2019.a eelarve vastu võetud, Kindluse kool asutatud

18.detsembril langetas Rae vallavolikogu käesoleva aasta ühe tähtsaimatest otsustest ning lisaks veel teisegi. Kokku oli päevakorras 10 punkti…

Volikogu istungi algus oli siiski tavapärane, teated volikogule, vaba mikrofon ja sünnipäevalaps.

Kõigepealt teavitasin volikogu, et Reformierakonna fraktsioon volikogus on juurde saanud ühe uue liikme Tanel Tammela, kes on volikogus Meelis Lepikulti asendusliikmena.

Seejärel sai sõna Raivo Uukkivi, kel oli kaks küsimust. Kõigepealt huvitas teda Patika külas ehitatav kortermaja, mille kohta esitas täiendavad küsimused ehitustegevuse kohta. Teisena aga tundis volinik huvi Ülemiste promenaadi käekäigu kohta. Kuna ta oli kuulnud, et vallavalitsus oli algatanud vastavasisulise detailplaneeringu siis esitas 7 küsimust planeeringu kohta. Küsimustele eelnenud sissejuhatusest jäi mulje, et volinik ei ole kursis Ülemiste promenaadiga toimunud tegevustega, kuigi need on kronoloogilises järjestuses avaldatud siin .

Tegelikult on tore, et minu kunagi antud valimislubadusi mäletavad ka oponendid, mitte ainult ma ise oma liitlastega.

Sünnipäevalaps Indrek Varik sai lilled kahe volikogu vahel vanemaks ja kogenumaks saamise eest. Õnnitleme!

1.     Revisjonikomisjoni esimehe-ja aseesimehe valimine. Katkestasin eelmisel volikogul punkti arutelu, sest opositsioon lahkus volikogust. Seekord olid pea kõik kohal ning oli võimalus valimisprotseduuridega edasi liikuda. Kõigepealt moodustasime hääletamiskomisjoni koosseisus Martin Minn, Priit Põldmäe, Tiit Keerme ja Mart Võrklaev. Seejärel oli kandidaatide esitamise kord.

Kõigepealt esitasin ma ise kandidaadiks opositsionäär Raul Siemi, kes enne kohalikke valimisi väljendas mitmel korral valmisolekut tegeleda vallavalitsuse kontrollimisega ning alles hiljuti  kandideeris volikogu esimeheks, olles valmis seda vastutusrikast rolli võtma.

Kahjuks aga ei olnud Siem nõus kandideerima, kinnitades küll fakti, et revisjonikomisjon ei tööta, aga pidades kummaliseks, et koalitsioon püüab revisjonikomisjoni moodustada. Et seda võiks ikka opositsioon teha.

Seejärel esitas Raivo Uukkivi revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Indrek Uuemaa, põhjendused olid küll imelikud, isegi kandidaati halvustavad (kinnitus, et kandidaati oskab kirjutada ja lugeda?!).

Arvestades opositsiooni seisukohti pidasin õigeks võtta veelkord aeg maha ning katkestada eelnõu menetlus ning jätkata jaanuaris. Kõik saavad järele mõelda, kuidas kõige tulemuslikumad revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees valida.

2.    Revisjonikomisjoni liikme valimine.

Revisjonikomisjoni neljas liige on pikalt valimata olnud, sest  Tegin ettepaneku kinnitada hääletuskomisjon samas koosseisus – Martin Minn, Priit Põldmäe, Tiit Keerme ja Mart Võrklaev. Kinnitatud. Kandidaatide esitamine.

Agu Laius esitas värskelt volikogu asendusliikmeks saanud Lisandra Talvingu kandidatuuri.

Rohkem kandidaate ei esitatud ja kandidaat oli ise ka nõus kandideerima.

Toimus salajane hääletus ning kandidaat osutuski valituks (tegelikult oli selleks vaja vaid ühte poolthäält, sai ta muidugi rohkem). Ehk siis revisjonikomisjon sai juurde uue liikme. Jälle üks samm edasi liigutud.

3.     Rae valla IV lisaeelarve. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerme,  lisaeelarve põhjused: erinevate sihtfinantseeringute kajastamine, toetusfondi täpsustumine, eelarve mahu suurendamine (Leerimäe lasteaia ehitamine ennaktempos, katteallikaks tulumaksu lisalaekumine), tegevusalade vahelised ümbersuunamised, hariduskulude reservi jaotamine koolide vahel.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius – arutasime komisjonis 10.detsembril 2018. Arutasime põhjalikult, aga kuna tegu on suhteliselt traditsioonilise aastalõpu lisaeelarvega siis oli otsus üksmeelne – kinnitada.

Küsimusi ega kõnesid ei olnud. Volikogu kinnitas lisaeelarve.

4.     Põhivara mahakandmine. Ettekandja Tiit Keerme – tehniline mahakandmine vara osas, mis on uuenduste käigus uueks tehtud (näiteks vana tänavavalgustus vaja maha kanda, sest uus on ehitatud).

Kaasettekanne Agu Laiuselt – arutasime samal eelarve-ja majanduskomisjoni koosolekul, konsensuslikult toetasime.

Volikogu toetas samuti. 

5.     Rae valla 2019 a eelarve kinnitamine. Ettekandja Tiit Keerme – netovõlakoormuse määr oli 48,7 %. 28.nov 2018 oli parandusettepanekute tähtaeg, ainult vallavalitsuselt tulid ettepanekud. Põhitegevuse tulud suurenesid 41 tuh eurot, kulud vähenesid 51 tuh eurot. Põhitegevuse tulem suurenes 93 tuh võrra.

Põhivara soetus vähenes 467 tuh eurot (tegelikult lihtsalt nihkub edasi).Põhivara müügi suurenemine 476 tuh eurot (seetõttu sai vähendatud põhivara müügi prognoosi 30-lt  % 25-le) 2018 a lõpu likviidsete varade jääk suurenes 793 tuh võrra.

2019 a lõpuks on planeeritud 1 803 tuh eurone jääk.

Laenumaht saab olema 18 mlj eurot. Netovõlakoormuse määr ei tohi olla suurem kui 60 %, tegelikult meil aga kujuneb ta 43,7 % suuruseks.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – komisjon arutas ühisistungil koos keskkonnakomisjoni ja eelarve-ja majanduskomisjoniga 10.detsembril 2018, kohal oli 9 liiget 13-st ning otsustasime toetada vastuvõtmist.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Andrus Ansip – arutelu juba mainitud ajal, keskkonnakomisjoni liikmetest oli kohal 8 liiget ja kõik toetasid eelarve vastuvõtmist.

Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Agu Laius – kolme komisjoni ühiskoosolekuna toimus koosolek 10.detsembril. Kõik sai läbi arutatud, sh vallavalitsuse muudatusettepanekud. Arutasime maa müüki ja olime seisukohal, et sellega ei peaks väga tormama. Valla eelarvest palka saavate palgaküsimusi arutasime samuti. Üksmeelselt soovitame vastu võtta.

Küsimusi ei olnud.

Ehitatav Peetri Keskus valmib aasta pärast

Sõnavõtt – Reformierakonna fraktsiooni liige Tarmo Gutmann. Minu jaoks esmakordne eelarve menetlemise protsess, vaadatakse valla tulevikku ja lahendatakse seda, mida on vallale, valla elanikele vaja. Isiklikult tahaks tänusõnad edasi anda (valla finantsjuht) Tiidule, kes mitu korda rääkis ühte ja sama erinevatele komisjonidele ja ei väsinud seda tegemast.

Meie lapsed ja noored saavad eelarvest suure osa, lasteaedu ehitame ja koole, niisamuti kergliiklusteid, Lagedile tuleb noortekeskus, õpetajad saavad lisapalga, toetame Peetri perearstikeskust, jne, väga vajalik kõik.

Opositsioon aplodeeris.

Sõnavõtt Agu Laius – vald areneb kiirel kursil. Tulud on suured, võimaldavad teha kulutusi ja neid meil teha vaja on. Haridusvaldkond on kõige kulukam ja kõige olulisem. Eelarves on arvestatud valimistel lubatut, ehk oleme asunud lasteaiaõpetajaid motiveerima omandama magistrikraadi, mis tagab suurema palga. Mulle meeldib, et trammi idee edeneb kiiresti edasi. Leidnud toetust ka väljaspool valda. Nuriseda võiks ka, teeme palju investeeringud haridusse, aga teised valdkonnad kannatavad. Teedesse võiks alati rohkem investeerida.

repliik Lisandra Talving – kaasavat eelarvet meil seni ei ole, aga võiks olla.

Agu Laius tegi vasturepliigi – kaasava eelarve rolli mängib meil RVAKS (Rae Valla Alevike-ja külavanemate Selts)– sisuliselt töötab see kaasava eelarvena.

Sõnavõtt Indrek Varik –  kutsun üles ettepanekuid tegema, kui on murekohti, mida lahendada. Mulle väga meeldib, et noored saavad juhilubade saamiseks toetust, mulle meeldib ka Kopli külade teede projekteerimine, millele järgneb ehitamine.

Volikogu kinnitas seejärel valla 2019 a eelarve kogumahus 48 miljonit eurot.

6.     “Vee-ettevõtja määramine Rae valla Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonna” muutmine. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev – muutmine on vajalik EL-i abiraha taotlemiseks. Kehtivas otsuses on tähtajatu, aga toetuse saamiseks on vaja seada 10 a tähtaeg. See ongi selle otsuse sisu.

Kaasettekanne Agu Laius – komisjon toetas konsensuslikult.

Volikogu toetas samuti.

 

7.     Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: II lugemine, muudatusettepanekud esitas Agu Laius. Vallavalitsus arutas neid ja toetas ning teeb ettepaneku kord vastu võtta.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais  – arutasime seda põhjalikult ja toetame vastuvõtmist.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius – eelnõul on pikk ajalugu. Tuleneb volikogu revisjonikomisjoni aktist, mis käsitles MTÜ-de rahastamise korda ja kus ma juhtiveksperdina kaasa lõin. Seejärel andis volikogu vallavalitsusele ülesande ja valmistatigi uues eelnõu ette. Eelnõus kirjas ka komisjoni moodustamine, sealt on välja võetud volikogu esindaja ametikohajärgne esindus. Täpsustatud valla poolt antava toetuse ülempiiri ning lisatud oluline valdkond – sotsiaalvaldkond. Eelarves ka sellega arvestatud.

Küsimus – miks seltsinguid enam ei ole?

Vastus – Võlaõigusseaduse kohaselt on seltsing ette nähtud isikute ühiseks tegutsemiseks, nende endi raha eest. Seltsingutele maksumaksja raha andmisel tekib probleem maksustamisega, tahame neid ära hoida.

Küsimus – palju eraisikuid on toetusi saanud?

Vastus – ennekõike sportlased, kes taotlevad võistlustel osalemiseks. Mõnikord ka laagrites osalemiseks.

Küsimus – miks on üksikisikute toetust vähendatud?

Vastus – põhiliselt ressursi puudumise tõttu.

Volikogu kinnitas uue toetuste taotlemise korra.

 

8.     Rae valla “Kindluse kool” asutamine. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel – tegemist on Rae valla kuuenda kooliga. Elanikkonna kiire juurdekasv sunnib uusi koole ehitama. Peetri kandis läheb õige pea kooli 10 klassitäit lapsi ning uut kooli on vaja. Kool hakkab asuma Järvekülas, Turu tee ja Kindluse tee vahel. Rahvahääletus toimus ja nimekomisjon ettepanekul sai nimi valitud. Teised koolid on rohkem asukohapõhise nimega, aga Kindluse tee on seal lähedal ning kunagine merekindlus samuti. Koolidirektori konkurss käib, et kooli loomine kiirelt käivitada.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais – samal päeval arutasime, aga eraldi ruumis. Kaks aspekti, kooli asutamine ja nime valik. Kooli asutamises kellelgi kahtlust ei ole, asutada tuleb. Nimevariante oli mitmeid, komisjonis sai selgitatud, miks just selline nimi sai valitud. Ühehäälselt otsustas komisjon toetada.

Repliik – Kindluse kool kõlab natuke raskepäraselt.

(Aga sellele võib kindel olla (kas Tugev Kool oleks parem olnud?)).

Volikogu otsustas uue kooli asutada.

9.     Volikogu alatise sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe: kui valiti uus komisjoni esimees ja ase-esimees siis tekkis vajadus mõningate muudatuste järele komisjoni koosseisus, et tagada jätkuvalt poliitiline tasakaal. Avaldused komisjoni liikmeks saamiseks esitasid Raul Siem ja Tõnis Kõiv ning komisjonist lahkumiseks Jaana Nirk. Kokkuvõttes ongi tasakaal jälle saavutatud.

Küsimusi ettekandjale ei olnud, volikogu toetas ettepanekut.

10.  Volikogu alatise kultuuri-ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: arvestades esitatud avaldusi tegin ettepaneku arvate komisjoni liikmete hulgast välja sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni ase-esimeheks valitud Gerli Lehe ja nimetada komisjoni liikmeks Jaana Nirk. Kuna mõlemad on Isamaast siis säilib poliitilise tasakaalustatus.

Küsimusi ei olnud, volikogu toetas ettepanekut.

Selle punktiga sai 2018 a viimane Rae vallavolikogu istung läbi ning enamus volikogu liikmetest jätkas kultuurikeskuse kohvikus õhtusöögil arutelu ehk kokkuvõtet aastast ning nende mõtete jagamist, mida õhtusöögilauas on kergem rääkida kui kuskil mujal. Päris huvitavaid jutte oli, aga jäägu nad õhtusöögilauda…

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga