui palju arendajatelt raha eelarvesse laekub?
Vastus – 2020 eelarves on väga suur summa, suurusjärk 1,2 mlj laekumine.
Rohkem küsimusi ei olnud, keegi sõna ka ei võtnud. Lõpetasin Rae valla eelarve 2020.aastaks I lugemise ja määrasin parandusettepanekute tegemise ajaks 27.novembri 2019 kell 12.00 päeval.
Lisaks tuletasin alatiste komisjoni esimeestele meelde, et vastavalt valla põhimäärusele peab iga alatine komisjon eelarvet arutama.
 

Vaade Peetri pargile

3.    Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks.  Ettekanne vallavanem Madis Sarik– Jüri tervisekeskuse sisustuse hange tuleb ära teha, aga täitmine järgmise aastal. Niisamuti langevad Peetri pargiga seotud kulutused uude aastasse, aga leping vaja praegu sõlmida. Peetri pargi pakkumine on läinud kallimaks, hange tõi tulemuseks 1,6 mlj eurot.
Kaasettekanne MEK aseesimees R.Uukkivi: samal koosolekul arutasime. Komisjon toetas. Töid pooleli jätta ei saa. Peetri läks liiga palju kallimaks.
Volikogu oli üksmeelne – kõik kohalolnud 22 liiget olid vastuvõtmise poolt.
 
4.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2020. aastal Ettekanne vallavanem Madis Sarik – haridus-ja sotsiaalametisse lastekaitsespetsialist, ametite ümbernimetamised (et inimesed paremini aru saaks) IT spetsi koht juurde (Kindluse kooli ja Järveküla piirkonnaga), kinnisvarahaldur-teenindaja 0,5 Jüri tervisekeskusesse.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe: 5.11.2019 kohal 10. Osales Jens Vendel. Arutasime lastekaitsespetsialisti koha pealt, isegi ametikoha lisamisel ei pruugi piisata. Ühehäälselt toetasime.
Kaasettekanne MEK aseesimees R.Uukkivi: Samal komisjoni koosolekul. Toetasime I lugemisel, 27.11. 2019. kell 12.00
Küsimus – kui palju abivajajaid lapsi on?
Vastus  – statistika on olemas, ca 80 juhtumit, kus on alustatud juhtumikorraldust. Volikogu võttis üksmeelselt eelnõu vastu. 

 

Peetri Keskus eestvaates

5.    Kinnituse andmine EL toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektile „Rae valla kergliiklusteede arendamine 4. osa“. Ettekanne vallavanem Madis Sarik – tegemist on tavapärase ja kohustusliku lisadokumendiga EL-i toetusraha saamiseks. Jüri-Lagedi teelõik. Vastan ka komisjonis õhku jäänud küsimusele, et nimetatud teelõigu hoolduseks kulub ca 250 eurot.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: arutasime 6.novembri 2019 istungil, osales 8 liiget. Toetasime ühehäälselt.
Kaasettekanne MEK aseesimees R.Uukkivi: sama komisjon, rutiinne otsus. Toetasime ühehäälselt.
Küsimus – kas 250 eurot kulu on aastas või kuus?
Vastus – aastas.
Saalis tekkis seepeale lühike arutelu, et kuidas see summa saab nii väike olla? Kostus, et hankega võidetud ühikuhindadest arvutatud.
Hääletus: kõik 22 olid poolt.
 
 
6.    Rae valla aukodaniku nimetuse andmine – ettekanne vallavanem Madis Sarik. Ellen Liik elab aastas 1975 Rae vallas Peetris. Lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna (1967) ja Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistriõppe (2011). Ellen Liik on oma elu ja tegevuse pühendanud spordile, edendades võrkpalli Eestis ja Rae vallas, lastest veteransportlasteni. Märgin siinkohal ära, et Ellen Liik on seitse aastat juhendanud Peetri Võrkpalliklubi naiskonda ja alates 2014.aastast õpetab ta treenerina Rae Spordikooli tüdrukuid. E.Liik on koostanud mitmeid võrkpallialaseid õppematerjale, olles üks kolmest inimesest Eestis, kes neid üldse koostanud on. Ellen Liigi õpilased on saavutanud häid tulemusi erinevatel võistlustel. Huvitava detailina kuulub Ellen Liigile järjepideva pallingu mitteametlik Eesti rekord. Nimelt servis ta 2016.aastal Eesti karikavõistlustel N60+ vanuseklassis eksimatult 16 korda järjest, lõpetades nii geimi kui mängu. Ellen Liigi koduaeg on saanud 2000.aastal Rae valla kauneima kodu tiitli ning 2001.aastal Eesti Vabariigi peaministri tänukirja Kaunis Eesti kodu aiakonkursi võitmise eest. Ellen Liik on andunud märkimisväärse panuse Eesti ja Rae valla võrkpalli arendamisse. See on olnud tema elutöö pea 60 aastat ning ta on püsinud mängija või treenerina kõik need aastad medalikonkurentsis. Läbi tema pühendunud töö on saanud hindamatud teadmised ja oskused võrkpallurid Eestis ja Rae vallas.Teda on tunnustatud ka varem, viimati pälvis Ellen Liik Eesit Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia 2018.aastal.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: arutasime 7.11.2019.toimunud koosolekul. Osavõtt oli kesine, 4 kohal. Otsustusvõimeline oli. Igati väärikas kandidaat, kellele sobib väga hästi aukodaniku tiitli omistamine. Toetasime.
Volikogu oli üksmeelne (poolt 22) ja otsuse tulemuse kuulutamise järel vallandus Madis Sariku eestvõtmisel aplaus värskele aukodanikule. Palju õnne!
 
7.    Tänukirja andmine. Ettekandja volikogu liige Bärbel Salumäe: esitan volikogule ettepaneku anda endisele Lagedi alevikuvanemale Thea Sõlele (Sõlg) volikogu tänukiri. Ettepanekut on toetanud Lagedi aleviku eestseisuse, alevikuseltsi ja aleviku aktiivi liikmed Ülle Allmäe, Raili Piller, Rein Karm ja Aadi Potter. Thea Sõlg on olnud Lagedi aleviku kogukonnaelu üheks eestvedajaks kaheksa aastat (2011-2019) ning pidi sellest ametist loobuma elukoha muudatuse tõttu. 2013.aastal moodustati Thea algatusel MTÜ Lagegi Alevikuselts, mille kaudu on Thea eestvedamisel kirjutatud mitmeid projekte ja saadud enamusele ka rahastus. Thea Sõlg on olnud igati aktiivne ja häälekas kaasarääkija Lagedit puudutavate tegevuste juures. Arvestades tema panust kogukonnaelu arendamisel ning vabatahtliku ja tulemuslikku tööd Lagedi alevikuvanemana, on Thea Sõlg väärt saama volikogu tänukirja.
Kaasettekanne MEK aseesimees R.Uukkivi: üksmeel jätkub. Samal komisjoni koosolekul ühehäälselt toetasime, ettepaneku tegija põhjenduste alusel.
Kaasettekanne Kaarel Kais: samal koosolekul 7.11.19. arutasime.  Üksmeelselt olime poolt, et on seda väärt. Eelmises volikogu koosseisu ajal lõi kaasa ka komisjoni töös.
Volikogu toetas 22 häälega Thea Sõlele (Sõlg) tänukirja andmist.
 
8.    Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele. Selgitasin kohe alguses volikogule, et tegemist on Rae valla Noortevolikogu poolt võetud initsiatiivi ja ettevalmistatud eelnõuga ning teavitasin, et kolm noortevolikogu liiget on ka volikogus kohal. Vallavalitsuse poolt sai ettekandeks sõna noorsootöö spetsialist Mariliis Küüsma: eelnõu on ette valmistatud Rae valla Noortevolikogu poolt. Välismaal õppimine üha populaarsem, aga toetusvõimalusi üpriski vähe. Välismaal õppimine maksab suurusjärgus 10 tuhat eurot ja see ei ole kõigile jõukohane. Üliõpilastele on rohkem võimalusi kui gümnasistidele.
Kaasettekanne Kaarel Kais: noortevolikogu liikmed olid komisjonis ka kohal. Mariliis Küüsmaa samuti (spetsialist). Põhimõtteliselt toetame. Varem ei ole sellist korda vallas olnud. Kahes naabervallas on. Eelnõud toetame, aga läbimõtlemist vajavaid asju on. Pidasime õigeks saata II lugemisele ning teha ettepanek määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.11.2019 kell 12.  
Kaasettekanne Raivo Uukkivi – samal koosolekul arutasime. Elav arutelu oli ja järeldus sama, et saata II lugemisele. Võib-olla üliõpilaste pool läheb reguleerimisele. Seletuskirjas olev koormus vallaeelarvele on ilmselgelt alla hinnatud.
Küsimus – kas õppima lähevad noored tulevad tagasi?
Vastus – jah. Teoreetiliselt võiks mingi kohustuse sätestada, aga ei pidanud õigeks.
Küsimus –  keeleoskuse teema, kas nõuet on üldse vaja?
Vastus – jah, põhiline on inglise keel. Peab vastama haridustasemele.
Küsimus- kuidas mõõta ühiskondlikku aktiivsust?
Vastus – pigem boonuspunktide saamiseks.
Küsimus – kui võimalus luua siis tahtjaid tuleb, kuidas te kujutate ette välis-stipendiumi määramise otsuse tegemist?
Vastus – tuleks luua komisjon, kus noorsootöö spetsialist, noortevolikogu esindaja ja  vallavalitsuse esindaja. Komisjon teeks ettepaneku vallavalitsusele.
Küsimus – stipendiumi kasutamise perioodid on 1.10. ja 1.04, kas õppeaasta ei peaks olema?
Vastus – kuupäevad valitud õpilasvahetuste kuupäeva järgi.
Agu Laius – toetan igati seda eelnõud ja pean seda väga oluliseks. Et just on tulnud Noortevolikogu poolt, on ka väga oluline. Loodan, et saab detsembris vastu võetud. Mõned asjad võib-olla liiga bürokraatlikud, saab lihtsamini. Kiitus ja tänu.
 
Sellega oli volikogu lõpetanud määruse I lugemise ning saatnud II lugemisele. Parandusettepanekute tähtajaks määrasin 27.novembri kell 12.00 ning seejärel tänasin veelkord Noortevolikogu noori ning innustasin neid määruse menetlusega lõpuni kaasas käima (nagu nad seni on seda teinud, alates mulle eelnõu esialgse versiooni saatmisest).
 
 

Peetri Keskuse kolmas vaade

9.    Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel – tegime ettepaneku muuta kahe punkti sõnastust. Võtsime ära põhjendamise kohustuse, sest toetus sõltub sissetulekust ja toetasime  sots-terviskomisjoni ettepanekut mitte edastada toidukulu soodustuse saaja andmeid lasteasutusele.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe: koosolek toimus 5.11.2019,  osales 10 liiget ja abivallavanem. Toetame vastuvõtmist.
Volikogu võttiski määruse ühehäälselt vastu.
 
10. Eesti Linnade ja Valdade Liitu Rae valla esindajate nimetamine. Ettekandja Tõnis Kõiv: Rae vallavolikogu on 2017.aastal määranud esindajad nimetatud organisatsiooni üldkoosolekule ja volikokku. Tulenevalt Mart Võrklaeva lahkumisest vallavanema kohalt, ei saa ta enam olla vallavalitsuse esindaja nimetatud organisatsioonis. See tingis muudatused, mis on koostatud ja läbi arutatud Rae vallas võimuvastutust kandva Reformierakonna ja Isamaa koalitsiooni poolt, arvestab volikogu ja valitsuse ning koalitsiooni osapoolte tasakaalu. Ettepanek on nimetada Rae valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Mart Võrklaev, asendusliikmeks Kaarel Kais; Madis Sarik, asendusliige Jens Vendel; Agu Laius, asendusliikmeks Ülo Timuska; Priit Põldmäe, asendusliige Jaanus Männik.  Ettepanek on nimetada nimetatud organisatsiooni volikogusse Priit Põldmäe, asendusliige Madis Sarik; Mart Võrklaev, asendusliige Agu Laius.
Volikogu toetas ettepanekut hääletusel, poolt oli 14, vastu 2.
 
11. Rae vallavolikogu 07.novembri 2017 otsuse nr 18 „Volikogu alatise majandus-ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine. Ettekandja komisjoni esimees Agu Laius – muudatus tulenes muudatusest volikogus. Nimelt Mart Võrklaeva volituste taastumisega volikogus lõppesid asendusliikme Tanel Tammela volitused. Reformierakonna fraktsioon Rae vallavolikogus on teinud ettepaneku kinnitada Mart Võrklaev Tanel Tammela asemel majandus-ja eelarvekomisjoini liikmeks.  
Küsimusi ega sõnavõtte ei olnud ning volikogu toetas ettepanekut.
 
12. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. (TK: oluline ääremärkus, et enamus opositsiooni esindajatest oli selleks hetkeks lahkunud, vaid 2 oli saali jäänud. Niipalju siis opositsiooni huvist asja vastu).  Sõna aseesimees Indrek Uuemaa: ma esitasin oma seisukohad päevakorra alguses, kus aga tekkis soovimatu arutelu. Olen veendunud, et aseesimehe selja taga esitati juba allkirjastatud akt direktorile, aga komisjonis mängiti arvamuste vahetust. Akti ei olnud võimalik teha üksi, teine kontrollija Lisandra Talving oli määratud. Minu arvates ei julenud komisjoni esimees komisjoni kokku kutsuda juunikuus, et tuua selgust. Akti ei saanud koostada kaks isikut, vaid see on ainuisikuline. Palju asju on küsitavad. Õppemaks peab ikka tulema Rae vallavalitsuse arvele. Üks treener oli palgalehel, aga tegelikult ei töötanud. See on minu väide, millele ma vastust ei ole saanud.
Olen seisukohal, et revisjonikomisjon ei ole esitanud volikogule korrektset seisukohta. Soovin võtta eelnõu menetlusest tagasi kui komisjoni esindaja.
 
Palusin volikogu esimehena revisjonikomisjoni aseesimehel volikogule tutvustada revisjonikomisjoni seisukohta akti kohta? Kahjuks aseesimees seda ei tutvustanud. Kuna komisjoni esimees saatis eelnevalt revisjonikomisjoni otsuse e-kirja teel revisjonikomisjoni liikmetele ja volikogu esimehele siis teavitasin volikogu, et revisjonikomisjon otsustas häältega 3 poolt ja 1 vastu akt kinnitada ja esitada volikogule.
 
Et volikogu saaks ettevalmistatud revisjonikomisjoni aktist ka sisulise ülevaate, andsin sõna kontrollijale, revisjonikomisjoni liikmele Agu Laiusele – viisime läbi kontrolli revisjonikomisjonis kinnitatud lähteülesande alusel.  Esitatud huvialakoolist ülevaade. On mitmeid dokumente, kus esitatakse huvialakooli õpilaste arv. Numbrid varieeruvad. Vaja täpsust. Rae Huvialakooli arengukava hetkel ei ole, seega puudub perspektiivne vaade pikemalt ette. Viide nii vallavalitsusele kui volikogu haridus-ja kultuurikomisjonile, et läbi arutada, mida neilt lähemas ja kaugemas tulevikus ootame.
Eelarve menetlemise protsess on paigas, suhteliselt täpselt fikseeritud.  
Kirjalikud koostöölepingud ainult Tallinna jalgpalliklubiga. Teised on suulised. Tuleb teha ikka ka teistega kirjalikult. Busside tellimine – võiks teha raamlepingu hanke. Kuritarvitusi ei tuvastanud. Hoolekogult eeldatakse tõsisemat suhtumist, liiga vähe koosolekuid (2 aastas).
Lisandra Talving sai määratud teiseks kontrollijaks juhtkontrollija kõrval, kuigi ta langes vahepeal volikogust välja.
Küsimus – aseesimehele, kas konkreetseid seisukohti ka on?
Vastus – jah, on.
Küsimus aseesimehel – kas sa oled kaalunud enda taandamist?
Vastus – küsimus on arusaamatu.
Kuna oli kõlanud revisjonikomisjoni aseesimehe ettepanek võtta eelnõu menetlusest tagasi siis peale kontrollija ettekande kuulamist ja küsimusi, oli paslik hetk rahuldada tagasivõtmise ettepanek.
Volikogu sai vähemalt teada, mida on revisjonikomisjon seni teinud, sest tegemist oli esimese aktiga, mis volikogu ette on käesoleval aastal jõudnud.
Volikogu lõppes poole üheksa paiku.
 
 PS! Laupäeval, 16.novembril 2019 tehtud fotod Peetri Keskusest. Füüsiline hoone saab varsti valmis, aga suuremad lootused ja ootused on seotud keskuse sisuga – et perearstid leiaks sinna tee ja Peetri perearstikeskus käivituks. 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga