Arupärimine õiguskantslerile

Hr Allar Jõks 13.november 2006

Eesti Vabariigi Õiguskantsler

Arupärimine

Austatud hr õiguskantsler Allar Jõks,

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 5 lõike 1 kohaselt on korruptiivne tegu ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õiguspärased otsused või toimingud.

Sama seaduse paragrahvi 24 lõike 2 punkti 1 kohaselt on keelatud tegevuseks ametiisiku poolt tema kätte usaldatud vara osas tehingute sõlmimine iseenda või juriidilise isikuga, mille aktsiad või osad kuuluvad kas täielikult või osaliselt talle või tema lähisugulastele ja -hõimlastele või mille juhtkonna või otsuseid tegeva organi liige ta on. Paragrahv 25 lõike 1 kohaselt on huvide konfliktiga tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve, kui juriidiliseks isikuks on.

Ametiisikuks on seaduse paragrahvi 4 lõike 2 kohaselt teiste hulgas ka valla- ja linnavolikogu esimees ja liikmed ning vallavanem ja linnapea, valla- ja linnavalitsuse liikmed.

Eeltoodud seadusest lähtuvalt pöördume Teie poole, saamaks hinnangut ühistranspordi korraldamisel kujunenud olukorrale Järvamaal ja võimalikele lünkadele Eesti Vabariigi korruptsioonivastases seadusandluses.

Järvamaal korraldab ühistransporti Järvamaa Ühistranspordikeskus MTÜ (edaspidi JÜTK), mille omanikeks on Järvamaa omavalitsused. JÜTK-i üldkoosoleku moodustavad omavalitsuste volitatud esindajad, kelle valitud juhatus on JÜTK-i otsustav organ.

JÜTK-i poolt korraldati riigihange ühistranspordi korraldamiseks Järvamaal uute vedajate leidmiseks neljas liinigrupis. Kahes liinigrupis võitsid hanke Atko Liinid ja Atko Trans.

Teadaolevalt ei olnud vähemalt 1.oktoobri 2006.a. seisuga eelnimetatud firmad firmad täitnud JÜTK-iga sõlmitud lepingut. Täitmata on nimelt üks riigihanke kriteeriumitest, mis puudutab busside vanust. Bussid on nimelt siiani vanemad, kui riigihankel pakutud ja lepingus sätestatud. JÜTK-i juhatuse pädevuses on otsustada, kuidas käituda lepingut rikkunud vedajaga: kas teha hoiatuskiri, määrata lepingu kohane trahv või algatada lepingu lõpetamine. 2006. aasta suvel pöördus JÜTK-i juhatus lepingut rikkunud vedaja poole, nõudes lepingu täitmist ja hoiatades lepingu lõpetamisega. 2006. a. oktoobris kutsuti JÜTK-i juhatus Paide linna algatusel täies koosseisus tagasi ja valiti uus juhatus.

IV liinigrupis on JÜTK-i korraldatud hange lõpuni viimata, sest Atko Liinid on hanke kohtus vaidlustanud. Nii Riigihangete Amet kui I astme kohus on jätnud kaebuse rahuldamata. Seni, kuni kestab kohtuprotsess, on takistatud IV liinigrupis võitjaks kuulutatud pakkujaga lepingu sõlmimine. Võitjaks on kuulutatud konkureeriva AS-i GoBus pakkumine. Täna teostab IV liinigrupis vedusid jätkuvalt senine vedaja Atko Trans ajutise lepingu alusel, mis kehtib käesoleva aasta lõpuni ja mille edasine pikendamine on JÜTK-i juhatuse pädevuses.

Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) koordineerib Järvamaa omavalitsuste poolt loodud ühisasutuste, sealhulgas JÜTK, tööd. JOL-i juhatus arutas käesoleval aastal kahel korral ühisasutuste, sh JÜTK-i juhtorganite moodustamist. Juhatuse koosolekut juhtis JOL-i esimees, Roosna-Alliku volikogu liige Arvo Sarapuu. Arvo Sarapuu on Atko Grupi ettevõtete, kuhu kuuluvad ka Atko Trans ja Atko Liinid, põhiomanik. Liinikonkursside võitmine on seega tema otsene majandushuvi. JOL-i juhatuse koosolekul ei taandanud Sarapuu ennast liinikonkursse korraldava organi (JÜTK-i juhatus) moodustamise arutelust.

JÜTK tegevusse on aktiivselt sekkunud ka Paide linnapea ja JOL-i juhatuse liige Kersti Sarapuu, kes on Arvo Sarapuu abikaasa. Paide linnavalitsus Kersti Sarapuu juhtimisel algatas JÜTK-i juhatuse tagasikutsumise. Paide linnapea aktiivsusest uue juhatuse formeerimisel annab tunnistust see, et ühe uue juhatuse liikme kandidaadi nõusolek saabus e-kirjaga Paide linnapea postkasti, mitte JÜTK-i e-postkasti. Paide linnapea saatis üldkoosoleku toimumise eelõhtul omavalitsusjuhtidele oma kasutuses olevalt telefonilt järgmise sisuga SMS sõnumi: „Kes teil läheb JÜTK-i üldkoosolekule, peab teadma, et hääletab kogu endise juhatuse tagasikutsumise poolt, mille teeb Paide linn ning hääletab nimekirja poolt kus on järgmised nimed Jüri Elram, Kaido Ivask, Kalju Kertsmik, Jaago Kuriks, Peeter Saldre, Enn Mäger, Üllar Vahtramäe. Juhatuse esimeheks Jüri Ellram. Pidage palun kokkuleppest kinni, Kersti”.

Meie hinnangul võib olla tegemist olukorraga, kus ametiisikud on oma tegevuses lähtunud mitte avalikest, vaid oma isiklikest majandushuvidest. Sellega on kahjustatud nii omavalitsuste mainet kui ka Järvamaa elanike huve, kuivõrd lepingu tingimuste mittetäitmise ja kohtuvaidlustega venitamise tõttu on Järvamaa ühistranspordi kasutajad sunnitud sõitma vanemate bussidega. JÜTK-i poolt vedajatele liinikilomeetri eest makstavast tasust moodustub JOL-i esimehele ja Paide Linnapeale kuuluva firma kasum.

Lähtudest ülaltoodus esitame Teile järgmised küsimused:

1. Kas Teie hinnangul on Eesti Vabariigi seadustega piisava täpsusega reguleeritud küsimused, mis seonduvad omavalitsusjuhtide, sealhulgas omavalitsusliitude juhtide osalemisega nende otseseid majandushuve puudutavate küsimuste arutamisel ja otsuste langetamisel?
2. Kas omavalitsusjuhtide ja omavalitsusliitude juhtide osalemine nende majandushuve puudutavate küsimuste otsustamisel võib kaasa tuua korruptsiooniohtliku olukorra tekkimise?
3. Kas Arvo Sarapuu oleks pidanud ennast taandama JOL-i juhatuse koosolekul päevakorrapunkti arutelust, mis puudutas JÜTK-i juhatuse moodustamist? Kas Teie hinnangul võis Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Arvo Sarapuu käitumine tekitada korrputsiooniohtliku olukorra?
4. Kas Paide linnapea Kersti Sarapuu tegevus JÜTK-i uue juhatuse moodustamise mõjutamisel võis tekitada korruptsiooniohtliku olukorra?
5. Kuidas mõjutab Teie hinnangul kohaliku omavalitsuse autoriteeti ja prestiiži olukord, kus omavalitsuse juhid ajavad segi isiklikud ja avalikud huvid?
6. Kas ja milliseid muudatusi peaks Teie hinnangul tegema korruptsioonivastastes seadustes, et taolisi olukordi tulevikus vältida?

Lugupidamisega

Tõnis Kõiv

Jaanus Marrandi

Sven Mikser

Andres Jalak

Postitatud 13.novembril 2006

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga