Abivallavanem astus tagasi

Juunikuu Rae vallavolikogu istung toimus 16.juunil 2020 algusega kell 17.30 Rae kultuurikeskuse suures saalis. Otsustasime anda volikogu tänukirja ja valida innovatsioonikomisjonile juhid ning kinnitada koosseisu, võtsime rahalise kohustuse, kandsime maha vara, tegime muidki otsuseid.  Saime ka teate, et abivallavanem on tagasi astunud…
 
Tavapäraselt algab volikogu istung avatud mikrofoniga ja kõigepealt andsin sõna vallavanem Madis Sarik’ule ülevaate andmiseks – eriolukord on möödas, valla koolides (põhikool, lasteaed, gümnaasium) toimuvad lõpupeod, palju oli eelnevalt segadust. Aktused toimusid teistmoodi, ühe klassi kaupa. Kriisiga seoses on plaanis korraldada eesliini töötajatele tänuüritus. Paljud edasilükatud üritused toimuvad augustis.
Regionaalselt kriisikomisjonilt teade, et ühtegi avalikku üritus jaanipäeval ei korraldata. Madis Sarik kutsus üles sellesse tõsiselt suhtuma, sest kriis ei ole möödas.
Neljapäeval astus tervislikel põhjustel tagasi abivallavanem Jaanus Männik.
Küsimus – kes täidab lahkunud abivallavanema kohustusi?
Vastus – vallavanem.
Küsimus – kas kriisikulud on kokku löödud?
Vastus – vahekokkuvõtteid teeme, lõplik tulemus ei ole veel selge.
 
Raivo Uukkivi protesteeris eelmise korra volikogu kohta siinsamas koostatud ülevaate üle, kus ma panin kuulmise järgi kirja, et üks majanduslike huvide deklaratsiooni esitamata jätnu oli Uukkivi, aga tegelikult oli hoopis Uuemaa. Kahtluse tekkimisel sai kirjalikult päritud valla pearaamatupidajalt ja selle alusel tegin blogis vastava täpsustuse (vaata siit).
Arupärimine 1 – Viinamäe 2 asuva ebaseaduslik ehitise kohta, volikogule kiri saadeti, aga volikogu ei ole vastuskirja saanud. Samad küsimused nüüd arupärimise vormis.
Arupärimine 2 – koerte harjutusväljaku kohta. Jääb mulje nagu oleks tegemist abivallavanema isikliku asjaga. Järgnevad küsimused harjutusväljakuga seotud hangete kohta.
Arupärimine 3 – Rae valla suusamäe kohta, vaja ülevaadet, faktilisi andmeid.
Eelnõu  – peremehetu vara hõivamise (Riisika tee) kohta.
 
Ma selgitasin seejärel kogu volikogule, et käesolev blogi on minu isiklikud märkmed volikogus toimunu kohta, mida ma teen istungi juhtimise kõrvalt (enne volikogu esimeheks saamist istungil osalejana). Panen kirja seda, mida kuulen ja kuidas aru saan. Kõik volikogus toimunu on avalik ja loodetavasti saavad huvilised tänu mu blogile rohkem infot volikogus toimuva kohta. Olen alati korrigeerinud teksti, kui minu poole on pöördutud. Seekord korrigeerisin ilma pöördumist saamata.
 
Indrek Varik – andis ülevaate revisjonikomisjoni esimese poolaasta tööst. On toimunud 4 istungit (jaanuaris, veebruaris, aprillis ja mais), mitte ühelgi ei ole osalenud aseesimees Indrek Uuemaa. Ta on krooniline puuduja. Varik tegi suvevaheajaks opositsioonile ettepaneku leida isik, kes on valmis revisjonikomisjonis tööd tegema.  
 
Kaido Kivistik – andis keskkonnakomisjoni esimehena ülevaade arutelust Rail Balticu üle, mis toimus keskkonnakomisjonis 3.juunil. Trass on paigas, mõningane segadus on veel nn vene laiusega (1520)  raudteekoridori planeerimisega. 2021 a II poolel jõuab ehitus Rae valda, kõigepealt Tartu mnt viaduktid ja 2023 Uuesalu viaduktid. Märkus vallavalitsusele, et meil on vaja normaalset projektorit, millega suuri pilte seinal näidata.
 
Täpsustasin Kaido märkust, et probleem on vallavalitsusele edasi antud ja juba tänasel volikogul on võimsam projektor, aga kui sellestki ei piisa, vajame veelgi võimsamat.
 
Seejärel õnnitles volikogu aplausiga sünnipäevalapsi Agut, Aivot, Marti, Margust, Tairit, Henrit ja Indrekut (lilled olid eraldi laual).
 
Päevakorraga seoses küsisin volikogult seisukohta päevakorra täiendamise osas vallavalitsuse liikme ametis vabastamise otsusega. KOKS-i § 46 prim kohaselt loetakse valitsuse liige tagasi astunuks avaldusele märgitud kuupäevast, mis ei tohi olla varasem kui avalduse esitamisele järgmine päev. Abivallavanem esitaski avalduse 11.juunil ja soovis ametist lahkuda 12. juunil. KOKS-i kohaselt ei pea ametist lahkunud abivallavanemaga seoses midagi otsustama. Vallavanem Madis Sarik esitas aga valla põhimääruse kohaselt eelnõu valitsuse liikme ametist vabastamiseks ja seda saab teha vaid volikogu. Kuna eelnõu esitati volikogule peale seda kui päevakord oli juba välja saadetud, oleks saanud täna päevakorda täiendada vaid juhul kui kõik volikogu liikmed oleks sellega nõus olnud. Aga osa opositsioonist ei olnud ja seega ma päevakorra täiendamise ettepanekut ei esitanud.
Praktilises elus tähendab  see seda, et volikogu vabastab abivallavanema ametist augustis ja kinnitab ka kohe uue abivallavanema ametisse. Siis saame ka tänada Jaanust tehtud hea töö eest!
 
Volikogu võttis aluseks varasemalt ettevalmistatud päevakorra:
 
1.    Rae vallaelanike rahulolu-uuring 2020; Ettekandja vallavanem Madis Sarik – uuring on tehtud arengukava (AK) muutmise menetluse raamides. Vald on kiires arengus ja AK vajab muutmist. Eesmärk on saavutada 75%-line rahulolu, kõrge eesmärk.
15.juunil toimus esimene AK avalik arutelu (Zoomis), osalemine oleks võinud suurem olla. Järgmine AK arutelu augustis, füüsiline.
Uuring toimus teist korda, esimene 2018. Küsitlus toimus perioodil 12.veebruar kuni 12.märts. Vastas 602 inimest (3%), kõige aktiivsem Peetri kant, seejärel Jüri. Vastanute keskmine vanus 39, neist 67 % olid naised, enamus palgatöötajad.
Väga rahul ollakse turvalisusega. Haljastust ja parke soovitakse rohkem, samuti ühistransporti.
Haridusasutuste füüsilise seisukorraga on rahulolu kõrge, samuti alushariduse ja koolihariude kvaliteediga.
Tervishoiuteenusega kättesaadavusega ollakse vähem rahul, samuti lasteaiakohtade piisavusega.
Kogukonnatundest – end identifitseeritakse kodukandi elanikuna (86%). Sellegipoolest peavad osad inimesed end tallinlasteks, sh Peetris.
Puudust tuntakse elukoha lähedal toimuvatest kontsertidest, teatrist, aga kui toimub siis napib osalejaid.
Vaida kandi elanikud on väga rahul oma külaseltsiga, aga Lagedi omad mitte (samas on Lagedil teadaolevalt lausa 4 külaseltsi).
Rahulolu vallajuhtimisega on kõrge, eriti e-teenustega ja info kättesaadavusega. Rahuolematust aga tekitab probleemide lahendamise kiirus ja valla elanike ning kodanikeühenduste kaasamine vallajuhtimisse. Ka asjaajamise liigne keerukus on välja toodud.
93 % vastanutest hindab Rae valda heaks elukohaks. Jüri kandi rahulolu on kõige kõrgem. Vähenenud on rahuolu Peetri, eriti Lagedi kandis, kuigi muutus ei ole suur.

Peetrikad soovivad rohkem haljastust ja avalikku ruumi. Just selleks Peetri parki rajataksegi. Foto 24.mai

Ühistranspordiühendustele ja kodanikeühenduste kaasamisele valla juhtimisse tuleb rohkem panustada.
Küsimus – kas samad küsimused ja kes välja töötas?
Vastus – põhiliselt jah, Cumulus on partner.
Küsimus – kas hinnang on adekvaatne?
Vastus – alati võiks rohkem olla, aga spetsialistid on seisukohal, et tulemus ei ole halb. Sellega saab arvestada.
Küsimus – kas väike osalus näitab, et suurem osa on rahul?
Vastus – näitab, et on rahul. Kõik on hästi, ei osalenud küsitluses.
Küsimus – kodanike osalus valla juhtimises, kuidas tõsta?
Vastus – eile oli osavõtjaid 20, volikogust 5. Võimalusi on. Mingite muudatustega oleme juba alustanud.
Kalle Isand  – uuringut tehakse teist korda, liiga pikka ajaloolist kogemust ei ole. Valim on tavapärane. Mul on isiklik kogemus uuringute läbiviimisega, uuringu koostaja määrab suures osas tulemuse. Millist emotsiooni me vastajal tahame puudutada, see mõjutab tulemust. Kodanikeühenduste kaasamine vallajuhtimisse, RVAKS on, aga inimene ei tea millega tegu. Võib-olla on näiline organisatsioon.  
Raivo Uukkivi – külavanem osalebki RVAKS-is, seega on külavanema probleem kui tema küla elanikud ei tea.  2008 on ka uuring tehtud, teisel meetodil.
 
Kokkuvõttes võtsime saadud info teadmiseks ning soovitasin volikogu liikmetel tutvuda VOLIS-esse laaditud materjalidega uuringu kohta.
 

Kahe volikogu vahelisel ajal sai valmis suurprojekt Kodalas, killustik 24.mail
ja värskelt laotatud asfalt 30.mail 2020

 

 

 

 

 

2.    Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine; Ettekandja abivallavanem Jens Vendel –vajadus tulenes sellest, et 2019 jäi ühes kategoorias tunnustus välja andmata, sest esildist esitada said ainult lasteaedade ja koolide juhid. Teeme esitajate ringi laiemaks, et esitada võiks esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.  
Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: koosolek toimus 4.juunil, osales 9/13-st.  Kuigi arutelu oli pikk siis lõpuks jõudsime ikka tulemuseni, et toetame eelnõud ühehäälselt.
Küsimus –  miks see esitajate ring nii laiaks läheb?
Vastus – komisjon hindab, vajadusel kaasab eksperte. Tuleb esitada korralik esildis, see on suur töö. Ei ole põhjust peljata, et liiga palju esitataks.
Küsimus – mis komisjon see on?
Vastus – vallavalitsuse komisjon (esindaja volikogu kultuurikomisjonist, haridusasutuse juht, ametnikud).
Küsimus – kas on mingi omaette eesmärk, et peab igal aastal tunnustama?
Vastus – Rae vallas on täna nii palju haridusasutusi, et leida tunnustamisväärseid ei ole keeruline.
Volikogu hääletas ja võttis 21 poolthäälega eelnõu vastu.
 
3.    Tänukirja andmine; Ettekandja vallavanem Madis Sarik – ettepanek on anda volikogu tänukiri Jüri Gümnaasiumi direktorile Maria Tiro’le. Mariat võib nimetada raudseks leediks, kes on 16 aastat kooli juhtinud. Maria oskusteave on olnud kasutusel pea iga Rae valla lasteaia ja kooli loomisel. Teda on isiklikult tunnustatud erinevatel aastatel erinevate auhindadega ning tema juhitud Jüri Gümnaasiumi on samuti tunnustatud erinevate auhindadega.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius: arutasime 8.juuni koosolekul, kohal oli 10/13-st. Kuulasime põhjalikku ettekannet Maria Tiro kohta. Pikalt üle rääkida ei ole vaja. Ta on teinud väga head tööd, väga pikka aega. Otsus vastu võtta.
 
Küsimusi ega sõnavõtte ei olnud ning volikogu toetas 18 poolthäälega tänukirja andmist Maria Tiro’le.

4.    Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonirajatiste võõrandamine aktsiaseltsile ELVESO; ettekandja rahandusjuht Tiit Keerma. Tegemist on trassidega, millega ei peaks vallavalitsus tegelema, aga mis on Elveso põhitegevus.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul arutasime, kõik toetasid.
Ka volikogu toetas 23 poolthäälega.

Ka Elveso panustas Kodala suurprojekti, uute trassidega. Foto 24.maist
Kodala asfalteeritud ehk 30.mail 2020

 

 

 

 

 
5.    Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Ettekandja rahandusjuht Tiit Keerma – Kindluse kooliga seotud leping. Eelmises volikogus oli tegemist IT vahenditega, nüüd sisustus.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul arutasime, komisjon üksmeelselt poolt.
Volikogu toetas 24 poolthäälega.
 
6.    Põhivara mahakandmine. Ettekandja rahandusjuht Tiit Keerma – uus tervisekeskus ehitatud, vana (1985 a kasutusse võetud) tuleb lammutada ja maha kanda.
Kaasettekanne majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius – samal koosolekul, sama osalusega arutasime. Tiit Keerma vastas ettekandes kõigile komisjonis tekkinud küsimustele. Ühehäälne seisukoht – vastu võtta.
Volikogu võttis suure häälteenamusega otsuse vastu.  
 
7.    Rae Vallavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; T.Kõiv – eelmisel volikogu istungil otsustasime luua innovatsioonikomisjoni ja seekord tuleb valida komisjonile esimees ja aseesimees. Valime analoogselt alaliste komisjonidega, et esitatakse ainult esimehe kandidaadid, kes kogub rohkem hääli, saab esimeheks, kes vähem, aseesimeheks.
Seejärel moodustasime hääletuskomisjoni, kuhu kuulusid Martin Minn, Madis Sarik ja Tiit Keerma.
Kandidaatide esitamine. Esitasin ühe eelnõu autori Mart Võrklaeva kandidatuuri komisjoni esimehe kohale. M.Rosenfeld esitas Raivo Uukkivi kandidatuuri.
Seejärel andsin kandidaatidele võimaluse oma seisukohti tutvustada.
Võrklaev–  minu sooviks on välja pakkuda ideid, kuidas meie kiire kasvuga koduvalda arendada keskkonnasäästlikult ning kasutada nutikaid lahendusi. Üks võtmeküsimustest transport, eeskätt Peetri kandis tuleb leida lahendusi autostumise vähendamiseks. Parem ühistransport, tramm, mille rajamiseks EL majanduse taaskäivitamise kava annab enneolematud võimalused. Olen kutsunud komisjoni töös osalema asjalikke, mitmekülgsete ja kindlasti heade ideedega hea seltskonna.
RU – vald on ikka olnud keskkonnast hooliv, vähemalt arengudokumentides. Mina ei ole liikmeskonna peale mõelnud.
Küsimus – mis võiks olla väljaspool keskkonda teema komisjoni jaoks?
Vastus – transpordi planeerimine, ühistransport, sh tramm. Kompleksne vaade transpordiküsimustele. EL majanduse taaskäivitamise pakett, sealt võiks abi tulla ka Rae valda.
Vastus – kõik teemad on keskkonnaga seotud. Covid tekitab kartust ühistranspordi vastu. On lühemaid ja pikemaid teemasid.
Küsimus – mis on komisjoni jaoks töö tegemise mõõt?
Vastus – mõtted tuleb suuta sõnastada ja ettepanekud teha, sh ka arengukavasse. Taltechi Targa linna kompetentsikeskuse töös osalemine.
Vastus – mõõdikuid ei ole ja innovatsiooni puhul neid ongi raske välja töötada. Väljast raha saamine on mõõdetav.
 
T.Kõiv – innovatsioonikomisjoni loomise volikogu otsuses on välja toodud konkreetsed teemad ja kuupäevad, millal komisjon peab tulema volikogu ette mingi tekstiga. Volikogu saab ja peab hindama meie ette toodava sisukust ja kvaliteeti.
 
Salajase hääletuse tulemusel valis volikogu ülekaalukalt esimeheks Mart Võrklaeva.
 
8.    Rae Vallavolikogu innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine; Andsin sõna värskelt valitud innovatsioonikomisjoni esimehele, kes tutvustas oma esildist komisjoni nimetamiseks.
Mart Võrklaev – olen tegelenud komisjonide liikmetega väljastpoolt volikogu ehk nende leidmisega, keda ei määranud fraktsioonid, komisjonid. Minu kandidaadid on  Sven Sommer – ABB, Erik Sakkov – Rae valla elanik, Kristo Peerna – R8 looja, Mihkel Tammo – Estanc, Ave Oit – Lilleoru üks eestvedajatest. Komisjonide ja fraktsioonide poolt on esitatud Tarmo Gutmann, Meelis Rosenfeld, Anna Õuekallas, Meelis Kasemaa, Ülo Timuska.
 
Volikogu kinnitas eeltoodud nimed innovatsioonikomisjoni liikmeteks, kuhu kuulub koos esimehe ja aseesimehega kokku 12 liiget.  
 
 
9.    Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
T.Kõiv – tegemist on juba mitmeid kuid lahendamata teemaga. Teatavasti katkestasin veebruaris 2020 eelnõu arutamise, sest opositsioon ei esitanud kandidaati, keda valida revisjonikomisjoni neljandaks liikmeks. E-volikogu ajal ei saanud isikuvalimisi teha, aga mais oli revisjonikomisjoni neljanda liikme valimine jälle päevakorras.
Hääletamiskomisjon koosseisus Martin Minn, Madis Sarik ja Urmas Alas on varasemast olemas ja kohal.
Palun esitada kandidaate revisjonikomisjoni liikme kohale: ………………… (järgnes paar minutit piinlikku vaikust).
Kuna opositsioon ei esitanud ühtegi kandidaati siis katkestasin järjekordselt eelnõu ja palusin opositsioonil augustiks end kokku võtta ja revisjonikomisjoni kandidaat leida.
 
Sellega oligi volikogu lõppenud. Peale volikogu lõppu sõitsin kolleegide Helen Kübara ja Meelis Lepikultiga üle vaatama värskelt valminud korter mänguväljakut. Leidsime FB-st aadressi ja Waze juhatas meid kohale. Ilus väljak. Üks koer oli ka väljakul (koos kahe saatjaga). Nüüd on vaja ka Peetris leida koht, kuhu analoogne mänguväljak rajada.  
 

Pildistasin nii, et koeraga koos olnud inimesed peale ei jääks. Jüris, 16.06.2020

 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga