BoltDrive, Citybee ja teised

 Rae vallavolikogu 15.juuni 2021 istungi üks tähtis punkt oli see, et lühirendisõidukeid piiravat eelnõud päevakorras ei olnud. Küll aga oli päevakorras ja sai kinnituse haridustöötajate tunnustamine, kuld-ja hõbemedalisaajate toetamise ringi laiendamine ja tehtud valimistega seotud otsused…

Rae vallavolikogu opositsiooni jõud on raugenud ning vabas mikrofonis ei esitatud ühtegi arupärimist, küsimust, üldse mitte midagi.  Tühjus…
 
Valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Martin Minn aga andis teada, et vallavolikogu liige Krister Parbo volitused on valimiskomisjoni 7.juuni 2021 otsusega peatatud kuni selle koosseisu lõpuni, asendusliige on Lisandra Talving.

Järgmisena andsin sõna vallavanem Madis Sarikule – koroonapiirangud on maas, aktused toimuvad õues. Suuremates kohtades lapsevanemate juurdepääs piiratud, ekraanid olemas.
 
Raivo Uukkivi tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt 9 (revisjonikomisjoni neljanda liikme valimine, TK: opositsioon ei taha täieõiguslikku revisjonikomisjoni).  
 
Olin sellele vastu ja selgitasin, et volikogu on otsustanud, et valla revisjonikomisjon on neljaliikmeline ja seega tuleb volikogu tahet austada. Jätkame seni katkestatud eelnõu menetlemisega kuni leiame neljanda liikme. Ettepaneku tegija loobus oma ettepanekust ja kinnitasime ettevalmistatud päevakorra.
  
1.    2020.aasta õiguskorrast Rae vallas – ettekandja piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson ja küsimustele vastamisel toetab piirkonnapolitseinik Rainer Väli.
Väärtegude arv on 5% langenud, põhiliselt liiklusväärteod (kiirus Tln-Trt mnt). Radar pidevalt kasutuses ka Rae valla asulates.
Muud väärteod samal tasemel, praegu on narkomaanide kinnipidamiskeskus Soodevahes ja seetõttu kajastuvad narkokuriteod Rae valla statistikas.
Lähisuhte vägivalla ja kehalise väärsuhtlemise juhtumite kasv 26-lt 48-ni.
Vargused samal tasemel, tõus 2 %. Ehitustelt enamjaolt.
Netikelmuseid Rae vallas väga ei ole. Sotsiaalkeskuses sai tehtud koolitus, sest potentsiaalselt haavatav sihtrühm seal.
Posiitiivne, et elanikkond kasvab, aga kuritegevus pigem mitte.
Kiita said vallavalitsuse spetsialistid, kellega on hea koostöö.
Näeme, et vallas võiks olla nii korrakaitseametnik kui korrakaitsekomisjon. Et keegi teemaga tegeleks ja oleks partner politseile, kellega arutada, laiem kandepind.
Neljapäevaõhtused kiirendajad Jüris kommivabriku ümbruses on politsei huvisfääris.
Küsimustele vastamise põhiraskus oli Rainer Välil:
Küsimus – kes noorte probleemidega tegeleb?
Vastus – Rae valla noorsoopolitseinik läks dekreeti ja asendusest ei tea. Ei saa välistada, et jätkavad kaks piirkonnapolitseinikku.
Küsimus – politsei suhtarv elanikega ja varguste avastamine, kas on korrelatsioonis?
Vastus – ametnike arv Ida-Harju piirkonnas ongi jaotatud rahvaarvu järgi. Kui oli 3, olime väga heas seisus, võrreldes teistega. Valla elanike arv kasvab, sellega tuleb arvestada. Varguste avastamine käib samuti lainetena nagu vargused ise. Varaste punt tuleb peale ja püütakse kinni. Kas tellimustöö või elukutselised vargad, kes varastavad kergemini realiseeritavaid esemeid. Saame kätte, kaamerad palju abiks.
Kuldala peeglivaras saadi ka kähku kätte, inimeste abi väga oluline.
Küsimus – koera ründab inimest, kas avaldused politseini ka jõuavad?
Vastus – tavapäraselt jõuavad. Kui sotsmeedias läbi käinud, siis jõuavad. Ka koerte haukumise avaldusi, tervisekahju, varalise kahju avaldusi tuleb. Politsei jälgib sots.meedia gruppe ja teemad on politseini jõudnud. Tervisekahju ja/või varalise kahju puhul kui on politseil õigus algatada menetlus ja siis ka menetlus algatatakse. Põhieesmärk siiski konflikti vahendus, et probleem laheneks. 
Küsimus – kas eelarvekärbe ka Rae valla politseid puudutab?
Vastus – jah, ikka puudutab, me osa tervikust. Muudatused otsustamisel. Jaoskonnad ühendatakse. Meie eesmärk on leida lahendusi, nt abipolitseinikud. 3 aktiivset abipolitseinikku on Rae vallas, aga võiks olla rohkem. Eesliinitöötajaid kärped ei puuduta.
Küsimus –  Jüri G-s toimunud koolivägivald, palju politsei on pidanud sellega tegelema ja laiemalt, kui palju on üldse koolivägivalda?
Vastus – üllatusena tuli see juhtum, algus Delfi uudisest. Kool on korralikult tegelenud ja asi on klassi sees lahendatud. Koolipere on teemaga tegelenud. Koolivägivallaga pigem probleemi ei ole, eelmist juhtumit meelde ei tulegi praegu.
Küsimus – idee luua korrakaitseüksus, kas on sellel teie arvates jumet?
Vastus – on mitmeid teemasid, millega peaks tegelema KOV, mitte politsei. Lahtised koerad, heakord, parkimine, jäätmed – peaks tegelema KOV, politsei partner. Toetame igati seda ideed. Ida-Virumaalt hea koostöö näide, töötas väga hästi. Ka Tallinnas koostöö.
Küsimus – millal digipolitsei tuleb?
Vastus – kaasaegne nimetus veebipolitseinik, neid 3-4. Idee oli, et igasse jaoskonda tuleb veebipolitseinik. Hetkel idee seisab, selgub, mis edasi saab. FB gruppe on palju, aga me siiski püüame neist suurematel silma peal hoida. Mõnikord on isegi hea, kui inimesed seal auru välja lasevad. Põhiline, et piire ei ületa.
Küsimus – Jüri G teema oli nädal aega juba toimunud enne kui Delfis. Miks varem politsei poole ei pöördutud?
Vastus – eks pealkirjadega püütakse asja suuremaks ajada. Koolipere püüab koolisiseselt asju lahendada ja see on tervitatav.
Küsimus – perevägivalla teemad, sh mõju noortele?
Vastus – on mitmeid juhtumeid, sh ka noorte suitsiide. Varasemalt on aga noorte taustad olnud nn „puhtad“, märgid ei ole meieni jõudnud. Vajalik sõprade, tuttavate abi, et saada aidata. Perevägivalla tuleb tegeleda, COVID mõjutas, oldi rohkem kodus, vägivalda rohkem. Kõik ei ole õnneks füüsilise vägivalla juhtumid. Mõnikord kutsutakse politsei ka joomise käigus tekkinud tüli peale, kus vaid verbaalne vägivald. Ohvriabi teenust võetakse ka paremini vastu. Juhtumid on korduvad.
Küsimus – kas noorsoopolitseiniku abil oleks Jüri G juhtum varem jõudnud politseisse?
Vastus – noorsoopolitseinik oli olemas, seos puudub. Igat rüselemist koolis ei saa politsei menetleda. Koolid peaksidki esmajoones ise menetlema.
Küsimus – Aedlinna teel ei ole politseid näha, tulge vaadake?
Vastus – neid teid on meid palju, kus räägitakse, et politseid vähe näha. Politsei liigub ringi, sh ka kõrvalteedel. Suurem rõhk sinna, kus on oht (õnnetused, kannatanud, surmad).
 
Lõpetuseks tunnustasin politseid kena koostöö eest, et üks tegi ettekande ja teine vastas küsimustele. Tänasid senitehtu eest ning soovisin, et tööd oleks parasjagu palju, et politsei töökohad säiliks, aga kuritegevust nii vähe, et õiguskord ei muutuks halvemaks ning kohtumiseni aasta pärast!
 
 
2.    Rae valla jäätmehoolduseeskiri. Abivallavanem Priit Põldmäe – parandusettepanekuid ei tulnud, palun eeskiri vastu võtta.
Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik: koosolek toimus 2.06.2021, osales 5 liiget. Juba enne I lugemist tehtud parandusettepanekud on eelnõusse sisse viidud, kõik kohalolnud komisjoni liikmed toetasid vastuvõtmist.
Küsimus – kuidas on reguleeritud autode kuivpesijate teema?
Vastus – heakorraeeskirjas on reguleeiritud, võib teha teha vallavalitsuse loal, hetkel ühtegi luba taotletud ei ole.
Kaido Kivistik ütles repliigi korras, et kohapealse kuivpesu korral ei ole mahajääv keskkonnale kahjulik.
Volikogu võttis 22 poolthäälega jäätmehoolduseeskirja vastu.
 
3.    Rae Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas. Abivallanem Jens Vendel – II lugemisel, parandusettepanekuid ei tulnud, aga sots-kom istungil parandati redaktsiooniliselt (TK: minu ettepanek oli sõnastada vältimatu sotsiaalabi andmine selliselt, et vald annab seda olenemata abivajaja elukohast), sellega vallavalitsus nõustus. Ettepanek vastu võtta.
Kaasettekanne Bärbel Salumäe: koosolek toimus 01.06.2021, kohal 11/13-st, Teamsis. Ettepanek vastu võtta.
Volikogu võttiski 22 poolthäälega eelnõu vastu.
 
4.    Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine. Ettekandja Jens Vendel – laekus 2 muudatusettepanekut ja komisjonis ettepanek eesmärki laiendada. Gerli Lehe ettepanek oli lisada kategooriaks õpetaja abi(assistent), sõnastus oli võetud tänastest kategooriatest. Sõnastust muutsime, aga põhimõtet toetasime. Teine ettepanek oli Agu Laiuselt – jätta „noor-õpetaja“ kategooria alles. Vallavalitsus ei andnud seisukohta enne komisjone. Reedel, 11.juunil otsustas vallavalitsus ettepanekut mitte toetada ehk jääda eelnõu juurde. Sisend on saadud laiapõhjaliselt, jääme selle juurde. Jõustumine 1.jaanuarist 2021, et ei tekiks segadust. Palun vastu võtta.
Kaasettekanne majandus-eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – arutasime 7.06.21, kohal 10/12. Tänane ettekanne Vendelilt tuleb üllatusena, sest komisjonis avaldas vallavalitsus, et toetab mõlemat ettepanekut. Komisjon ka toetas, üksmeelselt. Ettepanek võtta vastu koos parandustega.
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – arutasime 10.06.21 toimunud koosolekul, kohal 9/13-st. Kohal oli kaheksa, 1 oli eelnevalt andnud oma seisukoha elektrooniliselt. Vallavalitsus oli eelmisel kuul tehtud ettepanekud heaks kiitnud, midagi arutada ei olnud. Arutasime kahe volikogu liikme ettepanekuid. Lehe ettepanekut pidas komisjon põhjendatuks, üksmeelselt. Kriteeriume tegime leebemaks. Laiuse ettepanek läks diametraalselt vastuolu VV algse ettepanekuga ja seetõttu komisjon ei toetanud. Noor-õpetaja kategooria asemel saab kandideerida teistes kategooriates. Vallavalitsus oli samuti nõus. Toetasime üksmeelselt vastuvõtmist.
Agu Laius sõnavõtt – lähtusin muudatusettepanekut tehes sellest, et tunnustamine on hea igal juhul ja seda ei ole kunagi liiga palju. Vallavalitsus tahab ühe kategooria ära võtta, ma ei pea seda õigeks. Eelarves kokkuhoid väike. Vallas kasvab koolide, klasside, õpetajate arv, kõik meie koolid otsivad uusi õpetajaid. Ei pea jätkuvalt õigeks seda kategooriat ära võtta. Vallavalitsus ei põhjendanud majandus-ja eelarvekomisjonis kuidagi muudatuse vajadust. Palun ettepanekut hääletada.
Sõnavõtt Tarmo Gutmann – ettekannetes selgitati lahti, et midagi kelleltki ära ei võeta. Ettepanek määrus vastu võtta.
Raivo Uukkivi repliik – keegi ei tule tunnustamise korra peale tööle, ikka palga peale. Kategooriaid võiks vähemgi veel olla.

Bärbel Salumäe repliik– mul on hea meel, et kuld-ja hõbemedali toetuse saajate ring laieneb. 

Selgitasin volikogule, et Agu Laiuse ettepaneku toetamine tähendab, et noor-õpetaja tunnustamise kategooria jääb alles nii nagu kehtivas korras. Vastasel juhul tuleb muudatus, mille kohaselt noor-õpetaja kategooriat eraldi ei ole. Volikogu otsustas häältega 6 poolt/ 15 vastu mitte toetada Agu Laiuse ettepanekut ja seejärel 19 poolthäälega eelnõu vastu võtta.

TK: teatavasti siis laiendas volikogu gümnaasiumi kuld-ja hõbemedaliga toetuse saajate ringi. Nüüdsest on õigus toetust saada ka sellel Rae valla noorel, kes õpib väljaspool valda asuvas gümnaasis. Kuldmedal – 600 eurot, hõbemedal -300 eurot. 
 
 
5.    Rae valla 2021. aasta teine lisaeelarve. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma: sihtfinantseerimise raha laiali jagamine. Investeeringu toetus 463 tuhat eurot, saame toetada investeeringuobjekte. Pillerpalli lasteaed ja Veskitaguse silla ehitamine.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul arutasime. Arutasime, kas leping Tallinna ülikooliga on mõistlik või mitte, olime lõpuks siiski nõus. Samuti arutasime invsteeringutoetuse kulude üle, kas mitte rohkem suunata raha lasteaedade ventilatsioonide kordategemiseks. Lõpuks ikkagi nõustusime vallavalitsuse eelnõuga ja toetame vastuvõtmist I lugemisel.

Bolt Drive, lühirent on tulnud, et muuta inimeste elu mugavamaks, ka Rae vallas.

6.    Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ muutmine.
Ettekanne vallasekretär Martin Minn – põhimääruse muudatusel on kaks osa, siseauditi ja sisekontrolli teema ja teiseks valla vara kasutuse teema. Sisulise osa kohta teeb ettekande valla sisekontrolör Õnnela Vaarik – 10 a töötanud avalikus sektoris, enamuses juristina. Põhimääruse muutmisest – koostasin muudatuse, et  kõik saaksid aru, et mida sisekontrollisüsteem tähendab, kuidas volikogu seda tagab ja vallavalitsus rakendab. Seadus väga ei täpsusta, aga on Rahandusministeeriumi soovituslik juhend. Muudame põhimäärust, et saaksime kõik ühtmoodi aru.
Siseaudit ei asenda sisekontrollisüsteemi kui sellist. Sisekontrollisüsteem peab sisalduma kõiges, mida me teeme.
KOKS-ist põhimõte, et volikogu rakendab. Rakendamise tulemuslikkuse eest vastutab vallavalitsus. Iga organisatsiooni juht rakendab ja vastutab. Siseauditi mõiste toodud eelnõusse seadusest.
Kui vallas ei ole siseauditi üksus, tuleks tellida teenus. Hankega. Tagab volikogu, st tähendab, et annab õiguse siseauditi teenuse sisseostmiseks vallavalitsusele. Siseaudit on sarnane revisjonikomisjoni tööga.

BoltDrive tähendab ka kaubikuid

Teine kaasettekanne abivallavanem Tanel Tammela – 2021.aastal on turule tulnud uusi teenusepakkujaid ja on aeg täiendada põhimäärust. Liiga jäik on tänane regulatsioon, kus valla vara saab kasutusse anda vaid siis kui seda ei ole vaja avalikes huvides. Vaja paindlikumaks muuta, et olla uuenduslik. Ka OTT (otse tootjalt tarbijale) formaat vajab täpsemat regulatsiooni põhimääruses.

 

Peetris asuva autokeskuse ees ootavad kümned Citybeed lühirentijateni jõudmist

Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – mõistlik on teha need täiendused nii sisekontrolli kui siseauditi teemal. Elu on toonud läbi Citybeede ja BoltDrive’de arenguid, mida vallavalitsus peab lahendama, ei saa lihtsalt suva järgi lasta toimida. Vallavalitsusel/volikogul peab olema võimalus seisukohti kujundada.
Ettepanek saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 28.juuli kell 12.00.
Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud ning määrasin muudatusettepanekute tähtajaks 28.07.2021 kell 12.00 ja saatsin eelnõu II lugemisele.
 
7.    Rae Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine.  Ettekandja vallasekretär Martin Minn – uus volikogu valitakse teatavasti oktoobris ja seadus nõuab, et enne seda tuleb määrata volikogu liikmete arv ja valimisringkondade arv. Elanike arvu järgi on volikogu liikmete arvu miinimumiks 21, aga meil on 25. Eelnõus on samuti 25. Kogu aeg on olnud 1 valimisringkond ja eelnõus on ka üks valimisringkond.
Kaasettekanne Agu Laius – on olnud 1 valimisringkond algusest saati, vaidlusi ei olnud. 25 liiget on olnud mõnda aega, oli põgus vaidlus komisjonis, kas vähe või palju. Toetame esitatud eelnõud.
Volikogu võttis eelnõu vastu.
 
8.    Rae valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine. Ettekandja Martin Minn: eelnõus on samad liikmed, kes eelmisel korral. Iga liige saab 4 aasta jooksul tehtud töö eest ühekordselt 1000 eurot.
Kaasettekanne Agu Laius: komisjonis tekkis teema, et kas abivallavanema ema valimiskomisjoni asendusliikmeks võib olla huvide konflikt. Jõuti veendumusele, et ei ole. Valimiskomisjoni liikmete tasu saamise kohta oli küsimus. T
Volikogu nimetas valimiskomisjoni liikmed.  
 
9.    Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. T.Kõiv– eelnõu arutelu katkes eelmisel korral kandidaatide esitamise etapis. Volikogu on otsustanud luua 4-liikmelise revisjonikomisjoni ja praegu on seal üks liige puudu, palun kandidaate, et saaksime valida neljanda liikme.
Kuna kandidaate ei suudetud esitada, siis katkestasin eelnõu. Küll ükskord need kandidaadid ka tulevad.
 
Volikogu lõppes kell 19.13. Soovisin volikogu liikmetele ilusat suve ja head tervist ning avaldasin lootust, et saame augustis jätkuvalt füüsiliselt koguneda.
 
 
 
PS! Korraldasin FB Rae ja Peetri grupis küsitluse lühirendisõidukite reguleerimise kohta ning inimeste arvamused olid järgmised:

FB Rae grupi küsitlus, seisuga 15.06.2021.
FB Peetri grupis olnud küsitlus seisuga 15.06.2021

 

 

 

 

 
 
Piltidelt järeldub, et rõhuv osa Rae valla sotsiaalmeedia kasutajatest, kes võtsid küsitlusest osa, on seda meelt, et lühirendi sõiduk on tavaline sõiduk, mille parkimist avalikes valla parklates ei pea kuidagi eraldi reguleerima. Nii ka täna oli, st mingit eraldi lühirendi eelnõud volikogu päevakorras ei olnud.

Põhimääruse täiendamisega aga plaanime anda vallavalitsusele vabamad käed näiteks hea tahte kokkulepete sõlmimiseks huvilistega, et toimiks vastastikku kasulik koostöö. Valla põhiline kasu on paremad teenused oma inimestele, kodulähedased, kvaliteetsed, uuenduslikud, innovatiivsed.

Rae vald on uuenduslik vald ja uued teenusepakkujad on teretulnud!
 
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga