Rae suusamäe tulek lükkus edasi

Ilmselt seetõttu, et tänasel (21.juuni 2016) Rae vallavolikogu istungil oli mitu informatiivset punkti, kus ei olnud otsuse langetamist, kestis volikogu väga pikalt, lõppes peale ühtteist õhtul.  Seega soovin kannatlikku meelt lugejale…

Kõigepealt said sünnipäevalapsed Margus Valgma, Indrek Uuemaa ja Aadi Potter Agu Laiuselt lilled ning seejärel vallavanem Mart Võrklaevalt lillekimbu ka Agu Laius ise, kel samuti mai lõpus tähtpäev oli. Aivo Hommikule jäid lilled üle andmata, sest teda ei olnud volikogu alguseks saabunud(sai lilled hiljem).

Vaba sõnavõtt, Uukkivi. Pöördumise volinike poole, 19.aprilli revisjonikomisjoni töö hindamise eelnõu, Kõivu tehtud, anti parandusettepanekute tähtaeg, ettepanekuid ka tehti, aga eelnõu ei ole volikogu päevakorda jõudnud. Loodab augustis arutada.

Arupärimine1 – Järveküla kooli hanke kohta, ikka teemal, kas ja kuidas loobunud ehitajalt raha saada.

Arupärimine2 – Järveküla kooli ehituskvaliteedi kohta. Väidetavalt on betooni täisvalatud plokid lõhki paisunud, aga ise näinud ei ole ja kinnitada ei saa. Tahaks ekspertiisi tulemusi näha.

Arupärimine3 – suusamäe kohta. Kuidas projekteerija valiti?

Ettepanek volikogu esimehele – uus ehitusseadustik kehtib, valla vastavad määrused vaja kaasajastada, võiks sügisel volikogus arutada.

Indrek Uuemaa – vallasekretärist tahan rääkida. Ametijuhendi järgi peab vallasekretär esindama valda kohtus, aga ikka kasutatakse advokaate. Vallasekretäri kasutusse on antud ka sõiduauto Subaru. Vallasekretäri on selle Subaruga ka sõitmas nähtud, isegi koos “näitsikuga”.

Tõnis Kõiv – pöördumine volikogu liikmete poole. Eelmisel volikogul revisjonikomisjoni esimehe poolt mulle pidulikult üleantud paber ei olnudki revisjonikomisjoni akt vaid maksimaalselt selle projekt. Aktist saab akt aga siiski alles peale revisjonikomisjonis toimunud arutelu, kus kuulatakse ära ka auditeeritu seisukoht ning seejärel esitatakse aruanne kinnitamiseks volikogule. Kahjuks ei ole revisjonikomisjon akti korrektselt arutanud ega volikogule esitanud. Seega tuleb tunnistada, et jätkuvalt jätab revisjonikomisjoni töö tugevalt soovida ning minu arvates ei ole see ainult revisjonikomisjoni esimehe küsimus. See on eelkõige opositsiooni küsimus ja laiemalt võttes kogu volikogu küsimus, et revisjon töötaks korrektselt ja esitaks n ö teist vaadet.

Päevakorra arutelu. Indrek Uuemaa tegi ettepaneku kuulutada volikogu istungi päevakorra punkt nr 4 kinniseks. Hääletus – poolt 13, vastu 7, erapooletuid 3.

Päevakord kinnitati.

 

 1. Riigikontrolli aruande eelnõu “Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas”. Arutelu on kinnine, sest eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks. Agu Laiuse sissejuhatus.

Airi Mikli – arutelu kinnisus tuleneb seadusest, juures ei tohi olla kõrvalisi isikuid. Alles peale seda kui Riigikontrollile saabub Rae valla vastus (tähtaeg on 30.juuni 2016) ja Riigikontroll saab teha vajalikud muudatused, tekib võimalus aruande avalikustamiseks.

Ametnike osas RK-l olulisi tähelepanekuid ei ole. Peatähelepanu koondus vallavalitsuse liikmetele. Edasiselt anti ülevaade tähelepanekutest, mis ei ole avalikud.

Mart Võrklaev – vallavalitsuse vastus saadetakse tähtajaks. Volikogu otsuse tõlgendamisel on lähtutud aastatepikkusest (alates 2004 a) praktikast Rae vallast, mis on kogu aeg ühtmoodi olnud. Erisus selles, et paaril esimesel aastal ei olnud bensiinilimiitigi.

Agu Laius – volikogu on jälginud kuidas kasutamine on toimunud ja seadusandluse muutus tõi kaasa ka volikogu poolse otsuse muutmise. Kõigepealt toimus analüüs, arutelu, eelnõu ettevalmistamine ja menetlemine. Tulemuseks on selgem ja arusaadavam (ka huvilisele väljastpoolt volikogu) volikogu otsus. Volikogu eelarve-ja majanduskomisjon võib analüüsida, kas on vallale kahju tekitatud.

Hüvitis on alati neto, kui riik sealt maksusid tahab siis tuleb neid maksta peale.

Potter: millised on volikogu esimehe õigused volikogu esindamisel?

Laius: esindusõigus tuleneb seadusest ning sõltub ka seisukoha nõutaja antud tähtajast.

Parbo: mis edasi saab?

Mikli: kui vastus tuleb siis nädala pärast saab aruanne avalikuks.

Uukkivi: kas volikogu vähemuse arvamus ka kuidagi kallutab Riigikontrolli seisukohta.

Mikli: ametliku seisukoha annab organ ehk volikogu.

Kõiv: mis siis täpsemalt selles tänases arutelus ametialaseks kasutamiseks on?

Mikli: Riigikontrolli hinnangud ja tähelepanekud on ametialaseks kasutamiseks.

Timuska: kas on ka teistes omavalitsustes samalaadseid auditeid tehtud?

Mikli: ei ole.

Kivistik: kui nii aktuaalne teema on siis miks ei ole teisi võetud?

Kõiv: miks siis ei võetud pikemat perioodi kui praktika on olnud ühesugune alates 2004.a.

Mikli: jah, oleme seda ka varem auditeerinud ja probleeme on olnud ka varem, näiteks 2007 a Rae valla audit tõi samalaadseid probleeme välja.

Sõnavõtud: Uuemaa, Mikli, Parbo, Timuska, Uukkivi, Laius, Kõiv, Uuemaa.

Võrklaeva lõppsõna: volikogu otsuseid tõlgendab volikogu ja vallavalitsusele on need täitmiseks. Arutelu tulemusel otsust vastu ei võetud. Ilmselt tuleb Riigikontrollile vastamiseks eraldi volikogu arutelu.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu hõbemärk Mart Võrklaevale
Eesti Maaomavalitsuste Liidu hõbemärk Mart Võrklaevale

Volikogu esimees andis sõna EMOL-I juhatuse liikmele Ott Kasurile. Kasuri andis üle EMOL-I hõbemärgi Rae vallavanem Mart Võrklaevale.

 

 1. Rae küla elanike pöördumise arutelu. Sissejuhatus Agu Laiuselt. Rae küla elanikud on pöördunud valla (ka MNT-i) poole soovi ja tähelepanujuhtimisega, et Rae küla vajab kergliiklusteed. Võrklaev: probleem on vallale teada. Linnalise piirkonna raha jagamisel oli valla esimene prioriteet Peetri kergliiklustee ning kohe järgmine Rae küla tee. Püüame tee valmis teha koostöös MNT-ga.

Timuska kaasettekanne: üks kirja autoritest Tanel Tammela oli komisjoni koosolekul kohal ja viitas, et vastuskirja saab paremini sõnastada, illustreerida. Komisjon sellega nõustus.

Võrklaev: kaarti siiski juurde panna ei saa enne kui oleme MNT-ga kokku leppinud, et mitte inimesi eksitada.

Torjus: ka keskkonnakomisjon nõustus vallavalitsuse vastusega ja soovis edu selle ellu viimisel.

Talving: kas kirjas oli, et MNT seisukoht selgub juulikuus?

Võrklaev: jah, see on kirjas. MNT on lubanud otsust juuli esimesel-teisel nädalal.

 

 1. Arenduslepingute kontroll. Informatiivne punkt, ilma otsuse eelnõuta.

Uuemaa: revisjonikomisjon on teinud aprillis 2016 otsuse, mille edastanud vallavalitsusele.

Kõiv: revisjonikomisjoni esimees on volikogule esitanud kontrollakti nimega dokumendi, mida ta enda sõnul arutati revisjonikomisjoni istungil aprillis. Samas on volikogule esitatud aruanne allkirjastatud juba 10.märtsil 2016. Kelle arvamusega tegu on, kas revisjonikomisjoni või Uuemaa oma?

Uuemaa: me oleme seda arutanud komisjonis.

Uukkivi: Kõiv kurtis avatud mikrofonis, et Uuemaa andis talle akti, mis tegelikult ei olnud akt. Mis akti sa talle andsid, kas selle, mis on täna päevakorras?

Uuemaa: ei, ühe teise andsin.

Võrklaev: vallavanem ei ole kordagi takistanud revisjonikomisjoni töö läbiviimist. Küll aga soovisime natuke ette teada saada kui revisjon tuleb, et olla paremini valmis nii ametnike kui materjalide tasemel. Volikogu esimehe abiga saime plaani paika. Töö toimus. Vallavanemalt  on selgitus küsitud ja selgitus ka antud, aga akti projektile lisatud seda ei ole. Vallavalitsuselt ei ole akti projektile arvamust küsitud kuigi põhimääruse järgi on see kohustuslik,  ega midagi sinna peale 10.märtsi 2016 (digiallkirjastamise kuupäev) lisatud.

Laula: revisjonikomisjoni ase-esimehena ei ole saanud tööst osa võtta, sest komisjoni esimees kutsub vaatamata korduvatele palvetele komisjoni kokku keset tööpäeva ja samuti ei ole saanud ühtegi protokolli toimunud koosoleku kohta.

Uukkivi: reeglitest peab kinni pidama.

Laius: revisjonkomisjon annab teada, et tal on 2 akti. Vallavalitsuse seisukoha küsimiseks teeb komisjon otsuse ja palub vallavalitsuselt seisukohta. Seda ei ole tehtud. Lihtsad asjad, aga ikka ei toimi.

Uuemaa: üks akt on tehtud, eelnevalt on tehtud vaheakt. Meil on see õigus olnud. Üks akt on tehtud, minu poolt allkirjastatud.

Laius: kas siis saadame volikogu poolt projekti vallavalitsusele?

Kõiv: tegemist ei ole ju revisjonikomisjoni aktiga vaid revisjonikomisjoni esimehe allkirjaga dokumendiga, milles ei ole kajastatud aprillis 2016 toimunud revisjonikomisjoni arutelu ega vallavalitsuse seisukohta.

Laius: volikogu saadab revisjonikomisjoni eelnõu vallavalitsusele seisukoha andmiseks, et saaks asjaga edasi minna.

 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Vastavalt valla põhimäärusele ei otsustanud volikogu kinnise arutelu kasuks vastavalt KOKS-i § 23 lg 8 p 13.

Uuemaa: esitan suulise aruande.

Laius: kuna esitatu ei vasta ei seadusele ega valla põhimäärusele siis lõpetan aruande esitamise ja kuulutan välja 10 minutilise vaheaja.

 

 1. Rae valla 2015 a majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Tiit Keerma: aruandel on 2 osa, tegevusaruanne ja raamatupidamise aasta-aruanne. Neile lisandub audiitori järeldusotsus, revisjonikomisjoni aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus. Järgitud on konservatiivsuse printsiipi. Timuska: arutasime 13.juunil 2016 toimunud ühiskomisjoni koosolekul. Audiitori otsus ütleb, et aruanne vastab tegelikkusele. Komisjon toetab.

Uuemaa: revisjonikomisjon arutas 16.juuni 2016 2015 a aruannet ja otsustas mitte toetada aruande vastuvõtmist.

Kõiv: ettekande kohaselt täidab revisjonikomisjon auditikomitee rolli. Kes on vastavalt seadusele pädev isik?

Uuemaa: Endel Albin.

Timuska: kes revisjonikomisjoni koosolekul osalesid ja olid poolt?

Uuemaa: 2 olid poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud (Albin ja Laula ei osalenud).

Endel Albin: teen ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.

Uukkivi sõnavõtt: arvestamata aruandes leiduvaid pisivigasid on aruanne üldiselt hea ja vastuvõtmiseks sobilik. Küll aga tasub silmas pidada revisjonikomisjoni väljaöeldut, et arenduslepingute tulu tuleks raamatupidamises arvele võtta.

Tiit Keerma: revisjonikomisjoni esitatud 9 punkti sisaldavad rohkemal/vähemal määral valet. Konservatiivsuse printsiip, tulud võetakse bilanssi vaid siis kui nende laekumine majandusaastal on tõenäoline. Revisjonikomisjoni koosolekul ei osalenud pädev isik Endel Albin ja seega ei ole ka komisjoni otsus pädev. Bilansiväliselt on arenduslepingute tulud arvele võetud.

Albin: bilansivälised kontod tuleb esitada majandusaasta aruande lisana.

Keerma: maj.a aruande lisas 11 ja lisas 13 on kirjas nii laekunud kui ka potentsiaalselt laekuvad summad.

Laiuse sõnavõtt: olen end kurssi viinud sellega, mida tähendab revisjonikomisjoni poolt hinnangu andmine. Protsess algas juba aprillis 2016. Revisjonikomisjoni roll ei ole teistkordne auditeerimine. Komisjoni poolt esitatud punktid ei ole korrektselt esitatud. Teen ettepaneku majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Võrklaev: korduvalt on kõlanud nagu vallavalitsus ei omaks ülevaadet arenduslepingutest. Ei ole tõsi. GIS-is on andmed olemas ja neid jälgitakse pidevalt. Kunagi varem ei ole olnud nii häid laekumisi kui viimasel kahel aastal. Teema on luubi alla võetud ning tegeletakse asjaga intensiivselt.

Kõiv: volikogu komisjonide ühisistung toimus 13.juuni ja sinna ei olnud revisjonikomisjon midagi esitanud.

Hääletus: poolt 12, vastu 8, erapooletu 1. Majandusaasta aruanne kinnitatud. Laius: palun vallavalitsuselt vastust revisjonikomisjoni seisukoha kohta, et need lisada volikogu protokollile.

 

 1. Rae valla 2016 a III lisaeelarve. Ettekandja Keerma: eelarve täpsustamine tulenevalt sihtfinantseeringutest ja mõningatest ridadevahelisest ümbertõstmisest. Timuska: komisjon toetab I lugemisel vastuvõtmist.

Poolt 19, vastu ega erapooletuid ei olnud.

 1. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine muutmine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: uue lasteaia teeninduspiirkonna loomine Uuesalu külla. 1.augustist tuleb sealne lasteaed valla haldamisse. Eesmärk, et Uuesalu lapsed saaksid käia kodulähedases lasteaias ja et Peetri piirkonna lastel oleks õigustatud ootus hoiutoetusele, kui nad loobuvad Uuesalu lasteaiakohast.

Kaarel Kais: komisjoni koosolekul oli kohal 6 liiget 13-st. Määrus on mõistlik ja ettepanek I lugemisel vastu võtta.

Laius: teadupärast on praegu Uuesalu lasteaed Kiili valla poolt renditud. Seal käivad ka need lapsed, kes on sinna Kiili valla poolt võetud. Peale Rae vallale üleandmist saavad Kiili lapsed seal ikka edasi käia, keegi neid sealt välja ajama ei hakka. Kas volikogu nõustub sellega?

Talving: laste seisukohast võttes peaks nad ikka seal jätkama.

Albin: Kiili vald maksab täna, kas ka edaspidi?

Vendel: jah, nad maksavadki. Kiili vald soovib, et nende lapsed saaks jätkata.

Kivistik: ühinen öelduga, et lapsed peaks jätkama.

Vendel: 36 kohta on ja 12 uut kohta saame täita.

Uukkivi: tasuks kaaluda eraldi kohamaksu kehtestamist Uuesalu lasteaiale, et saada Kiililt rohkem raha.

Vendel: me võime selle otsuse ringiga tagasi saada ehk teistele rohkem maksma hakata.

Võrklaev: tegemist on mõistliku koostööga kahe valla vahel, me ei taha lapsi solgutada.

Hääletus: poolt 20, vastu ega erapooletuid ei olnud.

 

 1. Rae valla noortevolikogu põhimäärus. Ettekandja Jens Vendel:   II lugemisel eelnõu. Täpsustatud, kellel on õigus kandideerida, kellel hääletamisõigus, kes valimisi läbi viib, ettepanek vastu võtta.

Kaasettekandja Kaarel Kais: samal 13.juuni koosolekul oli päevakorras. Vaatasime ettepanekud läbi, osasid toetas. Olulised ettepanekud, mis komisjon tegi – et kandideerimisõigus võib olla ka vanematel kui 18 a noortel, kes on Rae vallas õppinud, et säilitada side koduomavalitsusega. Kõige rohkem oli arutelu, et kuidas me tehniliselt valimi koostame, et saaksid hääletada need, kellele õigus ette nähakse. Komisjon on seisukohal, et määrus on vastuvõtmiseks valmis. Ühehäälselt komisjon toetas.

Potter: kui noor on noor?

Vendel: 7 kuni 26 eluaastat.

Talving: pärisvolikogus võib olla alates 18 eluaastast, aga kui valitakse ka noortevolikokku?

Kais: võib mõlemas kogus korraga olla kui on valitud.

Hääletus: poolt 20.

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Põldmäe: taotleme vallale Saare tee 17, Jüri-Pildiküla kergliiklustee kinnistu ja Aruküla tee 95 b kinnistu. Hääletus: 20 poolt.
 2. Peetri küla kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Põldmäe: vana planeering, mis ei ole enam aktuaalne planeeringuga kaetud elamukrundi osas. Timuska: komisjon toetas. Hääletus: 19 poolt.
 1. Peetri alevikus maa munitsiaalomandisse taotlemine. Ettekandja Põldmäe: taotleme vallale Pargi tee 4 kinnistu, et sinna tekitada uusi lasteaiakohti. Timuska: komisjon toetab. Volikogu ka.
 2. Pähklimäe tee 1, 3, 5 ja 7 maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel. Ettekandja Põldmäe: Tartu mnt äärne on kinnisvaraostjatele huvitav ja turg vajab natuke suuremaid kinnistuid koos   ehitusõigusega. Seetõttu teeb vallavalitsus ettepanekuga müüa 4 krunti, neid saab omavahel hiljem kokkugi liita. Hinnapakkumise kohaselt võiks alghind olla 15 eurot m2.

Timuska: hinna põhjendus, et lähedal müüakse lähedase hinnaga. Kurna kandis on kallimad. Kindlaid huvilisi teada ei ole, aga üldine huvi on olemas. Materjalid on korrektselt volikogu otsusele lisatud.

Potter: kahtlesin, kas on ikka mõistlik korraga mitu müüki panna, tervikuna müük võib odavam tulla.

Timuska: ei müü koos, ikka eraldi müüme.

Võrklaev: kui ühekaupa müüme siis võib üks tükk eraldi müüdud saada ja suure huviline võib loobuda. Vallavalitsus võib teha nii või naa, kuidas volikogu soovib. Kõigepealt pakume ühekaupa välja. Kui jääb müümata, paneme seejärel kolm kokku.

Hääletus: poolt 17 (osad on juba lahkunud, kell juba 22.40).

 1. Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja Põldmäe: riigimaa, potentsiaalselt vallale saadav maa, et ehitada uus lasteaed (näiteks). Teeme ise planeeringu, sest sealkandis palju muid võimalusi ei olegi.

Torjus: kuulas Põldmäe ettekannet ja riigiametite antud kooskõlastusi ning otsustas toetada vastuvõtmist. Volikogu toetas.

 1. Aaviku küla Ringi kinnistu osa rendile andmine enampakkumise korras. Ettekandja Võrklaev: Ringi kinnistule on planeeritud ca 95700 m2 alale mäesuusakeskus, mis eeldab materjali koondamist ca 1,7 miljoni m3-t. Huvi materjali koondamiseks on olemas. Haldamine on suhteliselt töömahukas ja seetõttu on valitud pika-ajalise rendile andmise variant perioodiga 3×7 aastat. Kui enampakkumise võitja täidab esimese 7 a jooksul kohustused, tekib õigus järgmiseks 7 aastaks jne. Eeldatav aeg mäe valmimiseks on 21 (3×7) aastat. Enampakkumise alghinnaks teeme ettepaneku kehtestada 0,01 eurot 1 m3.

Timuska: ülevaate andis vallavanem. Komisjon tahtis muuta punkti 3.2.7 ehk tiigi rajamise punkti sõnastust. Kes vastutab ladustatava kvaliteedi eest? Keskkonnaamet kontrollib. Kas valla ametnike töömaht kasvab? Ei kasva. Miks just sinna – üldplaneeringus ettenähtud puhke-ja spordiala ja see ei häiri naabreid.

Talving: ei saa otsuse punktist 3 täpselt aru, kas raha küsitakse juba olemasoleva või juurdetoodava eest?

Põldmäe: ikka juurdetoodava eest.

Albin: kust ikka see üle miljon kanti kokku tuleb?

Võrklaev: tuleb küll, huvi on suur.

Priskus: kuidas vald järelevalvet teeb?

Võrklaev: 1 kord aastas tuleb esitada aruanne vallale. Kontroll saab olema regulaarne, ilmselt alguses rohkem. Kui tekib usaldusväärsus siis vähem.

Uukkivi sõnavõtt: olen asjaga kursis. Huvilisi on palju, sest Paljassaare läheb kinni ja kuskile vedada ei ole. Kogus saadakse kindlasti kokku. Otsuse preambulat vaja muuta ja alghinda tõsta. Seletuskirja on vähe tähelepanu pööratud nõrgvee kogumisele, puhastamisele ja keskkonda juhtimisele.

Võrklaev: projekt on oluline ja riskid vajavad kindlasti maandamist. Võime eelnõud muuta ja parandada ja arutada järgmine kord, aga palun siis volikogult täpsemaid indikatsioone, et mida siis paremaks teha. Kui muuta hinda siis mis ulatuses?

Kivistik: nii kiire ju tõesti ei ole, et ei saa järgmine kord arutada.

Võrklaev: ei ole jah, nõus. Palun määrame parandusettepanekute tähtaja.

Laius: parandusettepanekute tähtaeg 27.juuni kell 12.

Volikogu lõppes kell 23.08.

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga