Peetri saab uue lastehoiu

Rae vallavolikogu otsustas anda rohelise tule Peetrisse uue lastehoiu rajamiseks, Rail Baltic sai maad, tehtud sai planeeringualaseid otsuseid ning arutatud sotsiaal-ja kultuurivaldkonna teemasid. 

Vallavanem: Rae vallas on jätkuvalt 340 UKR sõjapõgenikku, keegi ei ole lahkunud, juurde ei ole tulnud. Elamislubasid pikendamata ei ole jäetud. Suveperioodil vastuvõtt vallamajas 1x nädalas, nõustamine telefoni teel.
40 sõjapõgenikust last meie koolides, läheb hästi, kuigi õpivad eesti keeles. Rae malev kaasab lapsi, huvi suur.
Vallavalitsuses on maikuu personaliotsingu kuu. Homme toimub Rae ettevõtjate liidu asutamiskoosolek. Eestimaa omavalitsuspäeva korraldus käib hoogsalt, toimub 21-22 septembril.
 
Küsimus – kui palju Rae valla eelarve väheneb?
Vastus  – hetke teadmine, et u 450 tuhande võrra.
 
P.Põldmäe – tegin Keskkonnakomisjonis ettepaneku, et VV tuleks ja jagaks volikogus infot lasteaiakohtade tagamise kohta.  Kahjuks tänases päevakorras seda punkti ei ole. Lisaks kirjalikud küsimused Kindluse tee kergliiklustee kohta. Arendaja osa siiani tegemata, aga majad juba kerkivad.
 
A.Böckler – alates 11.maist on liiklemine Vaidas raskendatud, käib tee-remont. Palun edaspidi informeerida elanikke pikemalt ette. Küsimused tööde kohta.
Vallavolikogu on tööandjaks VV-le. Aprillikuu istungil esitati küsimus, millele oli soov saada vastus kirjalikult ja suuliselt. Kahjuks VV eirab tööandja korraldusi, ei anna suulist vastust.
Kirjalikud küsimused vee-ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise kohta Patika suvilate piirkonda.
Soov saada infot valla teenistujate rollide kohta teistes töökohtades – vallavanem, abivallavanemad, ametite juhatajad.
Veebis avatud dokumendiregister. Miks on dokumendid vallavolikogu liikmetele peidetud?
 
M.Rosenfeld – 18.05.2023 a avaldas Maaleht andmed selle kohta kui palju riik võtab ära Rae vallalt raha. Kõige rohkem muidugi Tallinna linnalt, järgmine Tartu linn ja kolmas Rae vald. Neljandal kohal Viimsi vald.
Arupärimine vallavalitsusele Jüri terviserajal mootorsõidukitega sõitmise kohta.
 
T.Kõiv – olen vastu võtnud 5 kirjalikku küsimust. Ka arupärimisena pealkirjastatu on kirjalik küsimus. Lisaks selgitan, et KOKS-i kohaselt on volikogu liikmel õigus saada teavet ning valla põhimäärus sätestab veelgi täpsemad reeglid. Ei seadus ega põhimäärus ei näe ette suulist küsimustele vastamist.
Teavitan volikogu, et Vabariigi Valitsuse regionaalminister on Madis Kallas (SDE) ja tema on vastutav omavalitsuste tulubaasi muudatuste eest.

Zelenski roheline Rae valla pusa

Informeerin volikogu, et järgmine volikogu istung toimub väljasõiduistungina Lagedi koolis. Seal on plaanis uue ühisfoto tegemine. Soovitan selleks soetada Zelenski roheline Rae valla pusa, oma soovist palun anda märku volikogu sekretariaati.
Tuletan meelde, et MTA ootab meilt huvide deklareerimist, tähtaeg on 31.05.2023. Palun ärge unustage tegemata, sest revisjonikomisjon jälgib ja teeb eksijad avalikuks.
 
Volikogu kinnitas päevakorra ja asus läbi vaatama.

 
1.    Rae valla 2023. aasta 3 kuu majandustegevuse ülevaade.
Ettekandja finantsjuht Tiit Keerma – 3 kuud väga lühike periood, aga siiski on kasv suurem (13,9%) kui eelmisel aastal samal ajal. Maamaks laekub viletsalt (-7%). 
Tegevuskulud on eelarvega kooskõlas. Põhitegevuse tulem on 1,8 mlj, põhivara müük on 0, põhivara soetus 1,8 mlj. Intressikulud on 879,7 eurot (väiksem kui eelarves).
Aastaprognoosid. Tulumaks ja tulud tervikuna tulevad väikese eelarve ületamisega. Elanikkonna juurdekasv on pidurdunud. 2022  – 952 juurde, sh 350 UKR põgenikku. Toetusfondi saime juurde üle eelarve 1 mlj eurot.
Majandamiskuludes kokkuhoid kuni max 1 mlj eurot (nii elekter kui gaas odavamad).
Põhitegevuse tulem positiivne kuni max 2 mlj.
Investeerimistegevuse tulud, v a dividendid on null. Eelarvest 4,13 mlj. Investeeringuid jääb eelarves kajastatust tegemata 7,8 mlj. Objektid alles proj.staadiumis. Seetõttu ka laen väiksem (ainult 19 mj, eelarves 28 mlj).
2024 prognoos – elanike arvu kasv on pidurdunud. Aprillis elanike arv langes 15 inimese võrra, nelja kuuga on suurenenud 120 inimese võrra.
Tulubaasi muutus võtab meilt ära u pool miljonit eurot.
Edasilükkuvad investeeringud 2024.aastasse. Maamaksu võimalik tulukasv alles 2025.
Volikogu võttis info teadmiseks.
 
 
2.    Volikogu aseesimehe valimine
Kõiv- kuna Mart Võrklaev ei ole enam volikogu liige seoses asumisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, on vaja valida uus aseesimees. Põhimääruse kohaselt tuleb kõigepealt moodustada hääletamiskomisjon, seejärel esitada kandidaadid ning siis toimuvad salajased isikuvalimised. Kõige rohkem hääli saanu on valitud.
 
Hääletamiskomisjon moodustati koosseisus – Silva Reinpuu, Anna Õuekallas, Tanel Tammela.
 
Kõiv esitas Reformierakonna fraktsiooni poolt kandidaadiks Tarmo Gutmanni.
Böckler  esitas kandidaadiks Meelis Rosenfeldi.
 
T.Gutmann – minu vend võib olla rohkem tuntud kui mina. Olen volikogus teinud kõvasti tööd, saavutanud parema informeerituse. Aseesimehe roll väga tavaliikme rollist ei erine, ei rõhutaks vahet opositsiooniga. Pean tähtsaks, et asjad oleksid õiged ja ka paistaksid õiged.
M.Rosenfeld – ei ole vahet, mis kohal oled, pead olema demokraat.  Üle viie aasta juba on volikogu esimees olnud piisavalt asjalik ja väga vähe puudunud, suurt rolli aseesimehele ei näe. Aga seadust peab tundma ja kogemus tuleb kasuks.
 

Volikogu asesimees Tarmo Gutmann ja volikogu esimees Tõnis Kõiv

Volikogu liikmeid oli kohal 24, niipalju oli ka välja võetud ja kasti lastud sedeleid. Rikutud sedeleid ei olnud. Tarmo sai 13 häält ja Meelis 11 häält. Volikogu aseesimeheks osutus valituks Tarmo Gutmann.
 
 
3.    Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord – II lugemine
Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe: II lugemisel, enamust komisjoni poolt esitatud ettepanekutest aktsepteerisime, aga mitte kõiki. Palun II lugemisel vastu võtta.
Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Jens Vendel: haridus-ja kultuurikomisjoni istung toimus 11.05.2023. Kuulasime ära VV seisukohad. Muid ettepanekuid ei tehtud. Põhiline arutelu, kuidas tagada toidu-ja joogi serveerimine ainult korduvkasutatavate nõudega. Keskkonnaspets oli kohal. Andis ülevaate seadusandlusest. Jäätmeseaduses kirjas. Komisjoni seisukoht 9 poolthäälega, et võtta vastu.
Raigi sõnavõtt – paremaks läinud, et kõrgendatud riskiga üritus loodud. Teistel läheb kergemaks. See on tore. Juhin tähelepanu, et ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et ainult korduvkasutusega anumad, söögiriistad. Olen ainuke (ilmselt), kes on teinud 2 üritust vallas sellest punktist lähtudes. See ei tööta. Pigem vastupidi. Loodust ei hoia. Inimene läheb poodi ja ostab komplekti pabertaldrikuid. Üksikuid kasutab, enamus lendab prügikasti. Reostus kasvab. Rõhk peaks olema paberist, puidust materjali kasutamisele. Eelnõus rõhk vale, peaks olema materjalidele, mitte korduvkasutusele. Vastutus ürituse korraldajale on liiga suur. Ei saa karistada ürituse korraldajat.
Gutmanni sõnavõtt – nõus väga Indreku kommentaariga, seisukohaga. Tegin sarnase ettepaneku muudatuseks, aga allikas oli erinev. Kahjuks ei saanud viibida komisjonis ja ei saanud ettepanekut seal teha. Segadus, eelnõus, et ei või, aga seletuskiri lubab.
Jäätmeseadus ei keela kasutamist, aga soovitab vähendada turulelaskmist, hoiduda sellest. Kasutamisest juttu ei ole. Hakkab kehtima järgmisel aastal. Alternatiivsed materjalid on lubatud. Teen ettepaneku saata III lugemisele.
Lehe sõnavõtt-  olen samuti nõus eelöelduga, külaseltsid ka murelikud. Palju uusi asju, hirm eksida. RVAKS-i võiks kaasata. Vald võiks valla enda poolt korraldatavatel üritustel pakkuda abikätt.  
Vendeli sõnavõtt – ei vaadanud ka seda punkti jäätmeseadusest üle. Sai täpsustatud, kust tuleb see punkt, seaduse nimi ei pruugi korrektne olla. Eelnõus võiks täpselt kirjas olla. Ei oska öelda, mida III lugemise annab.
Ausmehe sõnavõtt – võtsin suvalise märtsi lõpu artikli, kus on öeldud, et ühekordsete nõude keeld hakkab kehtima uuest aastast.
Sareveti sõnavõtt – seaduses sätestatut ei pea valla määrusesse ümber kirjutama.
Salumäe repliik – seletuskirjas erinev loetelu.
Gutmanni repiik – midagi hakkab kehtima uuest aastast.
Kõiv – palun VV ja juhtiskomisjoni seisukoht III lugemisele saatmise kohta?
Salumäe– võib saata III lugemisele.
Vendel– isiklikult arvan, et III lugemine palju juurde ei anna.
Kogeri repliik – hakkab tekkima konflikt soovide ja tegelikkuse vahel.
 
Kõiv: tehti ettepanek saata III lugemisele, keegi hääletamist ei nõudnud, saadame III lugemisele, määran parandusettepanekute esitamise tähtajaks 31.05.2023 kell 12.
 
 
 
4.    Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine – II lugemine
Ettekandja Bärbel Salumäe – eesmärk oli tunnustada parimaid õpilasi, täpsustasime tähtaega.
Kaasettekanne Jens Vendel – muutmise ettepaneku mõte tuua selgust, ei mõjutanud määruse sisu. Komisjon toetas vastuvõtmist 8 poolthäälega.
Küsimus – kas täna ei olnudki tähtaega?
Vastus – jah, nüüd selle seame.
Hääletus – 22/1. Volikogu muutis määruse ära.
 
5.    Rae Vallavolikogu 21. augusti 2018 määruse nr 20 “Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord“ muutmine
Ettekandja Bärbel Salumäe – ametiasutuse nimi muudetud ja ametinimetused muudetud. Kõige suurem muudatus siiski taotluse esitamise tähtaja pikendamine 30-lt 90-le päevale. Analoogselt teiste toetustega. Praegu kõige lühema ajalise taotlusvooruga. Noored lähevad kohe peale lubade saamist kaitseväkke ja ei saa taotleda.
Kaasettekanne Jens Vendel – arutasime samal koosolekul. Küsisime juurde statistikat, palju taotlusi on olnud, palju eitavaid. Seletuskirjas selgelt välja toodud. Komisjon toetas I lugemisel vastuvõtmist.
Küsimus – kuidas kaitseväeteenistusse minekul aitab?
Vastus – praktiliselt aitab, sest 90 päevase perioodi sees tekib kaitseväelasel võimalus taotluse esitamiseks.
Küsimus – aga väikelaevajuhi lubade toetus?
Vastus – toetame ainult autojuhilubade saamist.
Küsimus – kas VV hüvitab kõiki lubasid?
Vastus – volikogu hüvitab, ainult autojuhilube.
 
Kõiv: tehti ettepanek saata II lugemisele, saadame II lugemisele. Parandusettepanekute tähtajaks määran 31.05.2023 kell 12.
 
6.    Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas
Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – hoolekandereformi rakendamiseks vajalik õigusakt, mis on seaduse kohaselt vaja vastu võtta, tingimused fikseerida.
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – komisjon kogunes 9.mail 2023 lasteaias, kohal oli 10 liiget. Eelnõu vajab redigeerimist ja muutmist, teeme ettepaneku saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg 31.05.2023 kell 12.00.
 
Volikogu nii tegigi.
 
7.    Tänukirja andmine
Ettekandja Bärbel Salumäe – Lagedi kool on teinud esildise lahkuvale direktorile Imbi Oravale tänukirja andmise kohta. Kool aktiivselt arenenud, palju õpilasi lisandunud.
Kaasettekanne Jens Vendel – arutasime tänukirja andmist. Enne Imbi Oravat ei olnud koolis stabiilsust, aga tema on stabiilsuse toonud, hästi toimetanud. Üksmeelselt poolt.
 
Niinepuu sõnavõtt– olen Lagedi kooli hoolekogu esimees, vilistlaskogu esimees. Üle väga pika aja on koolis stabiilne juht, toimiv töökorraldus, väga meeldiv tulemus. 9 a on pikk aeg. Reageeris kiiresti ja tulemuslikult ka covid-19 kriisi ajal.
 
Volikogu otsutas üksmeelselt tänukirja anda, poolt 23.
 
 
 
8.    Rae valla 2023. aasta I lisaeelarve
Ettekandja finantsjuht Tiit Keerma –  lisaeelarvega suureneb eelarve maht 1,88 mlj. Sihtfinantseeringud sellest u 1,2 mlj, ülejäänud summad väiksemad. Investeerimiskulude kasv on 0,6 mlj, pumpla ümbertõstmise kulud.
Juhtivkomisjoni esimees Meelis Kasemaa – eelarve-ja arengukomisjoni istung toimus 15.05.2023, kohal oli 13 liiget. Kuulasime ära. Ühehäälselt toetame.
 
Volikogu toetas samuti.
 
9.    Põrguvälja tee L8 katastriüksuse tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile.
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – riik on teinud ettepaneku maa tasuta võõrandamises Rail Baltic vajadusteks. Riik tasub omandamise kulud.
Juhtivkomisjoni esimees Meelis Kasemaa– samal istungil arutasime. Varemgi olnud analoogseid. Pikka arutelu ei olnud, ühehäälset toetame.
Volikogu toetas samuti.
 
 
10. Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile.
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: 21.03.2023 tuli Maa-ametist taotlus, maa vajalik Rail Baltic jaoks. Võõrandamiseks läheb väike kolmnurkne maatükk. Olemasolev tee suletakse ning RB ehitab viadukti. Riik tasub omandamise kulud.
Juhtivkomisjoni esimees Meelis Kasemaa: samal koosolekul arutasime. Eelnõu kohta küsimusi ei olnud. Miks läbi volikogu? Põhimäärus nõuab.
Küsimus – menetluskulud maksab riik, kas riik maksab ka maa hinna?
Vastus – ei.
Küsimus – millal viadukt tuleb?
Vastus – hetkel ei ole teada.
Volikogu toetas.
 
11. Rae valla üldplaneeringut muutva Aruvalla küla Metsaääre kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine.
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – dp eesmärgiks muuta maatulundusmaa elamumaaks. Asub rohevõrgustikus. Dp huvitatud isikule eelnõu saadetud, ei ole arvamust avaldanud. VV ettepanek jätta algatamata.
Juhtivkomisjoni ettekanne Kaido Kivistik: keskkonnakomisjoni istung toimus 10.05.2023. Annika Jõgimaa tegi põhjaliku ettekande. Kohal oli 9 liiget, kaheksa olid vastuvõtmise poolt.
Volikogu toetas 15 poolthäälega.
 
12. Rae Vallavalitsuse 04.03.2003 korraldusega nr 223 „Lagedi alevik Lohu 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest keeldumine
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – 4.03.2003 kehtestatud dp. Eesmärgiks oli Lohu 1 kinnistu jagamine kaheks krundiks. Nov 22 esitati taotlus dp kehtetuks tunnistamiseks, VV ei olnud nõus, sest ei saa siis lõpuni viia.
Juhtivkomisjoni ettekanne Kaido Kivistik: samal istungil arutasime. Jõgimaa tegi ettekande. 9 olid vastuvõtmise poolt.
Küsimus – dp-ga oli Lohu 1 määratud tee laiendusalaks.
Vastus – jah, sinna oli perspektiivne tee märgitud.
 
Volikogu toetas 15 poolthäälega.
 
13. Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 otsusega nr 363 „Peetri küla Aasa tn 1, 2, 4, 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – 2002 kehtestatud dp, 2004 väljastatud ehitusluba teisele hoonele samal kinnistul, tingimusel, et kinnistu jagatakse kaheks. 6.03.2023 esitatud avaldus dp osaliselt kehtetuks tunnistamiseks.
Juhtivkomisjoni ettekanne Kaido Kivistik – arutasime samal koosolekul. 10 liiget kohal. Kõik olid poolt.
Küsimus – vanad asjad tuleb ära lõpetada, miks nii lihtsalt?
Vastus – juhtumid erinevad. Vald on ise omanikule nõude pannud. Uut dp-d ei ole mõtet nõuda, sest uut ehitusõigust ei taotleta.
Sareveti sõnavõtt – mulle tundub, et ei ole õige üheaegselt vanu asju lõpetada ja samal ajal teisi vanu asju lahendada. Tuleb kohaldada ühetaoliselt, järjekindlalt.
 
Volikogu toetas 16 poolthäälega.
 
14. Rae Vallavalitsuse 07. juuni 2005 korraldusega nr 692 „Peetri küla Kuldala kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas – 2005 kehtestatud dp. Soov muuta korruselisust, brutopinna osas kehtetuks tunnistamist. Soov luua sinna lastehoid. Kinnistule võimalik kahe rühma hoid rajada juba täna. Aga kui rajada koos saaliosaga, siis hoone kõrgus annab välja, aga vahelage rajada ei saa (dp järgi ühekordne). Brutopind ka muutub. Kolmas tingimus kasutusotstarve, seegi muutub. VV leiab, et antud kehtetuks tunnistamine suure avaliku huviga, toetame vastuvõtmist.
Juhtivkomisjoni ettekanne Kaido Kivistik – samal koosolekul arutasime. Saime põhjaliku ülevaate. 5 poolt, 1 erapooletu, 3 hääletamata, 1 taandas.
Küsimus – kuidas vald tagab, et hoone ikka lastehoiuks saab ja jääb?
Vastus – lepinguläbirääkimised on pooleli, et sõlmida vastav leping arendajaga.
Küsimus – parkimiskohtade arv?
Vastus – vahelagi parkimiskohtade arvu ei muuda.
Küsimus – trammi tulek tekitas suure poleemika?
Vastus  – tramm sinna ei tule.
Küsimus – kas Kuldala tee 11 pidi tulema lasteaed?
Vastus – jah, see muudeti ära.
Küsimus – kahe rühmaga lasteaed?
Vastus – tegemist erahoiuga?
Niinepuu sõnavõtt– teeme kolme parkimiskohaga kahe rühma hoiu. Parkimiskohti on vähe.
Põldmäe sõnavõtt – väike kinnistu, suured puud, kuidas tagada et lastehoid siiski tuleb. Võiks ikka uue dp teha.
Gutmanni repliik – täna võib sinna teha suvalise ärihoone (nt autoremondi), lastehoid on ikka hoopis parem lahendus.
Ausmehe repliik – erahoid võib lapsi vastu võtta ka mujalt, väljastpoolt Rae valda.
Niinepuu repliik – hetkel on sinna ette nähtud parki teenindav ärihoone.
Gutmanni repliik – kunagi oli Jüris Suve tänaval üks parki teenindav hoone, sellist ei taha. Parim lahendus sellele kinnistule.
Niinepuu repliik – ma ei ole ka lastehoiu vastu.
Põldmäe repliik – ma ei ole ka lastehoiu vastu, aga see tuleks teha läbi dp menetluse.
Volikogu võttis 10 poolthääle ja 6 vastuhäälega otsuse vastu. Seega tuleb Peetrisse uus lastehoid. 
 
15. Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 22 „Eesti Linnade ja Valdade Liitu Rae valla esindajate nimetamine“ muutmine
Kõiv: seoses Mart Võrklaeva asumisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, on vaja valida uus esindaja Eesti Linnade ja Valdade liidu volikokku. Palun esitage kandidaate!
T.Gutmann – esitas kandidaadiks T.Kõivu.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Küsimus – kuidas esindad?
Vastus  – hästi.
Küsimus – kuidas sa jõuad?
Vastus – kes teeb, see jõuab
 
Volikogu toetas 13 poolthäälega uue esindaja valimist.
 
16. Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine.
Ettekandja komisjoni esimees Meelis Kasemaa  – seoses Mart Võrklaeva asumisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, ei ole tal võimalik osaleda eelarve-ja majanduskomisjoni töös. Teen ettepaneku kinnitada tema asemel komisjoni liikmeks HenriAusmaa.
Volikogu toetas.

Rae reformikad kaunistasid valda kevadlilledega, mõned fotod sellest:

Peetri keskuse juures. Kaarel Koger ja Tõnis Kõiv, foto: M.Kõiv

 

Järveküla bussipeatuses. Kaarel Koger ja Tõnis Kõiv, foto: M.Kõiv
Tallinna piiril, Kaarel Koger ja Tõnis Kõiv, foto:M.Kõiv

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga