Mõigu liikumisraja mets säilib

15.02.2022 toimunud Rae vallavolikogu istung oli informatsioonirohke, aga langetati ka otsuseid. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord on muutumas ning abivallavanema elektriauto kasutamine sai rohelise tule, ka revisjonikomisjoniga oli edasiminek…

Volikogu alguses on tavapärane, et vallavanem annab ülevaate koroonaolukorrast, nii ka seekord. Madis Sarik: kui saime riigilt märgukirja, et koolid sulgeda, siis Rae valla koolid juba olid sel hetkel suletud. Sulgemine oli mõjus, saime kiiresti uuesti avada. Rae vallas on nakatumine kõrge, aga esikohalt oleme õnneks taandunud viiendale kohale.

Õpetajad on rohkem nakatunud kui õpilased. Lasteaedades on 3 rühma suletud. Vallavalitsus (VV) teeb kõik, et lasteaiad, koolid oleksid avatud.

Energiatoetuste taotlustest. Esitatud on 1150, neist üle 300 menetletud, u 50 on negatiivse vastusega. Peale täiendavaid küsimusi on avaldusi ka tagasi võetud.

Küsimusi vallavanemale ei olnud ja seega oli eelregistreeritud volikogu liikmete kord.

 

Priit Põldmäe – esitas küsimuse Kindluse kooli kergliiklustee kohta.

Ain Böckler arvas, et vallavolikogu esimees takistas revisjonikomisjoni tööd, tegi ettepaneku muuta päevakorras punktide 6 ja 7 järjekorda ning esitas kirjaliku küsimuse . investeeringute jaotuse kohta valla kantide kaupa.

Kõiv selgitas, et revisjonikomisjoni esimees võttis ise eelnõud tagasi, keegi teda selleks ei sundinud.  

Meelis Rosenfeld esitas küsimused seoses energiatoetuste maksmisega? Kust tulevad tähtajad?

Gerli Lehe tutvustas Noorte vaimse tervise toetamise vajadust. Soovitas vaadata Hooandja.ee lehele ning anda hoogu noorte podcasti projektile.

Ülo Timuska ajas edasi lühirendiautode teemat. Sai teada, et lühirenditeenust (BoltDrive ja Citybee) võib kõikides valla avalikes parklates pakkuda ning peab seda anarhiaks. Esitas täiendavad küsimused sel teemal.

Teise küsimusena esitas uued küsimused seoses Peetri pargi sadevee projekteerimisveaga, et kes projekteeris, palju ümberehitus maksis jmt.

Böckleri ettepanek päevakorra järjestust muuta ei leidnud volikogu toetust. Volikogu kinnitas päevakorra muudatusteta.

  1. Rae valla territooriumil asuva riigimetsa terviktutvustus (informatiivne)

Ettekandja RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai andis ülevaate Rae vallas asuvast RMK majandada olevast metsast. Kokku on Rae vallas metsa 2093 ha, sellest range kaitse all 147 ha. Metsa vanuseline jaotus pisut muutub, vana metsa osakaal väheneb ja noore metsa osakaal kasvab.

rmk rae volikogus

Kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alad asuvad Peetri aleviku idapoolses servas, kus asuvad ka Mõigu liikumisrajad. Kokku on neid alasid 153 ha jagu. KAH aladel on suurem tähelepanu kohalikul elanikul ja liikumisradade kasutamisel. KAH aladele koostatakse 10 aasta pikkune plaan, mis räägitakse kogukonnaga läbi (TK: lisan kommentaariks, et RMK elanikesõbralik suhtumine annab lootust, et saame loa väikese silla tegemiseks Tähnase tänava pikenduselt üle kraavi otse metsa ning sealt jalgrajana kuni Pirita-Ülemiste kanali rajatud sillani. Nii muutub Mõigu liikumisrada veelgi kättesaadavamaks. Kindel on, et Mõigu liikumisrada säilib).

Küsimus – Jüri terviseradade ümber ka RMK mets, mis plaanid sellega on? Kas Peetris on kavas majandamiskava koostada?

Vastus – majandamiskava tegemise plaani lähiajal ei ole. Tallinna väike ringtee tekitab mingeid arenguid. Sealne mets on keskealine, seal tehakse harvendusraiet. Uuendada (lageraiet) teha vaja ei ole. Jüri terviseraja ümber ei ole RMK maad ega metsa.

Küsimus – metsateede parandamisest?

Vastus – ega me unarusse ei jäta, kõik saab hooldatud.

Kõiv – tänasin RKM metsa majandamise tänuväärse töö eest ning kiire ülevaate eest vallavolikogule.

  1. Ülevaade Lehmja tammikust (informatiivne)

Ülevaate annab vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu: Lehmja tammik asub vallale kuuluval kahel kinnistul. Liigirikas. Kaitse alla võeti 1960.aastal. 2006.aastal kinnitatud käesolevad piirid ja kaitse-eeskiri. Enamus tegevusi on seal ilma kaitseala valitseja Keskkonnaameti (KeA) nõusolekuta keelatud. Ei tohi ka üle 50 osalejaga üritusi teha ilma KeA nõusolekuta.

Olemas tammiku hoolduskava, võsatõrje iga 3 a järel. Oli plaanis võtta 100 kuivanud saarepuud maha, aga KeA keeldus. Elurikkust ei kahjusta, soodustab.

Tuulemurru kõrvaldamiseks KeA siiski loa andis, kokku 17 puud.

VV plaan jätkata ohtlike puude mahavõtmist, et tagada ohutus. Koristustalgud, võsatõrje.

Küsimus – tammiku kõrvale kerkib romula, mis sellest saab?

Vastus  – menetlus käib.

Repliik M.Rosenfeld – saime tammiku teemal vastuseid, aitäh ettekande eest! Vabandan Madis Sariku ees!

(TK: vabanduse põhjuseks see, et eelmises volikogus heitis M.Rosenfeld M.Sarikule ette, et muudkui tahetakse uusi asju ehitada, aga olemasolevad on jäänud hooletusse, näiteks tammik. Täna siis selgus, et tammik ei ole hooletusse jäetud).

Kõiv – üks probleem sai nüüd lahendatud. Tuleb silmas pidada, et Lehmja tammik on looduskaitse all ja see ei ole lihtsalt park. Looduskaitse all olevas tammikus on teistsugused väärtused kui pargis ning meil tuleks nendest väärtustest rohkem rääkida, neid tutvustada.

  1. Rae valla 2021. aasta majandustegevuse ülevaade (informatiivne)

Tiit Keerma – esmakordne eelarve täitmise interaktiivse võimaluse tutvustus. Valla kodulehelt leitav, kajastab kõiki olulisi andmeid eelarve kohta.

Valla veebilehelt rae.ee rubriigis valdkonnad tuleb valida Finants

Olemas koondülevaade, põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus ja põhitegevuse tulem. Palju detailseid andmeid, pidevalt jälgitavad, ajakohastatud. Iga kuu lõpus tuleb uus kuu juurde.

2021.aastal tuli tulumaksu 1,5 mlj üle eelarve. Teised tulurühmad on enam-vähem eelarve kohased. Tulud haridusalasest tegevusest jäi täitmata 0,5 mlj, koroona mõju. Järveküla majad ja Bluesky-lt laekumata nn arendustasud.

Põhitegevuse kulud – tööjõukuludest jäi 740 tuh kasutamata.

Teede-ehituses jäid summad kasutamata, erinevatel põhjustel, küll ei saanud riigilt toetust, küll tuli hange odavam või asjaolud muutusid.

Klikkides sõnale Finants avaneb kolm valikut, millest keskmine on interaktiivne eelarve täitmise tööriist.

Küsimus – millal interaktiivne eelarve täitmise kontrolli tööriist avalikuks saab?

Vastus  – Veebis avaldub 22.veebruaril 2022, hiljemalt 1.märtsil 2022.

PS! Täiendus 23.02.2022 – tööriist avaldus, vt siit

Küsimus – mis kuupäeval muutub?

Vastus – alati on seis märgitud.

Küsimus – andmed koos lisaeelarvetega?

Vastus – jah

Küsimus – kas seadus nõuab eelarve täitmise jooksvalt näitamist?

Vastus – see on meie oma vaba tahe.

Küsimus – kas see on osa majandustarkvarast?

Vastus – jah, see on esimene samm. Valda ei rahulda olemasolev programm, püüame 2022 a jooksul leida lahenduse.

Küsimus – kust see eelarve õhku täis pumpamise jutt tuleb?

Vastus – eelmises volikogus räägitust?

Küsimus – mida vald teeb, et kasutuseta raha kasutada?

Vastus – ega raha kasutamata ei seisa. Nt esimene laenuvajadus tekib juunis, 0,8 mlj.

Küsimus – millises KOV-is veel on?

Vastus – on veel omavalitsusi, täpset numbrit ei tea, 10-15.

Küsimus – palju uue tööriista jooksev kulu on?

Vastus  – käivitamine maksab alla 3000 tuhande euro, igakuine kulu on u 200 eurot.

Küsimus – 2021 eelarve on 64 mlj, aga 2022?

Vastus – 2022 a eelarve maht on 66,6 mlj eurot.

 

  1. Rae valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord.

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – teeme ettepaneku täiendava toetuse jagamiseks. Soov on määrus lahti siduda summast ja kuupäevast, sõltuks VV kinnitatavast kavast. Volikogule tutvustamine ikka jääb.

Täiendav toetus on riiklik toetus, 7-19 a noortele suunatud. Muudatused: pealkirjast ära aastaarv, raha eraldatakse kooskõlas VV kinnitatud huvitegevuse kavaga, anda aega 90 päeva vahendite soetamiseks, tagame tegevuse pikkuse min 6 kuud.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – 3.02.2022 arutasime, osalesid kõik, virtuaalne koosolek. Kuulasime ettekannet, ülevaadet muudatustest. Toimus arutelu nii sisu kui pealkirja osas, aga muudatusettepanekuid ei teinud. Komisjon toetas ühehäälselt distantsilt toimuvate tegevuste väljavõtmist. Tegemist on suurema otsustusõiguse andmisega VV-le. Komisjoni ettepanek saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 23.02.2022 kell 12.00.

  1. Rae Vallavolikogu 19. novembri 2021 otsuse nr 7 „Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja hüvitiste määramine“ muutmine

Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esimees Tõnis Kõiv– novembris otsustasime volikogus töötasude ja hüvitiste määramise, aga siis ei olnud valmis uue kütuseliigi limiidi lisamiseks. Nüüd oleme. Ettepanek on lisada senisele liitrites kvartalilimiidile limiit ka kWh-des, täpsemalt 1500 kWh. Arvutuskäik on tehtud selliselt, et liitritest on arvutatud kilomeetrid ja neist omakorda elektrikulu järgi kWh-d, lisades juurde mõningase laadimise elektrikao, on ülespoole ümardades saadud 1500 kWh-d. Juhin tähelepanu, et tegemist on limiidiga, üle mille ei tohi kulu olla, mitte piirmääraga, mis tuleb igal juhul ära kulutada. Palun eelnõud toetada!

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon toimus 07.02.2022, virtuaalne koosolek. Hääletamisel tulemusel otsustas komisjon toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus.

Küsimus – milline on limiidi arvutuskäik?

Vastus – seletuskirjas on välja toodud?

Küsimus – kas tead sõidukit, mis limiidi järgi kulutab?

Vastus – jah tean.

A.Böckleri sõnavõtt – elektrikulu on liiga suur, ei saa toetada.

Volikogu võttis otsuse vastu.

 

  1. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kõiv–  teatavasti siis otsustas volikogu eelmisel istungil, et revisjonikomisjoni suurus on viis liiget, et kõik volikokku valitud erakonnad saaksid esindatud revisjonikomisjonis. Hetkel on kolm erakonda komisjonis esindatud, ISAMAA ja SDE on esindamata.

Kutsun üles esitama kandidaate revisjonikomisjoni liikmete kohale. Vaikus. Ühtegi kandidaati ei esitatud. SDE ainuke esindaja volikogus Ain Böckler istus silmad maas, ISAMAA-st oli laua taha jäänud Ülo Timuska ja Priit Põldmäe. Kumbki soovi ei avaldanud. 

Kuna kandidaate ei esitatud, katkestasin uuesti eelnõu menetluse, et opositsioon saaks end koguda ja jõuda arusaamisele revisjonikomisjoni töö olulisuse osas. Jätkame 22.märtsi volikogus.

 

  1. Revisjonikomisjoni 2022.aasta tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni aseesimees Indrek Raig (sest esimees Mati Sareveti ei olnud kohal) – revisjonikomisjoni koosolek toimus 28.12.2021 Peetri Hesburgeris. Nagu selgus ÕK seisukohast, siis täiesti legitiimne koht. Sarevet juhatas ja protokollis ehk siis vallakantselei ei teenindanud.

Tööplaani uus versioon oli edasiminek, sest esimene versioon oli 10 punktiline. Nüüd on 5 punkti. Volikogu on otsustanud viieliikmelise revisjonikomisjoni, et tööplaan ära täita. Ei saa aru, miks Isamaa ja SDE oma esindajat ei nimeta revisjonikomisjoni.

 

Kõiv: Kuna vallavalitsus andis volikogule seisukoha revisjonikomisjoni tööplaani kohta, annan sõna vallasekretär Martin Minnile selle tutvustamiseks.

Minn: VV seisukohad kirjalikult esitatud, eelnõu juures saadaval. Oleme seisukohal, et tööplaani punktid on ebakonkreetsed, kirjeldavad ja kõikehõlmavad, ei võimalda korrektset kontrolli läbi viia. Tööplaan ei ole sobilik vastuvõtmiseks.

küsimused ettekandjatele:

Küsimus – miks on tööplaani punkt 3 märkimisväärselt erinev teistest punktidest?

Vastus – Sareveti sõnastus – kõik, mis varem oli laiali, on suunatud kolmandasse punkti?

Küsimus  – kas revisjonikomisjon on arvestanud põhimääruses sätestatud ajaraamiga?

Vastus – ei ole

Küsimus – mida tähendab tööplaani punktis 3 „tasuta saadud maa“?

Vastus – jään vastuse võlgu hetkel, vajab täpsustamist, kolmanda punkti tööd peaks 4 a peale ära jagama.

Küsimus – põhimäärus  näeb ette, et eelnevat ja jooksvat saab uurida? Aastanumbreid ei näe? Miks esimeest ei ole?

Vastus – mulle selgus alles volikogus kohapeal, et esimeest ei ole.

Sõnavõtt Kaarel Koger – kontrollime peab ka täpne ja korrektne olema, eelkõige seaduslik. Teen ettepaneku selgeks teha, mida sätestab valla põhimäärus. Oleme ikka õigusriik ja täidame põhimäärust. Põhimääruse § 33 sätestab täpselt ajaperioodi (käesolev ja eelmine aasta), kontrolli sisu on samuti määratletud. Arusaamatu, miks vallavolikogu määruseid ei taheta kontrollida? Teine punkt – põhimääruses väga selgelt kirjas, mida peab revisjonikomisjon aastaaruandega tegema, tööplaanis aga midagi muud. Kolmas punkt – täiesti laialivalguv. Tööplaani punkt 4 sisaldab juba ette negatiivset hinnangut. Austame inimeste aega, ärme tee selliseid plaane.  

Sõnavõtt Tarmo Gutmann – Kahju, et komisjoni esimeest kohal ei ole, sest see oleks talle vajalik. Volikogu komisjoni ülesandeks on anda sisend vallavalitsusele, eesmärgiga, et vallaelaniku elu läheks paremaks. Vallas on oma töökultuur. Tööplaan on juba ette süüdistav, ei oma ei sisulist ega vormilist ülesehitust. Revisjonikomisjoni esimehe isiklik huvi paistab tööplaanist välja. Juba ette antud hinnanguid, objektiivsus puudub. Punktid on laialivalguvad süüdistused. Kontrolli kvaliteet on väga oluline faktor. Kontroll peab välja tooma puudused protsessides, mitte sooritama isikutevastast rünnet, sh sotsiaalmeedias. Volikogul on õigus küsida VV-lt arvamust, volikogu esimees on käitunud õigesti. Mina sellist tööplaani toetada ei saa. Tahan näha eesmärgistatud aastaplaani, objektiivseid eesmärke, mis on vajalikud vallale, vallaelanikule.

Protokollimiseks aga soovitan kasutada kõrvalist abi, praegune esimehe koostatud protokoll on häbiks vallale, eesti keele oskus ebapiisav. Võib-olla siiski vaja põhimäärust muuta, täpsustada.

Ülo Timuska repliik – las siis volikogu liikmed teevad ettepaneku, mida revisjonikomisjon peaks tegema.

Leo Kunman repliik – olen esimest korda volikogus. Olen aru saanud, et eelmisel korral revisjonikomisjon tööle ei saanud, reformierakonna süül.

Meelis Rosenfeldi repliik – ei ole mõtet uutel volikogu liikmetel hakata siin vanu koolitama. Laseme revisjonil oma tööd teha, kui välja ei tule, kritiseerige.

Tarmo Gutmanni repliik –  kes keelab opositsioonil osaleda revisjonikomisjoni töös?

Kaarel Kogeri repliik – piinlik on kuulata demagoogiat põhimääruse teemal. Kontrollija peab ise olema eeskujuks.

Mart Võrklaeva repliik – Böckler tegi ettepaneku muuta revisjonikomisjon 4-liikmeliseks ja me toetasime. Reformierakond ei ole kunagi takistanud revisjonikomisjoni tööd. Oleme olnud kaua võimul, teostanud seda seaduste kohaselt. Sama nõuame ka revisjonikomisjonilt, seaduste täitmist. Uuemaa sellega hakkama ei saanud. Eelmises volikogus ei saanud opositsioon revisjonikomisoni juhtimisega hakkama. Sama muster kipub jätkuma. Opositsioon, palun võtke end kokku – meil mõlemal on oma roll, palun kontrollige hästi ja kvaliteetselt. Näen SDE-st Ain Böckler, ISAMAA-st Ülo Timuska, palun asuge revisjonikomisjoni liikmeks!

Böckleri repliik– 4 liikme ettepanek tulenes sellest, et Reformierakond saaks kaks kohta (neljast).

(TK: arusaamatuks jääb, miks peaks Reformierakonnal olema kontrollorganis suurem esindus?!)

Kunmani repliik – miks peab iga erakond revisjonis olema, ei pea.

Rosenfeldi repliik – igati mõistetav, et asjaajamine peab olema viisakas ja lugupidav.

Indrek Raig – alustasin ja ka lõpetan. Need mehed, kes komisjonis kaasa ei löö ja tulla ei taha, võtavad praegu kõige rohkem sõna. ISAMAAd ja SDE me komisjoni ei leia. Mitmes komisjonis raske olla, ma olen ka kolmes komisjonis, saab hakkama küll.

Kuulates teisi sõnavõtte, on selge, et sellise tööplaaniga edasi minna ei saa, tuleb tööplaanis panna fookus paremini paika. Panna sellised ülesanded, et saame aasta lõpuks valmis. Mängida tuleb nende kolmega, kes on väljakul.

Ei võta eelnõud tagasi, teen ettepaneku katkestada, et revisjonikomisjon saaks uuesti arutada ja kõlanud kriitika arvesse võtta.

Kõiv – Rae valla põhimääruse § 25 lg 17 kohaselt on eelnõu katkestamise õigus eelnõu algatajal. Antud eelnõu puhul on algatajaks revisjonikomisjon ja komisjoni esindab esimehe puudumisel aseesimees. Seega on Indrek Raigil õigus esitada katkestamisettepanek. Viidatud põhimääruse lõike teise lause kohaselt katkestatakse menetlemine hääletamata.

Seega on revisjonikomisjoni tööplaani eelnõu menetlemine katkestatud ning jätkame sellega märtsikuu volikogus.

 

Seniks aga soovin kõigile head tervist ning head saabuvat Eesti Vabariigi aastapäeva, palun võtke veebis osa tähistamisest Rae vallas, lingi leiab valla veebilehelt (www.rae.ee). 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga