Kahe uue lasteaia loomine sai kinnituse

2013 a oktoobris valitud Rae vallavolikogu koosseis pidas täna, 10.oktoobril oma viimase istungi. Juba käivad järgmise koosseisu valimised, kuhu kandideerivad pea kõik tänase volikogu liikmed. Juba eeloleva pühapäeva hilisõhtuks saab selgeks, kes kuuluvad 2017 a 15.oktoobril valitava uue volikogu koosseisu. Sellegipoolest tegi tänane volikogu mitmeid tähtsaid otsuseid, pannes muuhulgas aluse Peetri kanti kahe uue lasteaia (300 kohta) rajamisele

Tänase volikogu juhatas esimees Agu Laius sisse tavatult püsti seistes, teavitades, et peale istungi lõppu toimuval ühisel õhtusöögil on oodatud volinike kokkuvõtted möödunud perioodist.

Volikogu esimees õnnitleb aseesimeest

Seejärel sai lilled Kaarel, sest tal oli päev pärast eelmist volikogu sünnipäev.

Margus Laula esitas täiendava arupärimise Järveküla kooli ehitustööde kohta.

Indrek Uuemaa tegi Keskerakonna poolse kokkuvõtte möödunud perioodist ja lõpetuseks kirus ikka volikogu esimeest ka (kuidas siis muidu:) ).

Seejärel kinnitas volikogu päevakorda.

 

1.      Rae valla 2018-2021 aastate eelarvestrateegia kinnitamine. Ettekandja Tiit Keerma: seadus nõuab oktoobrikuu jooksul strateegia kinnitamist. Lühiülevaade eelarvestrateegia investeeringutest:

2019 Vaida kooli III etapi ehitustööd;

2019-2020 Peetri kanti uue põhikooli rajamine, koos jalgpallihalliga;

2021 Peetri gümnaasiumi ehituse alustamine (avamine plaanis 2022);

2018-2019 Jüri Gümnaasiumi põhikooliosa laiendamine;

2020 Jüri staadioni renoveerimine ehk uue täismõõtmetes staadioni rajamine.

Samuti on raha planeeritud Jüri tervisekeskuse ehituseks ja keskväljaku etapiliseks rajamiseks. Samuti Peetri puhkeala ja keskväljaku (Peetri Pargi projekteerimiseks ja etapiliseks ehituseks) ning loomulikult ka Peetri Perearstikeskuse ja Ülemiste promenaadi jaoks vajalikud summad.

Eelarvestrateegias on sees kahe uue lasteaia rajamine (Järvekülla ja Peetri kanti).

Parandusettepanekute esitamise tähtaeg oli 20.september 2017. Kokku esitati 4 ettepanekut. Volikogu liige Indrek Varik esitas kaks parandusettepanekut (Päikese tänava projekteerimine ja remont ning tänavavalgustus Meelespea, Ilumetsa, Ilumetsa ringile, Kivikalme põiku),  Tankisillaga piirnevate kinnistute omanikud tegid ettepaneku asendada silla remont sinna viiva tee remondiga ja vallavalitsus esitas parandusettepaneku (Allika teele, Peetrisse kergliiklustee rajamine). Põhiliselt investeeringu valdkonna parandusettepanekud. Tulumaksu laekumine kasvab kahel põhjusel, kasvab maksumaksjate arv ja tõuseb maksumaksjatelt laekuv tulu. Põhitegevuse kuludes on personalikuludel suurim osakaal, nii tähtsuse kui kasvu osas.

Kaasettekanne Tõnis Kõiv: sotsiaal-tervishoiukomisjoni koosolek toimus 26.sept,  kuulasime Tiit Keerme ettekannet, täpsustasime tulumaksuprotsente, arutlesime sotsiaalvaldkonna investeeringute üle ning kokkuvõttes otsustasime konsensuslikult toetada strateegia vastuvõtmist.

Kaasettekanne Aleksander Torjus: keskkonnakomisjon arutas 27.sept, ettekandja sama, samuti toetasime vastuvõtmist.

Kaasettekanne Kaarel Kais: haridus-ja kultuurikomisjon arutas 2.okt ühiskoosolekul koos eelarve-ja majanduskomisjoniga. Otsustasime toetada vastuvõtmist.

Kaasettekanne Ülo Timuska: 20.septembriks 2017 laekusid õigeaegselt 4 ettepanekut. Komisjoni koosolekul esitas üks komisjoni liige uue lähenemise eelarve tulude arvestuse kohta. Komisjon ei toetanud alternatiivset lähenemist. Nelja a jooksul on planeeritud investeeringuid pea 35 mlj eest. Kõige suuremad investeeringud haridusse, seejärel majandusse ja teedesse. Kulude ja tulude vahekord on strateegias positiivne ehk  tulud on alati kõrgemad kui kulud ja see võimaldab investeerida laenu arvelt. Eelarve-ja majanduskomisjon toetab strateegiat ning teeb ettepaneku volikogule strateegia vastu võtta.

T.Kõiv – kuna valla põhimääruse kohaselt on volikogu eelnõule ettepanekute esitamise õigus täpselt reguleeritud siis palusin täpsustada, et kas Tankisilda ümbritsevate kinnistuomanike ühist ettepanekut tuleb pidada vallavalitsuse ettepanekuks?

Vastus: jah.

Küsimus: Kas Indrek Variku ettepanekuid arvestati ja kes oli see eelarve-ja majanduskomisjoni liige, kellest oli jutt?

Vastus: jah, arvestati. Suurekivi.

Küsimus: mis oli Indrek Variku ettepanekute sisu?

Vastus: Esimene ettepanek Päikese tänava rekonstrueerimise projekteerimine eeldatava maksumusega 15 000 eurot ja 2020.a. Päikese tänava rekonstrueerimine eeldatava maksumusega 120 000 eurot. Seoses Lagedi lasteaia ehitamisega rekonstrueeritakse osa Päikese tänavast. Ülejäänud osa teest on amortiseerunud, täielikult puudub kõnnitee ning osaliselt tänavavalgustus. Samuti suurendab uue Lagedi lasteaia valmimine kogu Päikese tänava ulatuses liikluskoormust ja muudab tänases seisus tänaval liiklemise kordades ohtlikumaks. Vallavalitsus toetab ettepanekut. Katteallikas on laenusumma suurendamine.

Teine ettepanek: lisada 2021.a.  tänavavalgustuse projekteerimine Kopli külas Meelespea teele, Ilumetsa teele, Kivikalme teele, Ilumetsa lingi, Kivikalme põiku eeldatava maksumusega 10 000 eurot.

Täna puudub nimetatud tänavatel täielikult tänavavalgustus. Lisaks puudub Kivikalme tee, Ilumetsa tee, Ilumetsa ling ja Kivikalme põik elanikel võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. 20. juunil 2017 Vallavolikogu poolt vastuvõetud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sadevee ära juhtimise arendamise kava aastateks 2017 – 2028 näeb ette pikaajalises investeeringuteprogrammis (2021 – 2028) investeeringud Kopli külas, mille käigus rajatakse 1210 m ulatuses isevoolne kanalisatsioonitorustik. Nimetatud isevoolse kanalisatsiooni rajamisega tekib 38 majal võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Tänavavalgustuse ja ühiskanalisatsiooni samaaegne rajamine on mõistlik ning odavam.  Vallavalitsus toetab ettepanekut. Katteallikas on laenusumma suurendamine.

Rohkem küsimusi ei olnud ning seejärel võttis volikogu 16 poolthäälega määruse vastu.

 

2.     Rae valla 2017 a viies lisaeelarve. Tiit Keerma: suhteliselt lühike, võrreldes varasemaga. Kultuurikeskuse investeeringuteks (tegelikult Rae koolimaja), mille remondiks kulus 5 tuhat rohkem, Vaida põhikooli investeeringute arvelt ümbertõstmine majandamiskuludeks, Peetri piirkonna lasteaia ehitamiseks sobiliku maa ostuks ja eralastehoidudes käivate laste kulude hüvitamiseks kokku 207 600 eurot.

Vallavalitsus on saavutanud hiljuti kokkuleppe kahe arendajaga Järvekülas, Kaare tee 2 ja 6 asuvate kinnistute ostuks, et rajada sinna 120 kohaline lasteaed. Detailplaneering sinna lasteaia rajamiseks on tehtud ning peale volikogu poolt kinnistute ostuks raha eraldamist on võimalik kohe alustada projekteerimisega ning juba 2018 aastal ehitusega.

Kaasettekanne Ülo Timuska: komisjoni koosolekul osales üle poole komisjoni liikmetest. Kuulasime ettekande ära, küsimused. Kas eralastehoidusid on vallavalitsusel õigus kontrollida, kas lapsed ikka käivad. Vallavalitsusel see õigus on ja kontrolli plaanitakse. Nõusolek Peetri piirkonnas lasteaia jaoks maa ostmiseks oli olemas e-kirjade ja telefonivestluste tasemel.

Küsimus: hiljuti kinnitasime huvitegevuse arengukava, et oleks alus raha jagamiseks. Täna loen siit, et kogu riigilt tulev lisaraha suunatakse Rae huvialakoolile ja noortekeskusele, kas teised ei saagi?

Vastus: Raha jaotus on tehtud täpselt kava järgi. Kava hõlmas ka aastat 2018, eraklubide toetamise kord on väljatöötamisel ja tuleb õige pea kinnitamisele.

Küsimus: 52 412 eurone riigi toetus on ette nähtud 2017 aastaks, kuidas saavad eraklubid?

Vastus: 2018 a tuleb avatud konkurss, mille abil jagatakse laiali osa riigi toetusest.

I.Uuemaa võttis sõna ja kiitis Reformierakonda “ringiraha” idee eest ning praegust valitsust omavalitsuste toetamise eest huvitegevuse kulude katmisel ning tundis muret, et raha ei pruugi jõuda kõigi lasteni.

A.Laius: ei ole võimalik korraldada ühetaolist rahastamist era-ja munitsipaalasutuse vahel. Neid ei saa kohelda täpselt ühtemoodi ja nii peabki olema.

 

3.     Rae vallavolikogu 20.09.2016 vastu võetud määruse nr 59 “Rae Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord” muutmine. (T.Kõiv: tegemist Raivo Uukkivi (SDE) eelnõuga, millega sooviti anda volinikele soodustingimustel spordirajatiste kasutamise võimalus).  Kuna eelnõu autorit ei ole kohal siis sai sõna kaasettekandeks eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Ülo Timuska: eelarve-ja majanduskomisjon arutas ja otsustas eelnõud mitte toetada.

Küsimus: kas komisjonis arutati ka eelmisel volikogul ülestõstetud küsimusi.

Vastus: komisjonis oli arutelu selle üle, et lisahüvitisi ei ole volikogu liikmel vaja, sest volinikele makstakse tasu volikogu töö eest ja sellest peab saama kõik kulud kaetud. Lisatoetusteks vajadus puudub.

A.Laiuse sõnavõtt: ei tohi jääda muljet, et volinikud püüavad siit ja sealt saada endale lisasoodustusi. Kutsun üles eelnõud mitte toetama.

Volikogu otsustas 11 vastuhäälega  eelnõu tagasi lükata. Kokkuvõttes saabki vaid üle kinnitada, et kuna volinikud saavad oma töö eest volikogus tasu siis peavad nad suutma ise oma sportimisvõimaluste eest tasuda.  

4.     Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks järgnevatel aastatel. Ettekandja abivallavanem Priit Põldmäe: koostatava põhja piirkonna planeeringuks on vajalikud erinevad uuringud (liikuvusuuring ja mürakaart), millest osade valmimine ja tasumine on 2018 aastal.

Kaasettekanne Ülo Timuska: komisjonis tegi ettekande vallavanem Mart Võrklaev ning komisjonil oli palve kirjutada lahti summad ja võimalik ajakava. Viimase osas ei ole seda suudetud teha, sest võimatu on kõiki protsesse ette planeerida. Komisjon toetas ühehäälselt eelnõu vastuvõtmist.

Küsimus: tegu on kohustuse võtmisega, äkki oleks pidanud jätma järgmisele koosseisule?

Vastus: ei näinud mingit põhjust protsessi katkestamiseks ega pidurdamiseks, sest mõlemad uuringud on vajalikud niikuinii.

Volikogu võttis otsuse vastu.

 

5.     Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja Priit Põldmäe: tegemist on rohkem kui aasta tagasi algatatud, üldplaneeringut muutva planeeringuga, mille eesmärgiks on uue lasteaia rajamine. Tänaseks on planeering valmis, kooskõlastused saanud. Peale kehtestamist saab vald taotleda riigilt maad enda omandisse ning alustada lasteaia ehitamisega.

Kaasettekanne Aleksander Torjus: arutlesime keskkonnakomisjonis rajatava müratõkkeseina üle, kõrvalasuva viljakuivati töötamise üle ja jõudsime selgusele, et planeeritud kohta on võimalik lasteaeda rajada. Kuna lasteaiakohtade järele on nõudlus suur siis on uus lasteaed väga vajalik.

Küsimusi ega sõnavõtte ei olnud, volikogu kehtestas planeeringu.

Agu Laius: sellega on lõppenud nii tänane volikogu istung  kui kogu 2013-2017 perioodi istungid. Koguneme nüüd kokkuvõtete tegemiseks Kultuurikeskuse poolele.

Volikogu koosolek lõppes kell 18.51.

Kokkuvõtete tegemine kestis veel tunnikese.

PS! Hea lugeja, kui tahad ka edaspidi saad ülevaateid Rae vallavolikogu tööst siis vali volikokku Tõnis Kõiv! Luban, et jätkan volikogu liikmeks saades kokkuvõtete kirjutamist nii nagu olen seda seni teinud. 

Vali Rae vallavolikokku Tõnis Kõiv, nr 120!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga