5 aastat volikogu esimehena

Rae vallavolikogu võttis 17.10.2023 istungil vastu eelarvestrateegia ja eelarvestrateegia koostamise korra, samuti sportlaste tunnustamise korra muudatused. Teisele lugemisele saadeti hariduse arengukava ja kolmandale lugemisele kaasava eelarve muutmise kord. Volikogu esimees tähistas viie aasta möödumist esimeheks valimisest. 

Avaldasin kohe volikogu alguses, et koostöös kultuurikeskusega saalis kaetud kohvilaud tähistab asjaolu, et eile, 16.oktoobril 2023 täitus mul 5 aastat volikogu esimehena. 

Pulgakookide, mustikate vaagen Stockmanni toiduosakonnast, abikaasa Marge korraldatud.

Seejärel andsin sõna vallavanemale tavapäraseks ülevaateks– tavapärane seis ukrainlastega, olulisi muudatusi ei ole. Pommiähvarduste rämps-posti laine kestab. Üle Eesti adressaate üle kolme tuhande. Evakuatsioon tuleb läbi viia ohu tuvastamisel, kahtlase eseme korral kõne 112 ja seejärel juhised. Päästeamet rõhub tähelepanelikkusele. Evakuatsiooniplaane täiendame, et juhuks kui ristkasutus ei toimi, oleks muu lahendus.

Tormide tagajärjed. Vald on kohustatud teed-tänavad langenud puudest puhastama. Oleme sellega hakkama saanud. Majapidamistele, kes ilma elektrita, on pakutud Aaviku sotsiaalmajas teenuste (pesupesemine, dušikasutus jmt) kasutamise võimalust. 

Vallavalitsus koostab järgmise aasta eelarvet. 

Seejärel andis vallavanem sõna abivallavanem Anna Õuekallasele, kes teavitas volikogu, et on otsustanud lahkuda abivallavanema ametikohalt: õpetlikud aastad on olnud, isiklik ambitsioon on edasi liikuda. Jätkan kuni aasta lõpuni ja siis saan rahuliku südamega teatepulga üle anda, sest valdkond on heas seisus, paremas kui sain. Lühiülevaade tehtust – 

  1. Paigas planeerimise põhimõtted, mis kehtivad ühtmoodi kõigile.
  2. Määrused paigas.
  3. Andmepõhine juhtimine.
  4. Järelevalveosakonna loomisega alustatud.
  5. Liikuvusinnovatsiooniga eesotsas.
  6. Põhja piirkonna ÜP-le loodame saada aasta lõpuks Rah.ministeeriumi heakskiidu.
  7. Osaleme koostööorganisatsioonides.
  8. Kirjadele vastame tähtaegselt.
  9. Lõpetatud üle 40 dp, mille menetlemine oli ummikusse jõudnud.
  10.  Iga ametnik teab, mida tema tööülesanded, tegevuse eesmärk. 

Anna lubas jätkata volikogus.

Seejärel eelregistreeritud sõnavõtt, seekord ainult A.Böckler:

Info edastamine puudulik vallavalitsuse poolt. Jüri komando sarikapidu toimus, aga ei teadnud ette, oleks tahtnud ka tulla. Vallavalitsus ei suhtle elanikega. 

Kirjalikud küsimused – miks on strateegias teede investeeringud edasi lükatud? Andmeid lasteaedade lõpetajate kohta seoses sõlmitud lepingutega. 

Vaita oli planeeritud puhkeala 2023.aastaks, küsimused käesoleval aastal teostatu kohta. 

Strateegias on märgitud autonoomne ühistranspordikoridor, varasemalt trammitee uuring. Kas sama? Mida tehtud, mida kavatsetakse?

Küsimused Peetri Seltsiga käiva vaidluse kohta. Kas vallavalitsus tahab ja tegeleb kompromissi saavutamisega?

Küsimused moodulmajade kohta, mida Rae vald kasutab. Ostmine vs rentimine. 

Miks ei ole volikogu istungitest online ülekannet, teistel need võimalused on. Millal saab?

Kokku võtsin vastu 7 kirjalikku küsimust. Vastused neile saadetakse lisaks küsijale ka kõikidele volikogu liikmetele. 

Volikogu kinnitas päevakorra. 

1.Rae valla 2024. – 2027. aastate eelarvestrateegia kinnitamine – II lugemine

Ettekandja finantsjuht Pille Koiduste – alustan muudatusettepanekute tutvustamisega. Kõigepealt A.Böckleri ettepanekutest ülevaade:  lükata edasi uue vallamaja projekteerimine – vallavalitsus (VV) ei toeta; lükata edasi Peetri pargi II ja III etapp – VV ei toeta; lükata edasi Ülemiste promenaadi tegemine – VV ei toeta; jätta ära Tuuliku kergliiklustee ehitamine – VV ei toeta; võtta raha vallamaja ja Peetri pargi pealt ja suunata Vaita terviseraja tegemiseks – VV ei toeta; võtta raha vallamaja ja Peetri pargi pealt Vana-Vaida 5 hoone ostuks ja remondiks – VV ei toeta; võtta raha vallamaja ja Peetri pargi pealt lisada raha Karla küla tänavavalgustuseks – VV ei toeta. 

Indrek Raigi ettepanek – Andrese tee rek. ja kergliiklustee ja Liiva tee kergliiklustee ehitamine. VV toetab, ettepanekuga on arvestatud strateegias. 2027. aasta investeeringute summa kasvas seega 600 tuh euro võrra. 

Ülevaade investeeringute jaotusest kantide kaupa. Ühe elaniku kohta Peetri kandis 47 eurot, Jüri kandis 37 eurot, Lagedi kandis 10 eurot ja Vaida kandis 7 eurot. Koos teehoiukuludega Jüri ja Vaida 26 eurot, Lagedi ja Peetri 24 eurot. 

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: istung toimus 09.10.23 kohal 12/3. Arutasime eelarvestrateegiat. Parandusettepanekuid palju ei olnud, ainult kahelt volikogu liikmelt. Töötasime need läbi ja andsime omad seisukohad. A.Böckleri ettepanekuid komisjon ei toetanud, aga I.Raigi omi toetas. Kokkuvõtvalt – toetada vastuvõtmist II-l lugemisel.

Küsimus – kuidas saab põhjendada vallamaja projekteerimistingimuste konkursiga, et ei saa seda katkestada ja seetõttu ei saa raha ära võtta?

Vastus – projekteerimiskonkurss ammu läbi ja arhitektiga leping sõlmitud. 

Küsimus – erinevus tabelites, septembris ja oktoobris esitatu vahel, miks?

Vastus – ilmselt on tegemist eelmisest strateegiast tulenevate vigadega. Summad klapivad.

Küsimus – kas VV planeeribki, et arendajad teevad väiksemad teed ja vald suuremad?

Vastus – ei 

Küsimus – vallamaja ehituseks raha taotleda EL-ist, kui palju?

Vastus – nii täpselt infot ei ole, voorusid ei ole avatud (loodame saada u 40 %)

Küsimus – kas vallamaja projekteerimisleping sõlmitud?

Vastus- ei 

Küsimus kom.esimehele – mis olid valdkonnad/teemad, millega rahul ei olnud, milliseid ettepanekuid ootasid?

Vastus kom.esimehelt – oleks oodanud rohkem kantide investeeringute kohta. Prognoosid ei pruugi täituda.

Küsimus – missugusele õigusaktile tugineb VV konkursi tingimustes?

Vastus – kehtivale eelarvestrateegiale. 

G.Lehe repliik – tabelis 7 tabelist on märgitud Suursoo tee Vaita, tegelikult Suursoo külas. Palun ära muuta.

Ü.Timuska repliik– RE on juba pikalt võimul olnud. Strateegiat koostanud ka pikalt. Juba 2 a järjest kulutame rohkem kui sisse tuleb. Laenu tagasimaksmiseks ka enam raha ei ole. Strateegia ei ole edasiviiv. Teen ettepaneku mitte toetada. 

Variku repliik – Piiri tänava teema edasi liikumine on seotud külavanema aktiivse tegevusega ja palvega vallavalitsusele. 

Böckleri repliik – palun nimelist hääletust parandusettepanekute üle. 

Raigi repliik – Ülole täpsustuseks, et Liiva tee rek. tulebki ära teha maksumaksja raha eest, sest tegu on viie arenduse vahel oleva teega. Seda peabki vald tegema. Koolibussi oodatakse, praegu ei mahu. 

Kogeri repliik – Liiva tee on väga oluline tee, lapsed liiguvad, vaja korda teha. Laenurahaga on nii, et tänapäeva maailmas ei tehtagi suuri asju ilma laenuta. 

Hääletasime seitset parandusettepanekut. Neist kuut toetas 10, ühte (Ülemiste promenaad) 9, aga vastu oli 12 ehk kõik kohalolnud reformierakondlased. Seega ükski muudatusettepanek toetust ei leidnud.

Volikogu kinnitas eelarvestrateegia Reformierakonna häältega. 

Tänasin vallavalitsust strateegiaga tehtud töö ees!

2.Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord – II lugemine

Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esindaja Meelis Kasemaa – par.ettepanekuid ei laekunud ja seega saab eelnõu vastu võtta.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni asesimees A.Böckler – istung toimus eelnevalt nimetatud ajal, rääkisime eelnõu läbi. Kohal oli ka vallavanem. Komisjon toetas ühehäälselt eelnõu vastuvõtmist.

Volikogu võttis 19 poolthäälega eelnõu vastu. 

3.Kaasava eelarve menetlemise kord – II lugemine

Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esindaja Meelis Kasemaa – laekus 2 parandusettepanekut. Esimene poliitiline, teine sisuline. Komisjonis arutati ja aktsepteeriti. Ajendatud külade, alevike erinevat rahvaarvust, et suured ei oleks kogu aeg esikohal. Komisjonis arutati III lugemisele saatmist, algatajana sama meelt.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni asesimees A.Böckler – komisjonis arutasime algataja poolt esitatud eelnõud. Oli 2 muudatusettepanekut – esimene oli poliitiline, vallale kaasav, et komisjoni koosseisu ei kuuluks ainult valitseva koalitsiooni esindajad vaid ka opositsiooni esindaja. Teine teema oli külad, asumid. Komisjon otsustas, et tuleb saata III lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 25.10.2023 kell 12.00.

Saatsimegi III lugemisele ja seadsime eelnimetatud parandusettepanekute tähtaja. 

4.Rae Vallavolikogu 15. novembri 2022 määruse nr 22 “Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord“ muutmine – II lugemine

Ettekandja M.Sarik – muudatused põhiliselt selles, et võlgnevust ei tohi olla, lisaks korrigeerime tingimusi ja toetussummasid. Üks muudatusettepanek laekus, et Eesti-sisestel võistlustel oleks võimalik toetada võistkonna koosseisu kuuluvat valla sportlast. Vallavalitsus ettepanekut ei toeta, soovime, et valla sportlased esindaks valda valla võistkondades. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – komisjon toimus 2.10.2023. Kohale kutsutud ka par.ettepaneku tegija, tutvustas ettepanekut. Oli pikk arutelu, ka mõistete üle. Komisjon parandusettepanekut ei toetanud. Vallavalitsus tõi välja, et see tooks kaasa suure eelarvelise kulu, mida on raske isegi hinnata. Komisjoni seisukoht – toetada vastuvõtmist II lugemisel. 

Böckleri sõnavõtt – lugedes nov2022 vastuvõetud määrust, loeme, et tunnustust saab kalenderplaanis oleva võistlusel osalemisel. Ka Venemaa osaleb kalenderplaanis olevatel võistlustel ja seega toetab Rae vald Venemaa sportlastega võistlemist. 

Rosenfeldi sõnavõtt – ei mäleta, et Rae vallas oleks nii massiliselt Eesti meistrite kandidaate, et raha ei jätku. Rahapuudusele küll ei saa viidata. 

Vendeli sõnavõtt – Venemaa sportlaste näide ei kannata kriitikat. Ka siin saalis on Eesti meistreid, erinevate võistkondade koosseisus (ka mina olen). Spordialasid, mille alaliite on olemas, on päris palju. See statistika võiks olla huvitav välja tuua. 

Böckleri repliik – palun nimelist hääletamist. 

Rosenfeldi repliik – igasuguseid huvitavaid alasid on. 

Ausmaa repliik – väga suur hulk on erinevatel aladel, võistkonna koosseisus. Vene värk on jama. 

Raigi repliik – spordi arutelu aktiivsus mulle meeldib. Kutsun kõiki osalema kepp-hobuse Eesti meistrivõitlustel tuleval suvel. Kui meil ikkagi on väga hea sportlane, kes tuleb Eesti meistriks enamlevinud spordialal, siis kehtiv määrus võimaldab teda tunnustada. 

Vendeli repliik – oleks huvitav teada, millise spordialaliidu all see kepp-hobuse liit sobiks. 

Parandusettepanekute hääletus – poolt 10/11. Seega ettepanek ei leidnud toetust. 

Volikogu võttis muudatuse vastu 12 poolthäälega.

5.Rae valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava kinnitamine

Ettekandja valla haridusjuht Marju Randlepp – kasutasime Cumuluse abi, tegime palju tööd veebis. Näiteks valla haridusürituste eelarve on 5x kasvanud. 

Rae valla rahulolu uuring 2022 näitas teenuste kvaliteedi osas kõige kõrgemaid näitajaid hariduse osas. Nii keskkond kui hooned, teiseks alushariduse kvaliteet, kolmandaks koolihariduse kvaliteet. 

Mured on eelkõige kvalifitseeritud personali puudutavad. Avame uusi kooli, lasteaedu, vajame kogu aeg uusi spetsialiste. Visioon ei ole muutunud. Strateegiakaart toetab. Siht, et põhikooli lõpetanud noor on saanud hea hariduse, on teadlik oma huvidest, enesehinnang adekvaatne, teab, mida teha peale põhikooli lõppu. 

Rae valla haridusjuhtidega analüüsisime arengukava, kas 3 a tagasi kirja pandu jätkuvalt aktuaalne või vajab muutmist. Eesmärke ja tulemusnäitajaid kohandasime. 

Eestikeelsele õppele üleminek, Ukraina sõjapõgenike lapsed koolides, pea igas rühmas/klassis võõrkeelseid lapsi, peame sellega toime tulema. 

Karjääritugi suurem, et põhikooli lõpetaja teaks paremini, mida teha. 

Sõnastust ka kohendatud. Tulemuslikkuse mõõtmiseks 9 mõõdikut. Tegevuskava täiendatud.  HEV-koolile on eelarvelised numbrid tekkinud. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel: istung toimus 2.10.2023. Komisjonis oli lühem ettekanne. Tahaks tänada VV-d, et punkt volikokku toodud, arengukava on dokument, mida järgitakse. Tegevusaruande osas on rohkem infot RS-is. Ei ole ainult suured kasvud (arvudes) vaid ka sisu paranemine. Komisjonis toimub elav arutelu. Vene keel emakeelena laste arv kasvab, vajab täiendavat ressurssi. Õpetajate palk on ka üks teemadest, osad ka lahkuvad. Komisjoni seisukoht saata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 25.10.2023 kell 12.00.

Küsimused – vabas õhus liikumise kohta infot?

Vastus – see pigem liikumise ja heaolu profiili teema. Tegevuskavast leiab.

Küsimus – seletuskirjast ei leidnud mõju eelarvele, palun lisada. Lisas on haridusinvesteeringute objektid summadena, võetud strateegiast. Summad võiks ära võtta, sest strateegia muutumisel ju arengukava ei muudeta.

Vastus – lähtume strateegiast.

Küsimus – 2020.a vastuvõetu uuendamine. Kas analüüsisite ka visiooni ja eesmärkide ajakohasust?

Vastus – Visioon ei ole muutunud. Eesmärkide muudatusi just tutvustasin. 

Küsimus – 2023-2025 pealkirjaks ei sobi, aasta kohe läbi. 

Vastus – võtame novembris vastu, siis ikka 2023. 

Volikogu suunas arengukava II lugemisele ja määras parandusettepanekute tähtajaks 25.10.2023 kell 12.00.

Volikogu lõppes kell 19.33. 

Tänan Rae valla valijaid, volikogu liikmeid, oma abikaasat ja poega, tänu kellele on mul olnud võimalik 5 aastat teenida Rae valda volikogu esimehena. Tänan Rae kultuurikeskuse Toomast, kes lahkelt tähistamisele kaasa aitas! Suur tänu ja kummardus!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga