Juhend häirimise vastu

Suvel jõustunud Korrakaitseseadus sätestas inimeste häirimisele selge keelu, kuid praktilises elus tekitab uus olukord mitmeid küsimusi ja neile vastuste leidmiseks ongi juhendit vaja…

Lisaks laialt kajastamist leidnud avalikus ruumis alkoholi tarvitamise probleemile häirivad inimesi ka vali muusika, haukuvad koerad, varga-alarmid, ehitusmüra ja palju muud. Seadus annab inimestele õiguse ja võimaluse võidelda häirimise vastu, aga kuidas seda teha?

Mida tuleks lugeda häirimiseks ja mis läheb talumiskohustuse alla? Mida konkreetselt häirimise puhul ette võtta, kuhu pöörduda? Need ja mitmed teised küsimused vajavad kohaliku eripäraga arvestavaid vastuseid, mis põhinevad kogukonnas kokkulepitud reeglitel. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on seista oma elanike õigustatud huvide eest nii, et mõistlik käitumine, mis on tagatud ühise kokkuleppega kogukonnas, looks hea elukvaliteedi kõigile.

Mina tahan et Eesti oleks hoolivate ja vastutustundlike kodanikega riik. Olles häiringutega pikalt tegelenud, saatsin omavalitsustele juhendi projekti, et pakkuda nõu ja abi, kuidas häirimiste vastu võidelda, oma kogukonnas juhend koostada ja seda rakendada nii, et inimeste elukvaliteet paraneks.

Loodan omavalitsuste koostööle ehk et juhend leiab täiendamist vastavalt kohalikele oludele, seejärel avaldamist omavalitsuse veebilehes ning trükituna infolehes.

PS! Juhendi aluseks on ühe UK väikelinna veebis avaldatud tekst, mida ma meie oludele vastavamaks kohandasin. Tänan konkreetse viite eest pr Madissoni!

PPS! Jürgen Fogeli lugu Reporteris saate vaadata siit.

Kolmapäeval, 17.septembril 2014 kõikidele kohalikele omavalitsustele saadetud Häirimise vastu võitlemise juhend

Korrakaitseseaduse kohaselt on inimene vaba realiseerima oma õigusi talle sobival moel kuni piirini, et ta ei takista teisel isikul omi õigusi realiseerimast.

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Kui inimese subjektiivseid õigusi miski häirib siis ta võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja linna või valla poolne juhend aitab saada vastuseid ja lahendada vaidlusaluseid olukordi võimalikult ökonoomselt.

Järgnev projekt on koostatud lähtudes Ühendkuningriigi omavalitsuse juhendmaterjalist.

Näidisloetelu mõningatest häiringutest:

-Liiga valjult töötavast stereosüsteemist või telerist kostuv muusika või kõne

-Pikalt haukuvad koerad

-Remonditööd ebamõistlikel kellaaegadel

-Rikkis alarmsüsteemid, mis lülituvad korduvalt sisse või ei lülitu välja

-Rikkis autoalarmid, mis lülituvad korduvalt sisse

-Muusika kostumine alkoholimüügiloaga asutustest, nagu pubid või ööklubid

-Müra, mis tekib tööstus- või äritegevustest, mille puhul ei kasutata müra minimeerimiseks “parimaid võimalikke meetodeid” (best practise)

-Lammutus- või ehitusplatsidelt ebamõistlikel kellaaegadel kostuv müra

Kohaliku omavalitsuse asemel tuleks pöörduda vastava riigiameti poole järgneva müra korral:

Lennukid (v.a. mudellennukid) – võtke ühendust Lennuametiga

Liiklus – võtke ühendust Maanteeametiga

 Mis on häiring?

Seda pole lihtne määratleda. Selleks, et müra käsitletaks häiringuna, peab see ebamõistlikel põhjustel segama teie heaolu oma kinnisvaral.

Arvesse võetavate tegurite hulka kuulub:

Müra tase, kordumise sagedus, päevaaeg, kestus, piirkonna tüüp jne.

On vähetõenäoline, et häiringute hulka arvataks:

– Muruniiduki kasutamine päevasel ajal

– Nutvad sülelapsed

– Aeg-ajalt haukuvad koerad

– Üldised igapäevasest elutegevusest tulenevad helid (näit. pesumasina kasutamine päevasel ajal)

Mida kõigepealt teha?

Naabrite müra võib olla häiriv ja eriliselt tüütu, kui see mõjutab meie elukvaliteeti, näiteks takistades puhkamist. Kui kuidagigi võimalik, on kõige parem probleemi kõigepealt naabriga arutada, sest tihti võib kohaliku omavalitsuse sekkumine heanaaberlikud suhted lõplikult rikkuda.

Kui tunnete, et suudate naabriga vestelda võimaliku müraprobleemi üle, jääge rahulikuks ja viisakaks. Enamikel juhtudel pole inimesed enda põhjustatud probleemist teadlikud. Ähvardav käitumine ei aita probleemi lahendada ja võib olukorra tihti halvemaks teha.

Selgitage naabrile, et müra häirib teid ja teie perekonda. Kui probleemi põhjustab kõlaritest kostev muusika, kutsuge naaber enda juurde koju, et nad saaksid seda kuulda teie seisukohast.

Kui müra tuleb üürikorterist, võite vestelda ka üürileandjaga.

Kui aga pole võimalik asja naabriga arutada või kui müraprobleem jätkub, võite ühendust võtta kohaliku omavalitsuse keskkonnaga tegeleva ametnikuga (nimi, telefoninumber, e-posti aadress).

Keskkonnakaitse tegevus

Kui olete esitanud omavalitsusse avalduse häirimise kohta, selgitab teie taotlust menetlev ametnik teile järgitavat korda. Teile saadetakse kiri koos häiringulehega, millele peate kirja panema edasised vahejuhtumid.

Kiri palvega müra vähendada saadetakse ka isikule, kelle kohta te kaebuse esitasite. See annab nimetatud isikule võimaluse oma tegevus üle vaadata ja võib viia häiringu vähendamiseni. Kõik teie esitatud üksikasjad hoitakse konfidentsiaalsed. Kui müra kostub üüritud elukohast, saadetakse kiri ka üürileandjale.

Kui tingimused paranevad, võite asja sinnapaika jätta. Juhtumiga tegelev ametnik jätab teie toimiku avatuks 21 päevaks, pärast mida see tavaliselt suletakse, kui te pole meiega selle aja jooksul ühendust võtnud.

Kui tingimused ei parane, peaksite täitma häiringulehte, sest seda on vaja tõendusmaterjalina, kui juhtum võtab ametlikuma pöörde. Seejärel tuleb see meile tagastada, et me saaksime hinnata, kas esineb seaduses määratletud häiringuid. Kirjutage sündmused hoolikalt üles nende toimumise ajal, mitte hiljem, ja püüdke mitte liialdada.

Kui juhtumiga tegelev ametnik kahtlustab, et tekitatakse seaduses määratletud häiringuna käsitletavat müra, võib ta korraldada kontrollkülaskäigu nii, et on ise müra tunnistajaks. Samuti võib ta teie koju paigaldada müra jälgivaid seadmeid, et mürarikkaid sündmusi salvestada. Teie naabrile võidakse saata ka teine, rangemalt sõnastatud kiri.

Kui pärast müra kuulmist on ametnikud veendunud, et tegu on häiringuga, esitatakse müra eest vastutavale isikule müra vähendamise käsk. Sellise käsu täitmata jätmine on õigusrikkumine ja viib tavaliselt seadmete konfiskeerimiseni ja/või süüdistuse esitamiseni. Sellisel juhul võib vajalikuks osutuda teie nime ja aadressi avaldamine.

Kui ametnikud häirivat müra ei kuule siis saate pöörduda häirimise lõpetamise nõudega kohtu poole.

Nõuanded levinud müraallikate osas

Urmas Nemvaltsi karikatuur Postimehes "lubas", et koerad lõpetavad haukumise:)
Urmas Nemvaltsi karikatuur Postimehes “lubas”, et koerad lõpetavad haukumise:)

Haukuvad koerad

Kõlaritest kostva muusika kõrval on see kõige levinum kaebamise põhjus.

Kui teie koera kohta esitatakse kaebus, pidage palun meeles, et te ei pruugi probleemi ulatust teada, kui te pole koera haukumise ajal kodus. Koer võib üksinda jäetuna teisiti käituda. Küsige naabritelt, millal ta haugub ja kui kaua. Kasu võib olla sellest, kui püüate ise haukumist pealt kuulda. Andke naabritele jooksvalt teada kõigist sammudest, mida te koera haukumise lõpetamiseks teete.

Vali muusika

Hoidke heli vaiksena, eriti hilisõhtul, öösel või varahommikul. Veel parem on kasutada kõrvaklappe, kui soovite mängida muusikat valjult või hilja. Paigutage kõlarid ühistest seintest kaugemale ja asetage isoleerivale materjalile. Kui korraldate peo, kaaluge naabrite kutsumist, hoidke aknad ja uksed kinni, ja kui keegi kaebab, keerake muusika vaiksemaks.

Müra äritegevusest

Äripindadelt kostva müra puhul talitatakse sageli sarnaselt elamispindadelt kostvale mürale.

Kui ruumidel on alkoholimüügiluba (näit pubi, ööklubi), võidakse lisaks häiringu mittetekitamise nõude rikkumisele võtta ette meetmeid ka alkoholimüügiloa rikkumise eest. Alkoholimüügilubade väljastamise eesmärk on tagada üldsuse võimalikult vähene häirimine. Alkoholimüügiloa tingimusi rikkuvate ettevõtete suhtes võidakse algatada menetlus. Kui kaebused puudutavad alkoholimüügiloaga ettevõtteid või kui soovite täpsemat teavet, peaksite kõigepealt ühendust võtma lubade väljastamise üksusega.

Ilutulestik

1.juulist 2014 jõustunud Korrakaitseseadus keelab tekitada avalikus kohas teist isikut oluliselt häirivat müra ja valgusefekte.  Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, järgmiste eranditega:

1) päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt tekitatu;

2) kohaliku omavalitsuse loa alusel või

3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

Politsei jälgib nende nõuete täitmist.

Vargaalarmid

Valehäiret andev majaalarm võib olla eriliselt tüütu, eriti siis, kui omanik on sõitnud puhkusele. Alarmi töökorras olekut tuleks regulaarselt kontrollida. Paigaldage 20 minuti väljalülitamissüsteem, et valehäiret andev alarm ei jääks lõputult üürgama.

Lisaks palun leidke volitatud võtmehoidjad ja andke sellest teada kohalikule omavalitsusele, et teie alarmi saaks probleemi korral uuesti seadistada. Arvestage sellega, et asjatult ja häirivalt töötav alarm ei saa töötama jääda kogu teie puhkusel viibimise ajaks.

Trummikomplektid ja teised muusikariistad

Muusikariistaga harjutamiseks pole seaduses konkreetseid aegu sätestatud, kuid käituge naabrite suhtes viisakalt. Teie naabrid ei pruugi jagada teie vaimustust oma tütre kahetunnisest viiulikontserdist.

Trummide puhul kaaluge harjutuspatjade kasutamist ja muid meetmeid, vähendamaks tekkivat mürahäiringut.

Koduremont

Enamikul inimestel on vaja kodus mingeid remonditöid teha, eriti siis, kui nad on just sisse kolinud või muudavad sisekujundust. Peame mõistma ka seda, et paljud käivad päeval tööl ja peavad remonti tegema õhtuti ja nädalavahetustel.

Ometi ei anna see neile luba naabreid ükskõik mis kellaajal tüüdata, või töid lõpmatuseni venitada. Me peame kõik mõistlikult käituma, et saaksime koos elada.

Äärmuslikel juhtudel kujutab remont endast häiringut, mille vastu võime võidelda oma õigusi kasutades.

Kui kavatsete kodus teha mürarikast remonti, hoiatage naabreid piisavalt ette. Öelge neile, mida te kavandate ja kui kaua töö kestma peaks. Soovitame mürarikkaid töid teha ainult kell 9.00–20.00. Kui aga peate mürarikkaid töid tegema muudel aegadel, rääkige palun naabritega ja leppige kokku, millal tööd teha saab.

PS! Kui tekkis soov oma konkreetse probleemi lahendamiseks nõu küsida siis saatke palun e-kiri aadressil tonis@springboard.ee või helistage 50 65300. 

 

3 thoughts on “Juhend häirimise vastu”

  1. Kas selle juhendi alla klassifitseerub ka majandustegevusest tulenev häiring? Näiteks katkematu raskeveosõidukite liiklus tavaoludes vaikses umbtänavas? Kas tuleks samuti pöörduda KOV-i keskkonnaametniku poole olenemata sellest, loa “häiringuks” on andnud näitekssama KOV-i teedespetsialist?

    1. Tänan kommmentaari eest! Igal tegevusel on eesmärk, sh ka teie poolt kirjeldatud raskeveokite liiklemisel. Kui aga seetõttu saab teie rahu rikutud ja häirimine on ebamõistlikult suur, tuleb igal juhul pöörduda valla poole. Mis sest, et valla ametnik on loa väljastanud. Ta ei pruugi ju teada, et raskeveokite liiklemine inimesi häirib. Kui aga inimesed sellest teada annavad, parem veel kui mitu erinevat inimest (rääkige naabritega ja uurige, kas neid ka häirib) siis saab valla ametnik uute asjaolude ilmnemisel ju uue otsuse teha.
      Valla ülesanne on avalikult ja arusaadavalt kaaluda erinevaid huve ja teha kogukonna jaoks sobivaim otsus. Ja vastutada selle eest, hiljemalt järgmistel valimistel.

      1. Tänan Teid selgituse eest! Püüan rakendada vastavalt näpunäidetele. Loodetavasti saab pikale veninud häiring lahenduse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga