Ambitsioonikas eelarvestrateegia vastu võetud

Rae vallavolikogu 15.11.2022 istungi põhiline aruteluteema oli Rae valla 2023-2026 aastate eelarvestrateegia vastuvõtmine. Lisaks sai otsuseks spordiga tegelevate inimeste toetamise kord ning enampakkumisele läks ühe kinnistu kasutamise õigus…  
Tavapärases vaba sõnavõtu rubriigis teavitas kõigepealt vallavanemat asendav abivallavanem, et kõik on hästi, millestki volikogule ette kanda ei ole. Seejärel andsin sõna registreerunud soovijatele.
 
Kõigepealt rääkis Ain Böckler, et eelarvestrateegia menetluses ei arvestatud ühtegi opositsiooni ettepanekut (TK: täpsuse huvides, teised opositsiooni volikogu liikmed peale Aini ettepanekuid ei esitanudki) ja see on teerullitamine.
 
Seejärel rääkis Meelis Rosenfeld, et hooldekodu sulgemine on teema, mis vajab diskussiooni kogukonnas ja volikogus.
Kirjalikud küsimused olid vee kvaliteedi kohta Jüris, noorte ukrainlaste väidetava koolipõlguse kohta, täpsustavad jätkuküsimused IKEA kohta ning riigigümnaasiumi ehitamisest tulenevalt õpilaste jaotuse kohta omavalitsuste kaupa Jüri gümnaasiumis.
 
Seejärel edastasin volikogu esimehena neli infot:
1. Valda on saabunud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu, millele algselt oodati parandusettepanekuid kuni 30.11.2022. Kuna tähtaeg väga lühike, taotlesin lisaaega kuni 15.12.2022. Saime lisa-aja ning seega palun komisjoni esimeestel korraldada arengustrateegia arutelu ja ettepanekute kujundamine, esitamine.
2. Eelmises volikogus jäi õhku, kas vallavalitsuse poolt Küti tee 6 arendajaga sõlmitud arendusleping on õiguspärane. Vallasekretäri asendav valla jurist on saatnud kirjaliku seisukoha, et vallavalitsuse poolt sõlmitud leping ei ole haldusleping dp koostamise üleandmiseks vaid leping dp-ga seotud kulude kandmiseks. Seega ei ole vallavalitsus üle andnud dp koostamist ja sõlmitud leping on õiguspärane. 
3. Aasta on möödas volikogu käivitumisest peale valimisi. Nüüd on aeg teha vahekokkuvõte volikogu komisjonide töös osalemisest. Palun nimekirjade esindajatel suhelda oma inimestega ning saada tagasisidet osalemise kohta, vajadusel teha komisjoni esimehele ettepanek muudatuseks isikkoosseisus. Liikmeks olek komisjonis tähendab vajadust osaleda komisjoni töös.
4. Detsembrikuu volikogu toimub 20.12.2022 ning volikogu järel on korraldatud õhtusöök, palun volikogu liikmetel sellega arvestada.
 
Seejärel volikogu kinnitas päevakorra ning asusime seda läbi vaatama.
 
 1.    Rae valla 2022. aasta 9 kuu majandustegevuse ülevaade
Tiit Keerma: ettekanne põhineb valla veebilehel avaldatud eelarve täitmise jälgimise tööriistal, mis on igaühele kättesaadav.
9 kuu ülevaatest on veel energiakulukad kuud ees ootamas. Maksutuludest on 78% täidetud, sept-okt laekumised on väga head. Ilmselt tuleb 1 mlj eurot tulumaksu ülelaekumist. Samas tuleb ilmselt teha detsembris lisaeelarve, et katta kõrgetest energiakuludest tulenev lisakulu.
Tööjõukuludes ülekulu ei ole.

Vasakult volikogu aseesimees Mart Võrklaev ja esimees Tõnis Kõiv.

Investeeringutoetuse rida muutub, sest osa riigi toetusest maksis riik otse ehitajale. Investeeringueelarvest jääb suur osa täitmata, hea uudis, et 9 kuu arvestuses ei ole olnud vaja rohkem laenu võtta kui ainult 0,5 mlj. Laenude tagasimakse toimub graafiku järgi.
Küsimus – laenu kohta?
Vastus – leping on sõlmitud, kasutusele võtu periood on aprillini 2023. Lisaeelarvet vaja energiakulude katmiseks.
 
Küsimusi ei olnud, volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.
 
 
2.    Rae valla 2023 – 2026. aastate eelarvestrateegia kinnitamine
Andsin sõna vallavalitsusele ja vallavalitsus andis sõna Tiit Keermale.
T.Kõiv: palun ettekandes muuhulgas lahti rääkida strateegiasse tehtud muudatusettepanekud, st kõigepealt vallavalitsuse tehtud ettepanek ning seejärel anda ülevaade ka volikogu liikme poolt tehtud ettepanekutele.
Tiit Keerma: vallavalitsus tegi ettepaneku strateegiale, mille sisendiks on jooksva aasta prognoos ja selle muutusest tulenevad ettepanekud. Näiteks on põhivara müük vähenenud, sest sel aastal kinnisvara ei müü. Kuna võtame laenu vähem, on ka intressikulu väiksem.
2023.a tm laekumise prognoosi on suurendatud. Rae valla elanikest palgatöötajate keskmise sissetulekute kasv on 10 % järgmisel aastal, tegelik võib isegi suurem tulla. Maa maksumus suureneb ja see toob kaasa maamaksu tõusu alles 2024.aastal, mõju 89 tuh esimesel aastal. Hoonestusõiguse müügi tulud planeeritud 100 tuh 2023 ja edaspidi 0,5 mlj aastas.
Personalikulud kasvavad.
Investeeringute seas on tehtud vallavalitsuse ja volikogu Reformierakonna fraktsiooni ühisnõupidamisel mitmeid valikuid. Suurendatud on Elvesost võetava dividendi summat 100 tuhande euro võrra aastas. Intressikulud on kasvanud 37 tuhande võrra (Euribori kasv ja laenusumma kasv).
Seejärel esitas vallavalitsus seisukoha volikogu liikme muudatusettepanekute kohta. A.Böckler oli esitanud 17 ettepanekut, millest ta võttis tagasi 5. Ülejäänud ettepanekuid vallavalitsus ei toetanud, erinevatel põhjustel.
Vallavalitsuse ettepanek on võtta eelarvestrateegia vastu II lugemisel.
 
Kaasettekanne juhtivkomisjoni eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjon toimus 07.11.2022. Komisjon arutas läbi vallavalitsuse ettepanekud ning samuti volikogu liikme ettepanekud. Hääletamisel leidis vallavalitsuse ettepanek toetust, aga volikogu liikme ettepanekud toetust ei leidnud. Osad ettepanekud võttis esitaja ka tagasi. Täpsem hääletustulemus iga ettepaneku kohta on fikseeritud protokollis, mis on avaldatud veebis. Häältega 8/1 otsustas komisjon toetada strateegia vastuvõtmist volikogus teisel lugemisel.
 
Seejärel küsimuste/vastuste voor.
Küsimus – miks Suursoo tee remont välja jäi strateegiast, miks mitte edasi lükata?
Vastus –  strateegia seis on olnud keeruline, poliitika on kompromisside kunst, kõik sisse ei mahtunud. Võimalik on teha ettepanekuid 2023.eelarvesse.
Küsimus – mitu aastat Karla-Lagedi kergliiklustee jaoks abiraha oodatud ja kaua veel?
Vastus – praegu enam ei oota, hakkame kevadel ehitama. Aga objekt on eurorahade kasutamise pingereas esimene. Loodame, et 2023.a märtsis otsustatakse. Kui ei avane, teeme valla rahast ära.
Küsimus – miks teehoiukava ei ole volikokku toodud?
Vastus – endiselt aetakse sassi termineid. Teehoiukavast ei ole juttu, on teedevõrgu arengukava. On paanis tulla volikokku.
Küsimus – miks teedevõrgu arengukava ei ole volikokku toodud?
Vastus – on kombeks tuua volikokku põhjalik materjal, paneme veel kokku. On muutunud sisend, järgmise aasta I poolaastal jõuame.
Küsimus – kas Jüri-Lagedi kergliiklustee jaoks on arvestatud erinevad summad?
Vastus – ei ole, samal real nimetatud kaks erinevat objekti.
 
Böckleri sõnavõtt – muudatusettepanekuid soovin hääletada, isikustatud hääletamist. Lisaks teen ettepaneku saata III lugemisele.
 
Lehe sõnavõtt – Suursoo külasse viiv tee on amortiseerunud ja vajab hooldusremonti. Teen ettepaneku ja panna hääletusele lisada Suursoo tagasi.
 
Kõiv– selgitan, et vastavalt Rae valla põhimääruse § 25 lõikele 5, saab mitmel lugemisel arutatavale eelnõule muudatusettepanekuid esitada kirjalikult juhtivkomisjoni määratud ajaks, mitte volikogu istungi ajal. Seega ei saa praegu sellist ettepanekut arutusele võtta.
 
Võrklaev sõnavõtt – üks kõige tähtsamatest dokumentidest, mida arutame. Ambitsioonikas. Riik tõstab õpetajate palka, meie liigume sellega kaasa, tõstes valla eelarvest palka saavate isikute palka. Jätkame ka õpetajatele 140 euro lisapalga maksmist. Ehitame uusi lasteaedu, alustame järjekorras seitsmenda põhikooli ja HEV kooli rajamist. Jürisse kerkib
Riigigümnaasium, vald rajab juurde spordihoone. Tänase gümnaasiumi kõrvale tuleb uus staadion. Uus vallamaja tuleb samuti, sh saab volikogu omale tööruumi. Arendame edasi valla südant, Jüri alevikku. Peetri vabaajakeskus on üks põnevamaid objekte, mille sisu üle on ees ootamas kogukonnaga aru pidamine. Hea ja ambitsioonikas eelarvestrateegia.
 
Rosenfeldi repliik – kompromisside kunst. Kui midagi vastu ei pakuta, kompromissi ei sünni. Tundub, nagu eakaid meil üldse ei ole.
Lehe repliik – minu arvates tuleb Suursoo lõik tagasi panna, kui ei ole täpselt selge, miks välja võeti.

Kogeri repliik – suuri projekt ei ole mõtet edasi lükata, asjad lähevad vaid kallimaks.
 
Böckleri repliik – strateegia on ilus kui vastu võetakse konsensusega, kordan ettepanekut saata III-le lugemisele.
 
Kivistiku repliik – pikem teelõik võibki olla meetri kohta odavam ja lühem kallim, põhjused erinevad, näiteks mastaabiefekt.
 
Ausmaa repliik – väga meeldiv näha strateegias, et vald toetab jätkuvalt sporti. Uued spordihooned pakuvad palju nii noortele, kui ka eakad on oodatud.
 

Volikogu juhtimise ajal kirjutan ka käesoleva ülevaate jaoks märkmeid.

Seejärel oli arutlesid volikogu liikmed selle üle, et kas vallavalitsuse poolt tehtud ettepanek eelarvestrateegiasse, mida juhtivkomisjon arutas ja toetas, peab saama võimaluse ka teiste volikogu liikmete poolt ettepanekute esitamiseks. Tavapäraselt ei saa, sest volikogu töö käibki esmajoones juhtivkomisjonis, kus on esindatud kõik volikokku valitud jõud. Uute muudatuste esitamise võimalus tekib, kui eelnõu saadetakse kolmandale lugemisele.
Kokkuvõttes siis oli pikk arutelu u 70 tuhande euro suuruse kulutuse üle, kui eelarvestrateegia tulude kogumaht on pea 300 mlj eurot. Järjekordselt leidis kinnitust tõsiasi, et kümnete ja sadade miljonite otsustamisel läheb vaidluseks mõnekümne tuhande üle.
 
Kasemaa repliik – opositsiooni esindaja olid juhtivkomisjoni koosolekul kohal, keegi ei protestinud, kõik olid lausa vallavalitsuse ettepaneku poolt.
 
Panin hääletusele ettepaneku saata strateegia eelnõu kolmandale lugemisele. Ettepanek ei leidnud toetust.
Seejärel võttis volikogu 13 poolthäälega (Reformierakonna hääled) eelarvestrateegia vastu.
 
 
3.    Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas
Ettekandaja abivallavanem Anna Õuekallas: eelnõule ühtegi parandusettepanekut ei laekunud, ka vallavalitsus ühtegi ettepanekut ei teinud. Vallavalitsus palub volikogul eelnõu vastu võtta.
Juhtivkomisjoni kaasettekanne Meelis Kasemaa: eelarve-ja arengukomisjoni istung toimus 7.11.2022. parandusi ei olnud. Tegemist on väga hea eelnõuga, kuhu kõik komisjoni liikmed on panustanud. Komisjon arutas eelnõu kahel korral juba enne eelnõu volikokku esitamist. Eelnõu on hea, komisjon toetab vastuvõtmist.  
 
Küsimusi ei olnud, keegi kõnet pidada ega repliiki öelda ei tahtnud.
 
Volikogu võttis 18 poolthäälega vastu.
 
4.    Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord
 
Ettekandja abivallavanem Tanel Tammela – tegu II lugemisega, ettepanek vastu võtta. Läbi hariduskomisjoni tuli mitmeid ettepanekuid, eraldi dokumentides välja toodud. Täpsustatud mõisteid, ühe parima tulemuse eest saab tunnustatud kui on mitu, tuleb valida üks. Enam tähelepanu pööratud tunnustamisüritustele. Jõustumine detsembris 2022, et jääks aega elanike informeerimiseks, korraga tutvumiseks. Taotlused tuleb esitada 15.01.2023. Suur tänu haridus-ja kultuurikomisjonile tehtud töö eest!
 
Kaasettekanne Haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: koosolek toimus 03.11.2022. Kohal 12/15. 2 lahkus enne hääletust. Arutasime üle tunni aja. Vaatasime parandusettepanekud läbi. Tegime ka komisjoni poolt mõned tähelepanekud. Arutelu erinevate terminite tähenduse üle. Mis on spordialaliit. Arutlesime, kes on treener, et peab omama kutset seaduse mõistes. Spordi edendaja või spordi tegija. Määrusesse jäeti spordi edendaja, et oleks läbivalt ühtmoodi. Spordielu mõistest loobuti.
Kokkuvõttes komisjon toetab VV ettepanekuid ja korra vastuvõtmist.  
 
Küsimusi ei olnud, keegi kõnet pidada ega repliiki öelda ei tahtnud.
 
 
Volikogu toetas 20 häälega.
 
5.    Lehmja külas Põllukivi tee 2a asuva kinnistu rendile andmine avalikul enampakkumisel
Ettekandja abivallavanem Tanel Tammela – valla poole on pöördunud laskespordiklubi MTÜ, kes on huvi üles näidanud. Politsei andmetel on  pärast 24.02.2022 relvaloa taotluste arv suurenenud, on mõistlik kasvatada treeningkohtade arvu. Sept-s 2021 otsustas volikogu, et kinnistu tuleks maha müüa. Ei olnud huvilisi. Vallavalitsus teeb ettepaneku hoopis välja rentida, tingimused on eelnõus toodud. Valla toimiseks vajalik ei ole, avalikke ülesandeid ei täida. Kuna huvi võib olla laiem, on avalik konkurss.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon arutas 07.11.2022 istungil ning otsustas toetada vastuvõtmist.
 
Küsimus – volikogu andis käsu maha müümiseks, miks ei müüdud?
Vastus – proovisime kahel korral, ei saanud müüdud. Volikogu tõstis alghinda.
Küsimus – tunnen kahte laskesportlast. Kes selle MTÜga seotud on?
Vastus – MTÜ Rae laskespordiklubi. Aga ettepanek on teha avalik konkurss ning seega ei oma suurt tähendust, kes on valla poole pöördunud.
Küsimus – kas on turvaline?
Vastus – ei tea, kes enampakkumise võidab. Võitja tagab ohutuse, st peab saama vajalikud load.
Küsimus – kelle kanda jäävad renoveerimiskulud?
Vastus – kõik tingimused on eelnõus kirjas, kulusid rentnikule ei hüvitata.
Küsimus – kas võib ainult renoveerida või uut ehitada?
Vastus – ainult nii, nagu eelnõus ehk renoveerida.
 
Volikogu toetas 21 poolthäälega.
 
 
6.    Notariaalse kasutuskorra muutmisest keeldumine
Ettekandja abivallavanem Anna Õuekallas: Ussiaugu tee 22 kinnistu kaasomaniku taotlus rajada biopuhasti imbala vallale kuuluvale maale. Imbala ei tohi olla lähemal kui 60 m puurkaevust. Kuna taotleja maal sellist ruumi ei ole, taotleb valla maale. Vallavalitsus ei ole nõus, täiendav piirang.
 
Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon arutas 07.11.2022 istungil ning otsustas toetada vastuvõtmist.
 
Küsimus – kas väljaostmist olete arutanud?
Vastus – ei ole eelnõuga seotud.
 
Rosenfeldi repliik – konkreetse omanikuga on pikalt proovitud kokkuleppele jõuda, aga ei ole õnnestunud. Vald võiks kaasomanikuna hakata kogu maja renoveerima.
 
Volikogu toetas 18 poolthäälega vastuvõtmist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga