Linnamäe paisjärv 90 memorandum

Juunis toimunud ümarlaual „Kas 90-aastane Linnamäe paisjärv säilib?“ arutati Jägala jõel asuva Linnamäe hüdroelektrijaama ja paisjärve tuleviku üle ning osalejate mõtetest sündis memorandum…

Eesti ühe suurima, Linnamäe hüdroelektrijaama tulevik on kahjuks küsimärgi all ning valikus on kaks vastandlikku lahendust: lammutada elektrijaama tamm ja likvideerida paisjärv või säilitada Jägala jõel töötav hüdroelektrijaam ja jätkata elektri tootmist.

 

Linnamäe HEJ on täna veel terve ja kaunis
Linnamäe HEJ on täna veel terve ja kaunis

Jõelähtme vallavalitsuse ja Eesti Energia eestvedamisel toimunud ümarlaua eesmärgiks oli luua eeldus kaalutletud otsuse tegemiseks, mis arvestaks nii kalade ja keskkonnaga laiemalt kui ka inimeste ja riigi huvidega. Ümarlaual osalesid valdkonna eksperdid, riigi esindajad ja ametnikud, Jõelähtme valla, Eesti Energia ja kohalike elanike esindajad ning diskussiooni tulemusena valmis „Linnamäe paisjärv 90 memorandum“.

Ümarlaual osalenud jõudsid üksmeelele – selleks, et jõuda õige otsuseni, tuleb otsustajatel teha koostööd ja arvestada kõikide osapoolte huvidega. Arvestada tuleb ka Linnamäe paisjärve ümber kujunenud elukeskkonnaga ning olulist puutumust omavate inimeste huvidega. Otsuse tegemisel tuleb arvestada kalade ja keskkonnaga laiemalt, samuti ka kohalike ning selle ala puhkepiirkonnana kasutajate ja riigi huvidega. Tuleb võtta arvesse, et lõhepopulatsiooni taastamise seisukohalt on Eestis olemas hulga efektiivsemad alternatiive ja majanduslikult soodsamaid lahendusi.

Linnamäe tammil on ka silla funktsioon. Foto: Marge Kõiv
Linnamäe tammil on ka silla funktsioon. Foto: Marge Kõiv

Kuulates ära ümarlaual osalenute seisukohad ja argumendid ning arvestades kõikide osapoolte arvamustega, teeb ümarlaud Memorandumiga riigile ettepaneku säilitada Linnamäe paisjärv ja 90 aasta jooksul väljakujunenud elukeskkond. Selleks tunnistada Jägala jõe lõik Jägala joast kuni Linnamäe paisuni oluliselt muudetud veekoguks ja võtta see lõheliste jõgede nimistust välja ning lubada olemasolevas mahus elektrienergiatootmise jätkamist.

 

 LINNAMÄE PAISJÄRV „ 90“ MEMORANDUM

Käesoleva aasta juunis toimus Jõelähtme vallas ümarlaud „Kas 90-aastane Linnamäe paisjärv säilib?“. Erinevaid osapooli kaasatud ümarlaual arutati Linnamäe hüdroelektrijaama ja paisjärve tuleviku üle. Ümarlaua eesmärgiks oli luua eeldus kaalutletud otsuse tegemiseks, mis arvestaks nii kalade ja keskkonnaga laiemalt kui ka inimeste ja riigi huvidega. Ümarlaual osalesid valdkonna eksperdid, riigi esindajad ja ametnikud, Jõelähtme valla, Eesti Energia ja kohalike elanike esindajad (Vt Lisa 1 osalejate nimekiri).

Linnamäe hüdroelektrijaama tulevikuga seoses arutati kahte peamist alternatiivi:

1)     säilitada Jägala jõel töötav hüdroelektrijaam ja jätkata elektri tootmist;

2)     avada elektrijaama pais ja likvideerida paisjärv.

 

ÜMARLAUAL OSALEJAD LEIDSID, ET:

Jägala jõel asuv 90-aastane paisjärv koos töötava Linnamäe elektrijaamaga on Jõelähtme vallale ja kohalikele inimestele oluline objekt. 

Paisjärve taustal paistab Jägala linnamägi
Paisjärve taustal paistab Jägala linnamägi

Tegemist on olulise turismi- ja puhkesihtkohaga, mis on vaatamisväärsusena võrdne Jägala joaga. Linnamäe hüdroelektrijaama ümbruses on 90 aasta jooksul välja kujunenud elukeskkond, mille oluliseks osaks on paisjärv. Paisjärve kadumisel tuleb kindlasti leida ressursid, et hoida ümbritsev ala samaväärilisena. Ainuüksi allesjääva betoonist objekti pidev hooldus on kallis ja käiks omavalitsusele üle jõu. Samuti on oluline kogu ala hoida sellises kujus, et kohalikud elanikud, turistid ja kalamehed saaks ümbruskonda jätkuvalt külastada ning parim lahendus on säilitada 90 aasta jooksul välja kujunenud situatsioon. Linnamäe hüdroelektrijaam ning paisjärv koos Linnamäe ja seda ümbritseva alaga on valla jaoks olulise sotsiaal-majandusliku väärtusega piirkond, mis vajab terviklikku säilitamist.

1.Linnamäe hüdroelektrijaama kompleksil on kultuuriline ja ajalooline väärtus

Tänavu aprillis 90. aastapäeva tähistanud Linnamäe hüdroelektrijaam koos paisuga ja 1924. aastal ehitatud kalatrepiga on Eestis unikaalne hüdrotehniline ehitis ning  põnev ajalooline rajatis. Samal aastal kauneimaks tööstusehitiseks tunnistatud Linnamäe hüdroelektrijaam on registreeritud pärandkultuuriobjektina ja asub Rebala muinsuskaitsealal, mille eesmärgiks on lisaks muudele aspektidele ka tehnika- ja loodusmälestiste ühtse toimimise, säilitamise ja kaitse tagamine. Linnamägi on lisaks väärtuslik ajalooline koht, kus asub Eesti suurim muistne linnus, mis on võrreldav vaid Varbola maalinnaga.

2.Kalapääsu ja ka uute koelmualade rajamine on Jägala jõel vähetõhusad meetmed ning ei paranda lõheliste elu- ja kudemistingimusi.

Osalejad olid üksmeelel, et positiivse tulemuse saavutamine Jägala jõe Linnamäe paisule kalatee rajamise abil on vähetulemuslik ja ebamõistlikult kallis.

3.Jägala jõel on lõhejõena Eestis oluline potentsiaal. Ainus meede, mis aitaks lõheliste elu- ja kudemistingimusi Jägala jõel parandada, on tammi avamine, paisjärve likvideerimine ja loodusliku jõe taastamine.

Paisu alla laskmisel ei teki Jägala jõel kohe lõhedele sobivaid tingimusi kudemiseks ja elamiseks, ebakindel on, kas soodsad tingimused üldse tekivad. Kui muretseda Läänemere lõhepopulatsiooni pärast, siis Eestis on hulga efektiivsemaid lahendusi teistel paisudel. Vajalik on kaaluda ka teisi võimalusi Läänemere lõhe- ja teiste siirdekalade populatsioonide soodsa seisundi saavutamiseks ning vaadelda Jägala jõge Eesti teiste suuremate ja kalastiku seisukohast tõhusamat tulemust andvate  merresuubuvate jõgede kontekstis.

4.Enne paisutuse likvideerimise otsuse tegemist tuleb kindlasti uurida paisjärve allalaskmise mõju, sh ka inimeste elukeskkonnale.

Täna ei ole teada, mis mõju toob kaasa tammi avamine ja väljakujunenud looduskeskkonna muutmine. Kuna paisjärv on Jägala jõel asunud 90 aastat ning tammi avamine mõjutab oluliselt Jägala jõel pika aja jooksul kujunenud olukorda. Lisaks väheneb Eesti siseturism vallas.

Eesti keskkonnaõigus nõuab inimkeskset lähenemist plaanitavates keskkonnamuudatustes. Linnamäe paisjärve ümbruses elavatel inimestel on õigus tervise-ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale.

5. Arvestama peab nii looduse ja kaladega, kuid ka keskkonna ja inimeste huvidega laiemalt.

Kalade läbipääsu tagamise eesmärgiks on veekogu hea seisundi saavutamine, kuid arvestamata ei tohi jätta ka muid olulisi aspekte. Paisu avamise mõju tuleb hinnata laiemalt ning tuleb otsida ja leida tasakaal inimese ja keskkonna vahel.

6.     Linnamäe hüdroelektrijaam on elektrienergia tootjana Eestile väärtuslik.

Linnamäe hüdroelektrijaama on  taastuvenergia tootjana Eestile oluline. Eesti peab vaatama taastuvate energiaallikate poole ning riigi jaoks on oluline energiamitmekesisus ja hajutatud elektritootmine. Tuleb leida tasakaal elektritootmise ja keskkonna vahel.

7.Linnamäe hüdroelektrijaam on oluline objekt Eesti inseneridele.

Eestis on suurimaks hüdroenergeetikat õppenäidisobjektiks Linnamäe hüdroelektrijaam, sest teist sarnast insenertehnilist hüdrorajatist Eesti Vabariigis ei ole.

8. Kompenseerimismehhanismide  rakendamist tuleb jätkata ka tulevikus.

Seni suutis Eesti Energia Linnamäe hüdroelektrijaama käitada keskkonna huvidega võimalikult kooskõlas. Igal kevadel laseb energiaettevõte Jägala jõkke üle 5 000 lõhe noorkala, 10 aastaga on siirdatud üle 70 00 lõhe. Kindlustunnet tegevuse õiguse kohta annab ihtüoloogideni jõudnud tagasiside, et siirdatud kalad on ellu jäänud ja suurteks isenditeks kasvanud.

Ümarlaual osalenud jõudsid üksmeelele – selleks, et jõuda õige otsuseni, tuleb otsustajatel teha koostööd ja arvestada kõikide osapoolte huvidega. Arvestada tuleb ka Linnamäe paisjärve ümber kujunenud elukeskkonnaga ning olulist puutumust omavate inimeste huve. Otsuse tegemisel tuleb arvestada kalade ja keskkonnaga laiemalt, samuti ka kohalike ning  selle ala puhkepiirkonnana kasutajate ja riigi huvidega. Tuleb võtta arvesse, et lõhepopulatsiooni taastamise seisukohalt on Eestis olemas hulga efektiivsemad  alternatiive ja majanduslikult soodsamaid lahendusi.

Kuulates ära ümarlaual osalenute seisukohad ja argumendid ning arvestades kõikide osapoolte arvamustega, teeb ümarlaud riigile ettepaneku säilitada Linnamäe paisjärv ja 90 aasta jooksul väljakujunenud elukeskkond. Selleks tunnistada Jägala jõe lõik Jägala joast kuni Linnamäe paisuni oluliselt muudetud veekoguks ja võtta see lõheliste jõgede nimistust välja ning lubada olemasolevas mahus elektrienergiatootmise jätkamist.

Andrus Umboja                                                                         Innar Kaasik

/allkirjastatud digitaalselt/                                  /allkirjastatud digitaalselt/

Jõelähtme vallavanem                              Eesti Energia taastuvenergia juht

 

Lisa 1 Osalejate nimekiri

 

Riigi esindajad ja ametnikud
Tõnis Kõiv Riigikogu keskkonnakomisjon
Kaja Kallas Riigikogu majanduskomisjoni esimees
Ulvi Päädam Keskkonnaministeerium, kalavarude osakonna peaspetsialist
Marku Lamp Keskkonnaministeerium, eluslooduse asekantsler
Rein Urman Keskkonnaamet, keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Peeter Nork Muinsuskaitseamet, Põhja-Eesti järelevalveosakonna osakonnajuhataja
Ulla Kadakas Muinsuskaitseamet
Monica Rand Keskkonnainspektsioon, Harju büroo juhataja
Eesti Energia
Innar Kaasik Taastuvenergia ja väikekoostootmise juht
Raivo Melsas Taastuvenergia ja väikekoostootmise tootmisjuht
Leo Karafin Taastuvenergia ja väikekoostootmise projektijuht
Olavi Tammemäe Eesti Energia keskkonnajuht
Jõelähtme vald
Andrus Umboja Jõelähtme vallavanem
Andrus Sepp Jõelähtme vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees
Rein Ratas Jõelähtme keskkonnanõunik
Indrek Mäeküngas Jõelähtme Vallavalitsus, kommunaalnõunik
Teet Sibrits Jõelähtme abivallavanem
Priit Põldma Jõelähtme abivallavanem
Merike Metstak Jõelähtme avalike suhete juht
Koostööpartnerid ja huvitatud osapooled
Tõnis Vare Eesti Elektritööstuse Liit
Andres Õis AS Raju arendusprojektide juht
Janek Safranovski MTÜ Jägala Linnamäe
Madis Metsur AS Maves
Märt Kiisel Jägala Energy OÜ
Margus Teemant Koila küla elanike esindaja
Üllas Ehrlich TTÜ
Arvo Järvet Eesti Veeühingu esimees
Riho Vahtre MTÜ Eesti Veskivaramu
Jaan Tsernant MTÜ Veskivaramu
Tõnu Mugra
 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga