Põhimäärused ja uus ametikoht vallavalitsuses

Tänasel (21.05.2019) Rae vallavolikogu istungil oli arutusel lausa neli põhimääruse muutmist, loodi juurde üks kõrgepalgaline ametikoht, muudeti eelarvet Kodala piirkonna remondi rahastamiseks ning kinnitati majandusaasta aruanne… 
 
Vaba mikrofonis sai sõna Raivo Uukkivi, kes esitas järjekordse arupärimise Kiire maaüksuse kohta, teiseks riigigümnaasiumiga seotud arengute kohta ning kolmandaks Jüri terviseraja kohta, õigemini varasemalt selle kohta esitatud küsimusele vastuse kättesaamise kohta.
 
Martin Minn – kandis valimiskomisjoni esimehena ette kaks valimiskomisjoni otsust:

1. Kristel Parbo volitused taastatud volikogu liikmena ja Lisandra Talvingu volitused asendusliikmena lõppenud;
2. Meelis Lepikulti volitused taastatud volikogu liikmena ja Relika Vodja volitused asendusliikmena lõppenud.
 
Informeerisin volikogu, et järgmine istung toimub Lilleorus (www.lilleoru.ee), palusin saabuda kella 17-ks, volikogu algab tavapäraselt kell 17.30.
 
Sünnipäevalistest said lilled Bärbel Salumäe, Tarmo Gutmann ja Agu Laius. Aivo Hommiku lilled aga jäidki teda ootama.
 
Volikogu kinnitas järgneva päevakorraprojekti:

1.   Rae Valla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandeks sai sõna valla pearaamatupidaja Anneli Viimsalu, kes tutvustas volikogule põhilised aastaaruande raamatupidamislikke numbreid. Seejärel jätkas finantsjuht Tiit Keerma – tutvustab tegevusaruannet – elanike arv kasvab jätkuvalt, kasvutempogi on suurenenud. 2018 suurenes 1085 inimese võrra. Põhiline elanikkonna juurdekasvu allikas on migratsioon ehk sisseränne, ka iive on positiivne. Peetri kant on kõige suurem, 50,9 % valla elanikkonnast (1.05.2019 seis). Jüri kant 34,2 %. Maksumaksjate osakaal kasvab samuti. Põhitegevuse tulem oli 2018 plaanitud 4 mlj, tegelik tuli 6,3 mlj.
Laenukoormus kasvab, sest elanikkonna kasvust tulenevalt tuleb palju investeerida ja seda saab teha laenu arvelt. Ees on ootamas Kindluse kooli ehitus, mille finantseerimine ei saa lihtne olema.
Kaasettekanded: haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – 9.mail toimunud koosolekul komisjon arutas, kohal oli 6/13-st, kõik toetasid.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe – 7.mail toimunud koosolekul komisjon arutas, kohal oli 11/13-st, kõik olid poolt.
Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – 8.mail toimunud koosolekul arutasime, kohal oli 10/12-st, otsustasime toetada.
Revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik – revisjonikomisjon kohtus ühel koosolekul valla majandusaasta aruannet auditeerinud audiitoriga ja teisel koosolekul koostas volikogule esitatava arvamuse. Nimetatud teisel koosolekul (15.mail) kontrollisime majanduslike huvide deklaratsioonide esitamist ja tuvastasime, et viiel oli õigeaegselt esitamata (Sarik, Vodja, Uuemaa, Talving, Rosenfeld).
Revisjonikomisjon teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks haridusvõrgu arengukava 2010-2020, kui sisuliselt aegunud. Kolmest 2018.aasta revisjoniülesandest on täidetud 1.
Majandusaasta aruande kohta esitas revisjonikomisjon volikogule järgmise seisukoha – Revisjonikomisjon ei tuvastanud valla majandustegevuses olulisi vastuolusid, nõustub audiitori arvamusega ja soovitab volikogul 2018 majandusaasta aruanne kinnitada.
Majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – 13.mail toimus koosolek. Arutelu tulemusel oli üksmeelne otsus aruanne kinnitada.
Küsimus – miks on lk 47 tabelis 19 number 2048?
Vastus – arenguprognoosist tuleneb.
Küsimus – lisa 19 – tütarettevõtte juhi lahtilaskmise tasu?
Vastus – tegelikult ei ole juhtunud, aga võib juhtuda. Tinglik, potentsiaalne kohustus.
Küsimus – lisa 13 tulud arendajatelt, aga objekte pole?
Vastus – rahal ei ole silti küljes. Raha laekumine arendajalt ja seejärel kulutuse tegemine valla eelarvest ei ole omavahel seotud.
Kõne Indrek Uuemaalt – revisjonikomisjon ei kontrolli majandusaasta aruannet vaid esitab selle kohta arvamuse. Lisaks veel kriitikat revisjonikomisjoni töö kohta.
Repliik Indrek Varikult – Uuemaa ei ole ühelgi koosolekul osalenud. 13.veebruari koosolekul otsustas komisjon, et materjalid laaditakse üles Onedrive ja on sealt kättesaadavad. Seal olevas protokollis on kirjas regulaarne koosoleku toimumise aeg, mille järgi on koosolekud toimunud.
Repliik Raivo Uukkivilt – Uuemaa oli 13.veebruaril revisjoni aseesimees. Astus tagasi ja kuigi valiti uuesti aseesimeheks siis talle pandud ülesandest sai ta lahti.  
 
Volikogu kinnitas 20 poolthäälega aruande.  
 
 
2.   Rae valla 2019.aasta kolmas lisaeelarve. Ettekandja Tiit Keerma – Kindluse koolile juurde 7 750 eurot, ülejäänud muudatused puudutavad investeerimistegevust. Abirahade saamisega seotud summad maha, sest abiraha 2019 ei saa. Vähendatud investeeringute summad on suunatud teede ehitusse Kodala piirkonda. Riigihange kallines.
Kaasettekanne Agu Laius – samalkoosolekul arutasime, saime oma küsimustele vastused ja nõustusime.
Küsimus – kui suur on Kodala investeeringus Elveso osakaal?
Vastus – uued trassid liiguvad haljasaladele, Elvesole kohustusi panna ei saa, marginaalne summa. Teede-sajuvee jmt projekteerimise kulu on 45 tuhat.
Küsimus – küsimus 7 750 kohta, mis läheb II astme haridusele. Kas sellest piisab?
Vastus – kooli direktoriga ollakse pidevas ühenduses ja piisab. Tegemist on kooli direktori taotlusega.
21 poolthäälega lisaeelarve vastu võetud.
 
3.   Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Ettekandja finantsjuht Tiit Keerma – Kodala projektiga lepingusse minekuks on vaja volikogu nõusolekut, sest osa kulutustest ulatub 2020 aastasse.
Kaasettekanne AguLaius– samal koosolekul arutasime, sisuliselt ja põhjalikult. Ettepanek vastu võtta.
Volikogu võttiski vastu.
TK: lisan siis omapoolne kommentaarina, et tänu sellele ja eelmisele otsusele on Kodala piirkonna teede, kõnniteede, torustike, tänavavalgustuse kordategemise garanteeritud ning sisuliselt saab Rae valla üks vanimatest arenguspiirkondadest täiesti uue kuue. Õnnitlused Sirje Kööp’ile, kes on selle eest seisnud!
 
4.   Hoonestusõiguse lepingu lõpetamine ning nõusolekute andmine hoonestusõiguste ja ostueesõiguste lõpetamiseks– ettekanne abivallavanem Priit Põldmäe: Kodugrupi arendus Jüris, pidi maksma vallale tasu, kinnistutelt maksis, aga mitte kõigelt, läks pankrotti. Vald soovib tee-maid ja avalikke väljakuid vallale tagasi saada. Midagi maksma vald ei pea, aga vallal saadaolevast tasust tuleb loobuda. Kokkuvõttes siiski hea võimalus maa tagasi vallale saada.  
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – samal, 8.mai koosolekul arutasime. Tulemuna 8 poolt ja 2 erapooletut, toetame vastuvõtmist.
Kaasettekanne Agu Laius – samal koosolekul arutasime, pikalt ja põhjalikult. Teeme ettepaneku vastu võtta.
Küsimus – volikogus lubati pilti arendusest näidata?
Vastus – lisatud failis on pildid näha, lisatud link GIS-i.
19 poolthäälega vastu võetud.  
 
5.   Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2019 aastal. Ettekandja Mart Võrklaev – uus ametikoht– arendusjuhitöökoht majandusametisse (arengukavad, toetusrahad, projektitaotluse koostamine, korraldamine, laiem kaasamine jmt); vallakantselei spetsialist(koosseisuväliselt juba rakendatud, sest eelmise aasta lõpus tekkis ühe töötaja pika-ajalise töölt eemal viibimise tõttu probleem); personalispetsialist personalijuhiks, haridus-sotsiaalvaldkonnast vähendatud ametikohti (tõstetud sotsiaalkeskuse alla).
Kaasettekanne Agu Laius – samas komisjonis arutasime, oli küsimus, et kas üldse on vaja struktuuri muuta, võib palgata inimesi töölepinguga. Vallavalitsus argumenteeris vastu, et kindlale ametikohale on võimalik leida paremaid inimesi. Hääletustulemusena soovitame vastu võtta.
Sõnavõtt Raivo Uukkivilt – mina ei olnudki komisjonis asjaga päri. Olid viited teistele omavalitsustele, aga arendustöö ongi juhtide üks töö. Pigem otsitakse ju siiski projektikirjutajat. Teised eelnõu punktid üldse marginaalsed. Minu ettepanek oli võtta töölepingu alusel ja minu arvates saab seda töölepingu alusel teha. Võiks kõigepealt leida inimese ja siis muuta struktuuri.
Repliik Mart Võrklaevalt – ei vallavanem ega abid ei hiili kõrvale arendustegevusest ja seni on ju päris hästi läinud. Aga tahame veelgi paremini ja seetõttu näemegi vajadust uue inimese kaasamise järele. Lepinguga sisseostmine võib kokkuvõttes tunduvalt kallimaks minna. Tööjõuturul on heade inimeste puudus, meie töökoht ei ole atraktiivne kui soovime ajutisele kohale ajutist inimest.
Repliik Agu Laius – arendusnõuniku koordineerivat rolli arutasime ka komisjoni koosolekul, ilma ei saa. Ees on ootamas arengukavade uuendamise töö ja seegi vajab abijõudu.
Repliik Tarmo Gutmann – äkki on siin soov hoopis töövõtulepinguga inimest palgata, mitte töölepinguga?
Repliik Rosenfeld – kus see garantii ametniku puhul on, volikogu võib kõik ära muuta.
Repliik Raivo Uukkivi – ei ta muuda, pigem toetame vallavalitsust.
Volikogu kinnitas muudatuse.
TK: nüüd tuleb siis jälgida reklaame, et mitte maha magada  vallavalitsuse arendusnõuniku konkurssi. 

Jüri raamatukogu Peetri haruraamatukogu – minule lähim.

6.   Rae valla raamatukogude kasutamise eeskirjade kinnitamine– ettekandja abivallavanem Jens Vendel: määruse eelnõu, volikogu pädevuses on kinnitada. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus lubab küsida eriliigilisi isikuandmeid, et hinnata raamatukoguteenuse osutamise tingimusi ja erikohtlemise vajadust. Oli arutelu, et kas võib terviseandmeid küsida, oli kahtepidi mõistmist.
 
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: samal koosolekul arutasime, kohal 6/11-st. Tekkis palju küsimusi ja oli korralik arutelu. Komisjon tegi mitmeid ettepanekuid muudatuste kohta. Tulemusena tegime ettepaneku saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg 29.mai kell 12.00
Volikogu saatiski teisele lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja.
 
7.   Jüri Raamatukogu põhimäärus     – ettekandja Jens Vendel – rahvaraamatukogu ülesanded tuleb sätestada põhimääruses ja kinnitada volikogus. Parandatud detailides.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – samal komisjonil arutasime. Oli sisukas arutelu. Saata II lugemisele. Parandusettepanekute tähtajaks 29.mai kell 12.00
Küsimus – raamatukogu eesmärgina on sõnastatud piiramatu juurdepääs, on see nii?
Vastus – Seadus sätestab, et eesmärk on tagada vaba ja piiramatu juurdepääs.
 
Volikogu saatiski teisele lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja.
 
8.   Vaida Raamatukogu põhimäärus  – ettekanne Jens Vendel – aadress teine, muu sama.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – kõik sama, peale nimetatu ehk aadressi. Saadame II lugemisele.
 
Volikogu saatiski teisele lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja.
 
9.   Lagedi Raamatukogu põhimäärus. Ettekanne Jens Vendel – aadress teine, muu sama.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – kõik sama, saata teisele lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 29.mai kell 12.00
Volikogu saatiski teisele lugemisele ja määras eelnimetatud tähtaja.
 
10.Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine – eelnõu pärineb fraktsioonilt Rae kodanik, ettekandja Raivo Uukkivi. Soovisime reguleerida komisjoni esimehe/aseesimehe koos valimist, lisaks muud, väiksemad täpsustused. II lugemisel on lisandunud mitmeid ettepanekuid VV poolt. Kokkuvõttes olen nõus ka majandus-ja eelarvekomisjoni alternatiivettepanekuga. Sisuliselt võiks vastu võtta.
Kaasettekanne majandus-ja eelarve komisjoni esimees Agu Laius – oleme mitu kuud tegelenud põhimääruse muutmisega. Üks ettepanek tuli Rae valla külavanemate ja alevikuvanemate seltsilt, et küla või alevikuvanem ei peaks antud küla või aleviku territooriumil elama. Näiteks elab Lagedi alevikuvanem Jüris. Komisjon toetas seda täiendust ja see on eelnõule lisatud.
Kuna majandus-ja eelarvekomisjoni alternatiiviga on algataja nõus siis ei ole vaja muudatusi hääletada.
Küsimusi ega kõnesid ei olnud ning volikogu võttis põhimääruse muudatused vastu.

Tõnis Kõiv: vastuvõetud eelnõu on hea näide sellest, et Rae võimukoalitsioon (Reform ja Isamaa) ei tõrju opositsiooni ettepanekuid ega eelnõusid, kui need on mõistlikud. Vastuvõetud põhimääruse just selline oli. 
 
11.Rae vallavolikogu alatise haridus-ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine. Ettekande komisjoni esimees Kaarel Kais – komisjoni liige Bärbel Salumäe on esitanud lahkumisavalduse ja Relika Vodja esitanud liitumisavalduse. Kuna mõlemad on Reformierakonna nimekirja esindajad siis ei muutu poliitiliste jõudude tasakaal komisjonis. Ettepanek toetada.
Küsimusi ega kõnesid ei olnud ja volikogu toetas.

12.Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Tõnis Kõiv: revisjonikomisjonist on puudu neljas liige, sest hiljutise komisjoni liikme Lisandra Talvingu volitused lõppesid. Revisjonikomisjonis on kaks koalitsiooni esindajat ja üks opositsiooni esindaja. On ütlematagi selge, milliselt volikogu poolelt me kandidaati ootame.

Kuna volikogus opositsiooni poolt kandidaati ei esitatud siis katkestasin eelnõu arutamise, et anda opositsioonile aega mõelda, kes nende hulgas sobiks ja sooviks neljandaks revisjonikomisjoni liikmeks. Jätkame neljanda liikme valimist juunikuu volikogus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga