Innovatsioon Rae vallas

21.septembri 2021 Rae vallavolikogu istungil kuulati ülevaadet innovatsioonikomisjoni tegevusest, võeti vastu 2021-2026 perioodi jäätmekava, muudeti hooldajatoetuse maksmise korda ja tehti ettevalmistusi eesootavateks valimisteks… 
 
Volikogu algas tavapärase avatud mikrofoniga, kus kõigepealt andsin samuti tavapäraselt sõna Raivo Uukkivile, kel oli sellel korral volikogule üle anda avaldus, kus tema ja veel kuus volikogu liiget avaldasid rahulolematust revisjonikomisjoni tööga, et volikogu ei ole suutnud mitmel, mitmel istungil valida komisjonile neljandat liiget, et revisjonikomisjon ei ole sellest tulenevalt suutnud täita kogu ulatuses oma tööplaani jne, jne. Avaldus tipnes sellega, et volikogu esimees tuleb selle eest vastutusele võtta. 
 Indrek Uuemaa meenutas, et tema jaoks möödub 25 aastat volikogu liikmena. Et ta on vedanud valimisliitu, kust on välja kasvanud praegune vallavanem Madis Sarik ja volikogu liige Meelis Rosenfeld. Et ta on osalenud mitmete volikogu esimeeste, vallavanemate valimistel ja saab anda enda hinnanguid nii vallavanematele kui volikogu esimeeste juhtimisstiilile, maneeride jmt asjade kohta.
Meelis Rosenfeld meenutas, et temal saab volikogus 17 aastat täis,aga rääkida tahaks pigem päevakajalistest asjadest. Vaatas veebilehekülge www.peetripark.ee ja avastas, et tegu on Reformierakonna pargiga. Täiendava info saamiseks tuleb kirjutada Mart Võrklaevale, hoopis Võrklaeva isiklik park on. Lisaks meenutas pikalt Mart Võrklaeva tegevust Riigikogus 10.juunil 2021 tehtud pressiteate põhjal.  
Kõiv – plaanisin tänasel volikogul kui selle koosseisu viimasel volikogul avaldada tänu neile volikogu liikmetele, kes on panustanud ja eelkõige neile, kes uuesti ei kandideeri, aga kuna tänane volikogu ei jää viimaseks, siis täpsemaks täna ei lähe, hoian järgmiseks korraks.
Madis Sarik andis infot koroona seisu kohta – vald on vaktsineerimisse panustanud, vaktsiinibuss käis, üle 250 inimest said süsti. Rae valla vaktsineerituse tase on üle 75 %, arvestamata lapsi vanuses 12-18 eluaastat.  Vald juhindub Vabariigi Valitsuse poolt seatud piirangutest. Testimist korraldavad tervishoiutöötajatel on suured kohustused, millega ei ole kerge hakkama saada. Ühe töötaja koormus väga suur, aga näiteks Jüri G sisse seatud vaktsineerimiskabinet. Vanema nõusolekul on 40 õpilast vaktsineeritud.
Vaktsineerimiskaart saadetakse volikogu liikmetele.
Küsimus – kui pikalt vaktsineerimisbussid korraldatud on?
Vastus – vaktsineerimisbuss tuleb veel septembris ja oktoobris. Ootame selgust kolmanda doosi süstimise kohta.
Küsimus – koolidirektorid löögi all kui koolis kolded. Kas on meil võimalik koolidirektoreid aidata.
Vastus – suhtleme, asendamise võimekust ei ole, aga vastuseid püüame alati anda.
 
Seejärel kinnitas volikogu hääletamise teel päevakorra ja asusime seda läbi vaatama.
 
 
1.    Rae vallavolikogu innovatsioonikomisjoni aruanne. Sõna komisjoni esimees Mart Võrklaev: annan ülevaate komisjoni tööst, täienduseks juba varasemalt antud I aruandele.
Komisjon on pidanud 9 istungit, kohtunud paljude huvitavate tegijatega, näiteks Ülemiste City eestvedajatega, isesõitva bussi projektijuhtidega, Targa linna projekti tegijatega, Gunter Pauliga, Elektrilevi lairiba internetivõrgu tegijatega, Rohetiigri eestvedajatega. Arutatud on kutsehariduse pakkumise võimaluste üle Rae vallas koos Järvamaa Kutsehariduskeskusega ning integreerides hariduse pakkumise Rae riigigümnaasiumiga.
Komisjon arutas  jäätmemajanduse tulevikku, sh bioloogiliste jäätmete parema kokkukogumise üle, sh nutikad konteinerid jmt. Võimalik positiivne võistlus kogukondade vahel, kes paremini jäätmeid sorteerib. Jõudsime seisukohale, et Peetri kanti on vaja rajada jäätmejaam. Propageerida Rae valla jäätmebörsi ideed, et ühe äri jääde oleks teise äri tooraine.
Tänu innovatsioonikomisjoni tööle on vald liitunud Targa linna projektiga, osaledes nutika nõudepõhise transpordi arendamisel. Lisainvesteering on toodud ja tulevikkuloovad sammud astutud.
Tänan liikmeid osalemise eest!
Küsimus – miks ikka eraldi komisjon on parem, miks ei oleks võinud neid teemasid arutada keskkonnakomisjon. Kas eraldi komisjon õigustas?
Vastus –  Alati saab teemasid arutada ka olemasolevates komisjonides. Aga keskkonnakomisjoni arutelud rohkem  eelnõupõhised. Kutseharidus ka ei ole nii väga keskkonnakomisjoni teema. Teemad oli laiemad. Innovatsioonikomisjoni töö tulemuseks pean Targa linna projektiga liitumist, 1,2 mlj eurot on suur raha.
Küsimus – kas komisjonil oli tööplaan? Kuhu oli soov välja jõuda?
Vastus – ülesandepüstitus oli kirjas volikogu otsuses. Aga innovatsioonikomisjoni  liikmed algatasid ka uusi teemasid.
Oleg Tšubarovi sõnavõtt – olin algusest peale komisjoni moodustamise vastu, volikogu alalised komisjonid oleksid pidanud seda tööd tegema.
Agu Laiuse sõnavõtt– volikogul on andnud üldise ülesande. See on üsna loominguline töö ja mitmed komisjoni liikmed alles töö käigus hakkasid kaasa mõtlema. Nii mitmedki sisendid on tulnud, et edasi tegeleda. Arengukava uuendamiseks on komisjoni tööst (ettepanekutest) mitmeid mõtteid võtta.. Komisjon tegi tööd nagu volikogu ootas, oli esimene ja peale valimisi võiks jätkata. Aitäh tegijatele!

Peetri keskuses näituse avamisel, Mart Võrklaev ja Tõnis Kõiv.

Tõnis Kõivu sõnavõtt – olin üks innovatsioonikomisjoni loomise eelnõu algataja ning rahul tulemusega. Innovatsioonikomisjon on vabama töögraafiku ja päevakorraga komisjon. Kui alatised komisjonid peavad juhinduma volikogu päevakorrast, siis innovatsioonikomisjon ei pea. Arutelud on olnud viljakad, toimunud kohtumised väga huvitavate inimestega, mis kõik kokkuvõttes kajastub kõigepealt komisjoni töö kokkuvõttes ja seejärel valla arengus. Olen seda meelt, et järgmine volikogu koosseis peaks samuti innovatsioonikomisjoni looma. Tänan tehtud töö eest komisjoni esimeest (Võrklaev) kui aseesimeest (Uukkivi), kes küll enne lõppu ära väsis ning samuti komisjoni liikmeid.
Oleg Tšubarovi repliik – minu arvates innovatsioon on midagi muud. Eks järgmine volikogu annab täpsema sisendi.
Mart Võrklaeva repliik – tänan kõiki tagasiside eest ning tänan veelkord komisjoni liikmeid!

Mõned innovatsioonikomisjoni nn “hullud ideed” – Pirita jõele käima panna paat, millega saab Jürist või Vaidast Piritale; vihmapeenrate loomine teede kõrvale; igale ehitisele, rajatisele sensorid, et mõõta tegevusi, saada andmeid otsuste langetamiseks; 
 
Sellega oli informatsioon ära kuulatud ja volikogu võttis selle teadmiseks.  
  
2.    Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine. Ettekandja Madis Sarik – parandusettepanekuid ei tulnud, ettepanek eelnõu vastu võtta.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik  – istung toimus  08.09.21., kohal oli 8 liiget. Parandusettepanekuid ei olnud ning komisjoni ettepanek on vastu võtta.

Reformierakonna poolt Rae vallas kingitav kompostikorv, mugav ja käepärane.

Volikogu võttiski 23 poolthäälega jäätmekava vastu, mis toob muuhulgas Peetri kanti uue jäätmejaama, bioloogiliste jäätmete korraldatud jäätmeveoga kokkukogumise jmt muudatusi.
 
3.    Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2018 määruse nr 11 “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale” muutmine
Ettekandja Jens Vendel – kuna parandusettepanekuid ei esitatus, siis teeb vallavalitsus ettepaneku vastu võtta.  
Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni juht Bärbel Salumäe – komisjoni istung toimus 7.09.2021 kohal 11/13-st. Kuna parandusettepanekuid ei olnud, siis komisjon toetab vastuvõtmist.  
Volikogu võttis 23 poolthäälega eelnõu vastu.
 
4.    Kinnisasja võõrandamine avalikul enampakkumisel.
Ettekandja Madis Sarik – Lehmja külas asuv vana põllumaj.hoone, kasutusel olnud väetisehoidlana. Ümberkaudsed (2-3) omanikud on tundnud huvi ostmise vastu. Alghind on  55 tuhat eurot  Pindi kinnisvara hindamisakti kohaselt.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – komisjon toimus 13.septembril. Abivallavanem Priit Põldmäe selgitas eelnõud. Oli põhjalik mõttevahetus müümise teemal. Esimene mõte – kuna hindaja on öelnud, et keskkonnaprobleeme ei ole, aga oli väetiseladu, soovitame müügikuulutusse lisada, et keskkonna saastamine jääb ostja hingele.
Teiseks oli küsimus, et kas on üldse mõistlik arutada viimasel istungil. Toimus hääletus, 5/3 otsustasime, et läheme edasi.
Kolmas teema alghinnast. Arvati, et liiga madal, peaks olema vähemalt kahekordne. Komisjon nõustus, et alghind on madal, aga kui hääletasime kahekordset, saime tulemuseks 3/3 ehk otsus jäi vastu võtmata. Komisjoni seisukoht – toetada vastuvõtmist volikogus.
Küsimus – kes on huvi tundnud? Ülevaate kohaselt valla kinnisvara müük kõvasti plussis, miks seda müüa vaja on?
Vastus – Smarten ja Stelling on huvi tundnud. Ega midagi põlegi, aga seisukord selline, et tuleks valvama hakata, kulutusi tegema. Parem maha müüa.
RU repliik – müük ongi tavapärane tegevus ja seda võiks siiski edasi lükata paari kuu võrra. Teen ettepaneku kahekordseks hinnaks.
Rosenfeldi repliik – hoone on sellisena püsinud kui kaua. Miks müük just volikogu volituste lõpus?
Toimus arutelu, kas hinnale lisandub käibemaks või ei lisandu. Selgus, et on nii nagu eelnõus, et ei lisandu.
Võtsin 5-minutilise vaheaja, et volikogu liikmed saaksid arutleda alghinna muutmise ettepaneku üle. Arutelu järel toimus hääletus, mille kohaselt 13 volikogu liiget toetas alghinna kahekordistamist, 7 oli vastu.
Kokkuvõttes otsustas volikogu panna kinnistu avalikule enampakkumisele alghinnaga 110 000 eurot.
 
 
5.    Rae valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja vallasekretär Martin Minn – esitan tulenevalt seadusest vallasekretärina ettepaneku moodustada jaoskonnakomisjon ja kinnitada liikmed.  
Küsimus – miks jaoskonna nr 1 komisjon on teistest suure?
Vastus – valimisjaoskonna nr 1 komisjon on põhikomisjon, seetõttu suurem.
Küsimus – kui palju erakondade esindajaid?
Vastus- vähe, kaks EKRE-st ja kaks Reformierakonnast.
 
Volikogu võttis eelnõu vastu ehk tegi vajaliku ettevalmistuse valimisteks, mis ootavad ees 17.oktoobril 2021.

Kandidaat nr 152

 
6.    Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni aktist kontrolliküsimuse „Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine vallas asuvate ebaseaduslike ehitistega tegelemisel“ teostatud kontrollimise kohta“. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik – komisjon kogunes  15.09.2021 koosseisus Varik, Talving, Uuemaa ning otsutas esitada volikogule revisjoniakti tulemuste kinnitamise eelnõu.
Kontrollijateks olid Talving ja Varik. Tuvastati järgmised puudused: ehitusjärelevalvega tegelevate ametikohtade alamehitatus, toimingute puudulik arhiveerimine, ebaseaduslike ehitiste mitte menetlemine, pikk menetlusaeg ja samas ebamõistlikult lühike vastamise aeg.
Komisjoni ettepanek on vallavolikogul kaaluda ehitusjärelevalvesse lisaametikohtade loomist. Vallavalitsusel vaadata üle toimikute arhiveerimise juhendid. Kolmandaks analüüsida järelevalve protseduure, et tuvastada ebaseaduslikke ehitisi.
Neljandaks analüüsida põhjusi, miks asjad venivad. Viiendaks analüüsida ehitusjärelevalve tegevusi õigustest kinnipidamise valguses.
Lagedi kilehall, on küsitav laste treenimine objektil, millel ei ole kasutusluba.
Kaaluda Kingu tn 3 omanikule ettepaneku tegemist ehitise seadustamiseks uue det.pl. algatamisega. Kui 6 kuu jooksul ei ole taotlust esitanud, kaaluda lammutamisettekirjutuse tegemist.
Tänan kõiki Rae vallavolikogu liikmeid, kes on panustanud (Talving, Laius), tänan vallavalitsus ja ametnikke.
Küsimus – kas komisjoni esimehel kästi varasema akti asemel uus kirjutada?
Vastus– ei, seda ei ole olnud. Küll on aga komisjon vallavalitsuse vastuse kohaselt akti täiendanud.
RU sõnavõtt – rev.kom esitas augusti algul vallavalitsusel akti, küsis seisukohta. 10.augustil seisukoht tuli. Tutvustab vallavalitsuse seisukohta ja on selle järeldustega nõus. Revisjonikomisjon tegi oma akti ümber ja esitas uuesti 27.augustil vallavalitsusele. Andis ülevaate muudatustest ja järeldas, et sisu on põhimõtteliselt jäänud samaks. VV uues seisukohas tänab revisjonikomisjoni tehtud töö eest!
Laiuse sõnavõtt – rev.kom töö ongi tundlik, ebaseaduslik ehitstega ei ole piisavat tegeletud. Neid näited on esile toonud ka opositsioon. Nüüd on lõpuks jõutud aktini, kus vajakajäämised esile toodud, eelkõige ebapiisava tööjõu olemasolu. Ettepanek on ehtud, loodetavasti arvetatakse ka uue volikogu poolt. Meie arutame eelkõige eelnõu ja ei näe probleeme selle vastuvõtmisel.
Indrek Variku repliik – tegime lähteülesande järgi.
Seejärel toimus mõningane repliikide vahetus komisjoni esimehe ja aseesimehe vahel, kuid volikogu otsustas hääletamise tulemusel eelnõu vastu võtta.
 
Volikogu lõppes, et jätkuda kultuurimaja ees toimunud jätkuarutelus opositsiooni liikmetega selle üle, et mis valimistel saab, millised on ennustused jmt. Inimlikult ei ole opositsiooni ja koalitsiooni liikmed mitte üksteise vaenlased, vaid neil on lihtsalt paljudes asjades erinevad arvamused (kuigi palju on ka ühiseid seisukohti). Tavaliselt “arutatakse” neid küsimusi õlleklaasi taga, aga Jüris ei ole otseselt sellist kohtagi. 

Õlleklaasi taga:)

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga