Lasteaia kohatasust vabastamisega viiruse peatamine

16.03.2021 toimunud Rae vallavolikogu istungil võeti vastu lasteaia kohatasust vabastamise otsus, anti kaks elektriautot ümberehitamiseks isesõitvaks bussiks TalTechile, vabastati revisjonikomisjoni liige ja otsustati kaasata eksperdid revisjonikomisjoni töösse…
 
Volikogu alguseks oli Rae kultuurimaja saali kogunenud lisaks volikogu sekretärile volikogu liige Aivo Hommik ja volikogu esimees. Ülejäänud volikogu liikmed olid mujal arvuti ekraanide taga, kes kodus, kes tööl. Ehk siis volikogu toimus juba tavapäraselt elektrooniliselt Teamsis ja eelnõud VOLIS-es, ka kultuurikeskuse saalis hoidsime distantsi, kandsime maski ning istusime arvuti ekraani taga.   
 
Volikogu alguses andsin sõna vallavanemale: koolid on suletud, suur osa lasteaiarühmadest samuti,  2000-st lapsest kohal keskmiselt 300 last.
Õppetöö koolides vaid vähestes erivajadustega lastel, jagatakse abivajajatele toidupakke, reeglina 1x nädalas, mõnes koolis ka 1 x kahe nädala jooksul. Koolid komplekteerivad pakid iseseisvalt.
Jüri G-i tervishoiutöötaja on abis PERH-is. Alates esmaspäevast, 22.märtsist peatame valla siseliinid. Kasutajaid ca 10 päevas. Peale peatamist on Jüri koolil vaja leida lahendus 3-4 õpilasele (ilmselt taksoga).
Politsei teeb kontrollreide kauplustes, toidukohti vähe, kus pidusid pidada saab. Ühes poes on tuvastatud mittenõuetekohane müük, lõpetatud.
Maskikandmise osas on olukord pigem hea.
Vallamajja sisse kedagi ei lase, vastuvõtte ei toimu. Töötajad kodukontoris.
Mõned töötajad on haigestunud ka. Nakatumise määr on vallas ca 25-30 päevas.
Küsimus – kokkulepe bussifirmaga, mida tähendab? Bussid tühjad?
Vastus- on etteteatamise aeg. Kui kohe kinni, siis on selleks valem, mida peame siiski maksma. Nii ka teeme.
Küsimus – spordikeskused pandi kinni, on ikka või?
Vastus – osadel on HTM-i juhise kohaselt võimalik sportida. Olümpiakandidaadid.
Küsimus – erivajadustega lapsed?
Vastus – 9 bussi kohta kasutamine alla 10. Takso lahendab olukorra.
Küsimus – lastevanematelt küsiti vajaduse kohta lapsi lasteaeda tuua, kas vastused teada?
Vastus – hetkel mitte,  aga kokku käib 300 kohal.
Küsimus – kas spordikeskuse üürihinnas muudatusi?
Vastus – kui teenust tarbida ei saa, ei saa ka raha küsida. Oleme kehtestanud ühe inimese pileti hinna koondise kandidaatidele, kes tohivad kasutada. 5.- tunnis
Küsimus – kas tehti hinnakirjas muudatusi?
Vastus – jah, eelmisel aastal tehti. Kirjalik vastus saadetakse volikogu liikmetele.
 
Sarik – vaimse tervise probleemid on tõsised, head ettepanekud lahendamiseks on oodatud.
 
Arupärimine Raivo Uukkivilt – küsimus Patika kandis ülevõetud Sirmiku teest, miks on see tee üle võetud kordategemist nõudmata?
 
Meeldetuletus Tõnis Kõiv’ult – volikogu sekretär on meile kõigile edastanud pearaamatupidaja palve esitada majandusaasta aruande jaoks seotud isikude deklaratsioon. Palun esitage tähtaegselt!
 
Küsimus –  miks ei ole päevakorras talvise lumelükkamise korda?
Vastus – eelnõu ei ole veel lõplikult valmis ja puudub kokkulepe.
Küsimus – miks noorte projektide toetamise korda ei ole arutatud majanduskomisjonis?
Vastus – kuna eelnõu on otseselt haridus-ja kultuurikomisjoni vastututusalas, siis on juhtivkomisjoniks määratud see komisjon, mis aga ei takista majandus-ja eelarvekomisjonil eelnõud arutada.  
Volikogu kinnitas päevakorra.

 
1.    Rae valla teedevõrgu arengukava 2021 – 2031. Ettekandja teehoiuspetsialist Hannes Karon: kava on suures osas valmis, väiksemaid parandusi vaja veel teha. Kirjeldatud teede olukorrad, antud suunised remondiks. Infot on piisavalt palju, et tegevusi käivitada.
Rahaline väärtus on hinnanguline, arvestatud keskmise hinna järgi. Tegelik hind võib kujuneda teistsuguseks.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: komisjonis sama ettekanne. Komisjoni ettepanek suunata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtaeg 31.märts kell 12.00
Küsimus – bussipeatuste kordategemist ei näinud AK-s, miks?
Vastus  – ettepanekuid ikka saab teha, aga sisse ei pannud. Oleme sellest rääkinud, aga AK-s hetkel sees ei ole
Küsimus – liiklustiheduse ptk baseerub millele, kui vana uuring? AK 2031, juba ette teame, et selle perioodi jooksul lisandub uusi teid, kas ei võiks ka neid kajastada?
Vastus – keskkonnakomisjonis oli jutuks jah, vajadust ma ei näe. Uuringute täpset vanust ei tea.
Küsimus – AK ei ole sidustatud olemasolevate strateegiadokumentidega, aga see tuleb ära teha.
Vastus – suures pildis tänast oluliselt ei muuda, aga teeme ära.
Küsimus – riik koostab riigiteede hoiukava, miks meil AK?
Vastus – sama, väike erinevus
Küsimus – AK tuleb viia kooskõlla strateegiaga
Vastus  – proovime ära ühtlustada
Küsimus – väga suur ja tänuväärt töö on ära tehtud. Rakendamine, dokumentide hierarhia? 2021 väga suur hulk töid, mida eelarves ei ole? Ei sisalda neid objekte, mis eelarvestrateegias olemas on, näiteks Tammi tee ja Veskitaguse sild.
Vastus – AK-d on tehtud pikalt, samal ajal toimusid paralleelselt muud protsessid. 2021.a eelarve võtsime detsembris 2020 vastu. Seal kõiki muudatusi sees ei ole.
AK-ga ei saa eelarvet muuta.
Küsimus – hierarhia kohta?
Vastus – AK-st võetakse. Kõigepealt AK ja siis tulevad muud asjad. AK-d saab muuta
Küsimus – Eelarvestrateegia osaks on teehoiukava, kas AK asendab seda?
Vastus – täies mahus ei hakka asendama, üldiselt 2021 töid ei mõjuta. Summa on ca 2x suurem kui valla võimekus.
Küsimus – kui palju maksma läks?
Vstus-  27500 eurot
Küsimus – 3.2.3. erateed – enamus avalikult kasutatavad. Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad kõik omanikule kuuluvad kohustused vallale üle. Kas tõesti?
Vastus – erateed on erinevad, avalik huvi, tõkkepuu, märgid. Kuidas tekib avalik huvi, näiteks läbimise soov.
Küsimus – kas on olemas erateede nimekiri, mis määratud avalikuks kasutuseks.
Vastus  – ei ole.
Küsimus – mis reguleerib, annab õiguse määrata eratee avalikuks?
Vastus- volikogu ikka otsustab.
Uukkivi repliik  – töö on väga hea, hierarhiast ei saada sotti.
Võrklaeva repliik– on erinevad vaatekohad, kas lähtume strateegist või AK-st. Sisend on oluline.
Rosenfeldi repliik – detailplaneeringuid teeb VV. Sealt tuleb teid, võib ka erateid jääda. Kes seda täpselt suudab ette näha, mida tulevik toob. Rahaline arvestus on hinnanguline. Jooksvalt täiendatakse.
Volikogu saatis eelnõu II lugemisele ja määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 31.märtsi kell 12.00. 
 
2.    2021. aasta noorte omaalgatusprojektide toetamise kord
Ettekanne abivallavanem Jens Vendel: haridus-ja noorsootöö AK ja tegevuskava on vastu võetud. Seal üks eesmärk noorte omaalgatuse projektide toetamine. Riigi toetusfondist saadav raha, seetõttu aastaks.
Määruse eesmärgiks luua võimalus noortele viia ellu noorte ideid, arendada omaalgatust, ettevõtlikkkust. Toetust makstakse kuni 800 eurot projekti kohta. Noored 7-26 eluaastat võivad taotleda. Projektil peab olema mentor-juhendaja, kes aitab kaasa õnnestumisele. Hindab VV loodud komisjon, sh noortevolikogu liiget (3). kogumaht on 5 tuh eurot.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – arutasime 4.märtsil, osales 9/13-st. VV tegi tutvustuse. Arutasime põhjalikult, tegime mitmeid muudatusettepanekuid. Sisulisest poolest – mitte kehtestada määrust üheks aastaks vaid tähtajatult. 5 tuh eurot saab ka vallaeelarvest võtta. Seega peaks ka paelkirja ära muutma. Mentorluse teema on hea. Teatud vanuses noortel teovõime piir, ei saa ilma vanemateta teha. Väärib kahte lugemist. Saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtaeg 31.03. kell 12.00.
Küsimus – KOV valimised, ümarlaud, kohtumised, kampaaniad, kas poliitpropagandat ka rahastatakse?
Vastus – ei rahastata.
Küsimus – aruanne ainult VV-le, aga eelarve volikogus, kuidas volikogu saab tutvuda?
Vastus – tavaliselt avaldame valla veebilehel.
Küsimus – riigi raha kasutamine, ainult inventari jaoks.
Vastus – õppevahendite määrust ei olegi veel.
Küsimus – kui palju riigilt saime?
Vastus – 146 tuh, kava tehti 139 tuh peale. Õppevahendite määrus tuleb aprillis,  erategijatele digivahenditeks.
Küsimus – õiguslikud küsimused alaealiste kaasamiseks, kas neid märkuseid, mida ei ole arvestatud, saab ka kuskilt näha? Jutt on 7-aastastest lastest, kellel õigus astuda lepingulisse suhtesse vallaga, kes siis lepingupartner on?
Vastus – arutelu komisjonis oli üldisem. 7a puhul saab allkirjastada vaid lapsevanem. Aga kuidas edasi. Seal on probleeme veel. Lõpuks ongi lapsevanema projekt.
Repliik Agu Laius – Olegile vastuseks, ei tasu volikogule tahta üksikotsuseid.
Volikogu saab kogu info kui tahab.
Sõnavõtt Uuemaalt – vanus 7 a on liiga noor, toores. Riigieelarvest on raha eraldatud, aga kolm kuud möödas, otsust veel ei ole. Miks? Piirame digiga, miks?
Jens Vendel repliik – toetusfond kinnitatakse märtsis jooksval aastal. Huvitegevuse kava on esitatud HTM-ile. Riigieelarve toetusfond tuleb jagada, tuleb volikokku.
Repliik Uuemaalt – ma ei olegi VV-d varjamises süüdistanud. Riik kinnitas eelarve detsembris eelmisel aastal.
 
Volikogu saatis eelnõu II lugemisele ja määras parandusettepanekute esitamise tähtajaks 31.märtsi kell 12.00. 
 
 
3.    Sõiduautode tasuta kasutusse andmine Tallinna Tehnikaülikoolile.
Ettekandja Madis Sarik: riik andis vallale elektriautod ja 2015  a saime nad enda omandisse. Tänaseks amortiseerunud, eelkõige akud. Edasine ülalpidamine, remontimine ei ole otstarbekas. Vald teeb koostööd TalTechiga ja neil on huvi autode omandamiseks.
Eesmärk teha neist isejuhtivad bussid, vald saab õnnestumise korral tagasi. Arendustöös saavad osaleda ka õpilased.
Kaasettekanne Agu Laius -koosolek toimus 8.märtsil, kohal oli 10 liiget. Sama info, toetame vastuvõtmist.  
Küsimus – rohelised teemad on Reformierakonna agenda, on teada. Veebioksjonil on analoogse auto hind 2 500 eurot, teist müüakse 1180 euroga. Kas VV on kaalunud autode oksjonil müümist?
Vastus – ei ole kaalunud. Vald oma tööks kasutada ei saa. Maha kandmine, deflekteerimine, erinevad mõtted. Koostöö Taltechiga, meie osalus. Hea võimalus saada isejuhtivad bussid.  
Küsimus – 2018/2019 olid mõtted, et peaks maha müüma. Aga kui tuli indikatsioon, et saab äkki midagi paremat teha, tasus oodata. Tunnustan VV-d, kui saame isejuhtivad bussid vastu, siis on ju eriti hea.  
Volikogu toetas 22 poolthäälega kahe elektriauto tasuta üleandmist TalTechile.
 
 

Võsukese lasteaia kunstiprojekt

4.    Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine ja koolieelse eralasteasutuse ning lapsehoiuteenuse vanema poolt kaetava kohamaksu ajutine hüvitamine valla eelarvest.
Ettekandja Jens Vendel: Vabariigi valitsus on teinud üleskutse võimalikul palju vähendada kontakte, sh lasteaedades. VV on kiiresti teinud asjakohase eelnõu nii lasteaedade kui hoidude osas. Kaks perioodi märts ja aprill. Lisaks soovime volitust pikendada seda lahendust kuni 30.06.2021. Eelduste järgi viiruse levik ei vähene, võib olla vaja pikendada.
Tegemist on palju avalikku arutelu tekitanud eelnõuga. Miks kuupõhine? Miks mitte päevapõhine?
VV on seisukohal, et arvestus peab olema kuupõhine, et täita eesmärki vähendada kontakte. Palun toetada vastuvõtmist!
 
Kaasettekanne Agu Laius – 15.märtsil oli plaan arutada elektroonilisel koosolekul, aga vastu tulles komisjoni liikmete soovile korraldasin hääletamise e-kirja teel, toetasime tulemusega 10-st 9.
Küsimus – nakatumise numbrid võrdluses 2020/2021?
Vastus – võrdlust ei ole. Numbrid valla põhised. Aga väga täpset infot ei saa. Inglise tüvi, mis pidi laste hulgas levima, seda eelmise laine ajal ei olnud.
Küsimus – kas see meede kannab ikka eesmärki, kui tähtaja lõpuga (11.04) ei seo?
Vastus – jah, meie eelnõu algab ka hiljem, alates 15.ndast. Võib tekkida olukord, kus viirus 11.04 on nn maas ja siis tulevad lapsed lasteaeda ja peavad kogu kuu eest maksma. Aga pean võimatuks, et olukord nii kiiresti normaliseerub. Pigem kardan vanemate väsimust ja selle mõju. Eelmise perioodiga võrreldes olid inimesed rohkem hirmul ja vähem väsinud. Palju on muutunud.
Ei usu, et aprillis nii kiiresti paremaks läheb.
Küsimus – kas ei oleks mõistlik tulla volikogu ette tasust vabastamise määrusega. Volikogu võiks anda VV-le volituse.
Vastus – küsimegi kuni juunini volitust.
Sõnavõtt Agu Laius – ühest küljest usun, et enne aprilli lõppu olukord paremaks ei lähe. Järeleandmisteks põhjust ei ole. Lastevanematel aga võib väsimus küll aprilli keskpaigaks tekkida ja seetõttu eeldan, et võiksime olla paindlikumad. Ei ole õige anda VV-le volitust jätkata sama jäiga lahendusega, mis praeguses eelnõus. Rohkem paindlikkust on vaja. Volitust anda ei ole lihtsalt mõistlik. Teen ettepaneku volitusi mitte anda.
Sõnavõtt Indrek Varik – kutsun üles eelnõud toetama, tegemist on pandeemia levikut takistava meetmega. Kutsun üle VV-d otsust paremini kommunikeerima, miks see otsus tähtis on.
Rosenfeldi repliik – erakorralise volikogu võimalus on ka alati olemas. VV on andnud täiesti piisavalt infot olukorra kohta, olen rahul.
 
Kuna Agu Laius oli esitanud ettepaneku jätta eelnõust välja punktid 3 ja 4 (volituste andmine vallavalitsusele), siis panin ettepaneku hääletusele. Tulemusega 4/16/1 ettepanek toetust ei leidnud.
Volikogu toetas 23 poolthäälega eelnõu vastuvõtmist.
 
 
5.    Revisjonikomisjoni liikme vabastamine.
Ettekanne T.Kõiv – revisjonikomisjoni liige Gerli Lehe on esitanud oma kasvanud töökoormusele tuginedes palve tagasi astuda revisjonikomisjoni liikme kohalt ja seetõttu on vastav eelnõu ette valmistatud. Kui volikogu saab ühel hetkel jälle füüsiliselt koguneda, siis tekib võimalus uuesti neljas liige revisjonikomisjoni valida.
Kaasettekanne Gerli Lehe – liikusin ühest ministeeriumist teise ja töökoormus kasvas ja seetõttu ei saa kahjuks enam komisjoni töös kaasa lüüa.
Küsimus – mis hetkest tagasi astusid?
Vastus – volikogu otsusest alates.
Küsimus – aga kui peaks tekkima olukord, et vaja siiski valida?
Vastus – teeme nagu RK-s
Küsimus – kas Gerli jõudis midagi ka ära teha?
Vastus – teehoiukava lähteülesanne sai paika, võetud pakkumisi, aga töökorralduslikul kulub aega revisjoni töö revideerimisele, mitte sisulisele tööle.
I.Varik on väga tubli ja toetav, aitas hästi sisse elada, erinevaid spetse leida.
Sõnavõtt I.Varik – oli rõõm koos töötada, suur tänu Gerli!
Repliik Uuemaalt – ei olegi vaja otsust.
Variku repliik- nõustun Uuemaaga.
Rosenfeldi repliik – väga võimekas nõunik, kes elas valitsusevahetuse üle.
Lehe repliik – ei ole olnud poliitiline nõunik.
 
Volikogu vabastas Gerli Lehe revisjonikomisjoni liikme kohalt, poolt oli 22 volinikku.
 
6.    Ekspertide kaasamine Rae valla revisjonikomisjoni töösse ja nende tasustamine.
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik – taotleme kahe kontrollülesande jaoks ekspertidele tasu maksmist. Esimene on Peetri kandi arendajate võrdset kohtlemist ning eksperdiks on soov kaasata Raul Keba ning teiseks 2020.a teehoiukava täitmine Timo Tsefels ja Jüri Kivi. Summad on tunnipõhised ja realiseeruvad täies mahus kui kasutame ära kogu mahu.
Kuidas jõudsime nimetatud ekspertideni. Esimesel juhul pakuti ka Kaur Lassi, kes oli nõus tasuta töötama. Põhjus jäi ebaselgeks. Uurimise käigus selgus, et ta on vallaga vaidleva isikuga lähedalt seotud, kellel on ilmselt poliitilised huvid. Teise eksperdi puhul huvide konflikti ei ole ja seetõttu teebki komisjon ettepaneku tema nimetamiseks üheks eksperdiks.
Teehoiukava puhul oli algselt kolm pakkujat. Täiendava päringu peale 1 loobus, kahe allesjäänu vahelt valisime välja Teede Tehnokeskuse eksperdid Timo  Tsefelsi ja Jüri Kivi.
Teede Tehnokeskusel ega konkreetsetel tegijatel huvide konflikti ei ole.
Palun toetada eelnõu.
Küsimus- üks kandidaat oli ühe erakonna liige, kas selle järgi valiti?
Vastus  – sellist väidet ei ole esitatud. Väljaütlemised kallutatud.
Küsimus – kui oma ala proff on öelnud, et on probleeme, siis võiks ju võtta
Vastus – objektiivsust tahame, ei taha kallutatust. Kaasame eksperdi, kes on sõltumatu ja ei ole ette meid süüdi mõistnud. 
Küsimus – sihik kuidagi paigast ära. Mis ekspertidele ülesandeks antud?
Vastus – Uuemaa on juhtivkontrolör ja Talving teine, nemad saavadki eksperdilt küsida hinnanguid.
Küsimus – kas revisjonikomisjon saab elektroonselt koosolekut pidada?
Vastus – jään vastuse võlgu.
Küsimus – on tervisekaitse huvid ja formaalõiguslikud normid. Kas siis üks revisjonikomisjoni liige osales hääletamisel või ei osalenud?
Uuemaa sõnavõtt – katkestus ei olnud seotud minuga sel koosolekul. Revisjonikomisjoni koosolek toimub elektroonselt, mis ei ole lubatud. Mina peakontrollijana ei soovi, et vald teeks kulutusi eksperdile. Loobun ekspert Raul Kebast.
Uukivi sõnavõtt – pole selge, mida eksperdilt tahta. Juriidilist ekspertiisi ei ole VV-le vaja teha. Vaja hinnata võrdset kohtlemist, seda ei saa jurist teha. Lisandrast piisab.
Teede osas ei ole üldse ühtegi eksperti vaja. Kas siin piisab Lisandrast.
Repliik Varikult – Uuemaa eksitab. Mina ei ole öelnud, et Lass kuulub erakonda.
Repliik Laiuselt – veebipõhise koosoleku keeldu ei ole. Ei ole lubatud elektrooniline menetlus, mis tähendab e-posti teel otsustamist.
Repliik Uuemaa – ei toeta vastuvõtmist.
Repliik Isandalt– vabandada tahaks, et Uuemaale sellise vastutusrikka ülesande korraldasin teda revisjonikomisjoni esitades.
Repliik Kõiv – kui me soovime, et revisjonikomisjonilt tuleks kaks aruannet volikokku, siis toetame ekspertide määramist. Ekspertide puhul on ette antud kulutuste lagi, aga tegeliku kulu võib väiksem olla. Ettepanek eelnõu vastu võtta.
 
Hääletuse tulemusel otsustas volikogu 16 poolthäälega toetada ekspertide kaasamist.  
 
7.    Vaideotsus
Rae Vallavolikogu 15.12.2020 otsusele nr 142 „Rae Vallavolikogu 20. oktoobri 2020 otsuse nr 133 „Korteriomandi avalikes huvides omandamine“ kehtetuks tunnistamine“ esitatud vaide lahendamiseks
Ettekanne T.Kõiv – Rae vallavolikogu 15.12.2020 otsusele esitati vaie, mis tagastati puuduste kõrvaldamiseks, kuna ei olnud selgelt formuleeritud nõue. Vaide esitaja täpsustas oma nõuet, milleks oli 15.12.2020 otsuse preambulist lause, mis sisaldab sõnu „Rae vallast sõltumatult“ või ainult eelnimetatud kolme sõna eemaldamine.
 
Volikogu 15.12.2020 preambulil ei sisaldu valeväidet ja seetõttu tuleb jätta vaie rahuldamata. Sõnad „Rae vallast sõltumatult“ otsuse preambulis on faktilist asjaolu kirjeldavad ja faktiline asjaolu vastab tõele. Pealegi ei muuda faktilise asjaolu kirjelduse otsuse preambulist eemaldamine asjaolu olematuks ja seega ei saavutaks vaide esitaja oma eesmärki ka siis kui vaie rahuldataks. Vaide esitaja ei ole välja toonud ühtegi asjaolu, mis tõendaks fraasi „Rae vallast sõltumatult“ tõele mittevastavust.
Ettepanek jätta vaie rahuldamata!
 
Kaasettekanne Agu Laius – arutasime koosolekul 8.märtsil 2021. Pikka arutelu ei olnud. Kiire asusaam, toetame. Ühel häälel.
 
Küsimus – kas detsembris otsuse vastuvõtmata jätmine oleks kuidagi muutnud oktoobrikuu otsust, et novembri lõpuks peab tehing tehtud olema?
Vastus –  ei ole oluliselt muutnud.
 
Rosenfeld  sõnavõtt – algusest peale olin vastu, et sellist tehingut teha. Pani imestama, et Rae valla pakkumist vastu ei võetud. Hea pakkumine oli. Tuleb kasutada teisi meetodeid.
 
Volikogu võttis 22 poolthäälega otsuse vastu.
 
Kell oli juba õhtul kell üheksa saamas. Soovisin volikogu liikmetele head tervist, kiiret vaktsineerimista ning kohtumiseni kuu aja pärast.
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga