Rae vald sai uue abivallavanema

Rae vallavolikogu kinnitas 19.09.2023 toimunud istungil uueks abivallavanemaks Hannes Ojangu, viis läbi valla 2024-2027 eelarvestrateegia I lugemise ning sama mitme teise eelnõuga. Tänukirja andmise otsuse võttis volikogu vastu. 

Tavapäraselt sai sõna vallavanem, et anda ülevaadet aktuaalsetest teemadest. Ukraina sõjapõgenike puhul erilisi muudatusi ei ole, tavapärased saabumised ja lahkumised. Kooli algus ka tagasilööke ei toonud. 21-22.sept 2023 toimub üleriigiline omavalitsuspäev Kindluse koolis Rae valla tõstatatud teemal – andmepõhine juhtimine. Teema on väga aktuaalne ja huvi on suur. 

Rae valla liikumiskuu on pooleli, osalevad kõik lasteasutused. Järgmisel nädalal annab ka vallavalitsus oma panuse. 

Küsimus – mujal mure Ukraina lastega, kes lahkunud, aga kooli nimekirjas edasi. Kuidas meil?

Vastus –meil seda probleemi ei ole. 

Volikogu liige A.Böckler pidas kõne, kus märkis ära valla kommunikatsiooni nõrkuse. Näiteks sai ta Päästeameti Jüri komando nurgakivi panekust teada meediast, eelinfot ei olnud. On toimunud vallasekretäri vahetus, ka selle kohta infot ei ole. Lõpetuseks pani südamele, et otsustaksime volikogus küsimusi südametunnistuse kohaselt, sest meid siia valitud.

Kirjalikud küsimused lasteaia kohatasu teemal nende laste kohta, kes on läinud kooli. Teiseks Vaida aleviku kergliiklusteede ehitamise kohta. Kuna ehitustegevus ulatub eramaale, siis on ebaselge, kuidas ehitusluba väljastatud. Kolmas küsimus vaidluse kohta Peetri seltsiga kinnistu kasutamise üle.  

Seepeale avaldasin volikogule, et olen Peetri seltsi liige ning mitte ainuke volikogus. 

Volikogu kinnitas päevakorra. 

Rae Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, Rae Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine. 

Ettekandja vallavanem: teatavasti esitas Tanel Tammela 29.08. avalduse ametist lahkumise kohta alates 20.septembrist. Antud olukorras peavad astuma tagasi ka teised abivallavanemad ning tulenevalt põhimäärusest teen ettepaneku kinnitada vallavalitsus koosseisus Anna Õuekallas, Bärbel Salumäe ja Hannes Ojangu.

Abivallavanema kandidaat Hannes Ojangu  – olen alates 2007 Rae valla elanik, elan Peetris. Taneli lahkumise tõttu tegi Madis ettepaneku liituda meeskonnaga. Ettepanek tundus huvitav, koduvald siiski. Leidsin endast soovi ja motivatsiooni käed külge lüüa, kaasa aidata. Hariduselt olen TTÜ majandusteaduskonna lõpetanud, erialaks finants-ja strateegiline juhtimine. Mikrokraad mereakadeemiast. Kogemus ja praktiline vaade tooks lisaväärtust valla igapäevajuhtimisse. HEAK-i juht viimased 5 aastat, sh koostöö KOV-idega. Lisaks olen olnud Harjumaa Arengunõukogu aseesimees, turvalisuse nõukogu liige. EAS-is olen auditikomitee esimees. Technopolis ka kaasa löönud. 

Loodan, et koostöö klapib, vallavanemaga aastaid koostööd teinud. 

Ettepoole vaadates märksõnadeks kogukondade vaade rohepöördele, noorte ja noortega seotus. 

Küsimus – millele tuginedes soovib vallavalitsus kõik vabastada?

Vastus – vallasekretär Meeli Vaarik vastas, et vastavalt põhimäärusele ja KOKS-ile. 

Küsimus – Rae valla elanik aastast 2007, elate Peetris, kuidas te siis saite Lääneranna vallas kandideerida?

Vastus- kandideerimise ajaks registreerisin end maakodu valda. Sain kandideerimise kogemuse.

Küsimus – miks olete astunud Reformierakonda?

Vastus – Reformierakonnaga olen professionaalset koostööd teinud aastaid, pigem oli küsimus ajastamises. 

Küsimus –  Rae ettevõtjate liidu juhatuses, kas vastuolu ei ole?

Vastus – käivitusfaasis oluline, et oleks olemas isik, kes selle läbi viib. Oktoobris on plaanis üldkoosolek, siis astun tagasi. 

Küsimus – kas EKRE-sse astumise järel oleksite ka kandidaat?

Vastus – ei saa aru, kellele küsimus on suunatud?

Böckleri sõnavõtt – olete jätkuvalt HEAK-i juhatuse ja EAS-i nõukogu liige. Lootus, et suudate ikka oma põhitöö ära teha kõrvaltööde kõrvalt. Loodan, et jätkate eelmise ametitäitja tööd. 

Põldmäe repliik – tean kui oluline on võimu teostamise juures poliitiline side ja usaldus. Seetõttu teen ettepaneku, et Reformierakonna Rae piirkonna juht Tarmo Gutmann saaks abivallavanemaks.

Kuna esimesel lugemisel vastuvõetava eelnõu puhul on teoreetiliselt võimalik teha parandusettepanekuid, siis esitas P.Põldmäe kirjalikult parandusettepaneku asendada eelnõus Hannes Ojangu nimi Tarmo Gutmanni nimega. 

Küsisin seepeale Tarmo nõusolekut. 

T.Gutmann ei olnud nõus kandideerima, sest hea kandidaat on juba olemas ning tal on piisavalt tegemist kõigis oma praegustes kohustustes.  

Seejärel tehti ettepanek korraldada salajane hääletus, kuna isikuvalimised. Kiire kontroll valla põhimääruse sätetest ning lükkasin ettepaneku tagasi, sest ei ole tegemist isikuvalimistega, vaid valitsuse kinnitamisega tervikuna. Volikogu liikmel on õigus nõuda nimelist hääletust, aga seda keegi nõudnud ei ole. 

Hetk enne lillede üleandmist abivallavanem Hannes Ojangule.
Rae valla uus abivallavanem Hannes Ojangu. Vahetult enne lillede üleandmist. Foto:S.Reinpuu

Tulemusena võttis volikogu 12 poolthäälega eelnõu vastu ja Hannes Ojangust sai Rae abivallavanem.

2. Rae valla 2024. – 2027. aastate eelarvestrateegia kinnitamine.

Ettekandja finantsjuht Pille Koiduste: 23 527 elanikku Rae vallas. Tulude osas välja toodud pikem periood muutuse kohta ning prognoos. Maksumaksjaid 11 700, arv kasvab u 5 % aastas. Tulumaks kasvab samuti, 2023aasta 43-lt mlj-lt, 2027-ks 63 mlj-ni.

Kulud kasvavad samuti, mh käibemaksumäära tõusu tõttu. Põhitegevuse tulem peab olema vähemalt 0. Vald soetab palju vara, mis kajastub ka rahavoogude tabelis. 

Kaasettekanne Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – arutasime 11.09.2023 koos teiste komisjonidega. Saime ülevaate, esitasime küsimusi. Keskkonnakomisjoni seisukoht on saata II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023. 

Haridus-ja kultuurikomisjoni kaasettekanne Jens Vendel – arutasime samuti 11.09.2023. Kohal oli 7 komisjoni liiget, oli võimalik küsimusi küsida. Komisjon võttis info teadmiseks.

Kaasettekanne Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – osalesime samuti 11.09. toimunud arutelul. Komisjoni liikmed küsimusi ei esitanud, võtsime teadmiseks, et läheb I lugemisele ja saadetakse II lugemisele. Parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – 11.09. toimunud koosolekul osales 11/4. Kuulasime ära ettekanded, arutelu oli pikk, aga küsimusi oleks võinud rohkemgi olla. Enne toimumist oli volikogu liige  Indrek Raig saatnud parandusettepanekud Järvekülas asuvate teede osas. Komisjoni seisukoht oli, et otsustame koos teiste parandusettepanekutega. Oli hulgaliselt küsimusi täiendava info osas vallavalitsusele. Vastused lubati anda 21.septembriks 2023. Komisjonis menetlemise ajal puudus seletuskiri, see on praeguseks lisatud. Seetõttu olin komisjoni istungil seisukohal, et menetlus tuleb katkestada. Komisjonis tegi T.Gutmann ettepaneku saata II-le lugemisele ja komisjon toetas seda ettepanekut. Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrasime 27.09.2023 kell 12.00. Ootame ära vallavalitsuse täiendavad selgitused, need on volikogu liikmetele abiks parandusettepanekute esitamisel. 

Küsimus- tulumaksu laekumise prognoos kõrge: + 33 % perioodil 2023-2027?

Vastus – minevikku arvestades reaalne, aga see on siiski prognoos. 

Saadetud II lugemisele ja määratud parandusettepanekute esitamise tähtaeg 27.09.2023 kell 12.00.  

3. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.

Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, ettekandjaks Meelis Kasemaa – pean oluliseks, et diskussioon algaks sel teemal, kuidas vormistada arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord. Eelnõu tegemisel on inspiratsiooniks olnud Saku valla kord. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees A.Böckler – diskussioon toimus juba komisjonis, otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.’

Volikogu saatiski II lugemisele ja määras tähtaja. 

4. Kaasava eelarve menetlemise kord. 

Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, ettekandjaks Meelis Kasemaa – ka see eelnõu on mõeldud diskussiooni algatamiseks, seekord on inspiratsiooni saadud Jõelähtme vallast. Diskussiooni käigus saame läbi arutada, kas Rae valla olemasolevad võimalused on piisavad, võib-olla leiame veel paremaid lahendusi. 

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees A.Böckler – diskussioon oli veelgi elavam. Saame kaasata elanikke teatud objektide rahastamise otsustamisse. Kaasav eelarve võimaldab erinevates kantides teha asju erineval ajal. Ka ideede kogumiseks hea plaan. Otsustasime saata II lugemisele, määrata parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.

5. Rae Vallavolikogu 15. novembri 2022 määruse nr 22 “Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord“ muutmine. 

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – 2022 a novembri määrus, aga siiski on  mõned parandused juba vaja teha. Korrigeerime summasid võrdluses kõrgemate võistlustega, täpsustame toetuse taotlemise korda ja taotlejate esitatud tingimusi. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel– koosolek toimus 7.09.2023 Peetri koolis. Väga pikka arutelu ei olnud. Palju muid punkte arutati, mida võiks muuta. Toetada II lugemisele saatmist, parandusettepanekute tähtajaks  27.09.2023 kell 12.00. 

Küsimus – kas on preambulis ja esimeses punktis viited ebakorrektsed? 

Vastus – jah.

G.Lehe sõnavõtt – eelnõud ei ole piisavalt arvestatud välismaal õppinud noorega, sest nad ei ole vahepeal olnud valla elanikud ja seetõttu ei kvalifitseeru toetusele.

Volikogu saatis II lugemisele ja määras parandusettepanekute tähtajaks 27.09.2023 kell 12.00.   

6. Tänukirja andmine

Ettekandja abivallavanem B.Salumäe – vallavalitsuse tuli ettepanek Lagedi koolist anda volikogu tänukiri õpetaja K.S-le. Tal täitus 30-nes tööaasta ja vallavalitsuse tänukiri on juba antud. 

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – Arutasime komisjonis. Vald on suur, alati tekib küsimus, kas ka isiklikult laureaati tunnen. Jah, pikalt panustanud, tubli inimene. Komisjon toetas kümne poolthäälega tänukirja andmist.

Küsimus – ei ole vastuseisu tänukirja andmisele, aga kas on ka teisi samaväärseid, teistes valla koolides?

Vastus – täpset arvu hetkel öelda ei oska, aga Lagedil ja Vaidas, ka Jüri G-s on pikaaegseid õpetajaid. Teiste vähem, sest uued koolid. Koolid peavad arvestust ja esitavad sobiva kandidaadi tekkimisel. 

E.Niinepuu repliik – pikalt olles olnud Lagedi kooli hoolekogu esimees, saan öelda, et tegemist kutsumusega õpetajaga. Suudab õpilastega luua vaimse suhte, mis jätkub ka peale lõpetamist, veel aastaid. Ka mentor noortele õpetajatele.

J.Vendeli repliik – Rae vallas tunnustatakse õpetajaid korra kohaselt. 5.oktoobril on õpetajate päev. Väga positiivne, et volikogu tunnustab õpetajaid. 

M.Rosenfeldi repliik – hea teada, et kandidaadi esitamise initsiatiiv on koolil ja vallavalitsus otsustab, keda esitada volikogule.

Volikogu andis tänukirja. 

Istung lõppes kell 18.50.

Blogisse
Hannes Ojangu ja Tõnis Kõiv